Nummer 44. Donderdag 1 Juni 1882. 5e Jaargang «i II, Het einde van den Smokkelaar, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking. BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Italië. Rusland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Dr. BERNHARD STAVENOW. De Echo van het Zuiden, DU blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Ad verten tien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner, Ham burg. Reclames 15 cent per r eg. Burgemeester en wethouders der gemeente Waal wijk ontvangen hebbende aanschrijving van zijne excellentie ae heer commissaris des konings in deze provincie van den 26 April 1882 6e afdeeling (bijblad no 47) Gelet op de 2e zinsnede van art. 139 der wet van 19 Augustus 1861 (staatsblad no 72). Maken bekend Dat het te houden onderzoek (inspectie) van de verlofgangers der nationale militie in deze provincie, voor deze gemeente zal plaatshebben op Donderdag den 15 Juni 1880 des voormiddags om tien ure ten raadhuize dezer gemeente Dat tot de bijwoning van die inspectie zijn gehouden Alle verlofgangers der militie te land, aie vóór 1 April van het jaar der inspectie in het genot zijn gesteld van onbepaald verlof, om het even tot welke lichting zij behooren. Dat de voorschriften der aangehaalde wet onder anderen luiden als volgt Art. 140. De verlofganger verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleeden voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken hem bij zijn vertrek met verlof medegegevenvan zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art 130 kan een arrest van twee tot zes dagen, te onder gaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest, door den militie-commissaris worden opgelegd aan den verlofganger lo. Die zonder geldige reden niet bij het on derzoek verschijnt 2o. die daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de in het voorgaande art. vermelde voorwerpen 3o. Wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o. die kleeding- of uitrustingstukkenaan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 142. Is de verlofganger, wien krachtens het voorgaand artikel arrest is opgelegd bij het onderzoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleidein arrest worden gebracht. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij op schriftelijke aanvrage van den militie-commis saris te richten aan den burgemeester der woon plaats van dien verlofgangeraangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewa ring of arrest gebracht. Art. 143. Overminderd de straf, in art 141 vermeld is de verlofganger verplichtop den daartoe door den militie-commissaris te bepalen tijd en plaats, en de op de in art. 140 voorge schreven wijze, voor hem te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 144. De verlofganger, die bij herhaliug chuldig is aan het feit, sub 4o., art. 141 bedoeld, of niet overeenkomstig art. 143 voor den militie commissaris verschijnt ofaldaar verschenen zijnde, in het geval verkeert sub 2o. en 3o. van art 141 vermeldwordt onder de wapenen ge roepen en van 3 tot zes maanden gehouden. Dat zij de verlofgangers verder opmerkzaam makendat zij gedurende den tijddien het on derzoek duurt, en in het algemeen wanneer zij Een historisch schetsje van III. Zoodra zij weder aan boord van de Haai terug waren en de manschappen der York nog ver bluft waren over dit onverwachte bezoek op hun dekliet de smokkelaar het roer draaien de wind was die manoeuvre gunstig en de Haai gaf den kruiser nog tot afscheid een vriend schappelijk snuifje uit haar lang kanon dat alles wat het maar bereiken kon, in stukken en splinters deed springen. Nu was de Haai voor iedere vervolging ge vrijwaard zij stuprde in haar ouden koers en bereikte ofschoon vreeselijk gehavend aan schip en tuigtoch weder gelukkig het eiland Man, terwijl de Engelschman als een vleugellamme gans en in zinkenden toestand naar een Engel- sche haven stuurdeom niet in volle zee te zinken. Zoodra de Haai geankerd waswerden alle manschappen op het dek geroepen om het on middellijk verhoor en de uitvoering van het in uniform gekleed zijn, volgens het aangehaalde art. 1302e en 3e lid der wet worden geacht onder de wapenen te zijn, en het crimineel wet boek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande op hen van toepassing is. En opdat niemand onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze na afkondiging op de gewone wijze worden aangeplakt ter plaatse waar zulks te doen gebruikelijk is. Waalwijkden 24 Mei 1882. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Secretaris, VAN DER KLOKKEN. F. W. VAN LIEMPT. De commissie der kamer, belast met het onderzoek van de voorstellen betreffende het concordaat, heeft hare beraadslagingen over de straf der bisschoppen die zich schuldig maken aan ambtsmisbruik ten einde gebracht. Zij heeft eene bepaling aangenomenvolgens welke dit misbruik gestraft kan worden met inhouding der bezoldiging van een jaarterwijl bij herhaling van het misbruik de bezoldiging van een vol jaar ingehouden moet worden. Zooals men weet is hst de raad van state die uitspraak doet bij eene vervolging. Ten aanzien van de pastoors en kapelaans, tegen welke geen vervolging bij den raad van state kon plaats hebbenis het volgende beslo ten Bij ambtmisbruik zal de regeering hunne verplaatsing aan den bisschop vragen. In geval twee dergelijke aanvragen vruchteloos zijn ge bleven zal de bezoldiging van den pastoor of den kapelaan op voordracht van den prefect bij eenvoudig besluit van den minister voor zekeren tijd ingehouden worden. Tegen den markies de Raysdie de ko lonisatie van Port-Breton op touw zette, waar door zoovele landverhuizers zich bedrogeu zagen en zelfs een groot aantal van gebrek omkwamen, is nu een rechtsvervolging ingesteld wegens op lichterijovertreding van de wet op de landver huizing en manslag door onvoorzichtigheid. Twee heerendie hem in zijn onderneming terzijde stonden zijn in hechtenis genomen^ men zal eerlang de uitlevering aanvragen van den markies die zich thans in Spanje bevindt. De voorstelling van de Dame aux Camelias in het Parijsche theatre de Gaité, ten voordeele van de weduwe van den decoratie-schilder Chevet, waarbij Sarah Bernhardt en haar echtgenoot belangeloos hun medewerking verleenden heeft Donderdagavond plaats gehad en werd door een zerr talrijk publiek bijgewoond. De totale ontvangst bedroeg niet minder dan 59,051 francs. De arme weduwe is dus nu voorgoed geholpen. vonnis bij te wonen. De man die het schip verraden hadwas tot dusverre een goed ka meraad geweest en had aan boord veel te zeggen gehad. Het verhoor duurde niet lang. De verrader bekende in volslagen dronken schap gehandeld te hebben en hij gevoelde er ook wroeging overmaar het oordeel luidde volgens de wet aan boord der HaaiDood aan de ra. Dadelijk werden bij loting zes man tot de voltrekking van het vonnis gekozen, de overigen gingen naar hun poststilals in het graf, was het op dek men had het tikken van den chronometer van den kapitein kunnen hooren. Het ongelukskind stond op een kanonzijn handen waien op zijn rug gebonden, de doods- strik lag om zijn hals en liep door een katrol naar den top van de ra het andere eind be vond zich in de handen van de zes mandie op het ongelukkige sein wachtten. Stilmet ingehouden adem, zag ieder de volgende minuut van de vreeselijke straf tegemoet. Opeens begon de kapitein JongensNaast de muiterij is het verraad de schandelijkste misdaad van een zeeman Die man heeft ons verraden Moge de Hemel hem vergeven evenals ik dat doe. Hij vergat zijn plicht, ineen uur van dronkenschap; De vereeniging van luchtreizigers heeft het plan ontworpen om per luchtbal de Middelland- sche zee over te steken, Daartoe acht zij een ballon van 5000 kubieke meter inhoud noodig die eene som van 40.000 fr. zou kosten. Daar de vereeniging niet te beschikken heeft over zooveel geld zoo heeft zij zich tot de drukpers gevend met het verzoek om een feest te orga- i.iseeren waarvan de opbrengst zal strekken ten bate der onderneming. Het mislukken van den tochtdie onlangs een Engelschman over het kanaal dacht te doen schrikt de stoute reizigers niet af. Het zeilschip Dunedin, van de Albion Schipping Companyis dezer dagen uit Nieuw-Zeeland te Londen aangekomen met eene lading van 5000 geslachte schapen die in een toestand van vol maakte frischheid werden gelost. Gedurende de 98 dagen reis werd de temperatuur in het scheepsruim voortdurend op 20° onder het vriespunt gehouden door middel van een toestel, vervaardigd door Bell-Coleman's Mechanical Refrigeration Company. Ziedaar met het oog op het vraagstuk aller vraagstukken de voedings-quaestie een zeer belangrijk feit, waarvan de Times terecht eenigen ophef maakt. Men wil een tandrad-baan naar den top van den 325 hoogen Drachenfels aanleggen. Onze tijd houdt wel van gemak geen vermoeiende maar eigenaardige klimpartijgeen eenigszins avontuurlijke beklimming te paard dus meer. Maar het bezoek aan het onvergelijkelijk schoon vergezicht aan den Rijn zal ontegenzeggelijk drukker worden. Een stroom van wijn vloeide onlangs te Offenburg een geheelen dag lang in een goot langs de groote straat. Er waren nl. bij een wijn handelaar aldaar 400 hectoliter kunstwijn door het gerecht schadelijk voor de gezondheid ver klaard; dat vocht pompte men nu uit zijn kelder op en liet het wegloopen. In het eerst kwamen tal van liefhebbers met kannen en flesschen uit den wijnstroom scheppen, maar weldra werd dit door de politiehoewel met groote moeite belet. De Politische Correspondenz meldt uit Serajewo dat de inlijving der dienstplichtigen bij het leger in geheel Bosniëtot dusver zonder eenige rustverstoringgeregeld wordt voortgezet. Ook melden zich in enkele plaatsen vrijwilligers voor het leger aan. hij is nu berouwvol en gij zult zien hoe moedig hij zal weten te sterven Toen vervolgde hij met een ongewoon zwakke stem U allen zijn de nadere bijzonderheden van zijn zaak bekend en ik geloofdat gij daarin menige verzach tende omstandigheid zult gevonden hebben. Gij zeiven zijt zijn rechters. Ik vraag u dus nogmaalsMannenmoet hij sterven Neen, neen, riepen allen als uit één mond. Laat hem leven Wanneer de kapitein hem vergeeftzoo doen wij het ook De kapitein gaf een teeken maar een ge- nadeteeken. In een seconde lieten de zes man den strik los en in 't volgend oogenblik was de arme zondaar van zijn boeien ontslagen. God weet heteen mensch die zulk een kapitein en zulk een equipage kon verraden, die heeft reeds straf genoeg door ziju wroeging, dien behoeft men niet eerst naar de andere wereld te helpen. Op alle gezichten die nog even zoo ernstig hadden gekekenwas nu vreugde te lézen. Zwijgend ging de begenadigde naar den kapitein, knielde voor hem en kuste hem de hand. Deze wenkte eenvoudig de bootsman floot en ieder ging aan zijn werk als of er niets gebeurd was. Nu en dan hoorde men fluisteren en in het voorbijgaan gaf men menigen snellen, krachtigen Het zeldzame schouwspel van een sleede vaart midden in de maand Mei werd dezer dagen in het plaatsje Predealaan de Hon- gaarsch-Rumaansche grens waargenomen. Daar was een groote hoeveelheid sneeuw gevallen en de ambtenaren aldaar konden de verzoeking niet weerstaan om zich het wintervermaak nog eens te verschaffen. Eene wonderlijke ontdekkinggedaan door professor Schiaparellidirecteur van het konink lijk observatorium te Milaan schijnt de oude en niet te beantwoorden vraag weer op het tapijt te zullen brengen "zijn de planeten en andere hemellichamen bewoond" Schiaporelli is een sterrekundige van naam en een van de ijverigste waarnemers van de planeet Marszijn observatoriumgeplaatst onder een heerlijken ltaliaanschen hemelis toegerust met de beste kijkers van den tegen- woordigen tijd. Hij was het, die in 187778 het eerst de roodachtige oppervlakte ontdekte, die de donkere banden van Mars in allerlei richtingen door kruisen. In 187980 toen de positie van de planeet weer allergunstigst was voor de waarneming vond hij die vreemde lijnen weer terugmaar in Januari en Februari van dit jaar heeft hij zelfs in meer dan twintig gevallen kunnen onder scheiden dat die streepen dubbel waren. Hij heeft die lijnen in kaart gebracht die als een geheimzinnig netwerk de landstreken in de na bijheid van den aequator bedekken. Hij noemt ze „kanalen", want uit allerlei bijverschijnselen maakt hij opdat het waterwegen zijn die door de vaste landen zijn getrokken ter verbinding der groote zeeëen. Het schijnt wel alsof de bewoners van Mars aangetast zijn door eene manie van afsnijdingen en verkortingen alsof allen bezield zijn met den geest van onzen grooten de Lesseps. Op den spoorweg van Kieuw naar Brzesk heeft hij het station Zablocin in de nabijheid der grenzen van Galicieeen hevige botsing tusschen twee treinen plaats gehad, waarbij beide machinisten gedood en een dertigtal personen zeer zwaar gewond zijn. De correspondent der Neue Ireie Presse te Krakau, die dit bericht seint, meldt tevens dat in het stadje Wasiliski bij Wilno 460 woningen van Israëlieten door biand vernield zijn waar door een paar duizend dezer ongelukkigen ge- ruineerd zijn en half sluikschen handdruk. Natuurlijk zag de kapitein van de Haai in dat na dit gevecht met dec kruiser zijn kans voor smokkelhandel hier verkeken was. Hij liet daarom de Haai opKnappen en zeilde toen naar de Fransche kustwaar hij het schip voor een goede ronde som verkochtdie onder de man schappen verdeeld werd. Daarop ging hij naar Londen waar hij als kapitein op een West-Indievaarder geplaatst werd en na weinige jaren zette hij zich metterwoon in Amerika. Hij was van geboorte een Schot en had sinds zijn jeugd een bijzondcren. afkeer van Engeland. Bij het uitbreken van den oorlog der Vereenigde Staten tegen Engeland stelde hij zich dadelijk ter beschikking en wel met goed gevolg. Hij werd een der eerste kapiteins op een fregat bij de vloot der Unie en behaalde schitterende overwinningen op de Engelschen. In al de heete gevechten had hij steeds een vasten volgeling, d;e hem als zijn schaduw vergezelde en hem tweemaal het leven redde dat was de man dien hij op de Haai eens zoo grootmoedig ver geven had. Na het einde van den oorlog verkreeg de dappere van het congres de beste getuigschriften en tenlaatste bekleedde hij de hoogste plaats op de vloot. De voormalige smokkelaar John Paul Jones werd de eerste Amerikaansche admiraal.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1