HOUTGEWASSEI, seeiMEBis. 1 JUNI 1882, fa A. J. RANT, wmmmm, SLUM 1ilMSiPILLEN Stoomboot „Stad Tilburg" DE NOÖiiDBMfflSCIlE TE TILBURG, Mesting-artikelen Bestuurder Registr. en Domeinen, De Notaris LANDKÉ, JL- J\ ZBIXsTIEC, Zomerdienst-Staatsspoorwegen, Dienstregelingen Steenhouwer. - !s- mmm. n Schoorsteenmantels. Waalwijk alleen bij J, Kuiten. Eau de Cologne ÏJSZS: Eau d'Anversz"zaXJ£ f&SS&GIS&S. GOEDEREN IN ¥11 Tilburg, Loonopzand, Kaatsheuvel, Sprang,Besoijen, Waalwijk, Dordrecht, Rotterdam. IDIEIsrSTE,E(3-EIL.X^Ta- JUNI 1882. JULI 1882. ADVERTENTIE^ YERBUNT VAN OYERBEEK, Kantoor Waalwijk. Verpachting 115 hectaren Hooiland, a 5 Cent Fabriek en Magazijn *9 Yan Waalwijk naar Rotterdam. Yan Rotterdam naar Waalwijk. Yan Waalwijk naar Rotterdam. Yan Rotterdam naar Waalwijk. GESTEL. M. Kuiten. 100 paardenhalzen, 60 grauw Kaaphuidjes 5 p. 6 gr. Daccas 4 p. J. Moonen. 30 gezouten Buenos-Ayres 32 p., 40 dito 38 p. E. J. Yan Luijtelaar. 70 gezouten Buenos- Ayres 35/40 p., 50 dito 32/34 p. "WOENSEL. M. H. Yalens. 60 gezouten Buenos-Ayres 36 p., 80 Javas in 't smeer 8/10 p. 200 Calcutta's in 't smeer 4/5 E. Yosters. 100 paardenhalzen in 't smeer 5 p., gezouten zoolleers 30/38 p. Looiersbeurs den eersten Dinsdag van elke maand bij den heer V. d. Leeden nabij het station, alwaar ook steeds het voorraadsboek ligt. Beurs bij den Heer J. E. De Leijer. J. B. Goossens, Middelbeers. 7 5 st. Buenos Ayres 32 p. J. De Kort, Eersel. 40 stuks gez. Urug., dik beleerd 36 a 37 p. 12 stuks gez. Uruguay, tamelijk beleerd, 35 a 36 p. J. A. W. Goossens, Geldrop. 30 gezouten Buenos Ayres 33 p. 100 in 't smeer 4 a 6 p., 15 stuks grauw 4 p., op de nerf Deschadigdeen partij mooi grauw 4 p. Grauwe zuigers en kalfsvellen. Hubert Niessen, Heijthuizen. Een partij kalfs leder, een partij zwart glad paardenleer, een partij zwarte Calcutta's ronde nerf. Steeds Voorhanden: alle soorten Bies, Zemelen, Grint, Meel, Erwten, Maïsenz. WAALWIJKaan de Haven. De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN, te Waalwijk, zal op Zaterdag den 3 Juni 1882 ten 2 ureten overstaan van Notaris BANT aldaar, in het logement van mej. de wed. Verwiel, te Waalwijk, in het openbaar aan de meestbiedenden VERKOOPEN: grootendeels Eikenboomen en Schaar hout, in en achter het bosch van den Heer Doctor DE IIAAN, alsmede achter den Heer VAN GEMERT in de Eerste Zeine onder Waalwijkzooals een en ander is ge nummerd, afgekaveld of gesmet. De verschillende perceelen zul len ook in massa worden aange boden. Een uur vóór de verkooping zal aanwij zing op het terrein plaats hebben. Crediet voor de kooppenningen tot 1 October 1882, mits borgstelling. 10 percent onraad dadelijk te voldoen. Ruiming der houtgewassen binnen eene maand na de verkooping. Nadere inlichtingen te bekomen bij ge noemden Ontvanger en ten kantore van Notaris RANT. De Ontvanger voornoemd FRANKAMP. van te Vlijmen, is voornemens te verpachten Vrijdag 9 juni a. S., des namiddags te 1 uurbij de weduwe C. Mommersteeg te Vlijmenvoor het Gemeentebestuur van Vlijmen Dinsdag 13 Juni a.s., des namiddags ten 1 ure, bij A. Klerks te Vlijmen, voor Heeren Schaarmeesters van het Vlijmensche veld of Meerland; Donderdag 15 Juni as., des namiddags 1 uurbij E. Van Wagenberg op de Haarsteeg voor particulierenen Vrijdag 16 Juni des namiddags 1 uur, bij W. Van Ealier te Vlijmen, voor de Algemeene Armen van Vlijmen en andere Particulieren. DE NOTARIS te Waalwijk, zal op Zaterdag 10 Juni 1882, des namiddags 3 ure bij Van Oijen, te HaarsteegPubliek Verpachten genaamd ,/IIooge en Lage Omloopt, //Mus- schenwaarden//, //Elderwaarden77„Aalsche- waard77, Mauritsplaat77, euz., gelegen onder Ammerzoden enWell,Hedikhuizenen Vlijmen verkrijgbaar bij den boekhand el aar ANTOON TIELEN, te Waalwijk. DE NOTARIS. te Waalwijk zal ten verzoeke van Petronella Sup te Kaatsheuvelin het HOTEL VEPWIEL te Waalwijk, Op Vrijdag den 2 Juni 1882 's namiddags om 3 uren voor den tijd van 4 jaren IN HET OPENBAAR VERHURIN Perceel No 1. Hooiland te Waalwijk, sectie A No 225 groot 1 hectare 22 aren 7 0 centiaren gelegen over de Hooigracht genaamd „10 hont.77 Laatste huurder Ar- noldus de Beer te KaatsJieuvel. Perceel No 2. Hooiland te Besoijen, sectie A No 6 groot 93 aren, over de Oude straat, genaamd „6 hont77, grenzende aan de Oostzijde van de Rattenval. Laatste huurder Sanderikus Ros te Sprang. Perceel No 3. Hooiland te Besoijen sectie A. No 25 groot 95 aren 40 centiaren, over de Oude straatgenaamd „6 hont77. Laatste huurder Ciiristoffel Timmermans te Loonopzand. van (SCHREUDERS PILLEN) zijn Maag versterkend zacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. 321/2 Cent per doos verkrijgbaar te Heusden: Erven G. Veerman Tilburg: J. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUdDER Apotheker. STEEDS VOORHANDEN: grootte waaron- Eau de Colgne zeep 16 ct. p. stuk. Echte zomersproeten zeep 30 Glycerine zeep 10 Cocoszeep 10 Duizendbloemengeurzeep 45 cent per stuk. Waalwijk. ANTOON T1ELEN. IN AANSLUITING MET VOOR VAN EN NAAR VRIJDAG 2 's morgens 5.30 ure. DONDERDAG 1 's middags 12.— ure. MAANDAG 5 8.— ZATERDAG 3 1,30 WOENSDAG 7 10.— DINSDAG 6 n 3.30 VRIJDAG 9 's middags 12. DONDERDAG 8 u 5.— MAANDAG 12 's morgens ZATERDAG 10 's morgens 7.30 n WOENSDAG 14 n 4.30 DINSDAG 13 n 11.— VRIJDAG 16 n 6.— DONDERDAG 15 's middags 12.— MAANDAG 19 u 8.— ZATERDAG 17 n 1.— WOENSDAG 21 n 9.— DINSDAG 20 n 2.30 VRIJDAG 23 u 11.— DONDERDAG 22 n 4.— MAANDAG 26 u 2.30 ZATERDAG 24 's morgens 6.30 n WOENSDAG 28 3.30 DINSDAG 27 9.30 VRIJDAG 30 n 5.n DONDERDAG 29 n 11.— n 6.ure. 3 's morgens MAANDAG WOENSDAG 5 VRIJDAG 7 MAANDAG 10 WOENSDAG 12 VRIJDAG 14 MAANDAG 17 WOENSDAG 19 VRIJDAG 21 MAANDAG 24 WOENSDAG 26 's morgens VRIJDAG MAANDAG 8.30 10.— 2.— 3.30 5.30 6.— 8.— 9.— 12.— 2.30 28 31 n u n n n n ri 's nachts 4.— 6.— ZATERDAG 1 's middags 12.30 ure. DINSDAG 4 2.— DONDERDAG 6 3.— ZATERDAG 8 5.— DINSDAG 11 's morgens 9. DONDERDAG 13 11.— ZATERDAG 15 's middags 12.30 DINSDAG 18 1.30 DONDERDAG 20 2.30 ZATERDAG 22 4.— DINSDAG 25 's morgens 7.30 DONDERDAG 27 9.30 ZATERDAG 29 11.— n u n u Nadere informatiënte Tilburg, bij den Heer L. CHRIST, aan de station, en de Agentente Waalwijk den Heer CHR. VAN DE WERFFHaven. i) Rotterdam P. H. KOKHaringvliet Z.Z. 90 Dordrecht J. MAST H.Wz., Merwekade. EN ii ii ii ii 3.— ii ii ii ii ii ii ii ii ii

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3