Nummer 45. Zondag 4 Juni 1882. 5e Jaargang. i Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Het Hoekstelsel in. Uitgever: ANTOON TIELEN te "Waalwijk. X WAALWIJK31 Mei 1882. Overzicht van den handel in huidenleder en schors over de maand Mei. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. (overgenomen uit het Nieuwsblad voor Nedeilandsche Leerlooierijn enz.) 't Is voor een verslaggever geen aangename taak om telkens te moeten herhalen, dat de handel slaplusteloosvan weinig beteeke- nis, ongeanimeerd of, op zijn onschuldigst uitgedrukt, stil was. En toch, om de waarheid nabij te blijven, kunnen wijom de stemming der vorige maand te kenmerkenniet anders dan van een uiterst stil verloop gewagen. De voorraad huiden neemt op de voor naamste markten van Europa steeds toe en daar de omzet gering is zijn de prijzen voor het oogenblik wel in 't voordeel van de looiers, althans in vergelijking met die van den laatsten tijd, echter in verre na nog niet met den prijs van het leder. Wij constateeren eene reductie van 2 a 3 cents op droge en 1 a 2 ets op gezouten La Plata en Rio Grande huiden, terwijl inferi eure soorten nog wel zooveel in prijs zijn teruggegaan. Inlandsche huiden en vellen bleven on veranderd. Wij twijfelen echter of de prijzen wel verder zullen achteruit gaan, daar de slach tingen o. a. in Buenos-Ayres, reeds hebben opgehouden en de voorraad niet zoo heel groot moet zijn. Te Liverpool, Londen, Havre en Hamburg was voor prima waar de laatste dagen bepaald meer kooplust. Het zou niet onmogelijk zijn dat de looiers, die thans van de gedrukte stemming profiteeren, niet de slechtste zaken zullen doen. Men kan thans goede beleerde huiden met goede conditie koopen aan eenigszins verminderde prijzen en dat is niet altijd het geval. In leder is het in den volsten zin des woords stilde prijzen varieeren weinig of niets. Yoor licht zoolleder wordt besteed f 0.70 a f0.85 per half kilo naar kwaliteit daarin was nog al handel zooals steeds voor consumtie in deze streken. In zwaar leder ruimden slechts enkele partijtjes op van f 0.85 a f0.927s cents. In het buitenland schijnen de prijzen ook niet hooger te zijn. In Frankrijk wordt voor prima waar besteed fr. 3.80 a 3.85 per kilo, dat zoo wat op 90 a 92 ets. Nederl. courant per half kilo, zooals hier, uitkomt. In schors is, in afwachting van het nieuwe product, weinig handel. De oude voorraad wordt tegen veel verminderde prijzen aange boden, terwijl nieuwe schors nog weinig ter markt komt. Eenige wagons nieuwe Eransche schors zijn aangevoerd, waarvan de kwaliteit uitstekend moet zijn; de prijs daarvan met inbegrip van alle kosten, zal komen op ruim 8 cent per kilo. Er is ook een partijtje nieuwe Geldersche schors aangevoerd, die op ruim f 5 per 65 KG. gehouden wordt. Daar de schors tot dusver buitengewoon goed gewonnen is, en de voorraad bij gunstig weder groot zal zijn, verwacht men den prijs zeker niet boven dien van verleden jaar. Onze ijverige kamer van koophandel en fabrieken, die hare taak zoo nauwgezet op neemt en niets nalaatwat eenigszins kan strekken omvoor zoover hare bevoegdheid strekt, handel en nijverheid op te beuren, heeft haar verslag over 1881 uitgebracht. Zoo mogelijk is het met nog meer zorg samengesteld dan vorige jarenzoodat wij gerust durven zeggendat wij zeiden hier of elders een beter verslag zagen. Door de beperkte oplaag kan het verslag zelf niet aan iederen belanghebbende verstrekt worden. Wij meenen onzen lezers daarom geen ondienst te doen met de voornaamste en wetenswaardigste zaken in ons blad op te nemen. Algemeene Beschouwingen. Wanneer wij op het afgeloopen jaar terugzien, kunnen wij het ons niet ontveinzen, dat in den toestand van de twee voornaamste takken van nijverheid looierij en schoenmakerij, nog weinig verbetering is waar te nemen. De hooge rechten door Duitschland geheven werken zeer nadeelig. Vooral moest de looierij het ontgelden. De markt der ruwe huiden bleef hoog, terwijl voor leder geen evenredige prijs tc bedingen was. De behaalde winsten werden nog verminderd door langzame betalingen en gingen daarenboven voor vele geheel of gedeeltelijk op in déconfitures van eenige leerhandelaars in de Noordelijke pro vinciën. Toch bleven de looiers nagenoeg op denzelf den voet doorwerken, waaruit men mag besluiten, dat hun débouché er niet beduidend op ver minderd is en dat zij de meening zijn toege daan dat de vooruitzichten wel zoo gunstig zijn. Het is waarlijk te wenschendat deze tak van nijverheid die wel eens kwijnt, maar steeds het hoofd weer opbeurt, haar ongunstigste tijdvak moge doorleefd hebben. Omtrent den loop der schoenmakerijen valt nagenoeg hetzelfde te constateeren als in het vorig jaar. Van drukte was geen sprake; de schoenmakers-bazen werkten met enkele uitzon deringen wel doordoch algemeen heerschte eene groote gedruktheid. l)e verzendingen gingen wel tamelijk geregeld, doch tengevolge van de voortdurende slapte bleven de prijzen laag. De knechts ondervonden in hunne loonen weinig of geen vermindering; maar terwijl zij anders reeds vroeg in "het jaar werden ingehuurd, waren er dit jaar op dat tijstip vele niet weder gehuurd, waardoor zijn hun huurpenning misten en bovendien in de onzekeiheid moesten blijven of zij op den duur wel vast werk zouden hebben. Gemis aan reciprociteitsrechten maakt den strijd met het buitenland, vooral met Duitschland tot een zeer ongelijkeutoch geven onze industriëelen de kans niet op. Het fabrikaat gaat iu netheid en deugdelijk heid van jaar tot jaar vooruit en staat in de voornaamste steden van ons land zeer goed aangeschreven. De uitvoer naar vreemde rijken heeft echterdoor de hooge rechten daar ge lieven geheel opgehouden. Be machinale schoenenfabricatie heeft zich niet verder uitgebreid; integendeel de Neder- landsche fabriek voor lederartikelen te Baard wijk o. a., welke verleden jaar met 120 a 160 man werkte (zie ons verslag over 1880 pag. 6), staakte in 't begin van het jaar den machinalen arbeid. De reden daarvan ligt hoofdzakelijk in de lage prijzenwaarvoor de levering van mi litair' schoeisel laatstelijk is aangeuomen. Dc directie ten volle bekend zijnde met de hooge eischen die door de keurings-commissie terecht aan dit artikel worden gesteldvond geen vrij heid zich aan prijzen te wagen, die bij strenge keuring de kansen op voordeel tot beneden een billijk minimum terugbrengen. De klomplaarzen voor de bemanning der W. Barends werden, zooals totdusver geschiedde, wederom bij denzelfden fabrikant alhier besteld. De aannemingen van schoenen voor marine en koloniën werden zoo als vroeger door dezelfde fabrikanten alhier uitgevoerd. Te^ Besoijen is opgericht eene instelling tot machinale bereiding van leestklare schoenen naar het Engelsch systeem. Het doel is ver fraaiing van het bovenwerk. Als men hierin slagen mag dan is de schoenenindustrie we deromeen stap verder op den weg van vooruitgang. Dit stelsel wordt ook gedeeltelijk reeds bij een ander fabrikant, mede te Besoijen, toegepast. ereenigitig tot bevordering van de belangen der schoenmakerij" is de naam eener inrichting, op het laatst van het jaar te Baardwijk opge richt. Deze vereeniging heeft hoofdzakelijk ten doel om door onderlinge bespreking, kennis van het vak aan te kweeken. Voor den ambitieusen schoenfabrikant kan deze inrichting van veel nut zijn. Evenals het vorige jaarkan ook thans weer met lof worden melding gemaakt van de doel treffende werking der gemeente-teekenschool. Met steeds toenemenden ijver werd de afge loopen cursus door de leerlingen gevolgd. De commissie, rekening houdende met de plaatselijke nijverheid heeft in het belang der schoenmakerij de leerlingen in de gelegenheid gesteldnaar de nieuwste teekenmodellen van schoeisels uit het buitenland te teekenen. Mocht de kamer verleden jaar op toenemende waardeering^ van het nuttige dezer gemeente-in richting wijzen zij kan er nu bijvoegen dat nog nimmer de school zoo druk werd bezocht als dit jaardaar niet minder dan 52 leerlingen van de lessen profiteerden. De sigarenfabrieken en tabakskerverijen hebben geregeld doorgewerkt. De stoom-schors- en graanmolens werkten minder dan vroegervoor zooveel de schorsma lerij betreftdit laatste is een natuurlijk gevolg van de mindere drukte der looierijen. Even als vroeger was in onze manufactuur— v inkels en magazijnen voor confecties ruime keuze. De verkregen resultaten schijnen gunstig te zijn, daar het getal winkels steeds vermeerdert. De koper-, tin- en metaalgieterij heeft gere geld doorgewerkt. De fabrikant heeft vooral veel debiet iu koperen gewichten en kranen voor gasfabrieken. De gasfabriek alhier wordt door een particu lier niet door de gemeente geëxploiteerd. Zij heeft 140 gas verbruikers de prijs van het gas bedraagt 12 cents per stère, en voor de gemeente f 12.50 per straatlantaarnvoor 1000 uren brandens. In 1880 is de concessie voor 10 jaren verlengd, nadat de fabriek sedert 22 jaren, door denzelfdeu ondernemer was opgericht. (Wordt vervolgd.) Pabricks en kandelsnijverheid. De margarineboterfabriek werkte ondanks den Hauwen gang van zaken regelmatig door. De fabrikant werd zeer gebaat door de gemakkelijke en vermeerderde middelen van vervoer. De stoomtramweg Tilburg-Waalwijk namelijk, werd in den loop des jaars in exploitatie gebracht terwijl eenigen tijd later, in verband daarmede eene stoomvaart werd ondernomen, zoodat thans drie stoombooten tusschen hier Rotterdam en Amsterdam de communicatie onderhouden. Ook de fabriek te Besoijen werkte geregeld door. De paardenletr-looierijen en touwerijen werkten even gunstig als vroeger. Het fabrikaat vindt steeds goeden aftrek. De winsten waren echter minder dan vorige jaren De lijmfabriekwerkte steeds met succes door dezelfde firma werd de in ons vorig verslas- aangekondigde zeepziederij in den loop van dit jaar opgericht en in werking gebracht. De vernisstoKerij bleef in denzelfden gunstigen toestand. De alhier bestaande bierbrouwerij „De Klok" mocht zich voortdurend in een flink debiet ver heugen en zulks niettegenstaande den aanzien lijken invoer van bier uit diverse brouwerijen van andere plaatsen. De bierbrouwerij „De Ster" welke eenigen tijd heeft stil gestaan, is op nieuw in werking getreden. De bierbrouwerij „Het Hert" te Vlijmenwaarover wij in ons vorig jaarverslag uitvoerig hebben gesproken werkte in het afgeloopen jaar zeer gunstig; men ver zekert ons dat aan het door haar geproduceerde "Pale ale en Extra Stout", nu reeds door velen boven dezelfde biersoorten uit andere brouwerijen de voorkeur wordt gegeven. De twee boekdru-.kerijeu en de daaraan ver wante boekhandel maakten voortdurend goede zakeneven als de goudsmederij en de twee goud winkels. De omstandigheid dat bij gele genheid van de alhier bestaande jaar- en week markten veel buitenlui onze gemeente bezoeken, komt deze industrieën zeer ten bate. De uitgever van het dagblad „de Echo van het Zuiden" alhieris ook uitgever geworden van „liet Nieuwsblad voor Nederlandsche Leer looierijen en aanverwante vakken" dit blad het eenige orgaan der lederindustrie in Neder land werd vroeger te Breda gedruktalwaar het sedert een 8tal jaren is opgericht. In de oudste der twee drukkerijen reeds sedert een SOtal jaren bestaande werd eene nieuwe snelpers in werking gebracht van een veel verbeterd systeem. De diverse broodbakkerijen en de rund- en varkensslagerijen verkeeren voortdurend in gun stigen toestand. Laat gevraagd worden een patroon te ma ken van een geregen of knooplaars, gewone hoogte zonder hakken, de maat zijnde: lengte van den voet 24, bal 20, hiel 29, enkel 18, been 19 centimeters. Constructie. Maken we dan eerst een' rechten hoek a c d en nemen we de lijn c a gelijk 24 dat is de lengte van den voet. Hielioijdte. Verbeelden we ons nu in den verkregen rechten hoek een' voet geplaatst met den hiel rechts en dus met de teenen links in de richting van a, dan ligt in de njn ce het punt, waarop bij het meten van den hiel de maat aangelegd wordt. De lijn c e maakt met de lijn c a een hoek van 45 gradendus deelt de lijn c e den rechten hoek midden door. De hiel is 29 gemeten, neem dus ce, gelijk de helft van 29, gelijk H1/*dan is ce de hielioijdte. Door het punt e trekken we eene loodlijn op de lijn a cdeze loodlijn is de hoofdlijn. De hoofdlijn is bij hooge schaftlaarzen juist de loop vau den schaft, bij andere modellen, gelijk bij het model, hetwelk wij thans tot voorbeeld kozeuis zij het richtsnoer voor den loop van den schaftgelijk nader zal blijken. Balwijdte. De bal ligt op V8 van de voetlengte van vooraf gemeten. De voetlengte was 24, dus ligt de bal 8 centimeter van a, in dit geval in b. Maak nu aan het punt b op de lijn ab een hoek van 70 graden en neem b f gelijk 673, dat is gelijk 7, van den omtrek des bals, dan is b f de hoogte van het patroon ter plaatse van den balwel te verstaan de hoogte van het pa troon zonder bijberekening van wat er onder aan moet voor het afpinnen of afnaaien. Wij hebben den hiel en den bal en gaan verder.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1