"binnenland. BUITENLAND. Engeland. Belgie. Frankrijk. Rusland. Egypt Duitscliland. Oostenrijk. e. Het patroon moet 3 centimeter lager zijn dan de voet, ieder schoenmaker weet waar om; verlengen we dus de lijn c a. tot n. Ret lijntje n g. staat loodrecht op de lijn n c. en is gelijk aan de hoogte van de spits van den leest. Alvorens nu meer punten vast te stellen, kunnen wij den voor- en ben eden-omtrek van het patroon maken. Dit doen we en wij beginnen bovenaan bij i. Nu is de vraag Waar moeten wij beginnen Hoe komen wij aan het punt i P Het antwoord daarop luidtBij laarzen van gewone hoogte on verschillig of zij met hakken zijn of niet, ligt het punt i een duim achter de hoofd lijn. Dit is van veel gewicht en zal ik daarom nader hierop terugkomenook de wijl ik weetdat in dit opzicht veel ge faald wordt. Wij vereenigen dan de punten i, e, feng daarbij den loop des voets en de springing van den leest in aanmerking nemende Ver volgens vereenigen wij nog de punten g en a. De rechte lijn a c zou den beneden omtrek uitmakenware het nietdat wij onder wat aan moesten brengen voor het afpinnen of afnaaijen. Voor het afpinnen wat meer dan voor het afnaaien en bij machinaal werk in het algemeen meer dan bij handwerk. Wat er onder aangebracht moet worden wijst de figuur aan. Nu rest ons nog de achtermaatsliju. Daarvoor hebben wij de maat van het been en die van den enkel. De omtrek van den enkel is 18 dus de helft 9, De enkelmaat aan het patroon te brengen is weder zeer eenvoudig. Richt uit het punt e, het punt der hiel- wijdte eene loodlijn op de hoofdlijn en neem die loodlijn gelijk aan den hal ven enkel om trek, in dit geval gelijk 9, dan is e 1. de enkel wijdte van het patroon. Maak nu de afstand van i tot k gelijk aan de beenwijdte (de helft natuurlijk) dan krijgen wij van de achtermaatsliju de punten k, 1 en c; vereenigen we die punten volgens het beloop van het been en van den hiel en ons patroon is gereed. Ik beloofde nader terug ie komen op den afstand van i tot h en in het algemeen op de hoofdlijn en meende zulks nu reeds te doen maar bij het behandelen van een pa troon van een laars met een hak komen we daartoe van zelf. Oppervlakkig schijnt het, dat hij een laars met een hoogen hak de lijn i e vóór de hoofd lijn komt te vallendit is nogtans niet het gevalmaar wel zijn er schoenfabrikanten die de lijn i e vóór de hoofdlijn laten vallen, hetgeen eene fout is. Wordt vervolgd. verontwaardiging over onzedelijke personen en publication Nu, ze ontvangen dan ook sa tisfactie. Te Arles zou voor eenige dagen een stie rengevecht plaats hebben. Zeker persoon, Bonv genaamd, waagde zicli binnen het bereik der dieren die zoodra zij binnen het beperkt gedeelte gelaten werden schier niet te houden waren van woede. Een stier wierp zich op Bony, stootte hem een zijner hoorns in den buik nam hem op en slingerde hem in de luchten toen de ongelukkige op den grond was gevallen wierp het dier zich andermaal op hem. Eene onbe schrijfelijke ontsteltenis maakte zich van de aanwezigen meester, men trachtte den stier weg te jagen van zijn slachtoffer en den ongelukkige hulp te bieden. De buik was hem opengescheurd en de ingewanden hingen er uitzoodat hij in een hopeloozen toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. De commissaris van politic gaf nu bevel om het schouwspel te staken, en men zou gedacht hebben dat het publiek er genoeg van had. Maar dit was niet het geval. Het was te zeer beluet op het wreedaardig en ge vaarlijk schouwspel, waarvoor het gekomen was, om zich dat //genot" te laten ontzeggen. Er ontstond een tumultdat een uur duurdeen ten laatste werd verlof gegeven om het stieren gevecht toch te laten doorgaan. Men heeft thans de zekerheid gekregen dat het geellederen handkoffertje dat in een kla verveld bij Leuven gevonden isniet het koffertje is van Armand Peltzerdat de justitie nog altoos mist en dat ondersteld wordt op het goederenkantoor van een der Belgische of bui- tenlandsche spoorwegstations te zyn blijven liggen. Het parket blijft mitsdien ijverig nasporingen naar dit koffertje doen en op nieuw zijn er aanschrijvingen te dier zake naar het buitenland gezonden. Gambetta's Républiquc Frantjaise valt Freycinet heftig aan en noemt hem het ongeluk van Frank rijk dat door hem achteruit is gegaan tot de laatste der groote mogendheden van Europa. Het plebs in de voorstad heeft zich tegen 200 Italianen die in de raffinaderij van Say werkten, gekeerd; de politie, die de bedreigde Italianen trachtte te beschermen, werd beleedigd en de rust eerst hersteld nadat talrijke arres taties hadden plaats gehad. In de kamer heeft Baudry d'Asson een interpellatie ontwikkeld over het leekenonderwijs in de gemeentescholen. Hij beriep zich op allerlei feiten die hij niet vooraf aan den minister had bekend gemaakt. De minister Ferry wilde ant woorden doch de kamer riep antwoord niet. Ferry ging weder zitten en de eenvoudige orde van den dag werd met groote meerderheid aan genomen. In het Palais Bourbon te Parijs zal men eon nieuw vergaderlokaal maken voor de kamer van afgevaardigden. De kosten zullen 5.552.000 fr. bedragen en de verbouwing zou in 2 jaren gereed komen. De Parijsche prefect van politic de heer Camescasseis ontslagen hoogstwaarschijnlijk wegens zijn meer dan flegmatisch gedrag tijdens de jongste studenten-ongeregeldheden, bij welke gelegenheid hij doorgaans schitterde door zijne afwezigheid terwijl zijne agenten als gekken op de jongelui inhakten. En dat terwijl de manifestatiën der studenten, evenals onlangs die te Lyon, eigenlijk bestonden in niets anders dan in een hoogst loffelijk, schoon misschien eenigszins luidruchtig lucht geven aan Lord Spencer, de nieuwe Iersche onderkoning, ontving Dinsdag eene deputatie uit den gemeen teraad van Limerick ten gehoore en verklaarde in antwoord op haar adres dat hij hoopte, dat spoedig geen enkele „verdachte" meer in de gevangenis zou zitten. Maar dan moest het Iersche voikzeide hij ook medewerken om de pogingen te verijdelen en te straffen van hen, die zich schuldig maakten aan misdaden of be dreigingen. Nog altijd worden nieuwe gruwelen uit Ierland bericht. Te Duaijh in Noord Kerry heeft dezer dagen een partij Moonlighters (aldus genoemd naar den beruchten plunderaar bekend als Kapt. Moonlight), 's nachts een aanval gedaan op een hoeve, waarvan een pachter was verjaagd en die door een ander betrokken was. De aan vallers versperden de buitendeur en staken het huis in brand. De ongelukkige bewoner, die door den rook uit zijn slaap ontwaakt wasdeed wanhopige pog.ngen om te ontsnappenmaar het mocht hem niet baten en hij zou levend verbrand zijn, als met eindelijk een der bende, die een aan voerder scheen bevel had gegeven om hem er uit te laten. Het huis brandde tot den grond toe af. Van een bijzonder jeugdig moordenaar verhalen de Engelsche bladen. Het is een knaapje te Leicesteroud 2 jaar en negen maanden. Het kind kan nog niet spreken maar is bui- tenwoon groot en sterk en de schrik! van al de kinderen uit zijn buurt. Hij heeft'onlangs een knaapjedat ee* jaar jonger was dan hij opgenomen en met zooveel kracht tegen den grond gesmeten, dat het onmiddellijk dood was; daarna ging hij bedaard voort met spelen in zijn' met bloed bevlekte kleederen. Dit in den vollen zin des woords „enfant teraible" kan nog niet toerekenbaar voor zijn misdaad geacht en gestraft worden. Maar hij dreigt wel een der ergste „juvenille offenders" te worden die het der overheid tegenwoordig zoo lastig maken. daar een bende uitgehongerden onder heftige bedreigingen brood en geld om de reis voort te zetten eischte. De politie had echter spoedig de orde hersteld. Afgevaardigen van het AVeener comité, die bevonden dat er werkelijk sedert Hen vorigen (lag geen brood onder joden was uitgedeeld zija toen terstond zeiven begonm n hen van voedsel te voorzien. De bekende Baron Hisch heeft een som van f 240,000 ten behoeve der joden gegeven en aan geld is voor^ het oogenblik geen gebrek. Maar de gezondheidstoestand wordt voortdurend slech ter. Er stierven reeds eenige kindereD aan ma zelen of pokken. De overheid van Brody zal dan ook een de putatie aan den keizer zenden om hem te ver zoeken een andere plaats voor het bijeenkomen van de landverhuizers aan te wijzen. De emigranten worden bij honderden wegge holpen maar dagelijks komen er meer bij dan er heengaan. Opnieuw is uit St. Petersburg te Berlijn bericht ontvangendat de Czar eene staatkunde van verzoening wil gaan volgen en besloot tot de invoering eener reeks van hervormingen. Drie commissiën de hoeveelste? zullen worden benoemdmet Loris Melikoff aan het hoofd en een keizerlijk manifest zal het licht zien, waarin verklaard zal wordendat op de kroningsdag de hervormingen zullen worden afgekondigd. Ongelukkig evenwel wordt die kroningsdaj? sleed» uitgesteld. Maar daarom kan het toch wel mogelijk wezen en niemand zeker zou zich langer over 's keizers afgesloten levenswijze be klagen wanneer de eenzaamheid op Gatchina inderdaad dergelijke besluiten bij hem had doen rijpen. Aan Daily News wordt geschreven dat de toestand van steeds ingewikkelder aard wordt. Er is geen kabinet en er bestaat ook geen uit zicht vooreerstdat er een zal komen. Niemand wil de verantwoordelijkheid aanvaarden en zoo staat de arme khedive dan volkomen alleen tegenover Arabi en kan hij zich den tijd ver drijven met te wachten op de uitvoering der beloften van Engeland en Frankrijk. Arabi intusschen beveelt als een dictator en wordt door allen gehoorzaamd. Dat hij geen collega's krijgt baart hem weinig zorgdaar hij de vaste overtuiging heeft, dat hy zeer wel alleen het land kan besturen. Het volk dus vervolgt de berichtgever verkeert bepaaldelijk in de meening, dat alleen Arabi redding kan brengen en beschouwt zijn herstel als een nederlaag voor Europa en een teeken dat de Europeanen weldra uit Egypte zullen worden verdreven en hunne eigendommen verdeeld onder de arme bewoners des lands. Reeds zou een Egyptisch vaartuig getracht hebben torpedo s te leggen om de ankerplaats der vreemde schepen. Deze echter zijn nu een weinig van posite veranderd en letten nauwkeurig op de bewegingen der Egyptenaren. In den omtrek van Bochum is weer een yrouwenmoord gepleegd, zooals daar in de laatste jaren zoo herhaaldelijk voorkwamen. Men vond niet ver var. die plaats een dienstmeisje ergerlijk mishandeld en met afgesneden hals op een rog geveld liggen. Het treurige voorval heeft den angst en de ongerustheid in die streek opnieuw opgewekt. De politie isondanks haar ijverige pogingen den dader nog niet op het spoor. Onlangs is te Berlijn een poging gedaan tot schaken eener dame van ...72 jaren. Het was echter iu dit geVal minder om de persoon te doen dan wel om de oude juffrouw, die dezer dagen een erfenis kreeg, geld af te zetten. Een man drong onverwacht de kamer der dame binnen liet haar door vier werklieden uit haar bed lichten iu een rijtuig zetten cn reed met de geschaakte heen. Hij werd echter, door eenige buren die op het hulpgeioep kwamen toeschieten nagezetachterhaald en met zijn medeplichtigen in handen der politie gosteld, die de doodelijk verschrikte oude juffrouw naar hare wonino- terugbracht. Hoe streng men in Pruisen liet smokkelen van tabak straft, blijkt uit de straf welke onlang opgelegd werd aan J. G. en dieas knecht J. N beiden uit de grensplaats Breijel. De eerste, een voerman laadde den 10 December jl. 1188 kilo tabakstengels te Yenlo op zijn kar, waarbij aardappelen enz., en voerde dit frauduleus in Pruisen binnen. Hij werd echter bekeurd, en is thans door het gerechtshof te Kleef veroor deeld tot 8078 mark boete of 1 dag ge vangenisstraf voor elke 15 mark, en zijn knecht voor 4950 mark boete, of voor elke 15 mark 1 dag gevangenisstraf. Karpaard en lading zijn verbeurd verklaard. Met de Israëlietische landverhuizers te Brody is het nog steeds treurig gesteld. De ongeluk- kigc opeengepakte menscheu leden groot gebrek en er hadden eenige ongeregeldheden plaats,' Tilburg, 3 Juni 1882. Onder begunstiging van het schoonste weder had Maandag de aangekondigde optocht plaats ter gelegenheid van het nationaal concours uitgeschreven door het handboogschuttersgezi 1- schap „De fijne Mast", bij gelegenheid van 't 50-jarig bestaan. Voorafgegaan door eene eere- wacht te paard namen 53 handboogschutterijen deel aan den optochtdie begeleid werd door de Harmonie van 'tKorvel. De prijzen bij den wedstrijd werden behaald als volgt: le eene gouden medaille door „De Vriendschap van Tilburg met 101 punten in 36 schoten 2e eene gouden medaille door „Salm Salm", van Loonopzand met 99 p. in 36 sch. 3e een verguld zilveren eereteeken bleef onbe slist tusschen „Concordia" van Tilburg, en „Alliance d'Amifié van Ulvenhout, die beiden 96 p. hadden behaald en zal op een nader te bepalen dag een beslissend concours tusschen genoemde gezelschappen worden gehouden. De rozenprijs werd behaald door „De Vriendschap," van Tilburg, met 5 rozen in 36 schoten. De personeele rozenprijs werd behaald door de „Concordia" van Rijen", schutter C. van Dongen, met 3 rozeD in 8 schoten terwijl het gouden •erekruis ten deel viel aan den schutter A. Verhoeven van „Vlijt en Volharding" van Dor.gen, met ,24 punten in 6 schoten. Als een blijvend aandenken werd aan het handboogschuttersgezelschap „De fijne Mast", bij deze viering van zijn 50-jarig bestaan, onder een hartelijke toespraak een geschenk vereerd door de handboogschutterij „De Batavieren" van Rotterdam. Donderdag morgen circa 10 uur arriveerde alhier Mgr. Fran<?ois Janssen?, bisschop van Natchez in Amerikaom een bezoek te brengen aan zijne familie en geboortestad. Den jeugdigen kerkvorst was bij deze gelegenheid eene schitte rende ontvangst bereid. Na in de wachtkamer door den burgemeester, omringd van den ge meenteraad op welsprekende en eerbiedige wijze gecomplimenteerd te zijn, nam de bisschop plaats in een open rijtuigen begeleid door een eere- waclit te paard onder commando van den heer Majoie, voorafgegaan en gevolgd door 3 mu ziekkorpsen de gilden en tal van prachtige oper; rijtuigen, waarin de familieleden van den bisschop de gemeenteraad, de kerkbesturen en de feest commissie gezeten waren trok de deftige stoet door de hoofdstraten naar de in- en uitwendig rijk gedecoreerde St. Josenhkerk. Aan den ingang stonden een groot aantal priesters in vol ornaat, vergezeld van bruidjes en koorknapen, die bou- quetteu droegen en die der. prelaat onder statig gezang naar het altaar begeleidden. Daarna werd door de liedertafel „Souvenir des Monlag— nards" het Te Deum aangeheven. Het verheven kerkgezangzoo prachtig getoonzet door den grooten Verhuist en zoo keurig door de liederta fel gezongen, maakte een overweldigenden indruk. Na het te Deum begaf de bisschop, thans in portificaal gewaad, zich te voet door de gele deren heen naar de woning zijner moeder, mevrouw de Wed. C. Janssens, alwaar hij voor den tijd van zijn verblijf alhier zijn intrek heeft genomen. Er was eene talrijke menigte volks op de been en de stad had een recht feestelijk aanzien door de ontelbare nationale vlaggen waarbij vele met purperen wimpel, die, beschenen door eene prach tige zomerzon van alle huizen wapperden. Door de Noordbrabantsche stoomtramweg maatschappij zijn op de beide Pinksterdagen vervoerd 4684 personen waarvan 3153 op Pinkstermaandag. Niettegenstaande de groote drukte liep alles geregeld af en had op de geheele lijn niet het minste ongeval plaats. y Waalwijk 3 Juni 1882. Door den voorzitter van den gemeenteraad alhier was eene openbare vergadering belegd op Donderdag avond 7 uurlot goedkeuring van ue aanbesteding der werken aan de haven. Slechts vier leden kwamen op, namelijk de heer.'n Van der Klokken, Van Es, Zi'lraans en Van der Heijden zoodat de vergadering geen voortgang kon hebben. De heer Timmermans had kennis gegeven de vergadering niet te kunnen bijwonen. Op nieuw' werd tot hetzelfde doel eene ver gadering belegd tegen heden vm. 10 uur. Deze kon weder niet gehouden wordendaar het vereischte getal leden niet tegenwoordig was. Verschenen waren de heeren Van der Klokken Van EsVan der HeijdenTimmermans en Quirijnszoodoende is er nog geen beslissing genomen omtrent de belangrijke havenverbetering. Bij de verleden Woensdag door het ge meentebestuur gehouden aanbestedingen is inge schreven lo. voor het verbreeden en verdiepen der haven door Tijs Kleijn, Werkendam, voor f 8524. C. Prinsen, Made, g230. A. T. Bakhuizen, Sliedrecht - 7039. 2o. Voor het maken van een eiken beschoei ing langs de westzijde der haven door A. N. Kuijsten, AVaalwijk, voor f 1986. A. Van Hulteu 1975 S. v. d. Heuvel, Werkendam - 1870 N. Van WellAVaalwijk, 1794. {°\l-d- Lee> -1779.— A. Bhjlevers, Made, 1719. In de zomraerzitting der provinciale staten van Noordbrabant zullen 0. a. behandeld worden de navolgende onderwerpenEen adres van den raad der gemeente Rucphen om een sub sidie van 85 pet. in de kosten van aanleg ran een kunstweg van Zegge naar den Rijksweg een adres ran J. van Overveld en anderen houdende bezwaren tegen den aanleg van dien wegeen adres van de leden der landbouw- en handelssocieteiteit te Grave betrekkelijk eene verlegging van den Maasdijk tusschen Grave en het schuttershuisjeeen adres van de gemeente raden van Etten Rucphen en Hoeven om eene bijdrage van 95 pet. in de kosten van aanleg van een kunstweg, aanvangende aan den klin kerweg bij den Vissenberg onder Sprundelen loopende door de kerkelijke gem.St.Willebrord tot den Rijksweg onder Ettenklachten van de gemeentebesturen van Aarle-Rixtel en Helmond over onvoldoend aoorlaatvermogen van de brug over de Aa in den provincialen weg Beek en Donk—Gemertadres om eene bijdrage in de kosten van verlegging en verhooging van water- keerende wirken van het waterschap „de Bin- nenpolder van Herpen" adressen om oprichting van een waterschap genaamd „Bergenshuizen" onder Vught en Esch, en een waterschap onder de benaming van „Hillekens en Achtcrboerkens" in de gemeente Etten en Leur; adres der ge meenten Moergestel, Oostelbeers en Diessen, om eene bijdrage van 60 pet. in de kosten van aanleg van een kunstweg. H°or de Zuider-stoomtram zijn op de beide Pinksterdagen vervoerd 3583 personen waarvan op den 2en dag 2676. Zondag jl. stapte te Breda A. v. Z., wo nende te Capellein de naar Oosterhout ver- trekkenae stoomtram per abuis had hij evenwel in een waggon 1ste klasse plaats genomen en, dit inziende, wilde hij onder het rijden in een waggon 2de klasse overgaan. Hij had echter het ongeluk te vallen en kwam met een arm onder den tram waardoor dit lichaamsdeel geheel verbrijzeld is. Te Moergestel brak in den nacht tusschen Dinsdag en Woensdag even over twaalf ure een hevige brand uit in de looierij van Van Gooi. De vlammen sloegen over naar het huis van den bakker Couwenberg en, aangeblazen door een tellen Oostenwind, waren de huizingen weldra afgebrand. Het huis van C.vau de Wouw ge raakte mede in brand maar daar werden de vlammen spoedig gebluscht. De ijver van het brandpersoneel verdient lof. Er is niets gered kunnen worden, zoo' spoedig nam de brand toe, en met moeite zijn de bewoners dier huizingen gewekt kunnen worden de wed. Van Gooi moest het huis worden uitgedragen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2