B. A. MIDDELKOOP, Het Hooigras PAARDEWVLEESCH. bij H, Van Wijlen M, Van Vuren jÈfcA. J. BINK, 60 pCTABB HOOIGRAS Den Aibraak van een huis. UITGELOOT P IN Kil OFF ellen VRIJDAG en MARKTDAG. Be Tweede Kamer per half kilo De Notaris Verberne, De Notaris LANDRÉ, Mestingartikelen, -A- -X. BIKTIC, VAN DEE KOLK, Buitenlandsche Kronijk. Burgerlijke Stand Handelsberichten. Studentenwereld GEROOKT Eenige perceelen Hooi land onder Baardwijk en Waalwijk. 115 hectaren Hooiland, Ongeveer 90 hectaren Hooiland onder Vlijmen, Engelen en Bokhoven. C r edie t-Vereeniging, Verpachting lil VERBUNT VAN OVERBEEK, 115 hectaren Hooiland, VRKRIJGBAAR: Knolraapplan ten Brusselsclie Spruiten, Kropsalade. Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput* (Schoenmakerij.) Notaris te Capellezal op Woensdag 7 Juni 1882, 's namiddags ten 3 ure, in het Hotel YEP WIEL te Waalwijk, in het openbaar verkoopen Onder Drongelen. Onder Waalwijk. na het verlaten der Academie, BEN LOMOND. Puik best Gerookt Paardenvleesch te bekomen te SPRANG nabij den tram, Wederverkoopers gemeten een flink rabat. DE NOTARIS te Waalwijk, zal Publiek Verpachten 1. Op Woensdag 7 Juni 1882 2. Op Zaterdag 10 Juni 1882, des namiddags ure, bij Van Oijen te Haarsteeg 3. Op Zaterdag 17 Juni 1882, te Dussen zal op Woensdag den 14 Juni 1882, Publiek Verkoopen DE GELDERSCHE Dinsdag 13 Juni a.s., des namiddags ten 1 ure, bij A. Klerks te Vlijmen, voor Heeren Schaarmeesters van het Vlijmensche veld of Meerland; Op Vrijdag den 9 Juni 1882, Steeds Voorhandenalle soorten Bies, Zemelen, Grint, Meel, Erwten, Maïsenz. WAALWIJKaan de Haven. DE NOTARIS te Waalwijk zal op Zaterdag 10 Juni 1882, des namiddags 3 urebij Van Oijen, te HaarsteegPubliek Verpachten Dentiste zal Woensdag 7 Juni te Tilburg in het Hotel de Gouden Zwaan, en verder eenige dagen te 's Bosch te zijnen huize in de Kerkstraat te consulteeren zijn. te Waalwijk, stelt, VAN HEDEN AF, zoolang de voorraad strekt (geele en witte onder- en groene boven den grond), Rijdt op bij den heer V. J. GERRIS, Hótel „De Twee Kolommen." De vrachtprijs wordt verminderd. Een smidsgezel te Arnhem is in den Rijn onder het baden verdronken. Hij schijnt!door den stroom afgedreven te zijn, want eenige'uren later werd zijn goed teruggevonden terwijl het lijk nog niet gevonden is. Te Amsterdam is in den nacht van Zondag op Maandag 11. een 18jarige dienstbode dnr>r haar vrijer, een schoorstee n vegerin een aam tl van jaloozie op een eenzaam gedeelte van dV Prinsengracht te water g< smetenwaarna dt\ onverlaat, niettegenstaande bi t angstig gegil van zijn beminde, zich in aderijl uit de voeten maakte. Een Friesche schipper, door het angst- geschrei van de ongelukkige welke zich aan den achtersteven van zijn vaartuig hield vastgeklemd, uit den slaap gewektheeft baar gered, en naar het gasthuis overgebracht zijnde, bleek haar toestand zoo bedenkelijk te zijn dat men haar het sacrament der stervenden heeft doen toedie nen. De dader werd den volgenden ochtend vroeg door de politie van zijn bed gelicht en ter beschikking gesteld' van de justitie. Maandag avond of den daarop volgenden nacht is tusschen Niebert en Lucaswolde ver moedelijk een moord gepleegd. De verslagene een persoon van ongeveer twee-en-twintig jaren, was naar de Pinksterraarkt te De Leek geweest en 's namiddags in gezelschap van een boeren knecht huiswaarts gekeerd. Toen hij niet te huis kwam werd door de ouders overal gezocht, tot ten laatste den volgenden dag ten 4 ure zijn lijk in eene moddersloot werd gevonden. Zijn ledige geldbeurs was reeds des morgens door een paar veenarbeiders ruim tweehonderd schreden verder gevonden. De verslagene was een per soon die niet den geringsten tegenstand Kon bieden. Naar men zegt, had hij niet meer dan S gulden bij zich. Tegen zijn metgezelden boerenknechtbestaan zware vermoedens. Te Dordrecht is eene ruim 70-jarige vrouw op eene treurige wijze om het leven gekomen. In den laatsten tijd maakte zij zich meermalen schuldig aan misbruik van sterken dranken vrij zeker mag worden aangenomen dat dit ook vóór het ongeval weer had plaats gehad. In dien toestand is zij voor het open raam harer bovenwoning gaan zitten en schijntna in slaap geraakt te zijn uit het raam op straat te zijn gevallenwaar zij aan het hoofd erg bloedendedoor de politie gevonden werd. Onmiddelijk werd geneeskundige hulp ingeroe pen welke echter den dood kon constateeren. In Frieslandwaar reeds nieuwe aardap pelen verkocht worden heeft men nog eene buitengewoon groote hoeveelheid oude aardap pelen. Er zijn boeren die nog tusschen de 9 en 10,000 halve Hl. hebben overgehouden. De van Naarden komende stoomtramtrein die zich omstreeks acht uur op den Oetewaler- weg nabij Amsterdam bevond, vond de afsluiting van het staatsspoor open en reed de verbingsbaan met het Rijnspoor op. Juist in dat oogenblik viel echter de afsluitboom eu kwam op de lo comotief van de stoomtram neder. De machi nist had het goed beleid terstond te remmen en achteruit te halen gelukkig juist bij tijds want het volgende oogenblik passeerde op weinige meters afstand een spoortrein die een groot ongeluk had kunnen aanrichten. Door passagiers van de stoomtram is hierover beklag ingediend. Baardwijk30 Mei. Het was reeds voor onze brandweer eene voldoening door middel der dagbladen blijken van waardeering en lof te ontvangen voor haar krachtdadig optreden bij den op 23 Mei in het huis van C. Krol door het hemelvuur veroorzaakten brand. De Algemeene Gelderscbe maatschappij van brandverzekering, waarvoor de heer B. Schrijner alhier werkzaam isheeft ook getoond wat het voor haar zeggen wil, als eene brandweer optreedt, waar mannen aanvoeren, die alle gevaar trotsee- ren en de anders minder vluggen aanzetten om met vereende krachtaan het vernielend element in den kortst mogelijken tijd paal en perk te stellen. Op verzoek van bovengenoemdeu agentwien uit naam der brandweer dank wordt gezegd heeft de maatschappij een premie van vijf gulden betaald aan den oppertrompvoerdcr A. van Drunen en tien gulden voor dc brandweer in het alge meen. Met deD nieuwen bewoner der in den buiten polder staande veldtent, A. P., onlangs gehuwd, doet zich het niet all idaagsoh geval voor, dat hij en twee zijner broeders met drie gezusters gehuwd zijn. „The Boot and Shoe Trades Journal" be richt, dat vier leden van de koninklijke commissie van vakonderwijs naar Zwitserland en Duitsehland vertrokken zijn teneinde eenige weken de vakscholen dier beide landen op te nemen. Er is eene drijvende tentoonstelling tot stand gekomen. Een zeeschip van 300 ton nen inhoud, voor dat doel gebouwd, zal wel dra Londen verlaten om eene reis om de wereld te doen en zal onderweg de talrijke havens der Engelsche kolonieën en verschei dene vreemde havens aandoen. De reis is aldus bepaaldheenreis Gibraltar, Kanaal van Suez, Ceylon en de Oost-Indiën, Sidney, de Figieilanden, Nieuw-Zeéland Tasmania, Terugreis de Zuidkusten van Australië, de Kaap en Madera. Men heeft lang met dit denkbeeld gelachen omdat men het overdreven waande en weldra zullen waarschijnlijk de exposanten zeer tal rijk zijn. In Amerika, vooral in de Oostelijke staten worden op de schoeisels buitengewoon veel ornamenten aangebracht. Dat werk geschiedt met machines, die zeer kostbaar zijn maar de productiekosten zijn zeer onbeduidend wanneer het, gelijk in die Oostelijke staten, over verscheidene duizenden kisten schoeisel gaat. Die rijk versierde schoeisels worden bij belangrijke partijen verzonden naar de Westelijke staten, inzonderheid naar Texas. Men verzendt ook naar Mexico en naar Zuid- Amerika. Men schrijft uit St. Petersburg dat de aan vragen om schoeisels voor het leger zeer talrijk zijn, zoodat de schoenfabrieken van het rijk, ofschoon ze dag en nacht werken ze nauwelijks kunnen uitvoeren. De groote schoenfabrieken van de heeren Bridges Co., te Hopkinton (Yereenigde Staten) zijn door brand totaal vernield. Deze ramp is te betreurenswaardiger dewijl duizen den menschen door die fabriek werden bezig gehouden. Men schat de verliezen in koop waar op 200,000 dollars (500,000 gulden) en die van de gebouwen en de machines op 600.000 dollars (1,500,000 gulden.) Niets was geassureerd. Men schrijft dezen brand toe aan kwaadwilligheid. In Oregon (Noord-Amerika) verdienen de schoenmakers per dag f 4.25 a 7.25, terwijl de looiersgasten slechts f4.25 a 5.50 ver dienen. Van 26 Mei tot en met den 2 Juni 1882. WAALWIJK. Ondertrouwd-. Martinus Buitenkamp, jra. en Catliarina van den Heuveljd. Bevallen Anna Maria van Ree, geb. Van Don gen d. Antonetta Maria Eibersgeb. Dinge- mans, d. Henrica Huberta van Delft, geb. Wertz z. Overleden: Jacobs van Wanrooii2 m. Govert Nelis, 11 m. WAALWIJK, 2 Juni. Op de veemarkt van heden was de handel bij een aanvoer van ruim 100 stuks nog al levendig. Kalfkoeien golden f000 k f300. Kalfvaarzen f 000 f 200 Biggen golden f9.00 k 12.00 per stuk. Lammeren f14 f IS per koppel. Boter aangevoerd 1840 kilo van f 1.05 a f 1.13 per kilogram. Eieren f3.00 a f4.00 per 100 stuks. Het grasland wordt verpacht tegen f 120 k f125 per hectare om eens te hooien. De prijs is dan weinig minder als verleden jaar. Udenhout, 31 V ei. Boter Aangevoerd 1088 kilo. van fl.00 tot f 1.31. Ois ter wijk, 31 Mei. Boter. Aangevoerd 2180 kilo van fl,10 a fl,28. Eieren f3 ct. per stuk. van de navolgende landerijen. Yoor Mevrouw de Wed. VAN RIEL c s. H. A. C. Onder Besoijen. 1 55 40 de Spie genaamd „de 10 hont.7/ Onder Gansoijen. Het voorste perceel genaamd „de 8 hont// Het middelste perceel genaamd „de 12 hout." Het achterste perceel genaamd „de 20 hont.7/ 3 30 00 langs de Maas genaamd „Maas kamp//, in 2,perceelen. 0 43 40 Kade genaamd „den Pruimendijk77 in deu polder Doeveren. 2 07 70 over de Hooigracht genaamd „de 20 hont./y 1 50 80 achter den Melk vond er genaamd „de 12 bont// 1 10 70 over de Hooigracht genaamd „de 10 hout.// 2 23 35 de Kade en de Koeweide genaamd „de 18 hont.// 1 15 35 het achterste perceel achter de Looierij genaamd „de 9 hont// 1 58 30 over de Hooigracht. 1 50 10 aldaar 2 16 10 aldaar. 1 88 00 in de Koeweide. 1 57 30 ter plaatse Noordkampen genaamd „Plattekade. der Een promotiepartij. - Napret.-Een avondje op een dispuutcollege. - 's Lands weerbaar heid. - Een nieuw gezichtspunt, DOOR Verschenen heden bij den uitgever M. M. OLIVIER, Rokin 70, Amsterdam. Bij toezending van 25 cent heeft de af zending franco plaats. a. Des namiddags 1 ure, bij A. Mulders te Baardwijk, b. des namiddags 6 ure in het Hotel Verwiel, te Waalwijk genaamd: „Hooge en Lage Omloop77, „Mus- schen waarden77, „Elderwaarden77, „Aalsche waard77, „Mauritsplaat77, enz,, gelegen nabij de Haarsteeg in de Algemeene Oinkading (buitenpolder van Bokhoven, Engelen, Hedik- huizen, enz.) des namiddags 1 ure, ter herberge van dew. Mommersteeg te Vlijmen des voormiddags ten 10 ure, in het Veer huis te Drongelen, op de Llanden, enz., onder Drongelen, Waal wijk, Baardwijk en Besoijen. AGENTSCHAP TILBURG heeft, tengevolge der verlaging van het Dis conto bij de Nederlandsche Bank, ook hare Rente voor Rekening-Courant en Deposito's met l/o pCt. verminderd, zoodat de rentestand nu van af heden is: voor Debiteuren in Rekening-Cour. öYjpCt. Crediteuren S1/i Deposito's met eene maand opz. 3^2 u 3 dagen 3 Tilburg, 30 Mei 1882. van te Vlijmen, is voornemens te verpachten Vrijdag 9 Juni a. s., des namiddags te 1 uur, bij de weduwe C. Mommersteeg te Vlijmenvoor het Gemeentebestuur van Vlijmen Donderdag 15 Juni as., des namiddags 1 uurbij F.- Van Wagenberg op de Haarsteeg voor particulierenen Vrijdag 16 Juni des namiddags 1 uur, bij W. Van Falier te Vlijmen, voor de Algemeene Armen van Vlijmen en andere Particulieren. 's namiddags 3 ure, ten verzoeke van Wilh, Van Oijen, te Vlijmen genaamd „Hooge en Lage Omloop//, „Mus- schenwaarden//, „Elderwaarden//, „Aalsche- waard//, „Mauritsplaat//, enz., gelegen onder Ammerzoden enWell,Hedikhuizenen Vlijmen de Schuldbrieven Nos EEN eu ZES EN ZESTIG van de geldleening der Gemeente WAALWIJK. Betaalbaar ten kantore van den Gemeente ontvanger aldaar 1 Juli 1882, De Burgemeester VAN DER KLOKKEN. tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3