1 JUNI 1882, Zomerdienst-Staatsspoorwegen, Jaarmarkt Waalwijk 2n Woensdag na Pinksteren, Woensdag 7 Juni a.s. Tapijten, Bedden, Meubelen A. C. van der Meulen Zonen. r Handels werk, Kantoor- en Notitieboeken NAAI- STIKMACHINES. de echte Knoopsgatenmachine „TE HUIS", Niet meer naar Parijs! voor japons W. TMMLIl te HAAftLEIK Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, Dienstregelingen WANDGEDIERTEN, X B Volledige Meubileering van Gebouwen. g Waalwijksche Snelpersdrukkerij. 1LÏ SPECIALITEIT benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Tijdschrift tot gezellig onderhoud „TE HUIS", 20 OEISTTS. a 5 Cent Finale Uitroeiing en bijbehoorende artikelen, I W p FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en *T^=lilWr ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: Tijdschrift tot gezellig onderhoud, Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij verkrijgbaar bij den boekhandelaar ANTOON TIELEN, te Waalwijk. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. zijnde van Lii.llUlLIIItf, UI Vl'I LUUUUilltf, lil. Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. F cl B !25 B 12! §°S SE 8" I P- ^B Fai ^S'b cs cr cr 3 o EJ S3 3 t t=Ö UITGEVER van De Echo van het Zuiden" en van Ilct Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en macbineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f 3.— per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.— in rekening gebracht. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. VAN in verschillende afmetingen en lineaturen. f.e WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal zij VOORHANDEN hebben: '/tl eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- legeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. Een der meest gezochte tijdschriftendie in Nederland verschijnen is dat tijdens een vierjarig bestaan niet alleen een groot aantal vrienden maar ook een uitgebreiden kring begunstigers verwierf, en er thans op roemen mag burgerecht ver worven te hebben. De uitgever noodigt daarom alle liefhebbers van gezellige lectuur en prettige afwisseling uit zoo spoedig doenlijk in te teekenen op den thans ingetreden vijfden jaargangdie geopend wordt met eenige hoogst afwisselende verhalen en eene groote verscheidenheid nuttig en leerzaam allerlei. Elke aflevering van bevat op 24- compres gedrukte bladzijden 48 kolommen tekst, versierd met allerlei illustraties en kost slechts „TE HUIS" is dus het goedkoopste van alle bestaande Tijdschrften en ten zeerste geschikt de huisvriend van alle Nederlandsche gezinnen te worden. Men teekent in voor 25 afleveringen, die een afgesloten boekdeel van 600 blad zijden met 50 platen vormen. „TE HUIS" wordt franko gezonden naar alle oorden des rijks waar geen boekhandelaar gevestigd is voor f6 de jaargang, waarover in 2 termijnen a 3 beschikt wordt. Als premieplaten zijn aan dezen jaargang gevoegd 2 fraaie, groote oleografieën, 37 x 51 cMt, een winter- en zomergezicht voorstellendedie a 90 cents per stuk afgeleverd worden voor tegemoetkoming in de kosten. Inteekeningen worden aange- nomen bij alle Boekhandelarenalsmede bij den Uitgever, H. EISENDEATHRokin 119, Amsterdam* uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter. Faille noir5860 - 4.20 Faille de Haarlem62 4.50 Faille de Hollande62 - 4.80 Faille Impériale26 - 5.20 ,-, Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk eu voldoen uitstekend bij het gebruik. v en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. C 32>E echte" Premie VtiiJft /-L1V.ER "^£/MGOUDEN van16,600fr. Ifl^^ st8rk koortüw?jrend nuddei^^^f| Medaille Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. B S. o 5T S gp CS O O 8-12| O <1 n p M ffl 9 p C/2 CD fcCj b 3 COtljg-ÖDP-.ÊS. <3:5 P-O» g era p P PL, re CTKjH.MO h, CD Cn Ch o- a o? H} - - cb r+ - HJ 2L ST CD B &- f"1 g CD cjq ciq CD <3 p B CD CD S3 CD >c Z.. ZTj Cfl o S> £- M >-• CD 3 C/Q l CD-s a> p CD p CD I CAD cü SL h S l£ cd - tf P Cfq s*. b 2 p p S> s> s1 CD I i ET cd co P O o ÜQ 2 CD sap 3' co 3 CD CD M O» cf CD >-< O-g 3 s. B e-h 3 c- ff <3: Qj O O x/i CD O P-P- S" Ciq 3- CD 2. 3 nT O p £Z 3 CD 2 CD CD CD Q- CD era 1 Registers, De EETLUST OPWEKKEND, 1)0 ^^ACHTEN HERSTELLEN)}. VERSTERKEND VOEDZAAM. I - /f PARIS, 22, «16 DrOUOt. rABHIBIC-MZMK <JI£1)EPONI:kRD - f 1* AJ-LI ArOTtfMtMI t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4