Nummer 46. Donderdag 8 Juni 1882. 5 Jaargang I Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. LI 188°/1- Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Gemeenteraad van Waalwijk. VERSLAG der kamer van koop handel en fabrieken te Waalwijk, over het jaar 1881. h. 1; gCS g s:° =Ngf *- 1 g- De Echo van het Zuiden, 1 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal ter plaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen doop het advertentie bureau van Adolf Steinek,Hamburg. Reclames 15 cent per reg. OPENBARE VERGADERING van Maandag 5 Juni voorin. 9 uur. Absent de leden "Van Heijst en Van Iersel. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat bij de ge houden aanbestedingen de minste inschrijvers waren lo. voor het verbreeden en verdiepen der haven A. E. Bakhuizente Sliedrecht voor f7039. 2o. voor het maken van een eiken be schoeiing langs de westzijde de havenA. Blijlevers te Made voor 1719. De door het dug. best. omtrent deze aan nemers ingewonnen berichten luiden gunstig; daarom vraagt hij den raad machtiging om de werken aan bedoelde personen te gunnen. Bij acclamatie besloten. Verder zegt de voorzitter dat de weg in de Putsteeg is aangenomen door A. J. Ver hoeven alniervoor 145Ö en dat B. en W. gemeend hebben dat werk dadelijk te moeten gunnenhetgeen ook geschied iswel is de aannemingssom hooger dan de oorspronkelijke ramingmaar' dat verschil komt daaruit voort, dat er nu enkel nieuwe keien gebruikt wor den van de beste soort; daarbij moet dit werk met den meesten spoed gereed gemaakt worden. De heer Quirijns vraagt of het gerucht waar is, dat de secretaris Van Liempt en de opzichter Van Dijk medeaannemers zijn. De voorzitter antwoordt dat Verhoeven aannemer is en Van Liempt en Van Dijk zijne borgen zijn. De heer Quirijns heeft niets tegen den secretaris als borgwel tegen den opzichter der gemeentewerken. De voorzitter antwoordt dat Van Dijk wel opzichter is van de school maar niet van dien weg. De heer Van der Heijden meent dat in de begrooting ook begrepen is de herstelling van den weg in de Nieuwstr., terwijl in het bestek van dit werk daarvan niets voorkomt. Het werk is thans gegundhij zal er dus geen moeilijkheden over makenhij echter zou het niet gegund hebben, maar het onder eigen beheer gemaakt hebbende kosten zouden dan zeker veel minder geweest zijn; de aannemingssom komt hem veel te hoog voor en gaat ook ver boren de begrooting. De heer Van Es bevestigt het reeds ten dezen opzichte door den voorzitter aange voerde ook waren de opvolgende inschrijvers veel hooger. B. en W. hebben het werk ook nog aan dezen aangeboden beneden den prijs waarvoor Verhoeven had ingeschreven maar zonder gevolg. De heer Van der Heijden blijft er bij dat het werk voordeeliger in eigen beheer hac kunnen gemaakt worden en veronderstelt, dat er afspraken tusschen de inschrijvers gemaakt zijniets wat door den secretaris ten stelligste wordt ontkend. De heer Van der Heijden kan aannemen dat de secretaris daar geen kennis van heeft gedragen maar blijft overigens bij zijn gevoelen. De voorzitter zegt dat zijn ingekomen twee brieven betreffende het onderwijs. Die stukken acht hij vooralsnog niet geschikt voor publi citeit, waarom de vergadering in geheim comité overgaat. (Vervolg.) Staat van de beroepen enz. 15 Handelsagenten en commissionnairs7 schippers, 2 debitanten in loterijbrietjes, 2 bier brouwerijen 1 mouterij42 leerlooierijen, 418 schoen- en laarzenmakers1 zevenmaker83 winkeliers 1 goudsmederij3 expediteurs 1 tabakskerverij 2 sigarenmakerijen, 2 suikerbak kerijen 6 vleeschhouwers en spekslagers, 11 wagenaars en karrelieden 7 huis- en rijtuig schilders en glazenmakers 6 kleermakers 64 verkoopers van sterken drank in 't kleir. 111 kooplieden, 1 paardenkoopman, 8 metselaarsbazen 2 stukadoors 2 kuipers, 3 koper- en blikslagers 2 horlogiemakers 5 stalhouders 2 notarissen, 7 zaakwaarnemers9 fabrikanten3 boekhan delaars 3 boekbinders 2 wijnkoopers4 ge- neesheerer. 12 bakkers5 boekhouders en kantoorbedienden 5 modisten9 agenten 17 timmerlieden 83 inlandsche kramers, 1 afslager, 1 reiziger, 2 mandenmakers, 3 zilverkasihouders, 14 rijtuigverliuurders 4 grof- en hoefsmeden 2 stoel- en wieldraaiers1 schrijnwerker1 meubelmaker5 logementhouders3 slaapstee- houders 1 zadelmaker2 tuiniers1 wind- koornmolenaar1 wind- en stoom schorsmole naar 1 omroeper1 photograaf, 1 deurwaarder, 1 griffier3 kassiers effectenhandelaars1 cou ranten uitgever1 pettenmaker1 besteller. llandel, Het getal uitgereikte patentbladen over den dienst van 1881/82 bedroeg 1091. Zoo als bekend isbestaat de handel in deze gemeente voornamelijk in huiden, leder en leder artikelen schorsgranenboterkoloniale waren wijn manufacturen bouwmaterialen hooi en stroopaarden en vee. De handel en de winkelneering hielden zich ondanks de minder gunstige tijdsomstandigheden, goed staande. Huiden en leder. De alhier verhandelde huiden waren hoofdzakelijk Oost- en West-Indische soortenen gezouten en drooge Zuid-Ameri- kaansche. Er bleef ook weer dit jaar wanverhouding bestaan tusschen de prijzen van het leder en de huiden. De pnjzcn dezer laatste zijn niet in verhouding tot de lage prijzen van het gefabri ceerde leer. Schors. De hoedanigheid van de schors was bijzonder goedeen gevolg van de gunstige weergesteldgeid in den blektijd. De aanvoer evenwel was minder dan vroeger. De prijzen varieerden van f4.25 tot f5.25 vrij in de haven alhier. Granen. De prijzen van het graan varieerden in den loop des jaars weinig. De aanvoer bestond grootendeels uit Ameri- kaansche en Fransche rogge. Het verschil in de prijzen bedroeg gedurende het jaar niet meer dan f25.a 130.per last. Volgens mededeeling van alhier gevestigde graanhandelaars werden per scheepsgelegenheid ingevoerd ongeveer 1100 lastterwijl per spoor tot Tilburgmet rechtstreeksche bestemming van daar werden aangevoerd 230 last uit Belgie. De prijzen waren als volgt Inlandsche rogge f 7.50 f 8.per mud. Amerik. n 270.- „290.— 2250 k. s. Belg. Fran. 250.— „285, 11 n 11 11 Ristarwe 9.50 11 12.-* 11 co 0 11 Roode dito 9.- 10.— 11 II II 11 Witte 9.75 12.— 11 II II 11 Gerst i* 5.50 6.- 11 mud. Mais 8.50 9.50 11 100 k. Paardenboonen 8.- 9.- 11 Haver 8.50 10.50 1/ 100 k. Boter. De aanvoer van boter aan de openbare boterwaag was beduidend, hoewel nog merkelijk minder dan vóór de oprichting der alhier en te Besoijen bestaande margarine boterfabrieken. De volgende hoeveelheden werden aan de bo terwaag alhier gewogen en verkocht 1879 65212 Kilogrammen. 1880 68113 1881 66699 De gemiddelde prijs der boter bedroeg f 1.10 a f 1.30 per Kilogram. Onder vorenstaande opgaven is niet begrepen de boter buiten de markt aan huis verkocht en geleverd. Koloniale-waren. Deze handel is niet ongun stig en tevens vrij omvangrijk; intusschen bestaat hierin groote concurrentie, die in de eerste plaats aan de ingezetenen ten goede komt maar voor den grossier minder voordeelig is. Deze gemeente het midde'punt eener dicht bevolkte streek en in het bezit van een wa terweg is gunstig voor dezen handel gelegen. Volgens de patent-registers bestonden 1 Mei 1881, alhier 84 gelegenheden, waar sterke drank in 't klein werd verkocht. Door 67 personen, werd aanvraag gedaan om vergunning tot voortzetting van het bedrijf, terwijl aan 64 personen de vergunning werd uitgereikt. Het door den gemeenteraad vastgestelde ver- gunnings-recht bedraagt f 15.per flOO huur waarde. De uitkomst der schatting isdat 6 lokalen boven f 100 de overige beneden de f 100, zijr. geschat. De geheele opbrengst bedraagt f1035. Veehandel. Degezondheidstoestand van het vee was gunstig. Geene besmettelijke noch andere buitenge wone ziekten deden zich onder het vee voor. Op onze week- en jaarmarkten werden aangevoerd in 1874, 4433 runderen 270 schapen 1655 varkens 1875, 4498 157 1393 1876,4272 198 1359 1877,4421 219 1603 1878,4971 251 1819 1879, 5 L91. 207 1721. 1880,5087 248 1778 1881,4791. 211. 1838 De prijzen der kalf koeien wartn gemiddeld van f160 tot f275 en die der kalfvaarzen van f150 tot f225 per stuk. De aanvoer van vee was in de drie eerste maanden van het jaar tengevolge van den hoogen waterstand veel min der dan in vorige jaren op hetzelfde tijdstip. De najaarsmarkten werden echter des te druk ker bezochten de aanvoer van hoornvee was in die 9 maanden veel grooter dan eenig jaar te voren. Op de voor- en najaars paardenmarkten wer den aangevoerd 620 paarden de prijzen vari eerden van f200 tot f800 per stuk. De week- er. jaarmarkten kenmerkten 2ich, zoo als steeds, door een druk bezoek van kooplieden en landbouwers. De handel in paarden en runderen in deze streek is behalve op de markten zeer belang rijk. Fransche, Duitsche en Belgische kooplieden doen hier veel zaken. Landbouw. De akkerbouw en veeteelt zijn hier van geen groote beteekenis. De hooibouw echter is, zoo als wij ook in het verslag over 1880 aanstipten, nog al belangrijk. De Buitenpolder van Waalwijk groot ruim 350 Hectarenis een der beste polders in de Langstraat. De opbrengst van den hooibouw bedroeg ge middeld 4000 kilogrammen per Hectare. De kwaliteit was dit jaar middelmatig; de weersgestesteldheid tijdens den hooibouw liet nog al te wenschen over vandaar dat het hooi niet zoo goed was als het vorig jaar. Het gewin van de eimet of tweede snede was ongunstig en de kwaliteit slecht, een gevolg van het natte weer tijdens den hooitijd. In het Langstraatsche hooi wordt zoo als bekend is een aanzienlijke handel gedreven. Deze concentreert zich hoofdzakelijk te Raams- donk Waspik, en 's Grevelduin-Capelle waar verschillende hooipersen bestaan en van waar groote hoeveelheden hooi naar diverse plaatsen in ons land en naar het buiteland worden verzonden. Belastingen De opbrenst der patent belasting met de op centen bedroeg 4545.91 tegen 4561,891/s ift De grondbelasting bracht opmet ingrip der Rijks-, Provinciale en Gemeente opcenten 9279.87. De Kohieren van de Personeele Belasting voor zoover opgemaakt, dienst I88Y2 aaet de Rijks, Provinciale en Gemeente opcenten be dragen 1 12,055.41 tegen f 11,964.90 in 188°)j. Registratie. Opbrengst van Formaat-, plak-, wissel- en huurzegels 3299.35 Jacht- en vischakten - 159. Andere zegelrechten- 31.99& Registratierechten- 29029.91 Successierechten- 18432.22 Recht van overgang op Effecten - 169.43 Hst. 1 Ttotaal der belasting ƒ51121.905 II 38 opcenten - 19426.325 III Domeinen- 6563.64 IV Verschill. Rijksontvangsten - 1154.89 V Fondsen bijzondere bestem. - 194.60 ƒ78461.36 Politieboeten aan gemeenten uitgek. 380.75 POSTKANTOOR. De postverzending van Waalwijk op Tilburg heeft eene aanmerkelijke verbetering ondergaan. Sedert 1 October 11. immers geschiedt het brie venvervoer van en naar Tilburg niet meer per postkar maar per stoomtram en in plaats van 2maal, 4maal per dag heen en weder. De eerste distributie der brieven geschiedt thans des morgens reeds ten 8 ure, terwijl deze vroeger eerst ten 9 ure kon plaats vinden. De directeur en verdere beambten beijveren zich zeer om het publiek van dienst te zijn. ÖD W S.-Ö g. P C p O crq c 3 I.CfQ 1 (6 O4 ff H O tel ta w !zj *d •rt 2 I—1 3 ai'o 8 3 rm to 1 -i P CD O D-p 2-7» 3 o o. s 3 crq k> f5 O CD e co n m a ra 2 2 O -J5 O O 3 (l> fS -o 2 (t s ~- O -1 5" o 3 B E.trq a- a cr S: 2 "ff B 2.0 P P-O p O **"S to o» te ci to CC to *- n 1—- 00 os to OD C' co OS G5 0 ►f to o> 00 to en -0 2 2 p 3 at? p p.1— n k-.'O 1-1 0 m -j 1 ►a 2 i B' XJi ff ff fi. O 3 3 I- lï ff S

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1