X BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Zwitserland. Oostenrijk. Italië. Turkije. Rusland. Amerika. BINNENLAND. 105.820 448 30.000 140 28.672 796 111.103 933 37.400 210 27.933 1005 dagdienst 1878 8093 1879 7544 1880 8070 1881 8159 507 493 581 572 591 608 614 22143 25751 25618 26323 26393 26404 UITVOERINGEN. Binnenlands verzonden brieven. 1880. Gefrankeerde brieven Ongefrankeerde Enkele briefkaarten Briefkaarten met betaald antwoord Gedrukte stukken Monsters 1881. Gefrankeerde brieven Ongefrankeerde Enkele briefkaarten Briefkaarten met betaald antwoord Gedrukte stukken Monsters Rijkstelegraaf met doorloopenden Het volgende getal telegrammen is ontvangen en verzonden in Het getal telegrammen is dus in vergelijking met verleden jaar werderom vermeerderd. Onder deze opgave zijn niet begrepen de dienst en verder geseinde telegrammen. De dienst telegrammen bedroegen 146 en de opgenomen en verder geseinde 28 Samen. 174 Den 1 Februari-1881 werd te Waspik een rijks-telegraafkantoor opgericht met beperkten dagdienst. De aldaar behandeld wordende dépêches waren vroeger meestal voor het kantoor alhier bestemd. Scheepvaart en openbare vervoermiddelen. De scheepvaart van en naar deze gemeente verkeert voortdurend in gunstigen toestand. De stoomvaart tusschen deze gemeente, Dord recht RotterdamAmsterdamen andere tusachengelegen plaatsenwordt met gunstig gevolg onderhouden met 3 stoombootendie geregeld naar genoemde plaatsen varen. Het aantal in de haven alhier geladen en geloste schepen bedroeg in 1874 477 met 21169 tonnenlast. 21755 1875 1876 1877 1878, 1879 i, 1880, 1881, Zoodat ook te nemen. hierin weer vooruitgang is waar (Wordt vervolgd.) De onlusten en werkstakingen in de suiker raffinaderijen te Parijs hebben opgehouden. De patroons hebben het loon met 5 centimes per uur verhoogd en niettegenstaande het hevige protest der Fiacsche werklieden zijn de Itali anen in dienst gebleven. Nu echter wordt de stad bedreigd met een werkstaking van de politie-agenten. Verschei dene sergeants de ville hebben als vertegen woordigers hunner kameraden een adres ge zonden aan den gemeenteraad waarin zij om loonsverhooging vragen en dreigen hun ontslag te nemen in geval aan hun verzoek niet voldaan wordt. Ook de schoenmakers hebben het werk ge staakt en verlangen betere condities. Ter gelegenheid van het huwelijk zijner doch ter schonk baron Gustave de Rotsehild aan de armen van de twintig arrondissementen van Parijs twintig duizend franks. In de kamer stelde Borriglione voor de zitting op te heffen ter eere van Garibaldi. Geweldige protesten van de rechterzijde. La- nesson ondersteunde de motie. Borriglione zeide, dat Garibaldi Frankrijk te hulp kwam, en Madier voegde er bij, dat het een plicht was de zitting op te heffen ter eere van den vertegenwoordiger der republiek en der vrije gedachte. Met 301 tegen 146 stemmen werd daarop besloten de zitting op te heffen. Het Engelsch lagerhuis heeft bij de verdere artikelsgewijzc behandeling der nieuwe Iersche dwangwet met groote meerderheid van stemmen een tweetal amendementen verworpende strek king hebbende om verraad hoogverraad, moord en manslag van de werking der wet uit te sluiten. Onjuist blijkt het, dat onderscheidene rechters in Ierland ontslag hebben gevraagd omdat ze eerlang zullen moeien rechtspreken in zaken, die vroeger door de gezworenen werden behandeld. Sheffield heeft ook haar schouwburgbrand gehad. De groote concertzaal Alhambra is na de voorstelling geheel door het vuur vernield. Gelukkig hebben er geen persoonlijke onheilen bij plaats gehad maar de directeur heeft een verlies van tweehonderd pond sterling te betreu ren die in het gebouw geborgen waren en niet gered konden worden. De rechtbank van Leicester heeft dezer dagen een man veroordeeld tot zeven dagen dwangarbeid omdat hij eene meer dan zonder linge weddingschap aangegaan had. Die man schoenlapper van beroephad in dronkenschap geweddat hij de prinses van Walis de hand zou gedrukt hebben. Daar een zijner makkers er aan twijfeldeging de man de prinses afwachten op eene plaats waar zij voorbij moest. Toen de prinses naderdesprong hij op haar toe en wilde haar de hand vatten maar de toe komstige koningin sloeg de oneerbiedige hand van den schoenlapper met haar parasol weg. Toen naderde een cavalerist der wachtdie den man verscheidene slagen toebracht met het plat van sabel en hem onder de paarden deed rollen. Hij bezeerde zich echter nietmaar werd wegens dronkenschap cn wanorde veroor deeld tot 7 dagen dwangarbeid. Wel een duur betaalde handdruk weder een Dit is nu Vrijdagavond is nabij Bochura moord op een jong meisje gepleegd, reeds de negende die in korten tijd daar ge pleegd werd. De ongerustheid der bevolking spot met iedere beschrijvingte meer daar de politie nog niet het minste spoor van den dader of de daders heeft ontdekt. Een vreeselijke stortregen vergezeld van hagel heeft boven Zurckan in Saksen gewoed. Twaalf personen en een groote hoeveelheid vee zijn gedood, terwijl verscheidene huizen aanzien lijke schade hebben geleden. Een deel van den spoorweg van Chemnitz naar Annaberg is geheel vernield en de dienst is tijdelijk gestaakt. De schade is onberekenbaar. Het banketdoor de stad Lucernbij de inhuldigingsfeesten van den St. Gothard-tunnel de genoodigden aangebodenkostte 38.000 fr. Op de tafel stonden 50 middenstukken, waarvan het grootste den spoorweg van den St. Gothard en de 59 tunnelsmet rijdenden trein enz. voorstelde. Op het ontbijt te Lugano werden driehonderd patrijzen gegeten welke uit Rusland waren ge komen en 50 vette kalkoenen werden op tafel gebracht. Er werden meer flesschen champagnewijn ge dronken dan er personen aan tafel zaten. Da' belet niet dat er veel anderen wijn door de droge kelen der uitgenoodigden gegoten werd. Het ontbijt Koste 26.000 frank. Te Milaan werden 200 forellen en 900 kwak kels op tafel gebrachter werd hier veel minder gedronken maar van de 25.000 frankwelke het banket kostte, werden er 8000 verteerd voor bloemen. In den toestand der Joodsche landverhuizers te Brody is eenige verbetering gekomen. Het comité is nu in staat aan den drang der regee ring gevolg te geven en beter voor hen te zor gen, en zij worden sneller weggeholpen. Tusschen Vrijdag en Maandag zouden 1500 naar Amerika vertrekken. Giuseppe Garibaldi is Vrijdagavond te zes uur op Caprera overleden in zijn testament wordt uitdrukkelijk verbranding van ziju lijk voorge schreven. De president der kamer stelde voor de zit tingen te schorsen tot 12 dezer ter eeie van Garibaldiden nationalen rouw aan te nemen voor twee maanden en deputatiën te zgnden tot bijwoning der begrafenis. De minister-president Depretis stelde voor het nationale feest te verdagen tot 18 Junide begrafenisplechtigheden te doen geschieden voor rekening van den staateen monument op te richten met medewerking van den staat, en een pensioen van 10,000 fr. toe te staan aan de weduwe en aan elk der 5 kinderen van Garibaldi. De kamer nam deze voorstellen met eenparige stemmen aan. De rooverhoofdman Rini, die onlangs den burgemeester Notar Bartolo ontvoerde, is in een strijd met de troepen te Caccamo doodgeschoten. Op hare gewone sluwe wijze heeft de Porte thans zoo weten te manoeuvreeren, dat de con ferentie te Constantiuopelwaartoe reeds al de mogendheden waren toegetredenis uitgesteld, 't Had er eerst zelfs iets van dat men haar geheel zou doen afspringenimmers Zaterdag heette hetdat de sultan verklaard zou hebben het denkbeeld eener conferentie niet te kunnen goedkeurenomdat hij de moeielijkheden in Egypte wel zonder dat vereffenen kan, namelijk door de werkzaamheid zijner commissarissen. Maar later is dit tegengesproken en vergoelijkt tot de mededeeling, dat de Porte de conferentie niet weigert, maar slechts den wensch heeft te kennen gegeven dat de verwezenlijking van het plan zal worden uitgesteld tot na de terugkomst van hare commissarissen van wier vertrek naar Egypte officieel aan de ambassadeurs is kennis gegeven. Als doel der zending var. deze commissarissen ('t zijn Dervisch-pacha en Lebib-bey) heeft de Porte aangegeven eene verzoening tot stand te brengen tusschen Arabi-pacha en Tewfik en de bevolking tob rust te brengen. Van Arabi's ver wijdering, waarop in het ultimatum met zooveel nadruk verd aangedrongen, dus geen sprake. Na deze mededeeling heeft de Britsche gezant te Constantiuopel het eenige gedaan wat hij in de gegeven omstandigheden haast doen kon aan zijne regeering geseind dat inderdaad, met het oog op de maatregelen door den sultan genomen eene verdaging der conferentie wen- schelijlc mag worden geacht. Maar feitelijk zijn de mogendheden weer door de Porte met een kluitje in het riet gestuurd. Gelukt de zending, dan heeft de Porte het genoegen met een vol dongen feit de conferentie te kunnen onmogelijk maken en gelukt zij nietdan is in elk geval weer tijd gewonnen en heeft de Portede mo gendheden latende wachten dezen tevens eene stilzwijgende erkenning van hare souvereine rechten afgedwongen. Naar bericht wordt, bestudeert het Russische gouvernement het ontwerp van een spoorweglijn, welke de Russische Pacific zou genoemd worden en van St. Petersburg naar Wladiwostock moet loopen. De afstand tusschen beide plaatsen be draagt ongeveer tien duizend wersteo of meer dan het dubbele van den afstand tusschen New- York en San Francisco. Men gelooft niet, dat voorloopig veel van dit ontwerp tot stand zal komen omdat de kosten natuurlijk ontzaglijk hoog zouden zijnmaar deukt eerderdat een andere spoorweglijn zal aangelegd wordendie dezelfde richting heeft en de rivieren Obi en Amoer moet verbinden. Deze lijn zou een lengte van ongeveer 2700 wersten hebbenen wanneeer zij voltooid is zal het mogelijk zijn per spoorweg en per boot, van Lissabon naar Tomsk in Siberië en van daar naar het meer Khanka te gaan. De berichten uit Nieuw-York betrekkelijk de landverhuizing trekken tegenwoordig aller aan dacht en het enorme aantal inkomende land verhuizers wekt in geen geringe mate de ver bazing op. Wanneer het cijfer van de tot dusver daar aangekomene emigranten in vergelijking gebracht wordt met dat over een zelfde periode van verleden jaardan wordt het dadelijk duidelijk dat de usttocht uit Europa dit jaar aanmerke lijk die van verleden jaar of eenig ander jaar te voren zal overtreffen. Nimmer te voren werden de onderscheiden 8toombootlijnen zoo bestormd om beschikbare ruimte voor passagiers, en ook nimmer te voren was het gehalte vaD den aankomenden landver huizer over het algemeen genomen beter dan thans. Hoewel op dezen regel vele uitzonde ringen worden aangetroffen, is het nochtans een daadzaak, dat meer kapitaal wordt aangebracht door den legenwoordigen landverhuizer dan door dien van voorheen. Het beste bewijs daarvan leveren de wisselkantoren te Nieuw-Yorkdie tegenwoordig aanzienlijk meer zaken doen in het inwisselen van vreemde gelden dan in vorige jaren en nagenoeg eene begroeting kunnen op maken van het kapitaal dat gemiddeld door elk aankomende wordt aangebracht. Een verslag aaarvan door een der ambtenaren van Castle Garden gegeven, zegt: De emigratie uit Nederland wordt met den dag sterker en het is juist de Hollandscke emigrant, die men hier het liefst ziet aankomen omdat het meerendeel hunner tot de landbouwende klasse behoort. Bijna allen zijn besterad voor IowaMinnesota en Nebraska en hebben bij aankomst goud en zilver in te wisselen of wissels op vertrouwbare huizen in Nieuw-York. Uit Duitschland komt meer de handwerks- klasse als timmerlieden bankwerkers die op kosten van de Unie waartoe zij in hun eigen vaderlaud behooreu, derwaarts worden gezonden om hun lot te verbeteren. Hun getuigenis is als uit een monddat de toestand in Europa voor den handwerksman onhoudbaar wordt door de lage weikloonen. Op een morgen in het eerst van Mei waren zes stoombooten met hunne levende lading in de verschillende dokken binnen geloopen lossende niet minder dan zes duizend toekomstige burgers van Amerika. Onder hun getal waren ongeveer 50 Engelschc bierbrouwers, bestemd voor Philadelphiawaar zij een omkeer dreigen te brengen in de tegenwoordige wijze van bierbrouwen. Zij waren van aanzienlijk kapitaal voorzien en hadden het voorkomen van ondernemende en vastberaden lieden. Per Bremer boot arriveerde een tallijk gezel schap Duitsche veeboeren, bestemd voor de vee fokkerijen in Texas en elk voorzien van een kapitaal van ongeveer f2,000. De Italiavan Gibraltarvoerde een dui zendtal Italianen aanwaarvan velen spoor wegarbeiders en geen gering aantalvodden rapers f-n bedelaars. De laatsten vooral raden wij een bezoek aan de Nieuwe Wereld zeer aan. Door de werkstaking in de ijzerstreken van Pennsylvanië zijn nu 150,000 arbeiders met 50,000 vrouwen en kinderen zouder verdienste. Ook te Cleveland en Youugstown in Ohio en Wheeling, in West Yirginiëstaakten 20,000 ijzerwerkers den arbeid. Men verwacht, dat de werkstaking van langen duur zal zijn en dat is het ergste voor de werklieden, wier hulpmid delen lang niet voldoende zijn. De patroons achten drie of zelfs zes maanden stilstand der werken voor den ijzerhandel zeer voordeelig. WAALWIJK. REPETITIE Donderdag 8 dezer te geven door de Harmonie l'Espéranceop dc harmonie zaal, 's middags ten 12 ure. 1. Soldatenlust, marsch Weikman. 2. Husarenrid, galop Brhom. 3. Miirchen aus schoner Zeit, Walzer Faust. 4. Luxembourgh marsch F Krein. Waalwijk, 7 Juni 1882. Naar wij vernemen zal de Waalwijksehe haven waarschijnlijk 1 Juli gesloten wordéïï. Volgens het bestek mag zij niet langer dan 2 5 werkdagen gesloten blijven. Bij sommigen schijut de meening te heer- schen dat het kogelszoeken op het schietterrein der dienstdoende schutterij alhier, zooal niet geoorloofd dan toch maar een licht vergryp i3. Wij meenen die lui te moeten waarschuwen dat dit feit als diefstal vervolgd en gestraft wordt. Nog dezer dagen is proces-verbaal door de politie opgemaakt wegens dusdanige overtreding. Zaterdag is te Capelle door den wachtmeester der marcchaussée van Waalwijk en den com missaris van politie te Tilburg gearresteerd en naar het huis van bewaring te Waalwijk over gebracht zekere J. v. D., verdacht van aanran ding onder de gemeente Loonopzandder eerbaarheid van een meisje van 18 jaren 1e Tilburg woonachtig. De aangehoudene moet zijn misdrijf reeds gedeeltelijk bekend hebben. Het aantal verleende vergunningen te Ca pelle tot uitoefening van den kleinhandel in ster ker. drank bedraagt 18 zijnde 10 meer dan het maximum. Aan vergunningsrecht is ont vangen f 443.75 terwijl nog 10 tappers bier huishouder zijn geworden. Tegen een dezer laatsten is echter op 2en Pinksterdag proces verbaal opgemaaktwegens het verkoopen van drank zonder vergunning. In den laatsten tijd zijn naar uit Zwolle wordt gemeld door eenige Fransche paarden- koopers in de noordelijke provinciën van ons land, ruim 6000 paarden van inferieure qualiteit aangekocht. Naar men wilzijn deze paarden bestemd voor het Fransche leger. Twee werklieden te Berg en-op-Zoom waaronder een vader van zes kinderen", zijn gevankelijk naar Breda vervoerd beschuldigd van diefstal van ongeveer 300 KG. lood drie weken geleden gepleegd bij herbouwing der buitenplaats van den heer dr. d. R. oDder die gemeente. De agent van politie te Geertruidenberg had het ongeluk bij het verlaten van de tram, terwijl deze nog in vollen gang was, te vallen en zich aan het hoofd op vijf plaatsen te ver wonden waarvan enkele wonden nog al gevaarlijk zijn. Des middags viel een zijner zoontjes uit een raam en werd deerlijk gekneusd opgenomen. Een bejaard vreemdelingde herberg van A. R. te Staphorst bezoekendeen er geen menschen vindende, nam uit de geldladef4.25. De alleen thuis zijnde meid had het gezien en spoedig werd de dief gevat. Behalve het ge- stelen geld vond men bij hem een zilveren snuif doos en een werkluig om sloten te verbreken. Hij is ter beschikking der justitie gesteld. Men schrijft uit Doetinchem Door de Pruisische commiezen bij Dinxperlo werden 3 vaten margarine aangehaald. Zij werden geborgen in het kantoor dat door den ontvanger bewoond wordtmaar zij werden in den nacht daaropvolgende weggehaald of liever gestolen. Elk vat weegt 500 kilo. De justitie doet onderzoek. Uil Hasselt meldt men van 1 Juni De kastelein G. H., buiten de kom dezer gemeente wonende was heden naar een verhu ring gegaan. Zijne vrouw veronderstelde, dat hij hun kindje van ruim twee jaren had mede genomen doch bij zijne tehuiskomst bleek dit niet het geval geweest te zijn. lntusschen miste men nog het kind, en na lang zoeken vond men het dood in eene achter het huis gelegen kolk. Door de rijkspolitie is in de buurt Scher- penbergonder Sprandel een bende zoutsmok- kelaars aangehoudendie op het naderen der maréohaussées de vlucht namen de zakken zout, ten bedrage van 250 kilo, achterlatende. Allen ziju echter herkendzoodat er proces verbaal tegen hem is opgemaakt. Vrijdagmiddig had in de nabijheid van het nieuwe stationsgebonw te Tiel de machinist van den in beweging zijnden zandtrein het on geluk van de locomotief te vallenmet het noodlottig gevolg dat hem de beenen werden verbrijzeld. De ongelukkigewien een been en een voet zijn geamputeerdbevindt zich naar omstandigheden redelijk wel. Men s< hrijf uit Leeawarden Een der bewoners van de Schrans nabij Leeuwarden hield er een aap op nadie door een ijzeren ketting aan een in den tuin der woniug staanden paal was bevestigd. Een paar geleden wist hij zich echter los te rukken en over de heining van een der naast gelegen woningen te klauteren waar een jongentje van 6 en een meisje van 4 jaar in der» tuin speelden. Dc aap sprong op het jongentje los, dat hij deerlijk aan het hoofd en het aangezicht toeta kelde en verwondde. Op zijn angstgeschrei kwamen menschen toeschieten die het jongetje uit de klauwen van den woedenden aap wisten los te krijgen en op dezen vervolgens terstond het lynchrecht toe te passer,zoodat hij nu voor altoos onschadelijk werd gemaakt. Het kindis onder geneeskundige behandeling. Te Wildervank vertoonde een goochelaar den toer om een gulden dien hij op zijn voet legde in de hoogte te werpen en in den mond op te vangen. De jongens beproefden dit later ook en een slaagde er in met het ongelukkig gevolg evenweldat de gulden naar binnen schooten de geneesheeren tot dusverre vruch teloos hebben getracht het geldstuk uit de maag te verwijderen. Op de spoorweglijn GeldermalzenTiel onder de gemeente Wadenoijen viel de machinist

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2