35.000.— f Doel platen UITGELOOT L Handboog- en Kruisboogdoelens CONCERT tiet muziekgezelschap Euphonia mm te mmm. I! BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente WAALWIJK Plan voor eene geldleening tot een bedrag van Be Notaris LANDRÉ, Boerenwoning, urn Dun „Willem II" P. C. A. KTJUPEKS. mv Hebben Besloten: OPENBARE VERKOOPING bij ANTOON TIELEN, de Harmonie „l'Espérance" WORDT GEVRAAGD: f20000 a 4',. pCt. rente v. L. onder de werklocomotiefmet het treurig gevolg dat ziju rechtervoet werd afgesneden, en het linkerbeen deerlijk verminkt. Op den eersten Pinksterdag werd te Aar denburg bij een winkel ter eene lade opengebro ken en daaruit geld gestolen en der. volgenden dag van een vrachtwagen sigaren krenten enz. weggenomen. In den laatsten tijd kwamen dergelijke dief stallen meermalen voor, zonder dat men de daders kou vinden. Eindelijk echter is dit de politie gelukttwee broedersvan welke de oudste twaalt jaren telt en die reeds 6 dagen gevange nisstraf heeft ondergaan hebben bekend de verschillende diefstallen gepleegd te hebben. Een gedeelte van het gestolen geld was nog in hun bezit. Te Delft had Zaterdag een ongeluk plaats aan een der pyrotechnische werkplaatsen. Een werkman is namelijk ernstig gewond door de ontploffing van een granaat, waarbij hij zoodanig aan hoofdborst en handen gebrand werd, dat hij met een brancard naar het hospitaal moest worden overgebracht. Een bejaard man uit Delfsliaven is Zater dagmiddag op den weg naar Rotterdam bij de Binnenwegsche brugterwijl hij van een der wagens van den stoomtram op den anderen wilde overstappen, tusschen de wagens gevallen, waarbij een zijner beenen verbrijzeld werd. Hij werd naar het ziekenhuis gebrachtwaar hij denzelf den avond overleed. Een arbeider te Alphen aan den Rijn, die zich in het land begaf om een jong kalfdat eenige dagen bij de moeder geloopen had weg te halen werd door zes koeien aangevallen en zoodanig gewonddat men voor het behoud van zijn leven vreest. Te Wolvega is dezer dagen overleden zekere Dirk Kuipers die den lioogen leeftijd van 99 jaar en 7 maanden bereikte. Den 15 Oct. a.s. zou hij 100 jaar geworden zijn. Men had zich reeds op dat feest verheugd. Hij was een mak met een bijzonder sterk gestel maar die oon zeer matig en geregeld leefdeniet rookte en geen sterken drank gebruikte. In de kracht zijns levens deed hij verbazende voetreizen, o. a. in den winterbij slechte gelegenheid en op 73jarigon leeftijd, van Harliugen naar Wolvega, ia 15 uren. Op 96jarigen ouderdom reed hij op schaatsenin gezelschap van zijn zoon en zijn kleinzoonnaar Echteneen afstand van vier uren en 's middags terug. Bij de begrafenis volgde Rouke Kuipers, $5l/o jaarvan Echten overgekomen het lijk des broeders naar de laatste rustplaats. Besoijen. In de vergadering van stemgerech tigde ingelanden van den binnenpohler van Be soijen is lot bestuurslid herkozen de heer J. Schalken. Op diezelfde vergadering werd besloten vooreerst geen polder omslag meer te heffen. WAALWIJK, 7 Juni. De jaarmarkt van heden was zeer druk bezocht. Handel zeer levendig vooral in dragend vee. Kalfkoeien golden füOO f300. Kalfvaarzen f 000 f 250 Biggen golden f 10.00 h 0.00 per stuk. Lammeren f 13.50 f00 per koppel. Boter aangevoerd 812 kilo van f 1.06 a f 1.19 per kilogram. Eieren f3.00 k fO.OO per 100 stuks. Gezien het door Heeren Gedeputeerde Staten van Noordbrabantonder dagteekening van 2 Juni 1882 goedgekeurd besluit van den Raad dezer gemeente dd. 11 April 1882, tot bet aangaan eener geldleeniug, groot f 35.000. 1°. Ter kennis van belanghebbenden te brengen het overeenkom stig aangehaald Raadsbesluit vastgesteld ART. 1. Er zal eene geldleening plaats hebben ten laste der Gemeente Waalwijk tot een bedrag van VIJF EN DERTIG DUIZEND GULDENwaarvan de opbrengst bestemd is ter bestrijding der voor rekening dezer Gemeente uit te voeren openbare werken en aankoop van vaste goederen. ART. 2. Deze geldleening wordt door Burgemeester en Wethouders, naar mate van de behoefte, betzij geheel, betzij bij gedeelten opengesteld. ART. 3. Voor zoover hieromtrent niet bij dit besluit is beslist, bepalen Burgemeester en Wet houders de wijze waaropde plaats waaren de voorwaarden waaronder kan worden in geschreven in de geldleening, welke krachtens dit besluit wordt opengesteld. ART. 4. Het tijdstip van de opening der geldleening wordt door Burgemeester en Wethouders tijdig hekend gemaakt in de //Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant en in het binnen deze gemeente verschijnend nieuwsblad //De Echo van het Zuiden", zoomede in een of twee financieele bladen. ART. 5. Belanghebbenden worden bovendien behoorlijk in de gelegenheid gesteld, kennis te nemen van hetgeen bij de openstelling der geldleeniug door Burgemeester en Wethouders is bepaald. ART. 6. De toekenning der aandeelen wordt bebeersebt door het hoogste hod, of, hij gelijke inschrijving door het lot, op de wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen. ART. 7. Geen inschrijvingen worden aangenomen dan van personen, die bekend staan aan hunne inschrijving gestand te kunnen doen. Zij, die voor derden inschrijven, zijn voor die inschrijving aansprakelijk. ART. 8. De inschrijving geschiedt bij aandeelen, groot f 500.De rente bedraagt vier ten honderd in het jaar van het nominaal bedrag. Inschrijverswier inschrijving is aan genomen, wordt de bevoegdheid toegekend om tegen betaling der zegelkosten ieder aan deel te doen splitsen in aandeelen van f100.mits zij daartoe het verlangen te kennen geven binnen 8 dagen na de toewijzing. ART. 9. Bij het openstellen der geldleening worden de dagen bepaaldwaarop de stortingen moeten geschieden. Deze stortingen hebben plaats ten kantore van den Gemeente- Ontvanger te Waalwijk. ART. 10. Aan de inschrijverswier inschrijvingen zijn arngenomen worden schuldbrieven ten laste der gemeente afgegeven. De schuldbrieven luiden aan toonder en zijn voorzien van een volg- en waarborgnummer. ART. 11. Behoudens bet bepaalde bij art. 8 is bet zegel der uittereiken schuldbrieven ten laste der gemeentezoomede de overige kostenwaartoe de geldleening aanleiding mocht geven. ART. 12. Bij de uitgifte van schuldbrieven worden tevens afgegeven minstens twintig halfjarige coupons, verschijnende 1 Januari en 1 Juli van ieder jaar, benevens een bewijs ter bekoming van nieuwe coupons. ART. 13. De coupons zijn betaalbaar daags na den verschijndag ten kantore van den Gemeente- Ontvanger van Waalwijk. ART. 14. De coupons, die binnen vijf jaren na den verschijndag niet ter betaling zijn aange boden worden niet meer betaald en vervallen ten voordeele der Gemeente. ART. 15. Jaarlijks, en wel voor bet eerst in 1884 in de tweede helft der maand Mei zal eene uitloting tot aflossing van schuldbrieven in eene openbare vergadering van Bur gemeester en Wethouders plaats hebben, ten minste van twee aandeelen ad f500. of zooveel meer als de Gemeenteraad zal bepalen. Van deze uitloting wordt aankondiging gedaan in de bij art. 4 opgegeven couranten. ART. 16. De uitgelote schuldbrieven zijn op den 1 Juli daaraanvolgende betaalbaar ten kan tore van den Gemeente-Ontvanger van Waalwijkterwijl geene verdere rente daarop verschuldigd is. ART. 17. De schuldbrieven, die krachtens dit besluit uitgeloot en aflosbaar verklaard zijn, en niet binnen den tijd van '5 jaren na den dag der betaalbaarstelling op bet daartoe aangewezen kantoor zijn aangebodenvervallen ten behoeve der Gemeente. ART. 18. Voor de schuldbrievenwelke door brand of op andere onvoorziene wijze mochten verloren rakenkunnen na genomen voorzorgenandere schuldbrieven aan de recht hebbenden worden afgegeven. In dat geval worden de schuldbrieven onder dezelfde nummers en als duplicaten op naam gesteld en zonder coupons uitgegeven. ART. 19. Tot verzekering en waarborg voor de betaling der rente en der aflossing van het kapitaal dezer geldleening, zijn al de inkomsten en bezittingen der gemeente Waalwijk verbonden. De renten en aflossingen dezer geldleening worden jaarlijks op de gemeente begrooting in uitgaaf gebracht en bestreden met de opbrengst der gewone middelen. ART. 20. Aan bankierskassiersmakelaars en commissionnairs in effectenwordt voor het bedrag der aangenomen aandeelen van de door hunne tusscbenkomst gedane inschrijving een vierde ten honderd tot commissieloon toegekend. 2°. Voorts ter uitvoering van voorschreven plan te bepalen als volgt: a. Het eerste gedeelte dezer geldleening wordt bij openbare inschrijving opengesteld tot een bedrag van f 25.000. b. De biljetten van inschrijving moeten voor of uiterlijk op den 1 Juli 1882 des voormiddags 11 ure bij Burgemeester en Wethouders zijn ingezonden. De biljetten zijn gesloten en voeren op den omslag de woordenInschrijving voor de geldleening der Gemeente Waalwijk. De biljetten zijn onderteekendterwijl daarin duidelijk wordt uitgedrukt de som waarvoor wordt ingeschreven. De opening geschiedt ten voorschreven ure in bet openbaar te raadhuize dezer Gemeente. c. Binnen drie dagen na de opening der biljetten zal aan de belanghebbenden, wier inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zijn aangenomenhiervan schriftelijk worden kennis gegeven. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet voor of uiterlijk op den 16 Au gustus 1882 worden gestort ten kantore vaii den Gemeente-Ontvangerwaartegen de schuldbrieven dadelijk zullen worden uitgereikt. De rente loopt vau den 1 Augustus a. s. Waalwijk, 6 Juni 1882 Burgemeester en Wethouders van Waalwijk VAN DER KLOKKEN, De Secretaris F. W. VAN LIEMPT. van te Vlijmen is voornemens op Woensdag 14 Juni 1882, des avonds te 7 urenten huize van de weduwe J. Mommersteeg te Vlijmenbij inzeten op Woensdag 21 Juni 1882, des avonds te 7 uren, ten huize van Arnoud Klerks, te Vlijmen, bij toeslag, PUBLIEK TE VERKOOPEN Eene ruime met Grooten Tuin, kadastraal bekend te Vlijmen sectie B., nommers 630 en 631, te zamen groot 34 aren 80 centiaren, toebe- hoorende aan P. OREMANS, te Vlijmen. voor de Schuldbrieven Nos EEN en ZES EN ZESTIG van de geldleening der Gemeente WAALWIJK. Betaalbaar ten kantore van den Gemeente- - Ontvanger aldaar 1 Juli 1882. De Burgemeester VAN DER KLOKKEN, '0b a fl.— en 0.25 per dozijn te Waalwijk. te geven door van Waalwijken van Kaatsheuvel op Zondag 11 Juni 1882, ten 6 ure 's namiddags, in den tuin van den Heer C. MOMBERS, te Kaatsheuvel. Toegankelijk voor Heeren Honoraire Leden van beide gezelschappen. Het TOELATINGS-EXAMEN zal worden gehouden 30 JUNI en 1 JULI, des morgens te 8 uren. Aanmelding schriftelijk of mondeling van af heden bij den Directeur Dr. II. P. M. Van der Hom van den Bos. Notaris te Drunen, zal op Zaterdag 10 Juni 1882, voormiddags 11 ure, bij H. Moürik te Heusden VERKOOPEN: Voor den Heer L. VAN DER KOLK, 1 hectare 50 aren uitmuntende KLAVER in de Akkers onder Doeveren, in 2 perceelen. iü 's jaars, onder eerste hypothecair verband van uitmuntende landerijen met aanzienlijke over waarde. Adresonder letter Xpostkantoor Waalwijk^ Geldleening.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3