J. BINK, Den Aibraak van een huis. 61) iUffiRl HOOIIÜUS &s wmm&m Steenhouwer. - 's- NAAI- STIKMACHINES. MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS TOT UITKEERING bij OVERLIJDEN, mmm imsi, Handelswerk, De Notaris LANDRÉ, De Notaris Verberne, De Tweede Kamer Scho orsteenmantels. Eau de Cologne echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. MAATSCHAPPIJ Waalwijksche Snelpersdrukkerij. Verpachting 115 hectaren Hooiland, Ongeveer 90 hectaren Hooiland onder Vlijmen, Engelen en Bokhoven. Studentenwereld Fabriek en Magazijn MARMEREN Eau d'AnversichteLkflacons" FRANS DE CORTIE, DE COETIE-VAN DELFT en AUR BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: gevestigd te UTRECHT6 December 1847. x MIDDELEN YAN VEEVOER, ENZ. te Waalwijk, zal Publiek Verpachten 1. Op Zaterdag 10 Juni 1882, 2. Óp Zaterdag 17 Juni 1882, WM Op Vrijdag den 9 Juni 1882 te Dussen zal op Woensdag den 14 Juni 1882, Publiek Verkoopen der na het verlaten der Academie, BEN LOMOND. STEEDS VOORHANDEN: JANSEN, MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" Het Nieuwsblad yoor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. Zomerdienst van 1882. vail te Vlijmen, is voornemens te verpachten Vrijdag 9 Juni a. S., des namiddags te 1 uurbij de weduwe C. Mommersteeg te Vlijmenvoor bet Gemeentebestuur van Vlijmen Dinsdag 13 Juni a.s., des namiddags ten 1 ure, bij A. Klerks te Vlijmen, voor Heeren Scbaarmeesters van bet Vlijmenscbe veld of Meerland; Donderdag 15 Juni as., des namiddags 1 uurbij F. Van Wagenberg op de Haarsteeg voor particulierenen Vrijdag 16 Juni des namiddags 1 uur, bij W. Van Falier te Vlijmen, voor de Algemeene Armen van Vlijmen en andere Particulieren. DE NOTARIS des namiddags «3 urebij Van Oijen te Haarsteeg genaamd: „Hooge en Lage Omloop*, Mus- schenwaarden", „Elderwaarden", „Aalsche waard", „Mauritsplaat", enz,, gelegen nabij de Haarsteeg in de Algemeene Oinkading (buitenpolder van Bokhoven, Engelen, Hedik- buizen, enz.) des namiddags 1 ure, ter berberge van dew. Mommersteeg te Vlijmen IEéiIE 's namiddags 3 ure, ten verzoeke van Wilh, Van Oijen, te Vlijmen des voormiddags ten 10 ure, in bet Veer huis te Drongelen, op de Elanden, enz., onder Drongelen, Waal wijk, Baardwijk en Besoijen. Een promotiepartij. - NapretEen avondje op een dispuutcollege. 's Lands weerbaar- beid. - Een nieuw gezichtspunt, DOOR Verschenen beden bij den uitgever M. M. OLIVIER, Rokin 70, Amsterdam. Bij toezending van 25 cent beeft de af zending franco plaats. v van en grootte waaron- Eau de Colgne zeep 16 ct. p. stuk. Echte zomersproeten zeep 30 f, Glycerine zeep 10 ,f Cocoszeep 10 Duizendbloemengeurzeep 45 cent per stuk. Waalwijk. ANTOON TIELEN. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal- zij VOORHANDEN hebben: jjjii- eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. Deze Maatschappij beeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gerao^tkorning der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. en van beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en mackineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.—- in rekening gebracht. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorivegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. ütrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.45. s-Bosch Box. 5,55 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 8.30 10,19. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.31* 9. Oi ster wijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 9. 10.47. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14- 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,27. Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 6,55* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.§0 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Ooster spoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.1, 6.9.43. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6.9. 9.10.10.57 Tilburg-'s Boscn. 7.48, 11, 2.55, 7.10 's Boscn-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7-30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2,32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 Heusden5.30 Overige W erkdagen. Xaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waal wij k-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag-en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk; Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam: Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij bet openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-RaamsdonJcsveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm. 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nan?. 4.15* ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,urede overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor te Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's ar Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 's m., van 12 tot 3 uur 's av. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telcgraaf-Staatsspoorwegea. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4