Nummer 50. Donderdag 22 Juni 1882 5e Jaargang MI, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Het Hoekstelsel. IV. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk Gemeenteraad van Waalwijk. OPENBARE VERGADERING De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. 71 M Wij zijn nu gekomen tot het patroon van een laars met een hak. Hierbij zal blijken welken invloed de hoogte van den hak op het patroon heeft en tevens dat bij een laars, ook met een hoogen hak, de lijn i. e. achter de hoofdlijn blijft en niet er voor komt te vallen. (zie slot vorig artikel). Ik meende eerst eene aparte teekening te maken voor de constructie van een patroon behoorende bij een laars met een hak, gelijk we thans besprekendoch ik ben er zeker van, dat hij die de vorige constructie goed begrepen heeft zijne verbeelding wel zooveel zal kunnen laten werken om ook het vol gende te verstaan met behulp der behandelde teekening, die daarom ook aan het hoofd van dit opstel geplaatst is. Door den hak wordt de voet opgelicht en wel zooveel als de hak hoog is. Beschou wen we nu deze opheffing van den voet wat nader dan zullen wij zien dat niet de gan- sclie voet maar slechts een gedeelte opgetild wordt en wel het achterste gedeelte van af den bal. Natuurlijk moet nu een patroon voor hakkenschoeisels ook achter omhoog gaan gelijk de voet geheven is en nu is het de lijn a. c., die wij van uit den bal achter moeten opheffen. Strikt genomen zou hieruit volgendat voor iederen anderen hak een ander patroon noodig zou zijn men kan nochtans zeer goed volstaan met bijv. patronen voor laarzen zonder hakkenvoor laarzen met lage, mid delmatige en hooge hakken. Laat nu gevraagd worden een patroon te maken van een geregen of knooplaars gewone hoogte met een hak van 3y2 centimeter hoog voor een voet als in ons vorig opstel bedoeld. Constructie. Maken we dan eerst een rechten hoek a. c. d. en nemen we de lijn c. a. gelijk 24 dat is de lengte van den voet. Hielwijdte. De hak moet 31/2 centimeter hoog zijnmeet nu op de lijn c. d. de hoogte van den hak af zoodat c. eb gelijk 31/2 centimeter isvereenig dan b. met c\ dan wordt de gebroken lijn a. b. c\ voor het patroondat we nu onder handen hebben wat de rechte lijn a. b. c. was voor het patroon van den laars zonder hak a. c. is de lengte van den voet maar de gebroken lijn a. b. c\ is natuurlijk langer dan de rechte lijn a. b. c. en bij een hoogen hak zou dit veel verschil kunnen maken. Neem daarom b. c'. gelijk aan b. c. en gelijk we bij de eerste constructie een hoek a. c. e. van 45 graden maakten zoo construeeren we nu een hoek a. c\ e. van 45 graden en al wat nu volgt is letterlijk hetzelfde als bij de constructie van een patroon van een laars zonder hak. Advertentiën 17 regels ƒ0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Ad ver ten tien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. .Reclames 15 cent perregel Is nu gebleken dat de lijn i. e. niet voor de hoofdlijn komt te vallen Ja, want het been c\ e. van hoek a. c\ e. reikt van zelf verder naar voren dan het been c. e. en derhalve schiet ook de hoofdlijn vooruit en met deze geheel het bovenpatroon. HBnpnnnnttEMmBBMBanMHnHBMBMBHin van Zaterdag 17 Juni voorm. 11 uur. Afwezig de heeren van Riel en Zijlmans. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige openbare vergadering worden voorgelezen en daarnamet gesloten deuren die van het verhandelde in de geheime vergaderingna opening der deuren worden de notulen goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat eenige af- en overschrijvingen Roodig zijn op de begrooting van 1881; na voorlezing zonder stemming goed gekeurd. De voorzitter brengt ter tafel het rapport der schoolcommissie. (Ten einde onze lezers in staat te stellen het volgende te begrijpen meenen wij eenige inlich tingen te moeten laten voorafgaan, die' zoo wij meenen, juist zullen zijn. De onderwijzer Smijers had twee brieven ge schreven aan den burgemeester, waarin hij te kennen gaf vermeerdering van tractement te verlangen ten bedrage van f300 'sjaars; werd die verhoo ging toegestaan zou hij het onderwijs aan de openbare school alhier hervormen en uitbreiden euz., zoo niet zou hij zich verplicht zien elders betere positie te zoeken de burgemeester kon natuurlijk in deze niets doen maar vroeg aan den heer Smijers of hij den raad met die brieven in keunis mocht stellen hetgeen goed gevonden werd. Deze brieven maakten nu het onderwerp uit der besprekingen in de laatste vergadering met gesloten deuren. Toen moet besloten zijn de schoolcommissie te verzoeken den raad in deze voor te lichten. (IIed.) Het rapport wordt voorgelezen. De commissie zegt het pro en contra nauw gezet te hebben overwogen. Zij erkent, dal het onderwijs aan de openbare school alhier hervor ming en uitbreiding noodig heeftde ouders hebben het recht meer te vorderen dan daar tot nu toe gegeven wordt. De heer Smijers is echter nog te kort hier om te kunnen oordeelen of hij juist de geschikte man is om die verbetering tot stand te brengen. Mocht hij weg willen gaan en de gemeente heeft er f1100 'sjaars voor over, dan zullen er wel anderen te vinden zijn. De commissie stelt voorals de heer Smijers aan de verwachting voldoetzijn tractement jaarlijks met f 50 te verhoogen tot f 1100mocht hij intusschen aanteekeniüg voor het Engelsch krijgen dan met f.100 's jaars tot f 1100. De commissie brengt tevens hulde aan de bijzondere school der zusters alhierwaar het wetenschappelijkzoowel als het godsdienstig onderwijs uitstekend is. De voorzitter is het niet eens met de com missie, om het traktement geleidelijk te verhoogen; de toestand is tegenwoordig van dien aard dat er f700 gegeven wordt voor een onderwijzer met aanteekening enkel voor Fransch; hij erkent met de commissie dat uitbreiding van het onder wijs in onze gemeente dringend noodig is; daarbij is het hoogst waarschijnlijk dat er spoedig een wenk of een last van hooger hand in dien geest zal komen. Hij wenschte in eens iemand aan het hoofd eener klas voor meer uitgebreid onder wijs te stellen die alle vereischten bezitmen kan dan een evenredig schoolgeld heffen, zoodat de financieele zijde geen bezwaar kan opleveren, terwijl men de ouders tevreden stelt. De heer Van Heijst zegt dat de commissie de zaak van Smijers ampel besproken heeft. De leden Bink en Van Heijst waren tegen ver hooging in éénshet lid Van d. Klokken er voorterwijl het lid Bern. Timmermans aan maande tot voorzichtigheid. De argumenten van de heeren Bink en Van Heijst waren dat Smijers pas hier was en men hem als 't ware nog niet aan 't werk had gezien men kon dus zijn onderwijs nog niet beoordeelen en er was dus geene reden tot verhoogingSmijers had geschreven dat hij haast had, daar er verschillende vacatures waren maar 't is nog altijd onzeker of hij die plaatsen zal krijgen daarbij heeft hij hier nog kans om leeraar te worden aan de normaalschool; dat geeft ook weer f300. Ook mist Smijers nog het diploma voor het Engelsch, welke taal in ons land minstens van eveu veel belang is als het Duitsch heeft hij dat diploma verkregen dan zou de commissie hem 's jaarlijks met f 100 verhoogen tot f 1100 als hij dan dat salaris heeft, daarbij nog f300 als leeraar van de normaalschoel eu dan nog privaatlessen geeft, heeft hij omtrent zooveel als b. v. een officier van justitiemaar in alle geval moet hij eerst bewijzen die verhoogde bezoldiging te verdienen; al die gezegden van het onderwijs uit te breiden, te verbeteren enz. zijn alle heel mooimaar wij kunnen daarover niet oordeelen. Ook is die verhooging van f 300 weer een heele accroc voor de gemeenteaan goed onderwijs is zeker meer gelegen clan aan andere zaken 't is het schoonste kleinnood voor de jeugd maar „est modus in rebus". Daarbij, wie zegt dat Smijers zal blijven als men zijn salaris verhoogt men moet hem op zijn woord gelooven. Maar als hij beter kan is het hem niet kwalijk te nemen dat hij heengaat. Een gevolg van verhooging van zijn traktement zal zijn dat een tweede ook niet met zijn traktement tevreden is. De heer Van der Heijden zegt dat hij niet graag het precedent gesteld zon zien (lat men het traktement van een onderwijzer verhoogt omdat hij zegt ambitie te hebben. Als de raad f 1100 vil geven om het onderwijs op de ge- wenschte hoogte te brengen zou hij eene op roeping doen legen die bezoldiging en clan na een vergelijkend examen dengene nemen die getoond zou hebben de meeste capaciteiten te bezitten. De heer Van Es merkt op dat vroeger f 600 gegeven werdtoen is om bijzondere redenen aan den heer Tijsscn f 800 toegestaan; toen die na een vijfjarig verblijf alhier vertrok heeft er eene oproeping plaats gehad waarep zich 10 a 1 knappe lui heben opgedaan waaronder ook de heer Oudenhoven die te Druoen met den besten uitslag werkzaam isSmijers is nu een half jaar hierde eerste gelegenheid de beste die er komtsolliciteert hij reeds namelijk in Geertruidenberg nu dit niet gelukt issollici teert hij weer om Besoijen en naar spreker meent nog om eene andere plaats. Het gaat niet aan om zijn salaris zoo maar op eens van f800 op f 1100 te brengen. Daarbij hij zal misschen nog lang kunnen solliciteeren. De voorzitter geeft toe, dat Sm. nog geen proeven heeftgeleverd; maar dat gaat niet in 6 maanden. De raad heeft hem indertijd aangenomen omdat hij bij zijne acte als hoofdonderwijzer aanteekeningen bezat voor Fransch, Duitsch en en wiskunde benevens de beste attesten omtrent gedrag en tact van onderwijzen. Aan zijne diploma's valt niet te twijfelen en op de gegevens van knappe en geloofswaardige :r:enschen meent spreker wel te mogen afgaan als hij weg gaat staan we weer voor dezelfde moeielijkheid en voor weinig heeft men tegen woordig niet meer wat men wenscht. De be paling der wet, die geene examens voor vreemde talen meer toelaatalvorens het examen voor hoofdonderwijzer is afgelegd, zal ook hare werking doen gevoelen. Wal overigens de pedanterie van Smijers betreftwaarover gesproken is, moet de voorzitter opmerken dat de brieven niet aan den raad gericht zijn maar vertrouwelijk aan hem burgemeesterhij heeft er in den raad geen gebruik van gemaakt dan na bekomen machti ging. Gevoelen wij behoefte om het onderwijs uit te breiden dan moeten wij ook de middelen gebruikeu en met f 50 of f 100 'sjaars verhooging zal men dat doel niet bereiken. Dat Smijers naar andere plaatsen solliciteert om zijne positie te verbeteren is hem niet kwa lijk te nemen. Spreker veronderstelt dat eer» onderwijzer met toelating voor Fransch, Duitsch en Engelsch niet met t 1100 zal genoegen nemen. De heer Van der Heijden zegt (lat traktementen van f 1100 zoo maar niet opgeschept zijn; daarbij is hier het vooruitzicht aau de normaalschool benoemd te worden. De voorzitter antwoordt dat de minister nie mand zal benoemen, van wien hij niet zeker is dat hij eenige jaren in de gemeente zal blijven. De heer Timmermans oordeelt dat het ver schil dat er er bestaat tussehen de eerste sprekers en den voorzitter z. i. daarin gelegen is dat de eersten er niet tegen op zouden zien als Smijers goed mocht vinden heen te gaanin weerwil van de door de schoolcommissie voorgestelde condities en dat de voorzitter dit wel doet. Naar sprekers mecning is de commissie zeer toegevend; hij voor zich is niet bevreesd dat Smijers zal heengaan als hij bekend is met die gunstige voorwaardenwant als het b< m erg gemeend is moet hij om de woorden van den voorzitter te gebruiken, ook de middelen ter hand nemen, namelijk successievelijke verhooging; als die heele verhooging afhankelijk werd gesteld van het ai of niet behalen van het diploma voor het En gelsch dan nog zou de raail zich zeer flink houden, Spreker houdt het er voor dat men zal slagen als aan den raad wordt voorgesteld de conclusie van het rapport aan te nemen als een ander voorstel gedaan wordt vreest hij dat dit niet het geval zal zijn. De voorzitter zegt dat hem door de school commissie gevraagd is of hij het rapport in den raad zou verdedigen; hij heeft geantwoord dat- hij dit niet zou doen daar hij er zich niet mede kon vereenigeti; in den boezem der commissie is zeer veel gesproken over onderwijs dat hij hier niet zal herhalen maar allen stemden daarin overeen dat het openbaar onderwijs 111 onze ge meente in verhouding'tot den tijd, gebrekkig is en dringend voorziening eischt. Hij blijft de conelussie van het rapport be strijden maar zal dezelve in stemming orengen. De heer Van der Heijden wenscht vooraf te weten ofvoor 't geval de conelussie van 't rapport wordt aangenomen, Smijers zich dan verbindt voor eenige jaren b. v. zes. Dit is vooral noodzakelijk. De voorzitter zegt dat hij niet i9 een partisan var. Smijers maar wel van uitbreiding van het onderwijs. De heer Van Iersel gelooft dat he„ beste is alles ter zijde te leggen en de zaken te laten zooals zij zijn gaat Smijers weg dan maar een oproeping doen op nader vast te stellen voor waarden. De heer Quirijns vindt dit ook beterals hij nu de gevraagde verhooging krijgt kan hij later wel weer meer vragen. De heer Van Heijst spreek niet van de toe komst alleen is hij er tegen Smijers nu reeds in eens f 300 meer te geven. De voorzitter acht het een groot gebrek in onze gemeente dat elk burger, die zijne kinderen Fransch Duiisch en Engelsch wil laten leeren, verplicht is zijne kinderen naar buiten tc zenden; daarom als f1100 noodig ziju om in dien toe stand verandering te brengen, zou hij zegeven. Hij kan zich echter ook vereenigen met het voorstel van den heer Van Iersel. De heer v. Iersel zegt dat de noodzakelijkheid om vreemde talen te laten onderwijzen niet zoo groot is als men wel wil doen voorkomen die het betalen kunnen zullen hunne kinderen toch altijd naar buiten zenden hij is er echter niet tegen voor anderen. De heer Van der Heijden zou beter vinden eene bijzondere school te subsidieeren waar de kinderen ook buiten de lesuren onder toezicht konden zijn. De vooazitter herhaalt dat uitbreiding binnen kort wel zal gelast worden. Hij beschouwt Smijers als eeu knap inan zijne neten en an tecedenten spreken voor hem daarom heeft liij \eel achting voor hem. De heer Van der Heijden heeft altijd spijt dat de raad indertijd Oudenhoven niet beneemd heeft. De heer Van IleijsL beaamt dit ten volle. Iiij heeft Oudenhoven een paar maal met genoegen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1