J^A.,1. bink, HUIS, ONDERWIJZER. ATTENTIE S. V. P. een soliede TENTWAGEN De BURGEM EESTER va n Waalwijk, NOORDBRABANTSCHE Stoomtramweg-Maatschappij, ti Maatschappelijk Kapitaal f 500.0Ö0. Uitgifte eener Obligatielening groot f150.000, Rue Richelieu fAiius, ter ALMEE1 VERZEKERINGEN OP ilET LEVEN. 250 MILLIOEN. Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op liet leven, ADR. H. OOMEN, Markt 107. Voor Waalwijk c. a, wordt een solied en kundig agent gevraagd, Bericht van Inzet. DE NOTARIS BANT, A.J.PvAN"T rentende 5 pCt., aflosbaar a pari in 33 jaren, waarvan f50.000 reeds geplaatst zijn Dagelijks Te Huur INKTSOORTEN, Compagnie d'Assurances Générales, en tegen invaliditeit en ongelukken, AUVERTENTIM Een perceel Bouwland, Een perceel Bouwland, openbaar verkoopen: r TE KOOP r0 AANBESTEDING. maakt bekend ZATERDAG 1 JULI Een HUIS Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 December 1880, No 33. VOLGEFOURNEERD. Dinsdag 27 en Woensdag 28 Juni 1882, van 's morgens 9 tot 4 uur, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. DRIJVEND Antoon Tielen. ADR. H. OPMEN, Markt 107. gevestigd te s-GRAVENHAGE Hoofdagent te Tilburg: ONDERTROUWD W. A. M. VAN DIJCK en M. A. DE BROUWER, fs Gravenhage Waalwijk Juni 1882. DE NOTARIS te Waalwijkzal Op Maandag den 26 Juni 1882 des avonds ten 8 ure ter herberge van Willem Brokken te Besoijenten verzoeke van Mejuffr. M. E. van Houdt FINAAL VERKOOPEN: Een perceel bouwland te Waalwijk, over de le Zeinesectie B No 300 groot 90 aren 60 centiaren ingezet en gehoogd op f1500. te Waalwijk, is voornemens om de volgende vaste goederen, toebelioorende aan de weduwe en kinderen van HENDRIK ZWART, te Capelle, Publiek te Verkoopen Onder Capelle aan de Nieuwe Vaart. KOOP I. ERF en TUIN, kadaster sectie P., nos 932, 933 en 931, samen groot 13 aren 20 centiaren. KOOP II. kadaeter sectie P., no 785, groot 17 aren 85 centiaren. KOOP III. kadaster sectie P., no 165, groot 31 aren 60 centiaren, zuidwaarts grenzende langs het perceel in de vorige koopen omschreven. Deze verkoop zal plaats hebben ter her- berge van J. VAN TIELENte Cspelle, Provisioneel op Maandag 3 Juli 1882, en Finaal op Maandag 10 Juli 1882, telkens des namiddags 5 ure. Genoemde Notaris geeft informatien. Notaris te Waalwijkzal Op Vrijdag den 23 Juni 1882 des voormiddags om 11 uur precies in het bosch van Dr. De Haan aan de eerste Zeine te Waalwijk, in het Ruim 50 koopen gerooide en geblekte eiken- boomenruim 50 koopen esdoorns. Benevens onderscheidene koopen zwaar en ligt, top- en schaarhout. Koopen beneden f 5 contant, koopen van f5 en hooger betaaltijd 1 September 1882 mits borgstelling. Aan de openbare school te Waalwijk, waar Normaallessen worden gegeven wordt gevraagd een op eene jaarwedde van f 600. Bevoegdheid om onderwijs in het Pransch te geven strekt tot aanbeveling. Inzending van stukken aan den Burgemeester vóór 30 Juni a. S. Ten gevolge van stil te gaan leven en voor billijken prijs. Pranco aanvraag onder letter K. bij den Uitgever van dit blad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Loonopzand-Kaatsheuvel zullen op Maandag 26 Juni 1882 des namiddags ten 3 Ul'e ten raadhuize te Kaatsheuvel in het openbaar AANBESTEDEN: De herbouwing van het raadhuis met bijlevering van materialen. Aanwijzing in loco 2 uren voor de beste ding. Gedrukte bestekken zijn op franco aanvraag tegen betaling van 50 cents ver krijgbaar ter secretarie te Kaatsheuvel en bij den bouwkundige J. de Beer te Tilburg, bij wien inlichtingen te bekomen zijn en de teekeningen ter inzage liggen. Burgemeester en Wethouders voorn. P. Van Dortmond Gzn, Burgem. J. G. AntenSecretaris. dat de Kermis aldaar aanvangt Zondag 9 Juli a. S., en men om de Kermis met tenten bij te wonenzich tot den markt meester alhier moet wenden vóór of op bevorens des voormiddags. Op de Kermis zullen niet worden toege laten liedjeszangers, orgeldraaiers, kunsten makerijen, noch andere dergelijke vertoo ningen op de openbare straat, en vereenigde blaasmuziekanten niet anders dan met toe stemming van den Burgemeester. Waalwijk 16 Juni 1882. De Burgemeester voornoemd VAN DER KLOKKEN. DE NOTARIS. te Waalwijkzal ten verzoeke van ARNOL- DÜS KUIJS te Baardwijk, Publiek Verkoopen en Erf. ll| 4'Te Baardwijk, kadaster sectie E. no 865 groot 3 aren 70 centiaren. Deze verkooping zal plaats hebben te Baardwijk, Provisioneel op Dinsdag 4 Juli 1882, ter herberge van J. Vau Schijndel en Finaal op Dinsdag 18 Juli 1882. ter herberge van Wouter Pullens in 't Vosje telkens des avonds om 7 uur. De inschrijving op de resteerende ƒ100,000. in 100 Obligatiën ad f 1000 is opengesteld op: te AMSTERDAM bij de Associatie-Cassa. TILBURG Heeren J. Vrancken Co. den Heer Gustave Diepen. WAALWIJK de Heeren W. Timmermans Zonen. 's BOSCH Victor A. Van Rijckevorsel Tilman. den Heer F. Van Lanschot. C. Van der Kun. J. B. A. Laurijssen. NIJMEGEN de Heeren Cramer Bender Co. Garantie drie duizend meter per uur. aan de Utrechtsche ijzergieterij van A. F. SMULDERS te Utrecht. ONT VANGEN: een groote voorraad van de beste SALON-, ALIZARIN- en ALEPPO, in flesschen van verschillenden inhoudzoowel groote als kleine. Groene-, blauwe- en Carmininkt. Inkt om linnen te merken, die nooit uitgaat en steeds zwart blijft en niet vloeit. rwatte VLOEIBARE LIJM, enz. Steeds voorhanden: ITSsr* Eau de Cologne en Eau d'Anyers in verschillende qualiteiten en flacons, waaronder de zoo gewilde zakflacons. De echte Duizendbloemengeur, van J. C. BOLDOOTuitsluitend bij den onder- geteekende verkrijgbaar ECHTE DUIZENDBLOEMENGEUR-ZEEP van denzelfden fabrikant. Enu de Colognezeep, Zomersproetenzcep, GLYCERINE- COCOSZEEP, ENZ. Waalwijk. de grootste en oudste der hier te lande in werking zijnde Maatschappijen van Waarborgen in vaste goederen en staatsfondsen Bestuürderen Baron ALPHÖNSE MALLET, Regent der Eranscbe BankPresident. Baron ALPHONSE DE ROTHSCHILD, Regent der Eransche Bank, Vice-President. PHILIPPE DE BOSREDONDirecteur. LÉON HAMOIR, (Brussel, Rue du Marquis) Particulier Directeur voor Nederland, Belgieenz. Bedrag der loopende polissen op 31 December 1881 in verzekerde kapitalen. frs. 631.810.843,69. in verzekerde lijfrentenfrs. 11,913,038,00. De meest volledige inlichtingen geeft de hoofdagent te TILBURG, (AFD.I) J (AFD. II.) GOEDGEKEURD BIJ KON. BESLUIT dd. 24 Fébruari 1882, No 15. meer speciaal voor Afdeeling II, en wat Afd. I betreft voorin schrijvingen beneden ƒ1000 verzekerd kapitaal. A. j. rant, als

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3