Nummer 51. Zaterdag 24 Juni 1882. 5e Jaargang. feuilletonT Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Zijn eerste en laatste rechtspraak, Bekendmakin g. BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Wegens den Zaterdag invallenden feestdag verschijnt dit nummer Vrij dagavond. STAAT VAN BRIEVEN LOTING voor de SCHUTTERIJ. door JUDGE CLARKE. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels J 0,G0 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel geadresseerd aan onbekenden. Verzonden gedurende de 2e helft van Mei. Van Waalwijk. "H. De Wilden. Amsterdam. W. Van den Bogaard. Breda. W. Paanakker. Zwolle. Uit Vrijkoeven-Capelle. J. Van Weijgert. Botterdam. Kunnende de briever. door tusschenkomst van hét postkantoor terugbekomen worden. De Directeur, BAGGERMAN. De burgemeester der gemeente Waalwijk maakt aan belanghebbenden bekend Dat de loting voor de schutterij, tusschen de ingeschrevenen van dit jaar zal plaats hébben onder toezicht eener commissie uit het bestuur ten raadhuize dezer gemeente, op Maandag den 26 Juni 1882, des voormiddags ten 11 'ure precies; wordende de belanghebbenden bij deze gelast zich tér plaatse en op dato vermeld, te laten vinden, teneinde aldaar voorden dienst der schut terij te loten of zulks door behoorlijken gemach tigde te laten doen, zullende voor hen die per soonlijk afwezend blijven, en zich niet op voren staande wijze hebben doen vertegenwoordigen, door een der leden van de commissie worden getrokken. En dat eindelijk de belanghebbende personen bij de loting de gelegenheid zal worden open gesteld om ae redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zouden mogen maken, ter kennisse van genoemde commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en bet-onder deel van dien, waarop zij hunne reclame hebben gegrond. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd en aangeplakt, waar zulks binnen deze gemeente gebruikelijk is. Waalwijk, 16 Juni 1882. Burgemeester en wethouders voorn. De Secretaris, De Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT. VAN DER KLOKKEN Was de moordenaar van John Dursee dadelijk na zijn gruwelijke daad gevangen genomen, dan hadden wij korte metten met hem gemaakt en tusschen de uitspraak en de voltrekking van het vonnis was slechts een korte tijd verloopen, want toentertijd hadden wij in de mijnen nog geen gerechtshoven en ook geen advocaten die de wetten zoo kunstig en zoo wetenschap pelijk weten uit te leggen dat zij vaak zelfs het gerechtshof verbluft doen staan. Neen zoover waren wij toen nog niet en onze justitie was heel eenvoudig en practisch. Zoo spoedig het vonnis was uitgesproken, was iedere tusschen komst nutteleloos en het werd dadelijk vol trokken. De moord waarvan ik hier spreekwas met de grootste koelbloedigheid en berekening be gaan. John Dursee was naar Californië geko men om daarzooals zoovele anderenals goudzoeker, zijn geluk te beproeven. Hij had vrouw en kinderen thuis gelaten en arbeidde onder de grootste ontberingen onverdroten en moedig voort. Na lang vruchteloos zoeken en menige bittere teleurstelling, deed hij eindelijk een vonst, zoo iijk, dat een minder helder hoofd dan het zijne er bij aan het duizelen zou zijn geraakt. Maar Dursee was een bedaard man, ofschoon hy toch zijn vreugde nauwelijks kon Het kabinet wordt in de laatste dagen van alle zijden met interpellation bedreigd, waarop het niet antwoorden kan. Zoo heeft een der afgevaardigden gisteren weder medegedeeld, dat hij Frycinet wil ondervragen omtrent Frankrijk's houding ten opzichte der conferentie, waarop de minister uitstel tot Donderdag heeft verzocht. Alsdan hoopte hij te kunnen zeggen, of de staat van zaken een antwoord toelaat. Hierna is met 345 tegen 90 stemmen door de kamer tot verkoop van een deel der kroon- juweelen besloten. De opbrengst daarvan evenwel dus besloot zij verder, ondanks den tegen stand van minister Ferry zal niet gestort worden in de kas voor (ie staats-musea, maar strekken tot vorming van een fonds voor invalide werklieden. Zooals gewoonlijk, zal te Parijs op den nationalen feestdag, 14 Juli, den gedenkdag der inneming van de Bastille, een groote revne ge houden worden. De gemeenteraad had den wensch geuit, dat die niet plaats mocht hebben, opdat de soldaten in staat gesteld zouden worden mede feest te vieren in plaats van, bij vermoe delijk warm weder, extra dienst te laten doen. Maar als zoovele andere „veuschen" van den Panjschen raad, is ook deze niet door de regee ring ingewilligd. Te Bordeaux is in tegenwoordigheid van den minisier van financiën, Leon Say, de natio nale en meridionale tentoonstelling, met de daar aan verbonden internationale wijntentoonstelling, plechtig geopend. Aan de nijverheidstentoon stelling mochten alleen Fransche Spaansche en Portugeesche inzenders deel nemen, maar op de wijntentoonstelling zonden alle wijnbouwende lan den hunne voortbrengselen in. Er moet zeer veel belangrijks te zien zijn. Onder de ingezonden wijnsoorten trekken vooral de Australische en Amerikaansche de aandacht, die zeer geroemd worden. Een correspondent van de „Wine Trade Review" meldt uit Reimsdat de in het departement nog aanwezige voorraad champagne 50.071.933 flesschen en 416.267 liectol. bedraagt. Bovendien is er nog zulk een hoeveelheid op bedwingen wanneer hij aan geliefden in den vreemde en aan de gelukkige wending in hun lot dacht. Weinig vermoedde de arme man dat de blijde boodschapwaarmede hij de zijnen dacht te verrassen, in een boodschap zou veranderen, die de minnende harten met kommer en vertwijfe ling zou vervullen. Eenige dagen na zijn gelukkige vondst werd Dursee vermoord iu zijn hut gevonden. De aanleiding tot de daad was duidelijk want van den pas verkregen rijkdom van het slacht offer was niets meer te vinden. Omtrent den dader van den moord was men ook niet in het onzekere daar men 's avonds vóór de misdaad een zekere Judas Beer, een der slechtste sujetten uit onze kolonie in de nabijheid van Dursee's woning had gezien, terwijl hij den volgenden morgen spoorloos was verdwenen. Indien men hem had aangehouden dan had hij zeker, zooals ik boven reeds meldde, zijn slachtoffer niet lang overleefd. Eerst verscheidene jaren later, toen de wet reeds vaster voet in die streken had gekregen werd Judas Beer in een afgelegen kroeg van Black Hillo gevangen genomen om voor zijn misdaad tot rekenschap geroepen te worden. Het was de eerste rechtspraak, die een nieuw benoemd rechter van het district zou doen en ik, die eerst kort tot hoofd van het district was benoemd, moest de aankacht indienen. Rechter Woodson kwam eerst 's morgens toen de jury verzamelen zou aan en toen hij de ge rechtszaal binnenkwam en zijn plaats innam herkenden wij eerst in hem een onzer vroegere makkers uit de mijnen. yat dat zelfs na de schrale oogsten der laatste jaren de voorraad op een millioen flesschen kan worden geschat. Naar aanleiding van een nieuw wetsont werp op de krankzinnigengestichten, deelt Figaro eenige staaltjes mede van gevallen waarin per sonen die goed bij hun verstand wareD, als krankzinnig werden opgesloten, en anderen die bij vlagen geheel waanzinnig bleken te zijn, da gen achtereen werden waargenomen zonder de geringste sporen van hun waanzin te vertoonen. Eens had de president van eene rechtbank langdurig een jongmeusch waargenomen, die hem op alles de helderste en verstandigste antwoor den gaf. JEen geneesheer wilde beweren dat (16 knaap gek was, maar de president was ten slotte zoo volkomen overtuigd van de onjuistheid dier bewering, dat hij uitriep „als er een van ons belden gek ir:oet zijn, dan ben ik het. „Spreek maar eens over zijne overledene moe der", fluisterde de dokter den rechter in het oor. Deze deed zulks en onmiddellijk nam men eene verandering in de trekken _van den lijder waar. „Mijn moeder riep hij uit waar is zij? Hier? Daar? In mijn horloge? Ha!" en met dien uitroep opende hij zijn horloge. „Spreek toch met die heeren, mama", fluisterde hij op zachten toon daarna sloot hij zijn horloge weer Kuste het en stak het in den zak. De ontzettende smart over den dood zijner moeder, had de verstandelijke vermogens van den ongelukkige gekrenkt. Zulke lijders zijn on- geneeselijk zelden zijn zij gevaarlijk toch kan men hen niet laten loopendaar men nooit zeker van hen kan zijnlichamelijke en ziele- smart kunnen in deze eene gelijke uitwerking hebben angst vooral oefent een machtigen in vloed ten kwade uit. Zoo stierf 11. Maandag in het krankzinnigen gesticht een lijder, die er sedert 1871 in had gezeten. Hij had deel genomen aan de commune. Gegrepen en naar het kerkhof Pore Lachaise gebracht om daar doodgeschoten te worden, wist hij te ontvluchten en drong een huisje op het kerkhof binnen, dat half open stond en waarvan hij de deur achter zich in 't slot wierp. On gelukkigerwijze was dat huisje het hok waar de lijken der gefusilleerden neergeworpen werden; de man bevond zich in gezelschap van een aantal verminkte, deels nog bloedende lichamen en hoofden, waaruit de dood hem, den nauwelijks aan den dood ontsnapte, akelig tegengrijnsde. Dat verastte ons echter nietwant wij wisten allen dat hij vroeger in de rechten gestudeerd had en een flinke kerel was, een van keu die bestemd zijn om hnn fortuin te maken en oogen- schijnlijk was hem_ dit ook gelukt. Hij had zich korten tijd in de mijnen opgehouden daar die levenswijze hem niet toelachte, maar nu was hij naar ons teruggekeerd in een be trekking, die allicht beter aan zijn smaak voldeed. De eerste zaa^, die in behandeling kwam was die van Judas Beer. Toen de beklaagde bin nengeroepen werd nam het gelaat van den rechter bij het noemen van dezen naam een zonderlinge uitdrukking van deelneming aan, die nog sterker werd toen de gevangene eenige oogenbiikken later in de gerechtszaal werd gebracht. Maar de beweging die de rechter verried, was niet te vergelijken met die welke men bij den beklaagde bespeurde, toen hij naar de plaats der rechters keek. Het zou moeielijk te beslis sen zijn geweest wat er in dien blik te lezen was. Het lag voor de hand dat de beide man nen elkaar in de mijnen gekend moesten hebben, en in bun wederkeerige verwondering elkander hier oiider zulke zonderlinge omstandigheden weder te ontmoeten, lag anders niets opvallends. De rechter wendde spoedig zijn oogen van den gevangene af en verklaarde met een vaste en bedaarde stem de zitting voor geopend. Het getuigenverhoor en het onderzoek der bewijs stukken duurden slechts kort. De plaats waar de gevangene^ op den avond van den moord gezien was, zijn vlucht en nog andere zeer ver zwarende omstandigheden bewezen zijn schuld helder genoeg en maakten iedere uitwijding nutteloos. De man verstijfde van schrikhij bleef daar twee dagen opgeslotentoen men hem vond was hij krankzinnig en hij bleef dit tot aan zijn dood. Ook de overspannen verbeelding kan een nood- lottigen invloed uitoefenen hoogst gevaarlijk is het daarom een krankzinnigengesticht te bezoeken. De vreeselijke ellende, daar aansckonwd, vervolgt den bezoeker dag en nacht en staat hem overal voor den geest; de ontzettende gevolgen daarvan zijn verre van zeldzaam. Een jaar geleden stelde Andre Gill, de bekende Parijsche caricaturist, een schilderij ten toon, voorstellende een krank zinnige naar 't leven geleekend, treffend van uitvoering, ontzettend van uitdrukking. Dagen lang had Gill daartoe studieën gemaakt in het krankzinnigengesticht. Thans is Gtll zelf krank zinnig en niemand kan de oorzaak zijner ver standsverbijstering aangeven, tenzijzijne waarnemingen iu 't krankzinnigengesticht hem zoolang hebben vervolgd en zijne verbeelding zoodanig hebben overspannen tot ook zijn ver stand verbijsterd werd. In zake Egypte werd door Dilke medegedeeld, dat aan de regecring van den khedive was té kennen gegeven, dat Engeland volkomen herstel en voldoening eischte voor de bij de jongste on lusten gepleegde gewelddadigheden. De regeering zoo sprak hij verder, hecht het hoogst mogelijke gewicht aan de onbereken baar groote belangen van Engeland bij het Suez- kanaal en zou in geeneilei opzicht van vroegere vei klaringen betreffende hare Egyptische staat kunde afwijken. Verder deeldehij nog mede dat Engeland en Frankrijk hadden voorgeslagen, dat de vertegenwoordigers der zes groote mo gendheden Donderdag a. s. te Constantinopel tol eene conferentie zouden bijeenkomen. De Porte had niet kunnen besluiten zich op deze bijeenkomst te doen vertegenwoordigen. De sultan bleef bij zijn gevoelen dienaangaande, maar de regeering was de overtuiging toegedaan, dat de I orte aan de conferentie behoorde deel te nemen. ^Do conferentie zal gehouden worden in het hotel ran de Engelsche ambassade. Ingeval van een nieuwen aanval op de Euro peanen te Akxandrie zullen moet door de beide meest betrokken mogendheden besloten zijn Fransche en Engelsche troepen worden ontscheept. Nadat de verdediger zijn lede had gehouden hield de rechter zijn toespraak tot de gezwo renen. Zijn vermaningen toi hen om toch voor zichtig te zijn en zicli niet door een samenloop van verzwarende omstandigheden te laten mede slepen het „schuldig" uit te spreken, klonken zeer ten gunste van den gevangene, naar mijn meening te gunstig, in aanmerking neraeLde de klaarheid der bewijzen voor diens schuld. In- tusschen een advocaat, in het hijzonder een jongeis zelden vrij van overmatige» amtbsijver en wanneer een rechter dwaalt is het altijd beter dat net naar de zijde van de genade is. Over het geheel was de redevoering van een gerech telijk standpunt uit, juist. De gezworenen trokken zich terug en toen zij na een uur beraadslaagd te hebben weder in de gerechtzaal verschenen was het aan hun ernstig gelaat duidelijk te zien welk lot den gevangene wachttehij zelf was er bewust van- nog voor hij zijn plaats weder had ingenomen en de president der gezworenen verklaard had dat de beklaagde schuldig was aan moord, had zijn geweten hem dit reeds met donderende stem toegeroepen. Het was moeilijk uit te maken wien den slag harder trof, den beklaagde of den rechter De laatste kon nauwelijks spreken toen hij den aangeklaagde beval op te staan. Hebt ge nog iets iu het midden te brengen» begon bij werktuigelijk en bevende, maar nog voor hij dien volzin geëindigd had viel de ge vangene hem in de rede met een uitdagende trotsche stem. Of ik nog iets te zegg-n heb? vroeg hij op een toondie alle aanwezigen trof. Zeker

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1