BINNENLAND. Duitschland. Italië. Turkije. Rusland. ~UITVOERIN GEN. /n waalwijk. zxal van Musis Sacrum, de rolgende stukken worden gezongen. 1. Abschieds Standoliën. Abt. 2 Hoe zoet is de morgen van 't leven. Hol. 4. Ons Hollandsck lied Hol. Zondag 25 Juni, nam. 6 uur, in den tuin van den lieer V. J. Gerris door de harmonie l'Espérance. Waalwijk 24 Juni 1882. Wij zouden ons zeer verplicht achten indien iemand ons de Nos 30 en 32 van den loopenden jaargang van de „Echo van het Zuiden" wilde afslaan. Red. liet gerechtshof te 's Hertogenbosch heeft P. J. AL, geboren te Yenloo, wonende te Esloo hoofdagent van verschillende maatschappijen schuldig verklaard aan het gebruik makeu van twee valsche onderhandsche geschriften, wetende dat die valsch en vervalscht waren en hem des wege veroordeeld tot negen maanden celstraf en twee geldboeten, elk var. f 50, subsidiair voor elke boete een dag celstraf. Uit Maastricht wordt geschreven dal daar door den heer Willemaers, officier van justitie ie Brusseleen onderzoek is ingesteld naar een samenkomst welke Leon en Armand Peltzer daar in 't begin dezes jaars zouden gehad hebben. Yoorloopig schijnt dit onderzoek tot geene verdere ontdekkingen te hebben geleid. Zaterdag 6 Mei werden te Kedirie eenige inlanders door een in volle vaart zijnden trein totaal verpletterd, waaronder twee vrouwen, wier hals letterlijk van den romp werd gescheiden. Ook zes manspersbnen bekwamen ernstige kneu zingen en moesten met gebroken armen en beenen getransporteerd worden. Op een paar bewoners van Noordwijk na heeft iedereen in die buurt reeds een bezoek van dieven gehad, die daar in den laatsten tijd met het meeste succes zijn werkzaam geweest. Weder heeft men in twee naast elkander staande huizen ingebroken, namelijk bij de familie B. L. en in de toko O. Co. Bij.eerstgenoemde familie stond in de pavilloenkamer de lessenaar van den be woner open zijn geldjrommeltje, dat gelukkig leeg was, bleef onaangeroerd maar de porte- monnaie, in een der laden verborgen, was ont vreemd met haar inhoud van f 145. De dief is gepakt. In de heilige kampong Loear Bataug in de benedenstad, waar van den vroegen morgen tot in den laten voornacht thet Allah-ill-AUah-lah der geloovigen klinkt en welke heilige plaats met onedele bedoelingen te naderen voor eiken in lander eene doodzonde is, is ingebroken in een huis van den vlaggen mandoor Malidien. De bewoner ontwaakte echter en trof den dief, die nog maar slechts een enkel blaadje had be machtigd in de kamer. De man wa9 woedend, greep in zijn drift een dikken stok, en sloeg den dief daarmede zoo ongehoord op den kop, dat hij ineen zonk. Uit Banda wordt gemeld Zelden gebeurt het dat een vaartuig door een haai wordt aan gevallen doch hier heelt dit onlangs plaat9 ge had. Drie inlanders keerden in een prauwtje van poelo Aij terug, toen zij in zee door een haai werden geattaqueerd. De eerste aanval werd afgeslagen door het monster een stuk bamboe in zijn rechter oog te duwen, de tweede door het met een kapmes toe te takelen. Toen eerst liet het af voor goed. De veldwachter V. P. te Princerihage is door zekeren vischkooper aldaar, die in beschon ken toestand verkeerde, met een juk zoodanig op het hoofd geslagen, dat hij zware verwondin gen bekwam en zijn toestand niet zonder gevaar is. De dader is gearresteerd. De gemeenteraad van Didam heeft tot secretaris benoemd den heer liendrikx, secretaris te Besoijen. Zooals wij reeds meldden had de heer Hendrikx zijn sollicitatie ingetrokken. Te Udenhoul zijn 2 huizenbeide met inboedels die verzekerd warenverbrand. De gebouwen waren niet verzekerd. Bij het schieten op vogels in een kersen boomgaard te Leiden sprong de loop van het geweer van zekeren J.B.waardoor hem twee vingers en de duim werden verbrijzeld de ge- heele hand zal wel moeten worden afgezet. Er gaat bijna geen jaar om dat in de boomgaarden bij het vogeikeeren geen ongelukken voorvallen. Te Vlissingen is een meisje van 4^2 jaar door den stoomtram overreden. Eén beentje was letterlijk afgesneden het andere, een arm en het hoofd waren zwaar gekneusd. Het kind is aan dc gevolgen overleden. Te 'sBosch zal door de militaire brand- spuitploegen van 5e regement infanterie een wed strijd in de behandeling van verschillende bran- bluschmiddelcn worden gehouden. Het lijk Alaandagnacht te Amsterdam gevonden in een gang bij den Vijgerdam was volgens het Hblad. niet dat. van een student maar van een apothekersbediende die als phar- maceut slechts enkele lessen van het universitair onderwijs volgde. Bij hem werd gevonden een fleschje met vocht. Dit is ten ondezoek door de justitie in beslag genomen evenals de op het lichaam gevonden speeksel-af9cheidingen. Het vermoeden isdat de ougelukkige de hand aan zich heeft geslagen. Te Zwolle is de woning van S. bijna geheel een prooi der vlammen geworden. Slechs met veel moeite geluktte het den huisgenooten zich uit het brandende perecel te redden. Muller bekwam zelf nog eenige brandwonden. Huis en inboedel waren beide tegen brandschade verzekerd. De brand is aangekomen in de keuken waar een mand met tnrf waarschijnlijk te dicht bij het kookmachine stond en daardoor vlam zatte. De Nederlandsche Maatschappij ter bereiding van minerale wateren en mousseerdende drank systeem Beins te Rotterdam, verzoekt kennis te geven dat frambozen en grenadine limonades, wel ke voor de gezondheid schadelijke bestanddeelen bevatten, kenbaar zijn aan den caoutchouc-ring welke zich in de flesch boven het kogeltje bevindt. Indien dat ringetje rood gekleurd is kan men verzekerd zijn dat genoemde limonades schadelijke bestanddeelen bevatten. Ecthen. Hét gemeentebestuur heeft aan den onderwijzer aan de bijzondere school te Genderen de bevoegdheid ontzegd tot het verder geven van onderwijs. Raamsdonk. Bij de verkiezing van een lid van den raad dezer gemeentein plaats van wijlen den heer T. Sagtverkregen van de 184 geldige stemmen de heeren S. Van Dongen 88 en W. G. Zijlmans 54, terwijl de andere stemmen op verschillende personen werden uitgebracht bijgevolg moet er eene herstemming plaats hebben tusschen de twee genoemde heeren. Oosterliout. Het door den raad dezer gemeente vastgestelde kohier van den hoofdelijken omslag voor 1882 beloopt f 10,810,53V2- De heffing geschiedt naar den volgenden maatstaf: van een inkomen vau f1800 en daarboven U/svan f1300 f 1800 1V4, van f1000 f1300 1, van f800 f 1000 3/4, van f600 f800 !/2en van f 400 f 600 l/4 tea honderd. De twee hoogste aanslagen bedragen f 191,10 en 161.70, de twee laagste f l,221/3 en f 0,98 Ettcn en Leur. Met 170 van de 274 uit gebrachte geldige stemmen is tot lid van den raad dezer gemeente gekozen de heer K. W. Binck. Op den heer J. F. Van Eert waren 96 stemmen uitgebracht. Schijndcl. Door den raad dezer gemeente zijn in zijne jongste vergadering nader de voor waarden vastgesteld waaronder aan den heer J. Var. Hasselt te Rotterdam concessie is ver leend tot den aanleg en de exploitatie van een stoomtram in deze gemeente. In onze gemeente laat zich meer en meer de behoefte gevoelen naar meer marktenin plaats van de enkele jaarmarkt. Schijndel telt ongeveeer vijf duizend inwoners die voor het grootste gedeelte hun middel van bestaan in den landbouw vinden. De voornaamste inkoopen moeten in naburige gemeenten geschieden, voor- deelig voor deze, maar schadelijk voor Schijndel. De gemeenteraad is echter nu aan den wensch van Schijndels ingezetenen te gemoet gekomen door te bepalendat te beginnen met 1883 elk jaar drie jaarmarken zullen gehouden worden. Stratum. Aan het door de handboogschutte rijen „Batavieren" gegeven concours namen 24 „Daily News" meldt zelfs, dat de Engelsche admiraal instructies heeft ontvangen, met de ont scheping niet angstvallig te wachten maar ou- verwijld matrozen en marinetroepen te ontschepen zoodra blijkt dat deze maatregel noodig is in het belang der veiligheid van leven en eigendom der Europeanen. Het blijkt inmiddels, dat het nieuwe ministerie Raghib-pacha is tot 9tand gekomen. Het belang rijkst verschijnsel hierbij is zeker wel, dat Arabi- pacha rustig minister van oorlog blijft. De overige ministers heeten respectivelijk Akmed-Rasbid, Ali-Ibrahim, Nahmoud-Falaki, Suleiman, Abaza, Hassan en Cherif-pacha. Het aantal personen, bij het oproer gedood, wordt nu weder op niet meer dan honderd aangegeven, en wel op een toon alsof men het kwalijk neemtdat er zooveel leven over is gemaakt. In vroeger tijd placht een gedoode of ook maar beschadigde Engelschman beter te worden gewroken. Het Eng. stoomschip „Escambia" is na het vertrek van San Francisco gezonken, terwijl al de opvarenden (40 manschappen) daarbij om kwamen. Een der Engelsche loodsen te Burnt Island heeft eene flesch opgevischt ongeveer 5 Eng. mijlen buiten Inchkeith, waarin zich een stukje papier bevond, waarop met potlood het volgende geschreven stond „S.S. Swiftsure, be stemd vau Huil naar Aberdeen, is 12 Juni 1882 bij Bermouth gezonken." Aan alle burgers van Dublin is de toegang tot de kazernes ontzegd. Dit verbod toont dui delijk aan dat men te Dublin voor een opstand beducht is. Het aantal schildwachten dat bij dag op post staat is verdubbeld en de patrouilles verviervoudigd. De noodige maatregelen zijn ge nomen om te beletten dat er ontplofbare stoffen in de kazernen worden gebracht. De regeering der Britsche kolonie Lagos in Opper Guinea wordt bedreigd door een twist met het machtige opperhoofd van den Abbeo- kutastamOgudipenaar aanleiding van een zijner slavinnendie bescherming heett gezocht op het gebied der kolonie. Volgens de beschrijvingen doet Ogudipe die tot dusver in goede verstandhouding met de Engelschen stondiu wreedheid voor koning Theebau van Birmah niet onder. Hij heeft in de laatste twaalf of vijftien jaren niet minder dan veertig meüschen waaronder verscheidene zijner vrouwen, eigenhandig vei moord. Een zijner lievelingsvermaken is het doodhongeren van zijn slaven en herhaaldelijk dwong hij zijn vrouwenhare kinderen in de naburige rivier te verdrinken. Ook verhaalt men van hem dat hij wel na het onthoofden van zijne slacht offers hun bloed gedronken heeftals een offer aan de door hem gediende goden. De arme slavin die op Britsch grondgebied vluchttekwam daar aan met afgesneden ooren en gedeeltelijk afgeknipte oogleden. Zij werd onmiddelijk onder geneeskundige behandeling gesteld. Ogudipe eischt de uitlevering van deze vrouw en dreigtingeval van weigeringde christenen te Abbcokuta met zijn wraak. Maar natuurlijk kan de Britsche gouverneur niet aan zijn eisch voldoen. Voor eenigen tijd werd medegedeeld dat zich in Engeland eene vereeniging had gevormd met het doel om eene drijvende nijverheidsten toonstelling in te richten. Dit plan is uitgevoerd; een stoomschip van 3000 tonnen de Vice-roy is dezer dagen te Londen uitgerust en is bestemd om de voornaamste voortbrengselen vaunij verheid op te nemen. Het schip zal de reis om de wereld doen en de verschillende havens der Engelsche bezittingen aandoen. Het doel dezer onderneming is om onder de oogen van de vreemde kooplieden de voornaamste voortbreng selen der fabrieken van Londen Birmingham Manchester, Sheffield en andere middelpunten der Britsche nijverheid te brengenzoodoende de moeite te besparen eene reis naar Engeland te doen. De Vice-roy waarvan de hutten en zelfs het dek zullen veranderd worden in ten toonstellingszalen gaat het eerst naar Gibralter, vervolgens over de Middellandsche zee, door het kanaal van Seuzzal Ceylon Indië, Australië de Fidji-eilanden, Tasmanië, de Kaap en Madera bezoeken om vervolgens naar Engeland terug te keeren. Men meent dat deze tentoonstelling geen minderen opgang zal maken dan eene in ternationale tentoonstelling. ik heb nog zeer veel te zeggen zal ik maar dadelijk beginnen? In de oogen van den man was een Judas' uitdrukking te lezen, waarvoor de rechter scheen te schrikken. Een oogenblik zat hij zwijgend en bewegingloos maar toen vermande hij zich en verkondigde dat de voorlezing van het vonnis tot den volgenden dag zou worden uitgesteld waarna de zitting verdaagd werd. Toen de rechter de zaal verliet moest hij dicht langs den gevangene. Een oogenblik bleef hij voor hem staan en keek hem aan. Hij maakte zelfs een beweging, als wilde hij hem de hand drukken, maar als had hij zich bezonnen, keerde hij zich schielijk om en liep naar builen. Den volgenden morgen was hel kleine ge rechtsgebouw door een nieuwsgierige menigte gevuld. Geen hoekje bleef onbezet. De rechter zat zoo rustig en gelaten op zijn plaats, alsof het niet zijn eerste doodvonnis was dat hij zou uitspreken. Het seheen dat hij zich voor zijn zwaren plicht had voorbereid en voornemens was dien met de noodige waardigheid te vervullen. Breng den gevangene voor, zeidehij. Met een opgewondenheid, die zonderling afstak bij de Reeds een gerniraen tijd geleden is melding gemaakt van het feit dat de Berlijnsche postbe ambte Thiemewiens vijftigjarige dienst reeds was gevierdeensklaps genoodzaakt werd zijn ontslag te nemen hetwelk hem anders en wel op grond van nalatigheid zou moeten zijn ge geven omdat hem op het bureau een paket ter waarde van 30,000 mark aan wisselzegels v as ontstolen zonder dat hij kon nagaan hoe dit mogelijk was. Ook vervolgens bleef erin weerwil van het strenge onderzoek in de zaak iets duisters bestaan. Thans echter is alles aan het licht gekomen door een proces tegen een anderen postbeambte. Deze heeft niet slechts den hier vermelden diefstal, maar ook verschil lende andere diefstallen gepleegd en is nu ver oordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en vijf jaar verlies van eer. Een telegram uit Darmstadt van 21 dezer berichtdat de groote gevangenis aldaar in brand stond. Te Vercelli hadden hevige ongeregeldheden plaatsdoordien de muziek der infanterie geen gehoor gaf aan het verzoek des volk om de Garibalde-hymne te spelen. In een oogwenk waren de muzieklessenaars ten onderste boven en moesten de militairen de vlucht nemen in de kazerne. 's Avonds heerschte groot tumult voor den schouwburg en het politiearaadie gesloten moesten worden de gemeenteraad en de mili taire autoriteiten kwamen bijeen en er werd besloten de muziek den volgenden morgen op de inarkt de gevraagde Garibaldi-hymne te laten spelen. Dit geschiedde dan ook doch toen de militairen inrukten werden zij op nieuw uit gescholden en een hevig gevecht ontstoud, waarbij aan beide zijden gewonden vielen. Het lijk van Garilbaldi is op Caprera weder opgegraven om hut beter in het graf te plaatsen. Bij die gelegenheid moet de zoon van den over ledene verklaard hebben dat het lijk minstens een jaar op Caprera zal verblijven. Een een- •voudige steenwaarop alleen het woord Gari baldi bedekt het graf. AnitaGaribaldi's beminde en heldhaftige levensgezellindie hem op zijn veldtochten in Zuid-Amerika en zijn vlucht voor de Oosten rijkers in 1849 vergezelde, was geen Italiaansche en ook zijn wettige vrouw niet. Zij was een Mesties of Spaansch-Indiaanschedie haar echtgenoot voor hem verliet. Hij heeft deze moedige vrouwdie zoovele gevaren met hem deeldeinnig liefgehad en haar verlies diep betreurd. Het eenige wettige huwelijk door Garibaldi gesloten was dat. in 1859 met de Milaneesche damedie hem reeds terstond bij de kerkdeur verliet. De Porte heeft Woensdag nog een laatste poging gedaan om van de mogendheden uitstel van de conferentie te verkrijgpn. Zij grondde zich op de verbetering in Egypte's toestand en op de zekerheid van toekomstige bevrediging van het land door Derwisch-pacha en den nieuwen minister Ragheb-Arabi. Een telegram uit Weenen van 21 dezer zegt Daar de Porte de conferentie afgeslagen heeft, hebben de kabinetten van Weenen, Berlijn St. Petersburg en Rome hun definitieve goedkeuring opgeschort. Men wacht dus nieuwe voorstellen van de zijde der Westersche mogendheden. Volgens berichten, door het Lemberger onder ste uningscemité bevestigd, zijn al de uitgeweken Russische joden, die naar hunne vroegere woon plaats terugkeerden gevangen gezet en werd wat zij bezaten, vernield. Door de liedertafel „Oefening en Vermaak" van Waalwijk en Besoijen zullen Zondag op de kalmte van den rechterstond ik van mijne plaats op en mij tot de gezworenen wendende sprak ik Mijne heeren, de gevangene is ontvlucht! Deze bekendmaking werd door de aanwezigen met een gemurmel van verrassing en teleurstel ling opgenomen maar zonder mij daardoor te laten storen vervolgde ik Het toeval voerde mij gisteravond laat toen ik een wandeling maakte, naar een eenzaam gelegen oord waar ik in de gelegenheid was het gesprek van twee mannen te hooren. Een van hen was de moordenaar die gisteren terecht stond de andere een vriend van hem, die hem hier in deze zaalna het einde der terechtzit ting het middel heeft gegeven om te ontvluchten. Die vriend was degenedie den aanslag op het leven van John Dursee heeft geopperd zooals ik uit het gesprek yernam en ook het grootste deel van den buit heeft gekregen Jndas Beer heeft slechts op dieDS aanwijzingen den moord begaan. Voor hij zich den laatsten nacht van zijn schuldig werktuig verwijderde voorzag hij Judas Beer van geld om zijn vlucht mogelijk te maken en in verre streken een veilig toe vluchtsoord te zoeken. De rechterdie van het begin mijner toe spraak af zeer opgewonden was geweest, kreeg nu ziju bezinning weder en een strengen blik op mij werpende vroeg hij j Waarom deedt ge geen pogingen om den misdadiger te vatten Gij vergeetantwoordde ik, dat het twee tegen een was en dat zelfs het geringste teeken van mijne tegenwoordigheid mij het leven had kunnen kosten. Bovendien was ik er zeker van dat ik een der ellendelingen weder zou ont moeten. De rechter lachte minachtend. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij nu beiden in volkomen zekerheid zeide hij. Een hunner geloof ik heeft zich niet vei verwijderd antwoordde ik. Welke dan vroeg hij bedaarddengene dien wij gisteren veroordeeld hebben Neer.de andere. Gf hij dichtbij of ver weg is, antwoordde de rechterdat doet niets ter zake of gij moest hem herkend hebben. Dat heb ikantwoordde ik hem strak in de oogen ziende. Ik zag het gelaat van den man bij het schijnsel van de maan even duide? lijk als ik thans u voor mij zie die man waart gij Het gelaat van den beschuldigde werd doods bleek maar in het volgend oogenblik vertoonde het nameloozen haat en duivelsche woede. Een zware knal klonk. Ik gevoelde een ste-^ kende pijn in de borsttoen zag en hoorde ik niets meer. Gij zijt er ditmaal nog gelukkig afgeko men zeide de vriendelijke oude dokterdie naa9t mijn bed zat, toen ik uit mijn lange be wusteloosheid weder ontwaakte. En de moordenaar vroeg ik met zwakke stem. Na ziju mislukte poging tot wraak op u, keerde hij het wapen tegen zich zelve en ver brijzelde zich den schedel. (Zondagsbl. R, N.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2