Nummer 53. Zondag 2 Juli 1882 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Italië. Turkije. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Een blik in de toekomst der Leder-Industrie. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,00 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel IV. Ik pretendeer een zeer humaan mensch te zijn, maargeloof mewaarde looiers en lezers, toen ik aan 't slot van mijn derde artikel een voorstel deed tot oprichting van eene' modellederfabriek, was het niet mijne bedoeling om de arme, kwijnende, verlaten industrie door eene humane inrichting te redden, noch om na al de scherpheid, waar mede ik den toestand der lederindustrie heb beoordeeld, een zalvend middel aan de hand te doen. Wat ik zooeven zeg dient maar alleen om te voorkomen, dat mijn stuk den indruk zou maken alsof de natuurlijke gevolgen van jaren lange onbezorgdheid en onverschillig heid zoo maar ineens zouden kunnen weg genomen worden door de oprichting van eene fabriek van fijnere ledersoorten't zou er iets van hebben dat men iemand, die zijn geheele leven slecht heeft doorgebracht en daarom eindelijk wordt gehangen, met den strop om zijn nek gaat vertellen dat er voor hem toch nog best beterschap mogelijk is. Was alleen omdat naar mijne berekenin gen, die gebaseerd zijn op wat ik in mijne drie voorgaande artikelen die ik beleefd verzoek te herlezen gezegd heb, eene fabriek van fijnere leersoorten in Nederland met succes zou kunnen worden gedreven 't Was omdat, met het oog op de binnen- landsche behoefte, 't bestaan van eene actiën- leerlooierij, door bekwame ondernemers flink op touw gezet, verzekerd is en aan de aan deelhouders een ruim dividend zou kunnen uitkeeren 'i Was eindelijk om in dezen vorm protest te teekenen aan de flegmatische lauwheid, waarmede de Nederlandsche looiers al langer zoo meer hunne industrie, hun bestaan zien wegkwijnen, en om in dit blad eene discussie uit te lokken, die tot de oprichting van eene gemeenschappelijke en daardoor van veel belang zijnde modelleder-fabriek, zou kunnen aanleiding geven. Ik herhaal die uitnoodiging. Wèl drong er zich een gevoel van mede lijden maar van ergernis tevens bij mij op, toen ik uit het verslag van de al- gemeene vergadering van het nationaal Nèd. lederindustrie-bondden 12 Juni 1882 te Breda gehouden, nadat gezegd is, dat de vergadering, als naar gewoonte, niet talrijk was vertegenwoordigd m. a. w. dat er zooveel marktschreeuwers minder waren de naïve conclusie moest lezen //Het geïsoleerde standpunt door Nederland //ingenomen moet worden verlaten en //hoopt het bond spoedig te mogen aan- kloppen bij eene regeering welke niet z/quand même de freetrade toepast. (Wat de laatste zinsnede betreft ben ik het met de heeren van het bond niet van dezelfde opinie; met quand même freetrade ben ik het zeer goed eens, mits die bij alle bevriende natiën wordt in toepassing gebracht maar ik heb hierboven gezegd dat op de verkrijging daarvan weinig kans bestaat en daarom met reciprociteitsrechten zou tevreden zijn. Het verschil van meening doet echter hier nog niets ter zake.) Maar o die vervloekte promessen op de eeuwigheid. Zoolang het bond bestaat zijn de conclusiën van bijna al de vergaderingen dezelfde. Niets nog is verbeterd. Bij iedere gelegenheid een vernieuwd be wijs van onmacht. Telkens en telkens weder roept men we kwijnenwe sterven En moet men nu geen medelijden hebben met het kind, dat roept om hulp en te zwak is en krachte loos om den weg te nemen, die het weet dat leiden moet tot genezing En moet men zich niet ergeren, dat wan neer men weef dat alle looiers van Nederland dien weg kennen, zij niet allen als één man, allen zonder uitzondering tot de betrokken kamers en ministers zich wenden en zeggen: Gij moet ons helpen Gij vermoordt ons en onze industrie En moet men zich niet ergeren bij de her innering, toen nog kort geleden eenige res pectabele industrieelen, die het met de belan gen van handel en nijverheid ernstig meenen, uit goed begrepen belang eene vacature in de 2e kamer wenschten te zien aangevuld door een bekwaam en energiek man van hun vak en met duur betaalde ondervinding, en toen zij in hun pogen werden tegengewerkt door personen, die met handel en industrie niets te maken hebben. Waarom zijn ook toen de looiers uit de betrokken streek niet als een man opgestaan en hebben zij niet gezegd z/Wij wenscheu niet blindelings te volgen z/wat anderen believen goed te vinden. Maar ook de belanghebbende looiers waren ook toen weder onverschillig of nog erger. En daardoor kwam niet de man in de kamer die voor hunne belangen had kunnen waken. En is het nu mij kwalijk te nemen dat ik op den aanhef van dit stuk z/l'Union fait la force'' onmiddellijk liet volgenet tout royaume divisé contre lui même sera detruit. N. {Overgenomen uit het Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen, enz. Hel is thans zekerzegt de Etoile beige, dat de gebroeders Peltzerals beschuldigden van den moord der Rne de la loi, eerst den 23sten October voor het Hot van gezworenen der pro vincie Brabant zullen terechtstaan. De instructie loopt ten eindeen reeds is de advocaat-gene raal van Maldeghera, die het openbaar ministerie zal waarnemen met de studie van het dossier begonnen, terwijl het parket zekerheid heeft over de drijfveeren der misdaad. Dit laatste is nog al naïef, 't Is echter jam mer dat de Etoile die urijfveeren, het eenige van belang wat er in dit drama voor het groote publiek nog volkomen duister is zelve niet kentalthans niet mededeelt. De juistheid der mededeelingdat de instructie nagenoeg afge- loopen iswordt bevestigd door het vertrek van den rechter van instructieden heer Ketels, die voor eenigen tijd verlof gevraagd en verkregen heeftteneinde na de inspanning der laatste maanden eenige rust te kunnen nemen. In de stedelijke gasfabriek van Brussel gelegen op het grondgebied der burgerlijke ge meente Laeken heeft eene hevige ontploffing plaats gehad welke een braud veroorzaakte die zich aanvankelijk zeer dreigend liet aanzien. De tegenwoordigheid van geest van den directeur den heer Aertsde uitstekende tucht van het geheele personeel en de zeer snelle hulp door de brandweer van Laeken, Schaerbeek en Brussel verleend, hebben het groote gevaar echter weten t§ keeren. Binnen een uur tijds was men den brand meester en betrekkelijk is de schade niet groot. Slechts één werkman werd gewonden zelfs niet gevaarlijken de aanvoer van gas naar de stad is geen oogenblik behoeven afge sloten te worden. De Etoile Beige meldtdat de kanunnik Bernard, van wiens aanhouding te Havana reeds vroeger melding gemaakt is, aldaar is ingescheept om naar Santander gebracht te worden waar hij door de Spaansche politie aan de Belgische ambtenarendie zich daarheen begevenzal worden overgeleverd. Het blad bericht tevensdat de instructie in deze zaak aan 't licht gebracht zou hebben dat de uit de bisschoppelijke kas verduisterde waarden niet twee miilioenmaar tusschen drie en vier miilioen bedragen. Tengevolge van in de koffers van den C'.na- deeschen advocaat Goodhue gevonden bewijs stukken is de chef van het parket te Doornik de heer Bormans naar Parijs vertrokken ten einde daar inlichtingen omtrent een deel der verduisterde som in te winnen en zich in 't bezit te stellen van een aantal belangrijke papieren. De door de Fransche kamer benoemde com missie van onderzoek naar het plan tot aanleg van een binnenzee In Midden-Afrika adviseert ongunstig wegens de groote kosten bij geringe van de uitvoering te verwachten voordeelen. Te Cosne in Nièvre is tot lid der kamer gekozen de radicale socialist Gambon met 8006 stemmenterwijl zijn Bonapartistische tegen- candidaat er 7985 verwierf. Sedert een paar weken hebben de schoen maker sknechts te Parijs den arbeid gestaakt. Zij hebben zich thans tot den gemeenteraad ge wend met het verzoek om eene ondersteuning van een half miilioen ten einde de werksta king te kunnen voortzetten. De Parijsche politie heeft nu de dieven bende gevatdie sedert het begin van dit jaar talrijke diefstallen pleegde in de kerken der hoofdstad. Zij was door de mededeelingen van een gevangene het adres te weter. gekomen van den heler der gestolen goederen. Deze man werd, na een heftigen tegenstand in zijn woning ge vangen genomen en legde later een volledige bekentenis af. Op zijn aanwijzingen werden al de leden der bendeop één nagevat. Van de gestolen voorwerpen is slechts weinig terug gevonden de meeste waren reeds sedert lang verkocht. Niettegenstaande het onheil verleden jaar aan twee harer leden wedervaren zij werden beiden op Sumatra door de inboorlingen ver moord heeft de Fransche maatschappij Indo- Chinoise nogmaals twee van haar leden afge vaardigd om de binnenlanden van Sumatra te exploreeren. Het doel dezer verkenning moet ditmaal minder wetenschappelijk dan commercieel zijn. De Fransche kooplieden willen leeren hoe hun manufacturen te regelen naar de eischen van de volken waarmee ze meenen te kunnen handelen. Verleden Zondag heeft weer op een plaatsje in Ierland een bende vermomde mannen een aanval gedaan op het huis van een politiebe ambte. Al de huisgenooten waren naar de kerk, behalve de twintigjarige dochter des huizes. De mannen hebben dit arme meisje mishandeld, de haren afgeknipt cn bewusteloos in de keuken laten liggenwaarna zij de woning in brand staken. Het huis werd geheel in de asch gelegd, maar gelukkig kwamen eenige buren nog juist ij.tijds toesnellen om het meisjedat intusschen tot bewustzijn gekomen was en om hulp riepte redden. Louden, 29 Juni. De bladen achten den toestand der beurs zorgbarend. De ontmoedi ging neemt toe. De daling der Egyptische fond- »n berokkent groote verliezen. Men vreest voor nieuwe fallissrmenten waardoor de paniek nog slechts verergert. Heden daalden de Egyptische fondsen opnieuw. De Daily Telegraph meldt uit Alexandrie, dat de meeste Eugelschen, behalve de consul-generaal, naar de schepen gevlucht zijn, omdat het bericht geloof vindt dat Araby Pacha de voornaamste Engelschen als gijzelaars wilde gevangen r.emen. De Egyptenaren versterken Aboekir waaraan door dwangarbeiders gearbeid wordt. Aan de Times wordt uit Konstantinopel ge seind dat de conferentie gisteren een gewichtig voorstel van Engeland heeft onderzocht, waarvau echter de strekking alsnog geheim gehouden wordt. De conferentie heeft dien aangaande nog geen besluit genomen. Er wordt positief verzekerd dat liet ontslag van den heer Bitter als minister van financiën is aangenomen en dat hij wordt opgevolgd door den heer Scholzsecretaris bij het rijksdeparte ment van financiën terwijl iu diens plaats zal worden benoemd de heer Burcharubij laatst genoemd departement. Meilingdie de plannen van de Duitsche regeering aan Rusland heeft verkocht, lijdt op het oogenblik aan typhus en verkeert in liope- loozen toestand. Met prinses Dolgorouckide weduwe van keizer Alexander IIworden op het oogenblik onderhandelingen gevoerd over der. verkoop van het landgoed Muskou dat vroeger aan onzen prins Fredrik beiioorde. D.F prinses is reeds langen tijd voornemens geweest zich in Duitsch land tc vestigen en het landgoed met zijne schoon aangelegde tuinen komt haar uiterst geschikt voor dat doel voor. Het gerechtshof te Wecnen heeft thans uit spraak gedaan iu de geruchtmakende zaak van den oplichter Hoffmann die o. a. ook op naam van den Oostei.rijkschen kroonprins oplichterijen pleegde. Onder den naam van Baron Hoffmann en verscheidens andere namen en titels pleegde hij in zijn avontuurlijk leven allerlei oplichterijen. Hij wist o. a. geld op hyphotheek tc krijgen van landgoederen die de zijne niet waren, kocht bij een firma tc Glasgow twee stoomjachten op naam van Aartshertog Rudolf cn den vorst van Rumanië, gaf voor in betrekking te staan tot vele aanzienlijke personen en regeeringenaan wie hij naar hij zeide belangrijke diensten be wees en droeg een aantal van ridderorden van verschillende landen die hij het recht had te dragenmaar waarvoor hij alleen verzuimde vergunning aan te vragen, cn wist onder allerlei voorwendsels tal var. personen aanzienlijke som men afhandig te maken. Hij is nu tot zeven jaren dwangarbeid ver oordeeld. Volgens eene levensbeschrijving van Garibaldi voor eenige dagen door den heer Cr'spi uitge geven heeft de generaal op zijn sterfbed aan de zijnen gelast aan het Italiaansche volk te doen weten hoe zijne laatste oogcnblikken zijn verbitterd geworden door de gedachte dat Nice voor goed in handen van Frankrijk zou kunnen blijven. De jongste niet zeer talrijkemaar vrij be langrijke berichten omtrent de conferentie tc Constantinopel en de Egyptische aangelegenheden houden in dat alle mogendheden de verplichting op zich namen zich van eene geïsoleerde han deling tegenover Egypte te onthouden, zoolang de conferentie duurt, uitgezonderd alleen wanneer de veiligheid der Europeanen bedreigd werd. Ongelukkig kon dat geval zich wel eens spoe diger verwezentijken dan men gedacht heeft. Volgens de laatste berichten toch uil Allexandrië, zijn weer twee Europeanen (Grieken) vermoord, tengevolge waarvau eene nieuwe paniek is ontstaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1