Rusland. Amerika. BINNENLAND. 987°-~ UITVOERINGEN. Samenscholingen hadden plaats die met name voor de Engelschen weinig goeds beloofden, maar ditmaal was de militaire macht er spoedig bij en nam onmiddellijk maatregelen. Niettemin dus werd aan the Times geseind nam de ongerustheid toe. Terloops werd tevens mede gedeeld dat de khedive de koorts had. Natuurlijk zijn die berichten ook te Constan- stinopel bekend gewordenen in het jongste telegram van daar wordt dan ook verzekerd dat de Engelsche en Fransche gezanten reeds bepaalde voorstellen hebben gedaan betreffende het onmiddellijk nemen van maatregelen tot handhaving der orde in Egypte en tot bescher ming der veilligheid van het kanaal. Naar ver der verzekerd wordt zou de Turksche regeering den Engelschen gezant hebben gepolst over het doel van Engeland's wapeningen. Overigens is door de gezanten aan de Porie nog geenerlei mededeeling gedaan omtrent het ter conferentie verhandelde. Het blijktdat de Fransche gezant ter con ferentie gestemd heeft tegen de erkenning van des sultan's souvereiniteit over Egypte, aangezien zijne regeering Z. M. slechts wenscht te beschou wen als suzerein eene betrekking, gelijk men weetvan veel minder innigen aard en dus ook van veel minder gewicht. Het ofiicieele blad meldt Na het in hech tenis nemen van verscheidene aanzienlijke staats- misdadigers te St. Petersburg en te Moskou heeft eene door de hooge regeering bevolen bewaking van eenige personen, die in verdenking stonden van tot een geheim bond te behooren, totdeontdekking geleid dat eene groep te St. Petersburg omvang rijke toebereidselen gemaakt heeft voor nieuwe misdaden. Na de opsporing van het aautal daarbij betrokken personen en van de plaats waar de toebereidselen gemaakt werden, zijn den 17den dezer maand 18 personen in hechtenis genomen van welke 7 valsche passen hadden. Het onderzoek der woning leidde tot de ontdek king van een werkplaats ter vervaardiging van dynamiet en andere ontplofbare stoffen. De politie te St. Petersburg heeft zich met die te Moskou in contact gesteldtengevolge waarvan ook daar eenige arrestaties plaats had den terwijl inmiddels uit Moskon 3 personen met valsche passen wisten te ontkomenmet achterlating van het materieel eener drukkerij in hunne woningwaar blijkbaar revolutionnaire geschriften gedrukt waren. Voortdurend stilstand in 't goederenvervoer te New-York ten gevolge der werkstaking. De besturen der spoorwegmaatschappijen bekomme ren er zich niet veel om naar thans geseind wordtmaar laten den toestand voortduren tot 1 Juli, het tijdstip, waarop zijn haar vrachten naar 't westen verhoogen hetgeen ze in staat zal stellen de loonsverhooging toe te staan. Waren zij eerst van plan arbeiders van 't bureau van Casile Garden te huren de proeven daar mee genomen vielen niet mee. Zevenduizend mijnwerkers in de kolenmijnen van Clearfield (Pennsylvania) dreigen met werk staking, als hun loon niet van 60 tot 76 c. per ton wordt verhoogd. Kapt. Boyton de bekends vermetele zwem mer, heeft onlangs het waagstuk volbracht van de. watervallen der James-rivierin den Arae- rikaanschen staat Virginië, at te zwemmen. Deze vallen zijn zoo gevaarlijk, dal geen boot er varen kan. Het water stort over ontzaglijke rotsblokken en vormt op sommige plekken vreeselijke draaikolken. Zij zijn drie mijlen lang en van het hoogste tot het laagste punt80 voet diep, In het midden werd de zwemmer door een stroomingdie een snelheid heeft van 30 mijlen per uurgegrepen en met een ruk over een hoogte van tien voet geslingerd. Hij werd met ontzettende snelheid door den zoogenaamden z/hemel,/ gedragen in de „hel" herhaalde malen onder water getrokkenmaar hij bracht zijn onderneming gelukkig ten einde en kwam er met eenige lichte verwondingen af. WAALWIJK. Door de harmonie l'Espérance zullen Zondag op de harmoniezaal bij A. N. Van Hiel de vol gende stukken worden gerepeteerd 1. Feestmarsch. E. Schulze. 2. Cavalier. Polka Mazurka. Hörig. 3. Potpourri de l'Opéra Ales- sandro Stradella. Flotow. 4. Passe-partout-polka. Van Hemert. Tilburg, 1 Juli 1882. De Noordbrabantsche stoomtramwegmaatsch., gevestigd alhierheeft zich tot de provinciale staten gewend om het provinciaal reglement op de openbare wegen in dien geest te wijzigen, dat art. 17, 3niet verplichtend is voor extra personentreinen en voor treinen uitsluitend tot goederenvervoer bestemd alsmede dat het heb ben van een tweeden persoon op stoomwerk tuigen bij vervoer van personen, rijtuigen of treinen niet verplichtend is. Waalwijk 1 Juli 1882. Heden voormiddag, ten elf ure, heeft ten raad- huize alhier de opening plaats gehad van de inschrijvingsbiljetten voor het eerste gedeelte, ad f25,000, van de geldleening groot f35,000, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 April jl. Ingeschreven was door 7 inschrijvers voor een gezamenlijk bedrag van f 58.000.en wel door W. Timmermans Zonen, te Waalwijk, \oor f1500 a 96, f 5000 ii 96, 2000 a 9,5, 500 a 98, 3000 a 95 en 1000 a 98 Gustavc Diepen, te Tilburg f 2000 a 10üV2%. Vrancke, te Tilburg, f2000 a 1007s%- Gebrs. Van Schendel, Zevenbergen, f 10.000 a 9072°/o. Van der Klokken, Waalwijk, f 1000 a 981/2%. J. B. Van der Heijden, Waalwijk, f2000 a 987o, f1000 a 9874, f2000 a 98%. Wed. Jos. van Dongen, Waalwijk, f2500 a 1007a, f12.000 a 100, f3000 a 99, f 7500 a "NjL- De gemeenteraad van Besoijen heeft in zijn gisteren gehouden vergadering, met 5 van de 7 stemmen, benoemd tor hoofd der openbare school den heer G. Van Oudenhoven, onderwijzer ts Druncn. Het' wetsontwerp tot herziening der ijkwet waarbij de minister uitsluitend voorstelde den ijk der weegwerktuigen at te schaffen is onveranderd aangenomen, tengevolge eener be slissing der kamer, dat de commissie van rap porteurs met haar amendement om ook de ijk der gasmeters af te schaffen, te ver buiten het oorspronkelijk ontwerp van den minister was gegaan, zoodat dit amendement niet in behan deling kon worden genomen. Over de zaak zelve valt nu niet meer te praten; er zou nog kunnen worden aangevoerd, dat het ministerieele ontwerp strbkte tot voldoening aan de verplichting om het geheele wetsontwerp te herzien en dat die herziening zich dus tot alle onderdeden der wet mocht uitstrekken, doch de kamer heeft het anders gewild en voor 't oogen- blik valt er niets meer aan te veranderen. Het feit is beslistnapleiten kan nergens meer toe baten. X In T belang onzer lezers, die gaslicht in hunne woning hebben is het echter niet ondienstig hun bij deze gelegenheid even in herinnering te brengen welke verplichting nu de herziening der ijkwet afgeloopen is op hen blijft rusten en met welke boeten ze worden bedreigd, aan welke bepalingen vermoedelijk., nu het onderwerp zoo druk tei sprak.; is gekomen, wel strenger dan ooit de band zal worden gehouden. Overeenkomstig art.. 11 en art. 28 is het op eene boete van 25 gulden verboden gasmeters in gebruik te hebben, die niet van een behoorlijk stempelmerk zijn voorzien. Ook moet op die meters zijn aangegeven het grootste verbruik per uur dat zij bestemd zijn te wijzen. De ambte naren van het ijk wezen en die van rijks- en gemeentepolitie zijn belast met het opsporen van de overtredingen dier bepalingen en hebben daartoe het recht op elk uur van den dag toegang tot de woning te eischen gedurende de maanden April tot September van 6 uur 's morg. tot 9 uur 's avonds en gedurende de overige maanden van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Met eene boete van 25 gulden wordt men ge straft, indien men dien ambtenaar den toegang tot de wo. ing ontzegt. Wel heeft de minister van waterstaat eenmaal deze strafbepalingen tegen particulieren, die in den regel niet in staat zullen zijn om de stipte naleving van alle bepalingen der ijkwet betreffende hunne gasmeters te controleeren, onbillijk en te streng genoemd, maar ZEx. schijnt later van gevoelen te zijn veranderd en heeft die bepalin gen, allen zonder uitzorderiug, thans laten be staan. ^.Naar aanleiding van liet bovenstaande doet men de vraag „Is de bezitter van een gasmeter, wanneer hij dezen van de gasfabriek in huur heeft, ook voor den ijk aansprakelijk, of moet de directie daarvoor zoig dragen Art. 11 der ijkwet zegt duidelijk „Het be zitten of voorhanden hebben van niet met deze wet of onze ter uitvoering daarvan genomen be sluiten overeenkomstige maten, gewichten, weeg- werktuigen en gasmeters, op plaatsen, bestemd of gebruikt tot het verkoopen, inkoopen, afleve ren of in ontvangst nemen van waren, of waar die voorwerpen tot grondslag van heffingen of andere ontvangsten strekken, is verboden." Er kan dus geen twijfel bestaan ofschoon de fabriek die den meter ongeijkt in gebruik geett strafbaar zou zijn, is hij, die den meter ongeijkt in gebruik heeft, in de eerste plaats de verant woordelijke persoon voor de wet, ook al heeft hij den meter slechts in huur. Vooral dit geval was het, dat door den minister bij een vroeger wetsontwerp onrechtvaardig was gevonden en daarom door hem aldus gewijzigd werd, dat de eigenaar van den meter ten allentijde de ver antwoordelijke persoon bleef. Bij het latere, thans aangenomen wetsontwerp is de minister daarop echter niet teruggekomen en blijft die onbillijkheid dus bestaan. (R. N.) De gedeputeerde "staten van Noordbrabant hebben aan de provinciale staten voorgesteld eene subsidie te verleenen tot het maken van eene vluchthaven te Grave. De Nederlandsche processies hebben wederom vergunning verkregen om bij hunne bedevaarten door het district Kleef te trekken, wat sedert 1875 verboden was. In de ziekte van Mgr. den aartsbisschop Schaepman is geer. noemenswaardige verandering gekomen. De toestand, ofschoon zorgwekkend, heeft minder ongunstige verschijnselen, Men schrijft uit Venlo Het failleeren der kassiers-firma Louis Wolters alhier krijgt hoe langer zoo meer eenbe treureus- waardig aanzien en verwekt algemeen mededoo- •gen met de honderden daarin betrokken perso nen. Het huis bestond langer dan 60 jaren en genoot algemeen vertrouwen. Aan de leden der firma J. en I. Wolters was het beheeren der fondsen van, al de R. K. instellingen alhier toe vertrouwd. Dit is dan ook de oorzaak, dat. het R. K. armbestuur, R.K. gasthuis, R.K. weeshuis, Jl.K. godshuizen Heutzstichtingenz.in dit faillissement betrokken zijn. Tal van aanzienlijke personen in verschillende dorpen in den omtrek waren gewoon de gelden der landbouwers in ontvangst te nemen en ze het kassiershuis toe te vertrouwen. De veiligheid van het reizen op spoorwegen is grooter dan men veelal denkt. Wanneer het zelfde aantal reizigers met paard en rijtuig moest vervoerd worden, dan zouden er tien-, ja twintig maal meer personen omkomen. Een Fransch blad, „le Génie civil", heeft onlangs berekend, dat door elkander gerekend een reiziger, teneinde per spoor om het leven te komen, een milliard cn zeshonderd-millioen kilometer zou moeten af leggen. Dit is zoo ongeveer twintig duizend maal de omtrek der aarde en een sneltrein zou 3044 jaren noodig hebben om dien afstand af te leg gen. Daarbij komt nog dat de Fransche spoor wegen in lange niet de veiligheid van onze Nederlandsche spoorwegen bieden. Tegenwoordig doen de bootendie op Amerika varen elkander niet meer alleen con currentie aan wat de prijzen betreft, maar zij zien elkander voortdurend in snelheid te over treffen, zoodat zij kunnen ophemelen in hoe korten tijd hun boot de reis naar de nieuwe wereld heeft gemaakt. De Engelsche booten, 't moet tot hare eer gezegd worden, zijn tot dusverre nog de snelstvarenden. Zoo heeft de „Alaska" de reis vau Queenstown naar Nieuw- York afgelegd in slechts 7 dagen, 1 uur en 50 minuten. Veel sneller zal het allicht niet kunnen gaan. De officier van justitie te Breda verzoekt in een buitengewoon Politieblad de opsporing van een ellendeling, aldus gesignaleerd Een persoon, verdacht van moord en verkrachting van Maria Cas, oud bijna elt jaren, te Wuest- wezel, kanton Brecht (Belgie), den 20 Juni 11. tusschen 7% en 8 uur des morgens, groot van gestalte, draagt tamelijk lange, donkere haren, geen baard, of een van weinige dagen, gekleed met een zwarte of donkerkleurige jas, geheel versleten en verscheurd, broek eveneens, donkere of zwarte pet, in slechten toestand. Op 't oogen- blik der misdaad scheen de vermoedelijke dadei in langen tijd niet gewasschen, zoo vuil van aangezicht was hij. Het is waarschijnlijk een lanalooper. De moord is vermoedelijk gepleegd met een mes en wellicht bevinden zich bloed sporen op zijné kleeren. Tegen den persoon van J. v. S te Breda, die indertijd zijn vrouw zoodanig met een stoel op het hoofd sloeg, dat hare onmiddellijke op name in het ziekenhuis werd noodig geacht, heeft de arr. rechtbank in hare zitting van Maandag 11. aldaar eene gevangenisstraf van een jaar geeischt, benévens f 8 boete. In diezelfde zitting kwam ook de landbou wersknecht T. uit Leur voor, van wien onlangs gemeld is, dat hij, wegens beleediging van den landbouwerszoon li., dezen een gevaarlijke mes steek in de linkerzijde toebracht. Tegen hem heeft het O. M. negen" maanden celstraf geeischt. Aan het einde van de nieuw gelegde wis- sellijnen te Eindhoven ontspoorde Maandag een goederentrein die van Boxtel kwam. De schade aan lijn en materieel is nogal aanzienlijk. Per soonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad alleen is een leerling machinist aan schouder en beenen een weinig gekneusd. Een 27jarige gehuwde vrouw is te Wou- drichem bij het spoelen van waschgoed in het water gevallen en verdronken. Een bekende dief, zekere J. Van der G., oud 23 jaren en geboren te Haarlem, die reeds verschillende vonnissen heeft ondergaan, is ander maal gearresteerd door den rijksveldwachter te Zand voort, wegens diefstal van een zilveren hor loge aldaar. Op den driehoek onder Gilze is door een onbekende oorzaak brand ontstaan in een huis, bewoond door C. Martens. Huis, stal en turfhuis zijn een prooi der vlammen geworden. De schade aau het gebouw en roerende goederen bedraagt f1500. Ts zamen verzekerd voor f2400 Aan den Zeedijk, nabij 't Oude Schild, op Tessel landde Woensdagavond een vlet met twee jongens van 8 a 10 jaar er in, die te Nieuwe- diep iu de haven gezeild hadden en met den stroom waren meegevoerd. Gelukkig woei er een frisch westelijk windje, anders had de eb de boot naar zee gevoerd, en zouden de jongens hoogst waarschijnlijk verloren zijn geweest. De kapitein der Belgische schroefsleepboot „Progres" is met zijn roeibootje bij Dordrecht zeilendedoor een rukwind omgeslagen doch is door twree personen die haastig toeschoten gered kunnen worden. Door de rijksambtenaren te Tegeleu is weder eene bekeuring ingesteld tegen iemand wegens lrauduleusen invoer van een anker ge distilleerd verborgen onder strooisel op een kruiwagen. De smokkelaarwisschvachter aan het staatsspoor te Venloo, nam dit buitenkansje in zijne vrije uren waar. Hij is reeds uit zijn dienst ontslagen. Uit Zwolle meldt men -. Sedert eenige weken werden alhier een groot aantal winkeliers door een brutale oplichtster bedrogen. Op naam van welgezeten burgers verkreeg zij allerlei winkelwaren brood pan toffels schoenenaardenwerk enz. Na lang zoeken heeft de politie haar Dinsdag gevonden en in hechtenis genomenwaarna zij door een 12 tal bedrogen winkeliers werd herkend en ten slotte ook hare schuld beleed. Het dochtertje van V. O., te 's Hertogen bosch had het ongeluk in de spoelingkuip der branderij van de heeren K. H. te vallen. Hoe wel spoedig er uitgehaald was het kind reeds zoodanig met brandwonden bekektdat men voor het behoud van haar leven vreest. De veldwachter te Geleen (Limb.) werd terwijl hij in dienst was door zekeren L. D. aldaar aangevallen en met een mes erg verwond, waarop nog eenige stokslagen volgden. Terwijl de gewonde zijn bed houdtzoekt men te ver geefs den dader, die de wijk naar Pruisen heeft genomen. Door middel van inbraak is in het hulp postkantoor te Bestin den nacht van Zondag op Maandageen diefstal gepleegden is aan postzegels en eenig geld circa f 10 ontvreemd terwijl ook 2 brieven aan den brieveugaarder zelf geadresseerd en 2 aan andere personen, ver mist zijn. Door het slot door te veilen heeft de dief zich toegang tot het kantoor weten te verschaffen. De politie doet onderzoek. Yoor het gerechtshof te 's Hagezal den 9 Juli a. s. de zaak behandeld worden bekend als „de moord van Veere." Als beschuldigde zal daarvoor terechtstaan Louis Joseph Jacobus Roland, oud omstreeks 23 jaren, banketbakkers- bediende thar.s gedetineerd. Uit de uitvoerige acte van beschuldigingstippen wij de volgende bijzonderheden aan. De verslagene Cornelis Hendrik Snijders, een weduwnaar van 66 jaren, leefde te Veere zeer eenzaam en afgezonderd en hield schier met niemand gemeenschap dan met eene buurvrouw, die van tijd tot tijd de straat voor hem reinigde. Huiselijke bezigheden, koken iu cluis, verrichtte hij zelf. Deze vrouw bracht hem ook de knnten kreegtoen zij die op 3 Oct. weder bij hem wilde brengen op haar herhaald roepen geen antwoord. Dit wekte kwaad vermoeden, en toen de politie, er van in kennis gesteld, de verdachte woning binnentradvond men het lijk ran Snijder, dwars in den gang liggende, in een grooten plas bloedterwijl de rug gedeeltelijk verbrand was naast het lijk werd hei broodmes van den verslagene gevonden en het lichaam was met verscheidene wonden overdekt. De kleedingstukken waren met petroleum overgoten en op de rugvlakte en rechterdij doorgebrand. Hoewel door de eenzelvigheidwaarin de verslagene leefdeniet bepaald kon worden wat er al aan geld of voorwerpen van waarde kon zijn ontvreemd moet er toch volgens de ver klaringen van sommige getuigen geldswaarde zijn aanwezig geweesten werden onder de voor werpen die men wist dat in zijn bezit waren geweest, vermist een groot gouden horloge en een gouden bril met blauwe glazen. Deze voorwerpen, hoewel later door hem ver kocht zijn bij den beschuldigde gezien, en zijn dus voor hem een groot bezwaar. Ook kon hij omtrent een verwonding aan zijn rechterhand evenmin als omtrent den tijd dat hij Veere had verlatenen het bloed dat op zijn kleeding werd gevonden geen voldoende ophelderingen geven. Dc beschuldigde is de zoon van eeu geachte weduwe die een fatsoenlijk logement, „het hotel Roland" te Veere houdt. Zijn gedrag liet veel *e wenschen over. Meer dan eens had hij zich aan diefstal bezondigd en leefde vrij ongeregeld. Hij was ook vroeger reeds tot 15 dagen celstraf en twee boeten van f 8 veroordeeld. De getuigenissentegen hem afgelegd zijn allen voor hem zeer bezwarend en behalve een met bloed bevlekte handdoekdie kennenlijk den verslagene heeft toebehoord is ook het horlogesleuteltje bij hem gevonden dat op het bewuste horloge pasteen blijkbaar jarenlang voor 't opwinden daarvan gebezigd is. De beschuldigde blijftniettegenstaande al die bezwarende omstandigheden halsstarrig alle schuld ontkennen. Niettemin wordt hij door den procureur-generaal beschuldigd van manslag met voorbedachten radealthans vergezeld van twee andere misdrijven die ge diend hebben om het plegen van den diefstal gemakkelijk te maken en de ontdekking van beiden te voorkomen diefstal met behulp van geweldoefeningdie sporen van kwetsing heeft achtergelaten brandstichting in een gebouw,-waarbij te voor zien was dat meuschenlevens in gevaar konden worden gebrecht. Het O. M. zal worden waargenomen door den procureur-generaal jhr. mr. van den Bergh, en de beschuldigde zal worden verdedigd door Mr. W. O. Vollegralf. 63 getuigen zullen iu deze zaak wo den gehoord. .X-Baardwijk. Tot voorzitter van het waterschap den binnen- en buitenpolder, in plaats van N. L. Dekkers, is met 30 van de 37 uitgebrachte stemmen gekozen J. Loeff. 's Hertogenbosch 28 Juni. Door de Neder landsche Bell-Telephoon-Maatschappij is vergun ning gevraagd tot den aanleg eu de exploitatie van telephoou-geleidingen in deze stad. Breda, 28 Juni. In de jongste zitting van den gemeenteraad alhier is ongunstig beschikt op het adres van den heer S. Bronswaarvan de inhoud opgenomen is in de N. R. Ct. van Zondag jl. Deze brief gaf aanleiding tot een debat, waaraan behalve de burgemeester nok deel namen de heeren Pels Rijcken en Rikkers, welke

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2