HUIS. De notaris Rant, EEN HUIS Bestuur dei registr. en domeinen. Tiendvruchten Jpeniare Verkooping VAST GOED. Shuts en erf Aanbesteding. Hoving van Premiën GEBE. ZECKENDORF Stoomtramweg-Maatschappij. J^A.J.BINK, VAN DER KOLK7 Manden voor de huishouding. „RECHT DOOR ZEE". DE NOTABIS BANT, Tiendverpachting. Notaris LANDRÉ, Den schoof der Tienden INKTSOORTEN, Burgerlijke Stand Handelsberichten. ADVERTENTIES Kermis te Waalwijk. Aanvang namiddags 4 uur. Entreé 50 cent; dames vrij. De TIENDVRUCHTEN Een perceel Bouwland Een perceel Bouwland Kantoor Waalwijk. OPENBAREVERKOOPING op Dinsdag 18 Juli 1882, Publiek te Verkoopen een perceel bouwland Een perceel HAKHOUT, AANBESTEDEN PREMIËN uit te loven te WAALWIJK, den 21 September e. A\, eene VENNOOTSCHAP eene VENNOOTSCHAP op Maandag 3 Juli a. s. GEEN TREINEN LOOPEN VERKRIJGBAAR: Brusselsche Spruiten, Peu len, Spinazie, Doperwten, Kropsla, Savoien, Zuring', Postelein, Groote boonen. Boerenkoolplan ten Antoon Ticlcn. R. Hoving, KONINKLIJKE DOELEN Publiek te Verkoopen Onder Capelle aan de Nieuwe vaart. op Woensdag 12 Juli 1882 bij de Kinderen VAN REE. >Heeren Honoraire Le den hebben bij alle muziekuitvoeringen andere feestelijkheden vrijen toe gang. op Dinsdag 18 Juli 1882, Publiek Verpachten PUBLIEK VERKOOPEN: en ERF op Dinsdag 4 Juli 1882 ter herberge van J. Van Schijndel en Finaal op Dinsdag 18 Juli 1882 ERF en TUIN op Maandag 3 Juli 1882 over den oogst van 1882. De Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Waalwijk, zal VERKOOPEN: De Domaniale Tiendvruchten over den oogst van 1882, onder de gemeenten Loonopzand, Nieuw- kuik en Onsenoort, Drunen, Waal wijk en Besoijen. Op Maandag den 3 Juli 1882 Op Maandag den 10 Juli 1882 op Woensdag 5 Juli 1882 Burgemeester en Wethouders van Drunen zullen op Woensdag den 5 Juli 1882 Het leveren van 130 stuks schoolbanken en 6 stuks borden. 1. Het beste paard van 4 tot 6 jaar. 2. Het daaropvolgende dito dito. 3. Den besten stier van IV2 tot 2V2 jaar. 4. De beste, nagenoeg rijpe kalf- dragende koe. 5. De beste dito dito vaars, die binnen den kring der afdee ling te huis behooren. Het drijven van handel in schoeisel en schoenmakers- artikelen. Het uitoefenen van leer looierij, het koopen en ver koopen van huiden leder schorslijmvleescb haar en aanverwante artikelen en den commissiehandel. NOORDBRABANTSCHE op Maandag 17 Juli 1882, PUBLIEK VERKOOPEN: ONTVANGEN een groote voorraad van de besto Groene-, blauwe- en Carmininkt. Inkt om linnen te merken, VLOEIBTrË'LIJM, enz. SSr* Eau de Cologne en Eau d'Anvers De eebte Duizend bloemengeur, 1 mooie groote witte mand voor droge wasch. 1 flinke boodschapmand. 1 broodmand, en 3 voor groenten, aardappelen te schillen, enz. laatste de eenige was die de grieven van den heer Brons erkennen wilde en de handelwijze van de commissie voor de tramwegen laakte. Het bij een ieder welbekende Valkenberg te Breda, dat vroeger het eigendom was van wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden is dezer dagen in eigendom overgegaan aan de gemeente. Deze schijnt plan te hebben van deze heerlijkheid een sierlijk park te doen aan leggen. Etteu28 Juni. Eenige ingezetenen der ge meente Etten en Leur hebben zich tot de Pro vinciale Staten van Noordbrabant gewend om in den provincialen weg van den vaartkant onder die gemeente naar Zevenbergen ter plaatse ge naamd i/'t Einde" den houtweg over de riviei\de Mark door overbrugging te doen voorzien. Van 23 tot en met den 30 Juni 1882. WAALWIJK. Gehuwd: Wilh. Ant. Mart. Van Dijck jrn. en Maria Hend. de Brouwer jd. Iteinier Joh- Franc. Valk, jm. en Huiberdina Van Delft, jd. BAARDWIJK. Bevallen: Jacoba Van Kuik geboren Van Herpt d. Anna Maria Pullens geb. Pelders z. Anetje Van den Hoven geb. de Kloe z. SPRANG. Géboren: Maria Clasir.a d. Van Steven Vos en Willcmina van Esch. WAALWIJK, 30 Juni. Wegens den hooibouwdie heden met een ge- wenschte zonneschijn begunstigd werdwas onze markt tamelijk verlaten. Bij niet ruimen aanvoer ter veemarktsöuteneerden zich de prijzen van de vorige week. Kaltkoeien f225 f280. Kalfvaarzen f 180 f 240 Biggen golden f 9.00 00.00 per stuk. Lammeren f 10.00 f 16.00 per koppel. Boter aangevoerd 1217 kilo van f 1.02 a f 1.16 per kilogram. Eieren f5.00 a fO.OO per 100 stuks. Voor leder is de laatste dagen meer vraag. Udenhout28 Juni. Aangevoerd 1208 kilogram van f 1.03 tot f 1.19 Oisterwijk, 28 Juni. Boter. Aangevoerd 2580 kilo van f 1,06 a fl,29. Eieren 3 ct. per stuk. SCHIEDAM30 Juni. Moutwijn .zonder fust of belasting f 10.50 JeneverH u f 16.25 Amst. proef u f 16.00 Spoeling-beurs per ketel 1,00. Spoeling-commissie per ketel f 1.00. DE NOTABIS te Waalwijk, is voornemens om de volgende vaste goederen, toebehoorende aan de weduwe en kinderen van HENDRIK ZWART, te Cape! le KOOP I. 'nC *CiS~ ^>3"C>' te Waalwijk, zal des namiddags 4 uren, ten herberge van V. J. GERRIS te Waalwijk, van de gemeente Waalwijk, over het seisoen 1882. te Waalwijk, zal ten verzoeke van ARNOL- DIJS KUIJS te Baardwijk te Baardwijk, kadaster sectie E., no 865, groot 3 aren 70 centiaren. Deze verkooping zal plaats hebben te Baardwijk, Provisioneel ter herberge van Wouter Pullens in 't Vosje, telkens des avonds om 7 uur. kadaster sectie Pi, nos 932, 933 en 931, samen groot 13 aren 20 centiaren. KOOP II. kadaster sectie P., no 785, groot 17 aren 85 centiaren. KOOP III. kadaster sectie F., 110 165, groot 31 aren 60 centiaren, zuidwaarts grenzende langs het perceel in de vorige koopen omschreven. Deze verkoop zal plaats hebben ter her berge van J. VAN TIELEN, te Capelle, Provisioneel en Finaal op Maandag 10 Juli 1882 telkens des namiddags 5 ure. Genoemde Notaris geeft informatiën. van ter herberge van CORNELIS VAN HULTEN te Drunen, des vodrmiddags om 10 uren, ten overstaan van den Notaris KUIJPERS aldaar, in het openbaar Voorwaarden en perceelsbeschrijving liggen ter inzage ten registratiekantore te Waalwijk en ten kantore van genoemden Notaris, alwaar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. De Ontvanger voornoemd FRANKAMP. VAN te Vlijmen, is voornemens ten huize van Wouter van Falier te Vlijmenbij inzeten ten huize van Ahnout Klkux, te Vlijmen, bij toeslag, telkens des avonds ten 8 ure, ten verzoeke van Willem van den Udenhout, te Vlijmen i-at Een gunstig gelegen in het dorp bij de katholieke kerk, kadaster sectie H, nominer 1118, groot 1 are 70 centiaren en aldaar, sectie H. nominer 1117, groot 12 aren 60 centiaren en bij inzet en op Woensdag 12 Juli 1882 bij toeslagtelkens des avonds te 8 uren, ten huize van de weduwe C. Van der Ven, te Vlijmen, ten verzoeke van de erven van GLfSBERT HOVEN en HELENA VAN BEIJNEN: gelegen in de Hoeven, onder Hedikhuizen, Sectie C., nominer 36, groot 82 aren 60 centiaren, alsmede de daarop staande BOOMEN in 22 koopen. voormiddags 11 ure, ten raadkuize aldaar bij enkele inschrijving De modellen zijn van al den 3 Juli op het gemeentebuis ter bezichtiging. Aanwijzing 2 uren voor de besteding. De 14e Afdeeling der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw heeft het voornemen voor De keuring zal plaats hebben terwijl de nadere bij zonder heden omtrent premiën en voorwaarden van mededinging tijdig zullen worden bekend gemaakt. Het Bestuur der 14e Afdeeling, VAN DIJKVoorzitter. VAN HEIJST, Secretaris. M "Oij acten verleden voor Notaris RANT, JDte Waalwijk, dd. 10 Juni 1882, zijn aangegaan tusschen de Ileeren WOLF ZECKENDORFZACHA- RIAS WOLF ZECKENDORF en MAURITS HERMAN ZECKENDORF, kooplieden te Waalwijk onder de- firma gevestigd te Waalwijk voor 12 jaren, aan gevangen 1 Mei 1882 en eindigende 31 April 1894, ten doel hebbende II. SAMUEL ZECKENDORF WOLF ZECKENDORF, Kooplieden te Waalwijk, onder de firma gevestigd te Waalwijk voor 20 jaren, aangevangen 1 Mei 1882 en eindigende 31 April 1902, ten dDel hebbende Bij beide acten is voorts bepaald a. Eik vennoot zal voor de vennootschap kunnen teekenen met den naam der firma onder bijvoeging van des vennoots eigen handteekening. b. Het is geen der vennooten geoorloofd, zonder gelijktijdige medewerking der overigen, voor rekening der vennootschap gelden op te nemen, borgtochten aan te gaangelden der vennootschap aan derden ter leen te geven, zaken der vennootschap te beleenen, te ver panden te verhuren te belasten met onder zetting of andere zakelijke rechten. c. Bij het overlijden van een der vennoo ten, vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal dezelve voor den tijd, dat ze nog moest loopen, blijven bestaan, en weltusschen de overblijvende ven nooten, (voor zooveel betreft de vennoot schap aangegaan tusschen de personen sub. I genaamd) en tusschen den overblijvenden ven noot en de echtgenoote of erfgena men van den overleden vennoot (voor zooveel betreft de vennootschap aan gegaan tusschen de personen sub. II genaamd) doch alléén ingeval niet door een der ven nooten binnen 3 maanden na bedoeld over lijden op- of aanzegging tot ontbinding en liquidatie is gedaan. zullen na 5 uur tusschen KAATSHEUVEL (dorp) en KAATSHEUVEL (nieuwe weg.) Daarentegen zullen dien dag de volgende treinen loopen tusschen Kaatsheuvel(dorp) en Tilburg (Station Van Kaatsheuvel (Dorp) v. 4.50 9 nam. Loonopzand 5.17 9.27 u Tilburg a. 6 10.5 H Van Tilburg v. 7 nam. Loonoprand 7.45 u Kaatsheuvel (Dorp) a. 8.15 u De Directe vb. DE NOTARIS te Waalwijkzal des avonds 7 ure, ter herberge van J. DE KORT, te Baardwijk, onder de gemeente Baardwijk over 1882. te Waalwijk, stelt, VAN HEDEN AF, zoolang de voorraad strekt als SALON-, ALIZARIN- en ALEPPO, in flesscher. van verschillenden inhoud zoowel groote als kleine. die nooit uitgaat eu steeds zwart blijft en niet vloeit. (focóïc swatte ffclnijjiukt. Steeds voorhanden in verschillende qualiteiten en flacons, waaronder de zoo gewilde zakflacons. van J. C. BOLÜOOT uitslapend bij den onder- geteekende verkrijgbaar ECHTE DUIZENDBLOEMENGEUR-ZEEP van deuzelfrien iabrikant. Eau dc Colognczccp, Zomersproctcnzccp, GLYCERINE-, COCOSZEEP, ENZ. Waalwijk. DAMES. Voor f 1.60 verzend ik franco aan uw huis, door liet geheele rijk, waar Van Gend Loos kantoor houdt Deze 6 stuks zijn onontbeerlijk in elke huishouding. Wie vóór 1 Juli geld zendt ontvangt nog bovendien een zeer mooi fijn bloe menmandje va:i Welgelegen, bij Steen wijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3