TE KOOP DRIE AAMGL1N a f 1000. PAARDEN YLEESCH. bij H. Van Wijlen 4 M. Van Vuren ellen VRIJDAG en MARKTDAG, Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven, ADR. H. OOMENj Markt 107. Vüot Waalwijk c, a, wordt een soiled en kondig agent gevraagd, J". T- CTCTIXrPIEIR-S, Rue Richelieu w> A H if S. Opgericht 1819 AIU1E VERZEKERINGEN OP HIT UVEA 250 MILLIOEN. Tapijten, Bedden, Meubelen A. C. vanderMeulen Zonen. STIKMACHINES. NAAI- de echte Knoopsgatenmachine Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS W. TRMLIl te HAMEII Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, per half kilo WANDGEDIERTEN, en tegen invaliditeit en ongelukken, Hoog West-Einde 37, 's-GRAVENHAGE. Compagnie d'Assurances Générales, A. S. HESSELBERTH, FENSMARJKT. 1. 3! Volledige Meubileering van Gebouwen. benevens de Elastiek-Machine „Polytype." GEROOKT Finale Uitroeiing Oosterhout en Waalwijk, A. van der Corput. gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Hoofdagent te Tilburg: BEKROOND A MEDAILLES LondenParijs. Wfim Dordrecht, Haarlem. ADR. H. OOMENMarkt 107. im FABRIEKSPRIJS EN GARANTIE. Voorradig eenige bespeelde Pianinos van af/180. en bijbehoorende artikelen, FRANS DE CORTIE DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GHAT1S. TEYENS VOORRADIG: Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar te Waalwijk bij Noordbrabantsche Tramway-Maatschappij ii 90 procent. Adres bureau van dit blad. Puik best Gerookt Paardenvleesch te bekomen te SPRANG nabij den tram. Wederverkoopers genieten een flink rabat. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen b> liggen ter inzage. PjUrJUlJU tot vervoer van GOEDEREN tusschen in correspondentie met. BREDA zeer geschikt voor HUISRAAD en MEUBELEN, Rijdt op bij den heer V. J. GERRIS, Hotel „De Twee Kolommen." De vrachtprijs wordt verminderd. (AFD. I) (AFD. II.) GOEDGEKEURD BIJ KON. BESLUIT dd. 24 Februari 1882, No 15. meer speciaal voor Afdeeling II, en wat Afd. I betreft voor in schrijvingen beneden ƒ1000 verzekerd kapitaal. VAN opgericht 1836, WERELDTENTOONSTELLIN G TENTOONSTELLINGEN Medailles der Academie Amsterdam en 's-Hage. Steeds voorradig eene ruime keuze de grootste en oudste der hier te lande in werking zijnde Maatschappijen van Waarborgen in vaste goederen en staatsfondsen Bestuurderen Baron ALPHONSE MALLET, Regent der Eransche BankPresident. Baron ALPHONSE DE ROTHSCHILD, Regent der Eransche Bank, Vice-President PHILIPPE DE BOSREDONDirecteur LEON HAMOIR, (Brussel, Rue dn Marquis) Particulier Directeur voor Nederland, Belgieenz. Bedrag der loopende polissen op 31 December 1881 in verzekerde kapitalen. frs. 631.810.843.69. in verzekerde lijfrentenfrs. 11,913,038,00. De meest volledige inlichtingen geeft de hoofdagent te TIL BUR Cr, lliiji v Bestellingen op alle soorten van muziekinstrumenten tegen Eenige instrumenten van bovengenoemde fabriek zijn te bezichtigen bij te WAALWIJK, die dezelve aflevert tegen dezelfde prijzen als aan de fabriek. van LMTIIU Lil Hl j DIUlllibliULau», uuimiJiu iiwiulJ Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGH|ANS, mecanicien. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter. Faille noir 5860 -4.20 -4.50 Faille de Haarlem62 Faille de Hollande62 4.80 Faille Impériale26 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. Premie ranl 6,600 fr. middel GOUDEN Medaille PARIS, 22, rue Drouot. Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. Pano-Fabrieli S\W De EETLUST OPWEKKEND. VERSTERKEND VOEDZAAM riBDiiLSMiHX SEi>rt>ox:te:kD De KRACHTEN HERSTELLEND, IN IB 1U.1 4T0T1UUU4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4