Nummer 54. Donderdag 6 Juli 1882. 5e Jaargang 1 Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen, FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitscliland. Zwitserland. Italic. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Novelle van ERANZISKA. De Echo van het Zuiden s tan, Dtt blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, lranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,G0 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentie!! 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscliland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel Door de Fanfarenmaatscliappij de Broederbond te Antwerpen is eene oproeping aan harmonie ën fanfarer.gezelschappen in binnen- en buitenland gerichttot deelneming aan een internationaal muziekfeest, hetwelk op 13 Augustus van dit jaar tijdens de gemeentefeesten zal plaats hebben. Het gemeentebestuur heeft het patronaat van dit feest aanvaarden in zijn naam is de op roeping dan ook door den burgemeester en den secretarisde heeren Leopold De Wael en De Brauweremedeonderteekend. Voor 15 Juli worden de aanmeldingen tot deelneming aan dit feest bij den secretaris van de Broederbond ingewacht. Volgens een gerucht dat te Antwerpen loopt moet de moordenaar van het elfjarig meisje te Gooreind, waarvan de officier van justitie te Breda opsporing verzocht, te Boom in België zijn aangehouden. Het is een landlooper wiens sig nalement geheel overeenkomt met dat van den moordenaar van Marie Cass. De man weet niet te zeggen waar hij den dag der misdaad is geweest en men heeft in zijn bezit een kinderkouseband en een mes gevonden. Tot nu toe is het gerucht nog niet bevestigd geworden. In den gelen koffer dien de politie te Straatsburg in beslag genomen heeftmoet zich, behalve verscheidene voorwerpen van weinig waardeeen zwart Marokko-lederen portefeuille hebben bevonden, gevuld met papieren aan toon der en o. a. aandeelen in de Black Star Line Companyaan welke vondst de justitie groot gewicht hecht. Met 279 tegen 237 stemmen besloot Zaterdag de Fransche kamer niet over te gaan tot de artikelsgewijze behandeling van het regeerings- ontwerp der rechterlijke machtomdat daardoor anders dan de kamer vroeger besloten heeft slechts een voorloopige toestand wordt in het ieven geroepen (tijdelijke opheffing der onafzet- (overgenomen uit het Zondagsbl. van het R. N.) II. Lachende en opgeruimd stond een gezelschap dames en heeren voor het kasteel Fernau. Men wrchtte op de sleden, want men zou een tochtje maken naar een der bolwerken en den rroolij- ken dag met een bal in het slot besluiten. Twee zeer jonge en zeer in het oog loopende dames hadden een grootcn kring heeren om zich ver zameld en lachten het luidst van allen. Prach tige kleedjes van donkerblauw cackemir met wit bout afgezet verhoogden het schoone van de lieve gezichtjes. Ludmilla en Dora von Setten waren die lieve gezichtjes, die steeds gewoon waren in alles bewonderd te worden en spottend over het schouderophalen van anderen lachten. Maar Gretchenriep Dora bijna spijtig toen deze jonge dame juist terugkwam, waarom gaat ge toch steeds met de oude luiik geloof dat gij nog geen partner hebt. O reeds lang Doralachte de geplaagde spottendmijn neef Albrecht heeft mij verzocht zijn reisgenoote te zijn. En toen voegde zij er langzaam bij ik moet tante toch helpen de honneurs waar te nemen, want binnen vijf minuten zijn de sleden er. Tot weerziens I Zij was verdwenen en Ludmilla wendde zich met een schouderophalen tot den referendaris die zijn nicht niet uit het oog had verloren. Nu, mijnheer von Fernau, wat zegt ge van Margareta'a ijver, die haar de vriendinnen doet verwaarloozen baarheid). Met haar Oesluit wil de kamer dus volstrekt niet zeggen dat ze de volstrekte in voering der afzetbaarheid verlangtmaar wel dat ze geen halve maatregelen wil. Een nieuw échec dus weder voor het minis terie! Alweder in Ierland een dubbele moord. Lord Clanricarde's agentde heer Blakeen zijn bediende werdenop klaarlichten dagnabij Konghrea doodgeschoten. De muurdie den moordenaars tot hinderlaag diende, was behoorlijk van schietgaten voorzien geen twijfel dusof deze misdaad was weder de vrucht van een welberaamd plan. Opmerking verdient het voorts, dat de geweren waarmede geschoten werd en die men achter den muur vond liggende zelfde merkteekenen droegen als die welke on langs te Clerkenwell in beslag werden genomen. Den dag te voren werd nabij Tralee een op zichter op het landgoed van Lord Blennerhassett doodgeschoten en in dezelfde week hadden er pogingen tot moord plaats op personen in Meath, Cork en North Kerry. In al die gevallen geen sprake van aanhou ding der schuldigen. De bevolking die hen kennen moetheult met hen, óf zwijgt uit vrees voor hunne wraak. In 't korthet terrorisme der geheime genootschappen i3 in Ierland nog onverzwakt; en 't is de groote vraag of ook de Prevention of Crime Billachter welke Glad stone in het parlement zulk een spoed zet er iels tegen zal vermogen. Cardinaal Mac Cabe heeft een herderlijken brief verzonden om de gruweldaden die Ierland tot eene kankerplek maken in Europa, te brand merken. Hij beschrijft de geheime genootschap pen als rechtstreeksere vijanden van de kerken hare kinderen. De Daily News verneemtdat er sinds twee maanden aan de kanaal-tunnel niet méér gewerkt werd dan volstrekt noodig was tot het onderhouden der luchtververschingdie bediend wordt door hetzelfde mechanisme dat de kalk uitboort. Het verslag van de militaire commissie over de kanaal-tunnel moet reeds sedert 15 Mei gereed Ik bemerk meer en meerdat mijn nicht de beste eigenschappen vac. een vrouw bezitna melijk echt vrouwelijk practisch te zijn en deze deugd gaat boven vele andere. Te beleefd sprak Dora scherp, dan vindt ge zeker ook uitzondering op alle mannen het meelkoken voor vrouwen zeer aardig Mejuffrouw, viel Albrecht haar hier in de redeheb de goedheid ook mij onder die uit zonderingen te rekenen. Ik vind zulk een vrouw zeer begeerenswaaraig. Ja, meende de referendaris ironisch en keerde zich met een van het clubje af en voegde zich bij twee oudere heerenzoo ontging hem de verlegenheid en de toorn van de schoone zusters. Albrecht deed zijn besteen vroolijk gesprek aan te knoopen en daarin nog eenige andere offi cieren in te halen, hij slaakte echter toch een zucht van verlichting toon de sleden aankwamen en de paartjes bij elkander kwamen. Met een vroolijk gelaat kwam hij bij zijn nicht en opgeruimd pratende wachtten zij tot allen ingestegen en weggereden waren. De laatste slede was eerst voor hen bestemd. Met liefdevolle kushanden en wenken zag mevrouw von Fernau hen daarheen rijden een gedachte welke zij steeds trachtte te verbannen, maar telkens weer terug kwam dook nu ook weder op. Wat een prachtig paartje had zij hooreu zeggen en met trots moest zij bekennen dat de menschen gelijk hadden. Het was haar liefste hartewensch geweest doch zij wilde daaraan niet denken de goede God zou wel weten wat goed voor hen was de menschen moesten geen luchtkasteeleu bouwen Met een stil lachje keerde de oude dame in het kasteel terug om de noodige toebereidselen voor den avond te maken. liggen om in het parlement ter tafel te ver schijnen. Zaterdag zou het werk bezocht worden door De Lesseps en eenige andere Fransche deskun digen natuurlijk onder het geleide van Sir Edward Watkin. Na niet minder dan twee-en-dertig ach tereenvolgende u-en zitting te hebben gehouden door Gladstone daartoe gedwongen heeft Zater dag het Engelsch lagerhuis in de afdeelingen eindelijk het laatste of 30ste artikel der Iersche dwangwetwaarin bepaald wordt hoelang ze van kracht zal zijn aangenomen en wel met 69 tegen 6 stemmen. Voor de verdere behandeling der dwangwet zal door Gladstone heden de urgentie worden aangevraagd. Op artikel 16 is een belangrijk amendement aangenomen, inhoudende, dat districten, waar agrarische moorden worden gepleegd verplicht worden te zorgen voor het onderhoud der nage laten betrekkingen van den vermoorde. Bij Amble een dorpje op de kust van Northumberlandis een stoomboot met een aantal passagiers aan boord in een dichten mist op een rots gestootsn en verongelukt. Het grootste gedeelte der passagiers werd met een boot van het wrak naar land gebracht. Maar dertien sprongen bij den eersten schrik in een van de reddingsbootendoch dezedie daardoor te zwaar geladen waszonken elf menschen verdronken. Twee werden met boeien gered. Bij Peterborough is een trein uit Newcastle ontspoorddoor een ijzeren staaf die van de locomotief viel en bij wijze van hefboom eenige wagens uit het spoor lichtte. De trein die uit acht of negen wagens bestond waarin zich be trekkelijk weinig passagiers bevonden, rolde nos een eind voortwaardoor de weg zwaar be schadigd werdtotdat de locomotief losraakte en alleen doorging. Twee rijtuigen waren omgeslagen maar toen men de daarin gezetenen er uit bevrijdde, bleek hetdat geen hunner ernstig gewond was. Ook var. de passagiers in de andere waggons hadder. slechts enkelen lichte kwetsuren bekomen. Daar de trein in vaart was mag het wel een wonder heeten dat het ongeluk zoo goed is afgeloopen. Wat prettig dat men nu uitrusten kan begon Gretchen in de slede en trok den dichten blauwen sluier voor haar gelaat. Ja nichtje, ge waart buitengewoon druk en vriendelijk ik heb u in stilte bewonderd be kende de luitenant openhartig en hield zijn paard een weinig in. Zeg eens Albrechtwilt gij den geheelen weg zoo langzaam rijden vroeg het jonge meisje opgeruimd, de anderen kan men nauwelijks meer zien zij zullen denken dat wij verdwaald zijn geraakt. De jonge man onderdrukte ee:i warm antwoord en merkte nu slechts aan zoo als ge wilt, Mar- gareia, ik dacht dat de wind voor u te scherp was. Daarom heb ik ook mijn blauwe gordijntje voorgedaan luidde het vroolijke antwoord zie maar eens nu kunt ge toch niet zien of ik of een chinees achter het gaas zit. Het was een zware verzoeking voor Albrecht het lieve gezichtje niet te voorschijn tc haler, en te kussen doch het gelukte hem en hij ant woordde het gesprek op iets anders werpende: Uw sluier is even dicht als het nieuwe jaar dat morgen weder begint. Wat zal 1870 ons geven! fluisterde Mar- garetajammer dat de pret dan weder voorbij is, want na drie dagen moet ge dan weder weg. Hij knikte slechts werktuigelijk en Gretchen ging voort Het was toch zoo aangenaam toen ge beiden hier waart of liever gij. Albrecht zult ge niet boos zijn als ik u openlijk beken dat ik voor Eduard altijd eenigszins beangst ben Hij kijkt mjj zoo doordringend aan zijn blik heeft zoo iets vreemds, heeft hij ook verdriet? De Uhlaan zweeg een oogenblik en begon toen eenigszins stotterende Eduard heeft mij heden zijn vertrouwen ge schonken en ik weet dat het onrechtvaardig is Bij koninklijk besluit is de gezamenlijke ter mijn van dienstplichtigheid in Pruisen vermin derd tot twaalf jaren. Eindelijk is het officieeldat de heer Scholz benoemd is tot Duitsch minister van finauciën ter vervanging van den heer Bitter. De verschillende Pruisische kamers van koophandel hebben sedert eenigen tijd moeielijk- heder. met den minister van koophandel en om dit te voorkomen schijnt de regeeriug voornemens alle kamers van koophandel te reorgatiiseeren wat natuurlijk niet dan ten koste van hare on afhankelijkheid zal geschieden. Volgens de Frank f. Zeiting wenscht de regeering een zegelrecht in te voeren op alle facturen van goederenbezendingen uit het bui tenland. Voorloopig rekent zij op een recht van hoogtens 10 mark per factuur, liet gevoelen der Duitsche consulaten wordt daaromtrent reeds ingewonnen. Blijkens de hun te dier zake toe gezonden circulaire wenscht de regeering de consulaten te belasten met de stemp.ding der facturen hetgeen eene vermeerdering van per soneel zal vcreischen. De Zwitsersche regeering heeft last gegeven tot onmiddellijke ontruiming van het dorp Elm, daar aanhoudende regens den Risikopf, die zoolang niet een nieuwe bergstorling dreigt, in een uiterst gevaarlijken toestand hebben gebracht. De gemeenteraad van Rome besloot de inter nationale tentoonstelling aldaar met drie millioen francs te subsidieeren. Toen onlangs de Italiaansche luchtreiziger Bertolli bij Pisa met zijn ballon opsteegont dekte hij plotselingop een hoogte van 400 meter boven de grond dat het bovengedeelte van zijn ballon in brand stond. Zijn toestand was ontzettend hij zag een bijna onvermijilelijken dood voor oogen maar hij verloor zijn tegenwoordigheid van geest, niet. Met een krachtig.m ruk zette hij de groote wanneer ik dat misbruik. Maar hij zit in grooten nood en ik weet niet wie hein helpen kan. Een kleine hand kwam uit dé mof te voorschijn er. werd bedeesd op zijn arm gelegd; als een mag neet drong dc warmte door Albrerhts arm; hij meende het beven van do kleine vingers te ge voelen zijn hart klopte hoorbaar. Hoe goed zijt gij Margareta, zeidc hij met zachte stem en zijn blik rustte lang op haar gelaat, ik zal mijn broeder zeggen dat ik u alles verteld heb en misschien weet gij een uitweg. Kijk vervolgde hij toen rustiger en zette zijn paard een weinig aan. Eduard werd te M. waar hij zich den vorigen zomer ophield tot spelen verleid en won ongeloofelijk hooge som men. In zijn werkkring teruggekeerd speelde hij later weder en verloor weder alles. Ja nog meer. Hij die vroeger zoo solide was maakte schulden, die meer en meer aangroeiden en iiu staan de zaken zoo slim als nooit te voren want wanneer hij in tien dagen niet een wissel van vijfdnizend thaler kan dekken, dan heeft hij zijn betrekking verloren. De ongeluk kige heeft zijn eerewoord verpaud. Is flat allesvroeg het jonge meisje toen Albrecht zweeg. O hodat is makkelijk te verhelpen. Oom Heeft eens voor altijd verklaard, dat hij nooit schulden zal betalen en bovendien is zijn ge heele kapitaal op rente uitgezet, liet zou hem groot verdriet veroorzakenwanneer hij iets hoorde. Maar ik zelf heb geldsprak Margareta opgeruimdwaarvoor zou het dienenals ik mijn bloedverwanten niet uit een verlegenheid wilde redden. Al houd ik van Eduard nu per soonlijk niet zoo veelzal ik oom het geld vrageu zonder een naam te noemen. (Woidt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1