Due Richelieu parus. Dpgeri ALGBENE VERZEKERINGEN OP HET LEVEN. 250 MILLIOEN. TOT DITKEERING bij OVERLIJDEN, NAAI- STIKMACHINES. Handelswerk, MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. Compagnie d'Assurances Générales, MAATSCHAPPIJ echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Waalwijksche Snelpersdrukker}). AJïTOOM TïEUEJï 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. ADR. H. OOMEN, Markt 10T. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. FRANS DE C0RTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. Stoomtram TilburgWaalwijk. (Winterdienst). Waarborgen in vaste goederen en staatsfondsen Bedrag der loopende polissen op 31 December 1881 De meest volledige inlichtingen geeft de hoofdagent te TILBURG, Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. Directeuren: W« P, INGENEGEREN en J. P. 80L. eene groote sorteering van de beste en meest if gerenommeerde JANSEN, UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" Bet Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, EnveloppesBriefhoofden, Circulaires, Rekeningen Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- èn Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f 3.— per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Zomerdienst van 1882. v.'l de grootste en oudste der liier te lande in werking zijnde Maatschappijen van Bestuürderen Baron ALPHONSE MALLET, Regent der Eransche BankPresident. Baron ALPHONSE EE ROTHSCHILD, Regent der Eransche Bank, Vice-President PHILIPPE DE BOSREDONDirecteur. LEON HAMOIR, (Brussel, Rue du Marquis) Particulier Directeur voor Nederland, Belgieenz. in verzekerde kapitalen. frs. 631,810.843.69. in verzekerde lijfrentenfrs. 11,913,038,00. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemokt,koming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk di»or W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. en van beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.45. s-Bosch Box. 5,55 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 8.30 10,19. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.31* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 9. 10.47. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43*-3.5 5,59* 6.47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 6,55* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.20 ]0 Zuid- Oosterspoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.1, 6.9.43. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6.9. 9.10.10.57 Tilburg-'s Bosch. 7.48, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2,32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 i, Heusden5.30 Overige W erkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar WaalwijkWoensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam: Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbindino- per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosch- Waalioijlc-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins, dags des morgens 1,— ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens.- Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. Geopend: Dagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdagen van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 's av. en van 8 uur 's av. tot 10 uur 's av Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 ufr 's ar Op Zon- en beestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sar. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwcgen. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op v\ erkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Tilburg (Heuvel ld. (Station Loonopzand Kaatsheuvel (Nieuweweg) Sprangschevaart Sprang Besoijen Waalwijk v. V. V. V. V. V. A. 2. Tr. 4. Tr. 6. Tr. 8. Tr. 10. Tr. 12. 7.40 10.40 1.55 6.00 10.10 6.30* 7.45 10.45 2.— 6.5 10.15 7.10 8.32 11.24 2.45 6.50 11.— 7.25 8.49 11.41 3.2 7.7 11.17 8.52 11.35 3.6 7.10 11.20 8.54 11.47 3.8 7.12 11.22 8.58 11.51 3.12 7.16 11.26 9.8 12.1 3.25 7.25 11.35 9.13 12.6 3.2 7 7.30 11.40 Kaatsheuvel (Nieuweweg) v. 7.30 Id. (dorp) a. 7.40 Tr. 14. 8.15 8.25 Tr. 16. 8.53 9.3 Tr. 18. 11.5 11.15 Tr. 20. 11.45 11.55 Tr. 22. 3.45 3.55 Tr. 2. 7.41 7.11 Waalwijk Besoijen Sprang Sprangschevaart. Kaatsheuvel (nieuweweg) Loonopzand Tilburg (Station) ld. (Heuvel) v. v. v. v. A. V. V. V. A. Tr. 1. 7.50 7,55 8,5 8,9 8,11 8,15 8,32 9,15 9.20 Tr. 3. 10,40 10,45 10,55 10.59 U,1 11,4 11,22 12,3 12,8 Tr. 5. 2.00 2.5 2.15 2.19 2.21 2.15 2.42 3.20 3.25 Tr. 7. 4.5 4.10 4.20 4.23 4.26 4.30 4.47 5.30 5.35 Tr. 9. 7.40 7.56 8.36* Tr. 11 8,- 8,5 8,15 8.19 8,21 8,25 8,42 9.20 9,25 Kaatsheuvel (dorp)v. Id. (n.weg) a. Tr. 13. 8.00 8.10 Tr. 15. 8.38 8.48 Tr. 17. 10.53 11.3 Tr. 19. 11.32 11.42 Tr. 21. 2.12 2.25 Tr. 23. 6.57 7.7 7.30 7.40 Trein no 1 correspondeert op de treinen, die ten 9.25 naar Rotterdam en Antwerpen en ten 9.48 naar Venlo vertrekken s Trein no 3 correspondeert op de treinen die ten 12.54 naar Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, ten 1.7 naar Breda en ten 1.1Q naar Turnhout vertrekken. Bij tijdig ver trek van trein 4 uit Tilburg mede op de trein, die ten 12.07 Van arenlo, enz. vertrekt. Trein no 5 corresp. op de- treinen, die 3.24 naar Bosch en Eindh. en 4.59 naar Venlo vertrekken. Trein no 7 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Utrecht en Amsterdam, ten 5,59 naar Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen, er. ten 6.30 naar Turnhout vertrekken. Trein no 9 correspondeert op de treinen, die ten 5.41 naar Breda en Rotterdam en ten 10.11 naar Eindhoven en 's-Bosch vertrekken. Deze treinen vertrekken en komen uan op de Veldhoven aan de Remisen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4