Nummer 56. Zaterdag 15 Juli 1882. 5e Jaargang^ m Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. Bekendmaking BUITENLAND. Frankrijk. Spa Engeland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. SCHUTTERIJ. Novelle van ERANZISKA. Waalm, Imihl i Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden j 1,00, lranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels O,GO daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscliland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Stein er, Hamburg. Reclames 15 cent perregel De burgemeester der gemeente Waalwijk maakt aan de belanghebbenden bekend Dat de kommissieingevolge art. 15 den wet, belast met het onderzoek nopens de al of niet gegrondheid der redenen welke tot vrijstelling of uitsluiting van de dienst der schutterij zijn ingebracht, hare gewone jaarlijksche zitting zal beginnen op Maandag den 17 Juli eerstkomende, tot onderzoek van hen aan wieof de redenen waarom in het voorgaande jaar voorwaardelijk vrijstelling is verleend. Wordende de belanghebbende personen ten overvloede uitgenoodigd, de schriftelijke bewijzen tot staving hunner redenen van vrijstellingbij de wet gevorderd alsnogvoor zoo verre zulks niet alreeds is geschied 3 dagen te voren ter secretarie alhier over te leggen. Terwijl eindelijk aan de geconcerneerde perso nen wordt kennelijk gemaakt, dat zij zich stip— telijk op de door de voornoemde commissie daartoe bepaalde tijdstippen, voor dezelve hebben te sisleren als zullende degenen welke zulks mocht verzuimen, gehouden worden geene redenen van vrijstelling te hebbenen voor zooverre zij dienstplichtige nommers getrokken hebbende niet vallen in de termen van art. 3 a, ij, c, l en m en artikel 4 der wetbij de schutterij worden ingelijfdtol zij in een volgend jaar hunne reclames op voorschreven voet zullen hebben doen gelden. En opdat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voorwendenzal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks biiünen deze gemeente gebruikelijk is. Waalwijk, den 8 Juli 1882. De burgemeester voorn. VAN DER KLOKKEN. De hoer Marteau die door de Frar.sche re geering belast was met een onderzoek omtrent (overgenomen uit het Zondagsbl. van hetlLN.) III. Eindelijk was men op de bestemmingde sleden hielden stiltoen boog Albrecht nog een3 naar zijn nicht en vroeg met een bevende stem aan haar oorVreest gij ook voor mij Gret- chen of houdt gij een weinig van mij Zij keek opzijn ölik zeide meer dan de woorden en deed haar het bloed naar de wan gen stijgen, doch zij lachte, bood hem de hand, en stotterdezekerAlbrechtik houd veel van ugij zijt toch mijn neef. De slotzin scheen niet erg naar den smaak van den officier te zijndoch toen hij nicht uit de slede hielptoen drukte hij haar hand zoo va9t en zoo lango, zoo lang, daarbij fluisterde hij zachtMargareta Zij had het gehoord en Dogmaals kleurde zij, toen liep zij snel naar de bekenden toeom zich te midden van hen voor een haar met geluk vervullende gedachte te vrijwaren. Het gezelschap was teruggekeerdvroolijk maar koudmen had op de bestemmingsplaats een glas punch gedronken en toen had men buiten vroolijk gespeeld. Men had twee en een half uur buiten doorgebracht tot grooten schiik van de oudere heeren en damestoen waren de sleden eindelijk naar huis gekeerd. Gret- chen was erg stil geweest ook op den terugtocht. Alleen toen neef Albrecht dicht bij het kasteel haar hand aan zijn lippen had gebracht en be wegen gezegd had„God zal u zegenen voor hetgeen gij voor mijn broeder doettoen had de gevolgeu die de opening van den St.Gothard- tunnel voor djn Franschen handel heeftmoet in het belang van Frankrijk nog een spoorweg door de Alpen noodzakelijk achten en de aan neming van he; plan van den Simplon-9poorweg aangeraden hebien. Door oventrooraingen tengevolge van zware regens zijn twej dorpen in Savoye verwoest. Men vreest voor overstroomingen. Te Parijs leeft een zoor; zijne moeder ver moord en is eei even vreeselijko misdaad aan het licht gekomej. Ongeveer vier jaren geleden namelijk verdweej plotseling een zekere mevrouw Saligot die geluwd was en in een kleine villa te Fontainebleau woonde. Alle nasporingen waren vruchteloo; en haar echtgenoot scheen ontroostbaar. Vo»r eenigen tijd heeft hij de villa verlaten wa;raan naar hij zeidete veel smartelijke herinneringen verbonden warenen ging hij elders vunen. Zijn opvolger in het huis liet er het ee; en ander in veranderen en daarbij is in een muur een skelet gevonden dat herkend is ah dat van mevrouw Saligot. Haar man is gearresteerd als beschuldigd zijn vrouw vermoord te iiebben. Parijs, 12 Juli. Achter het stadhuis heeft heden in een koffiebus der Rue Francois Miron een verschrikkelijke ;asontploffing plaats gehad. Door de stukken pui en steen die ver wegge slingerd werden, zijn voor zoover tot heden be kend is10 mensclen gedood en 40 gewond. Het huis waar het o.geluk plaats gehad heeft dreigt in te storten. Het vuur gloeit nog onder de puinhoopen. Verscheidene naburige huizen, ook de mairie van 't 4tte arrondissement, werden zwaar beschadigd. Alweer wordt eer.l schouwburgbrand be licht en thans uit Mnilrid waar het Recreo- ilieater met het aansrenlende huis geheel in de asch werd gelegd. GeiiAkig kwamen ook hierbij geen menschen om het l|:ven. De jongste nederlaag Ivan net ministerie zal geenerlei aftreden tengevolge hebben. Men zal zij zacht ziju hand gedrukt en langzaam gezegd. „Mijn lieve Albrecht". Mevrouw von Fernau ontving hare gasten vriendelijk en geleidde hui naar een behagelijk verwarmde en verlichte kilner, waarin nog eens voor oudejaarsavond de kerstboom brandde. Verwonderd keek zij hatr oudsten zoon aan toen deze haar steeds wee zijn lieve moedertje noemde. Eduard scheen lieden slecht3 oogen en ooren te hebben voor n-juffrouw Dora von Setten en Margareta keek ün ook heel vreemd op toen hij haar toetrad efhaar aan het souper uitnoodigde. De deuren detSetzaal werden nu geopend en aan den arm wn een oud generaal trad de gastvrouw binnen (evolgd door de ove rigen. Albrecht geleidde èn zeer oude jonge juffrouw, die koket tot hen lachte en met hem praatte. Hoe vindt gij Heskeelmijnheer de luitenant vroeg zij smachtad van achter haar waaier. Ik voor mij dweo met hem en met zijn kennis. Ik weet niet, mejuffrouw <f gij onzen veearts bedoelt, die heet zoo maar de i9 niet zoo groot en niemand dweept met hen ,1 luidde hei ver strooide antwoord, want de joige man was juist bezig twee wijr.flesschen andes te plaatsen om daardoor beter Gretchen te linnen zien. Zij zag er lief uit, in dat licht grze kleedje en een donkere roos in het haar. »oo ontging hem die sprakelooze verachting zijne1 dame, die zich door onverschilligheid van har tafelbuurman gekrenkt gevonden en nu met har rechter buur man een schuchter jonkman ,Sen praatje had aangeknoopt. De jonge Uhlaan was erg str geworden hij was vast besloten geen woorcPnieer over zijn neigine te laten vallenmaalteerst door een proef te ontdekken of zijn nicht" ets meer voor hem gevoelde dan datwat uitlÉwone bloed- in het gebeurde berustenen eenvoudig geen gebruik maken van het opgedrongen recht tot nachtelijke huiszoeking. Gladstone kon het toch niet latenin het lagerhuis over het g-beurde zijn leedwezen te kennen te geven. Hij deelde verder aan de leden mede dat de regeering de wet op de omkoo- ping bij verkiezingen nog wcnscht af te doen en dan eene verdaging tot de tweede helft van October zal voorstellen. Nog altijd duurt de werkstaking onder de Londerscke huurkoetsiers voort. Zij hielden dezer dagen een groote vergaderingwaarin zij besloten hunne niet onbillijke eisclien vol te houdenen maatregelen te nemendat het publiek zoo min mogelijk last hebbe door de werkstaking. Er is sprake van dat zij een coöperatieve rijtuig vereeniging zullen oprichten. In Wales hebben ernstige ongeregeldheden tegen de Ieren plaats gehad. Te Tredegar, Mountain Asch en op andere plaatsen hadden talrijke gevechten plaatswaarbij eenige dooden vielen en verscheidene personen gewond werden. Te Tredegar zijn eenige huizen van leren ge plunderd en alles wat zij bevatten vernield. Er zijn militairen ontboden, om de rust te herstel len. Aanleiding tot de uitbarsting van de on geregeldheden gaf het gerucht, dat deleren de bronnen vergiitigd hadden. Bij Cork zijn twee spoortreinen in botsing gekomen. De locomotieven en een paar rijtui gen werden vernield en ongeveer 60 personen gewondwaaronder 30 ernstig, De treinen reden gelukkig beide zeer langzaam anders zou het ongeluk nog veel erger zijn geweest. Londen, 11 Juli. De volgende berichten zijn uit Alexandrië alhier ontvangen Aan boord van de Invincible, 11 Juli 8 uur's mor gens Hedenmorgen om zeven uur openden de schepen AlexandraSuperb en Sultan het vuur op de forten. Deze beantwoordden dit dadelijk, doch hunne schoten hadden geen uitwerking daar de kogels in het water vóór de schepen terecht kwamen. De andere schepen openden daarop eveneens hun vuur. Om kwart voor zevenen was de kanonnade algemeen twintig minuten later staakten twee forten reeds hun verwantschap voortsproot. Ook Gretchen sprak niet veelondanks Eduard's pogingen om haar aangenaam bezig te houden zij gevoelde nog steeds den handdruk van Albrecht en haar hart klopte. v\ as het alleen dankbaarheid geweest omdat zij zijn broeder wilde redden of? Zij ge\oelde dat het bloed haar naar de wangen steeg. Aldus nichtjeriep Eduard luid eer. ge lukkig nieuwjaardat alle zorgen van he' oude verdringt en u slechts geluk en vreugde moge brengen. Ja antwoordde zij ernstig en stiet met hem aan moge het u ook van alle kommer en zorgen bevrijden neef. Zij keek hem onderzoekend in de oogen en voor haar reine blik moest hij de oogen neder laan. Gij hebt bepaald verdriet Eduard zeide Margareta rustighier is niet de plaatswaar men over ernstige zaken kan spreken maar vóór gij vertrekt, hoop ik toch nog dat er een ge legenheid komtwaarin gij mij kunt zeggen met wat ik u misschien kan helpen. Nu keek hij weder op en een pijnlijke uit drukking lag op ziju gelaatwat haar ang6tig deed beven. Margareta zeide hij langzaam, bijna ruw, zoudt gij mij alles geven wat ik u vroeg Dat ligt er maar aan of het in mijn macht staatluidde het koele antwoord en met een zucht van verlichting stond de jonge dame op, om haar tante een vraag te doen. Een boozedonkere blik uit de oogen van den knappen referendaris volgde haar en zijn bevende vingers omspanden krampachtig den zilveren servetring. Men stond op en begaf zich weder naar het aangrenzend salon, waar de kerstboom van nieuw licht voorzien het gezelschap tegenstraalde. Het jonge volkje was nu ijverig bezig met loodgieten en weldra liep het vloeibare metaal onder luid vuur. Het fort Pharos scheen het zwaarst be schadigd en de vuurtoren die daar vlak bij staat evenzoo. De schepen schenen tot dat oogenblik nog onbeschadigd te zijn. Aan boord van de Invincible 11 Juli 9 uur 's morgens De aanval op de forten houdt nu reeds twee uren achtereen aar. Ontzettende rookwolken zwevrn langs de geheele kust. I)e toegebrachte schade is nauwelijks zichtbaar, doch de forten schijnen zeer veel geleden te hebben. De forten Mem en Elkanat ziju in de lucht gesprongen, liet vuur van de andere forten en batterijen wordt zwakker. De hoogste toren van het fort Pharos stortte neerverscheidene ka nonnen in dat en de andere forten werden on bruikbaar gemaakt. Boven het dak van het hospitaal te Alexandrie wappert de vaan van het Nederlandsche en Grieksche consulaat zijn de vlaggen dier natiën gehesehen. Bij het begin van het bombardement geraakte in Alexandrie alles in rep en roer, een buitenrewune men- schenmassa bewoog zich in de richting van het paleis van den khedive. Thans schijnen de straten uitgestorven. De bevolking vluchtte buiten de stad en verschuilt zich achter de heu velen en muren. Tot op dit oogenblik maakt de vijand echter geene toebereidselen om zich over te gever. 12 Juli. Men zegtdat Seymour van plan is heden de beschieting der havenforten voort te zetten. De Times verneemtdat Musurus giste*en van Granville verlangde, dat hij het bombarde ment zou afcommatidoeren. Granville antwoordde, dat de verhoudingenwelker ernst de Porte volkomen bekend waren de Britsche regeering tot deze beslissing hadden genoopt en dat die niet herroepen kon worden. De Times schrijft verder, dat de vertegenwoordigers van drie groote mogendheden in welwillende bewoordingt n hun gJach der menigte in de kristallen schaal. Eduard gij zijt aan de beurt liep me vrouw von Fernau haar zoon den locdsehotel overgevende lachend nam hij deze aan hield hem zelf boven de kaars en goot toen het ge smolten lood in het water. Lachend drong men rond hem hoofdschuddend bekeek men het figuur. Juist een vierkant voorwerp was het geworden een staand vierkant. Een poosje wer den er allerlei \ermoeden9 geuit, loen riep de oude generaal die reeds den Deenscher, oorlog had medt gemaakt. Neen, neen, mevrouw Fernauzoo iets is nog nooit gebeurd. l)at is juist de wortel met een ruitenaas er op. Nu -.renrer de refendarisdat is slecht, pas op, dat figuur is uw omreluk Ruitenaas herhaalde Eduard en zijri oog keek strak op liet stukje lood voor zijn geest kwam de laatste sprelnacht te voorschijn welk9 ge volgen als een centennarslast op zijn geweten drukten. I)e ongelukkige ecreschuld was juist door ruitenaas veroorzaakt i Met de koude hand streek hij over het voorhoofd daar fluisterde een zachte stem naast hein Speel nooit meer, neef, doe het uit liefde voor de uwen. Zijn blik viel op Margareta die naast hem stoud hij bukte zich e:i zeide ernstig maar dof „Ik wil u zeggen wat mij zoo ternwlerdrukt ik stel vertrouwen in u." Zij knikte en wendde zich toen weder tot Albrecht, die juist het proces van Int geluk brengend metaal volvoerde; als een giftige pijl kwam hem de gedachte i i «Ie ziel. Zij bemint hem en zij heeft voor mij slechts liet vluchtige schijntje van lielde van ten bloedverwant. Een ronden platten kogel had de officier intusschen uit het water gehaald en lang staan te bekijken. Een zondeiling ernstige bijna pijnlijke trek gleed langs zijn gelaat, toen hij zeide: „Wanneer het lot dat het geluksbiod voor mij bestemt werkelijk in vervulling komt, dan val ik in dit nieuwe jaar door een kogel g< troffen." „Maar Albrecht, riep een schoone vrouwen stem verwijtend, hoe kunt gij ons zoo bcvriesd maken 1 Wij leven in vrede en ik beef bij de gedachte aau uwe woorden." (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1