Duitschland. Oostenrijk. Griekenland. Rusland. Egypte. BINNENLAND. UITVOERINGEN. voldoening over het optredender Britsche re geering hebben uitgesproken alsmede de over tuiging hebben uitgedrukt, dat dit optreden aan het welzijn van Egypte bevorderlijk zal zijn, en een voor gansch Europa gunstige oplossing der Egyptische verwikkelingen zal kunnen veroor zaken. De centrums-partij van den Duitschen rijks dag zal eerlang onder praesidium van Windthorst, eene algemeeneopenbare vergadering beleggen om het programma voor de aanstaande verkie zingen vast te stellen. Uit Papas in het Hongaarsche district Oden- burg, worden eenige ernstige jodenmishande- lingen gemeld. De overheid neemt krachtige maatregelen om verdere ongeregeldheden te voor komen. In don laatsten tijd heerscht in Hon garije een zeer onguustige stemming tegen de Israëlieten, In Macedonië zijn de rooverijen op de open bare wegen die gedurende den winter vermin derd waren weer met nieuwe kracht begonnen. Niet alleen zijn de oude benden weer te voor schijn gekomen maar ook nieuwe, uit Buigaren, Grieken Albanezen en ook Turken bestaande vertoonen zich. Bijna uit alle districten komen daaromtreut onrustbarende berichten. De militaire macht is niet meer voldoende om die benden krachtig te vervolgenen de roovers zijn in den laatsten tijd zoo vermetel gewordendat zelfs de omtrek van Saloniki onveilig is. Verleden week had in de nabijheid dier stad een gevecht plaats tusschen rooverbenden van Nikos en Katzaros met de boeren, die bij gebrek aan militairen zeiven naar de wapenen gegrepen hebben om zich te verweren. De boeren moesten echter met een verlies van 4 dooden en 2 gewonden aftrekken. Voor eenige dagen werden eenigen voerlieden dicht bij Saloniki door een Turksche rooverbende aangevallen en beroofd van een som van 1500 Turksche pondeu, welke zij naar kooplieden daar stede moesten overbren gen want de Turksche post laat nog steeds zoo veel te weuschen overdat men liever dan het haar toe te vertrouwenop eigen gelegenheid geld uit de provincie laat komen. De hooggeplaatste persoon, wiens handteeke- nir.g onder de revolutionaire proclamaties staat, welke in het raiiiisterie van marine in beslag genomen zijn is niemand anders dan grootvorst Nicolaas Constantinovitch, volle neef des keizers en zoon van den broeder van wijlen Alexander II, grootvorst Constantijn, die kort na het over lijden zijns broeders, vrijwillig of gedwongen dit is nooit opgehelderd, zijn ontslag nam als opperbevelhebber der vloot en uit andere hooge betrekkingen en sedert veel tijds in Italië en te Parijs verblijf gehouden heeft. Reeds tijdens dc regeering van Alexander II zijn er herhaaldelijk zaken ruchtbaar geworden waaruit bleek dat zoowel vader als zoon op niet zeer vriendschap- pelijken voet met den czaar en zijne zonen stond en in velerlei intriges tegen de regeering betrok ken was. Grootvorst Nicolaas Constantinovitch is zelfs reeds eenige jaren geleden, op bevel des keizeis, 's nachts opgelicht en geruimen tijd in een fort geïnterneerd geweest. Generaal Michaël Skobeleffdie te Moskou geheel onverwacht overleden is, was eerst 38 jaren oud. Hij was een bekwaam en moedig generaal en de Russische patriotten hadden voor den strijd met de Duitschers die vroeg of laat toch uitbarsten moet, op hem al hunne hoop gesteld. Voor de panslavistische en chauvinistisch Russische partij is zijn dood dan ook een zeer zwaar verlies. In 1863, nog geen 18 jaren oud, werd hij tot luitenant benoemd in een cavalerieregiment, hetwelk tot onderdrukking van den opstand naar Polen werd gezonden. Later bij den generalen staf overgeplaatst, ging hij in 1869 naar den Kaukasus en reeds in 1S73 was hij luitenant kolonel en kommandant van een kozakkenregi- ment in Turkestan. In 1875 werd hij tot generaalraajoor bevorderd en in die qualiteit leidde hij de verovering van Khokand. In den oorlog tegen Turkije was hij de populairste en gelukkigste generaal der Rus sische armee. Met meesterlijk beleid werd Lowtcha door hem genomen, terwijl slechts eene week daarna hij de eenige generaal was, die bij den eersten grooten storm op Plewna de Turken uit huDne verschansingen verdreef, maar waarschijn lijk wegens naijver door den chef van den ge neralen staf in den steek gelaten, moest hij tegen het einde van het gevecht achtereenvolgens alle drie veroverde schansen weder prijs geven. Later onderscheidde hij zich door een meester lijken tocht over den Balkan in 't hartje van den winter en door zijn aanval op het Turksche Schipkaleger, hetwelk hij tot het nederleggen der wapenen dwong. Zijn jongste heldendaad was de verovering van Geok—Tepe en de onder werping der Tekke-Turkmanen aan het Russische gezag in de maand Februari van het jaar 1881. In den afgeloopen winter liet deze jongste generaal der Russische armeedie met onge hoorde snelheid alle rangen doorloopen heeft en telkens wegens buitengewone diensten en helden daden tot hoogeren rang bevorderd was, veel van zich spreken door zijne oorlogzuchtige rede voeringen te Parijs. Voor den uitetlijken schijn werd hij naar St. Petersburg teruggeroepen, door den keizer berispt enzoo het heettemet een kommandement in het gouvernement Minsk ge straft, maar er is in Europa wel geen enkel verstandig man dupe van deze vertooning ge weest en niet minder dan vroeger genoot gene raal Skobeleff de guust van den czaar, de re geering en het leger. Het is dan ook geen wonder dat, zooals een correspondent van de Kölnische Zeitung uit St. Petersburg seint, onder het geheele officieren korps groote droefheid heerscht. Volgens de Gaulois heeft Skobeleff zich met digitaline vergeven. Het blad neemt de verantwoordelijkheid van het bericht op zich. Skobeleff zou tot deze wanhopige daad gekomen zijn. om de schande van zekere onthullingen te ontgaan, welke zijne medeplichtigheid aan nihi listische complotten aan het licht brengen ook Ignatieff en de meeste hoofden der panslavisten- partij zouden iu deze samenzwering betrokken zijn. Ter eere van Skobeleff werd te Moskou een plechtige lijkdienst gevierd, die door onderschei dene leden der keizerlijke familie en een talrijke volksmenigte werd bijgewoond. Een oorlogskorvet zal naar den overledene vernoemd worden. Door het officieele Petersburger blad wor den de berichten van buitenlandsche bladen omtrent de jongste jodenvervolgingen te Okna weder overdreven genoemd. Het zegt dat er slechts twee winkels geplunderd werden, door een klein aantal personen die weldra door de politie, met behulp ran ve scheinene inwoners, in hechtenis genomen werden. Alexandrië, 12 Juni, 's avonds. De vreemde consuls hebben tegen het bombardement gepro testeerd. De vreemde paniserschepen verlieten de haven. Alle Fransche schepen, behalve Alma en Hirondelle zijn vertrokken alleen de Thetis, Monarch en Invincible liggen nog in de haven, de overige Engelsche schepen liggen er buiten de gouverneur van Alexandrië stelde nog ter elfder ure eene schikking voormaar admiraal Seymour cischte onvoorwaardelijke overgaaf. Ter iccdc van Alexandrië, 12 Juli (aan boord van de Chiltern 10 uur 40 min.) De Inflexible en de Téméraire hebben heden ochtend het vuur geopend op de westelijke forten, waar van de beschadigde gedeelten bij nacht hersteld waren. Om 1 uur des namiddags is de parlementaire vlag te Alexandrië geneschen cn stoomden booten met deze vlag op in de richting der vloot. Het Turksche adviesjacht „Izzeddin" is de haven binnen gegaan. Het Engelsche schip „Bitteir." is voor het Ramlehpabis gestationneerd, maar de toestand van den Khedive aldaar is hachelijk, daar hel paleis omringd is van soldaten, die hem beletten het te verlaten. De brand breidt zich uit naar de haven. Admiraal Seymour zette heden 450 mariniers en 150 matrozen aan land. Het gerucht zegtdat de Egyptische troepen buiten de stad zijn samengetrokken. Men vermoedt dat dc stad en de forten ondermijnd zijn. De verliezen in de forten gedurende het bombardement waren enorm. Het getal der gisteren avond verwonde Europeanen was zeer groot. Alcxanclriê, 13 Juli (10 uur.) De parlemen taire vlag werd slechts geheschen om aan de troepen gelegenheid te geven de stad te verlaten, De forten werden ontruimd en het gedemorali seerde leger sloeg in verwarring op de vlucht naar het binnenland. Te midden van dit alles woedde een felle brand. üe losgebroken galeiboeven staken de stad op onderscheidene plaatsen in brand en pleegden de afschuwelijkste gruwelen. De Europeesche wijk werd geheel vernield. Honderd Europeanendie zich in de Otto- manische Bank hadden teruggetrokken zijn na een wanhopigen tegenstand vermoord. Vele andere Europeanen baanden zich een weg naar het strand waar ze zich konden in schepen in bootendie men van de schepen had afgezonden. Waar de Khedive zich op het oogenblik be vindt weet men niet. De brand breidt zich steeds uit. De stad is verlaten. Er loopt een gerucht dat Arabi met zijne troepen op Cairo aanrukt. Een ander ge rucht wii dat Seymour bevel gegeven heeft om troepen van Cyprus te doen komen. Eene officieele dépcche uit Alexandrie van heden 11 u. 40 m., meldt dat het gebruik, gisteren van de parlementaire vlag gemaakt, beschouwd wordt als schandelijk. Er was niets bekend omtrent den Khedive, doch men ge loofde dat hij zich nog te Ramleli ophield. WAALWIJK. Zondagmiddag 12 ure, repetitie der har monie FEspérance op de bovenzaal van den heer A. N. Van Hiel. Programma ad libitum. Waalwijk 14 Juli 1882. Provinciale staten van Noordbrabant hebben afwijzend beschikt op de aanvraag der Noordbr. stoomtramweg-maatschappij tot wijziging der art. 17 cn 19 a van het reglement op't gebruik der openbare wegen. Op de matinee verleden Maandag door de liedertafel „Oefening en Vermaak" alhier gegeven, werd haar door onzen geachten burgemeester, der. heer Van der Klokken eere-voorzitter van het gezelschapeen prachtige zilveren lauwerkrans aangeboden met toepasselijke inscriptieals een aandenken aan de door de liedertafel behaalde overwinningen te 'sGravenhage en te Gent. Eene andere eervolle onderscheiding mocht dit uitstekend gezelschap nog dezer dagen on dervinden. Zij werd namelijk uitgenoodigd met eene matinee de feesten te openen die de so ciëteit de Unie te 'sBosch binnen kort zal geven. In de eerste kamer heeft de minister van buitenlandsche zakenRochussen, verklaard al het mogelijke gedaao te hebben om ten derden male met Frankrijk in onderhandelingen te treden en te hopen dat dit doel zou bereikt worden. Gisteren is de lijn KaatsheuvelCapelle van de Noordbrabanische stoomtramwegmaat schappij feestelijk geopend. Heden is de geregelde dienst begonnen. Bij een hevige onweersbuidie zich Za terdagmiddag boven Renkum ontlastte, vergezeld van zwareu slagregensloeg de bliksem in de toren var. de kerk der herv. gemeenterichtte daar eenige schade aan, en verbrijzelde het pla fond van het kerkgebouwbrand heeft er even wel niet plaats gehad. Uit Venhuizen wordt van 8 Juli gemeld: Gis teren avond ontlastte zich boven een deel dezer gemeente een hagelbuidie aan de landbouwers groote schade berokkende. Vooral in het Zui- derveld werden de welig bloeiende akkers met maanzaad door den hagel vernield en ook de boonen en andere veldgewassen hadden veel te lijden. In sommige huizen werden glasruiten verbrijzeld; de hagel lag op enkele plaatsen 1 dM. hoog. Zoo is in weinige oogenbJikken de hoop op een rijken oogst voor vele akkerbouwers verijdeld. Te Arnhem is gisteren namiddag de bliksem geslagen in het politiebureau. Hij nam zijn weg door een openstaand raam van de boven woning, door den commissaris van politie bewoond, en vond een uitweg door den ijzeren keuken schoorsteen. De bewonen bleven ongedeerd. Onder de gemeente Grubbenvorst (Limb.) is een 18-jarige jonge dochter onverhoeds aange vallen en in het daar can den weg grenzende bosch gesleeptwaar r:en haar geld afeischte onder bedreiging van hair te zullen vermoorden. Op haar geschrei kwam echter weldra hulp op dagen die in den toen vluchtende den aldaar wouenden B. herkende. Aangaande de ontzettende gebeurtenis, die verleden week heeft plaats gehad namelijk het vergaan van Zr. Mr. rammonitor Adder ver nemen wij de volgende bijzonderheden. Verleden YVoesdag stoomde het schip van IJmuiden naar Hellevoetsluisom als gowoonlijk telken jaredaar tot October gedetacheerd te blijventen einde idor de oefeningen op de Noordzee dienst te doen. Het schip heeftnet zijn état-major mede- gerekend ongeveer 80 man aan boord gehad. Bestemd tot verdedigiig der binnenwateren, is het geheel gebouwd cm onze rivieren te kunnen opstoomen en heeft e n diepgang van zoo weinig beteekenisdat het bijna roekeloos schijnt het schip met zijn zwaren ovenbouw in zee te zenden. Zoo oordeelde er dtans voor korten tijd de schout bij nacht oiprtoen in Hellevoetsluis van het departement van Marine bevel kwam een monitor buitenom naar Amsterdam te zenden; hij weigerde toen kortweg de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen. Vermoedelijk heeft dan ook slechts het kalme weder van Woensdag den commaudanl tot dat waagstuk verleiden heeft hij willen beproeven door dicht onder de kust te blijven ce plaats van bestemming spoe diger te bereike'.dan binnen door mogelijk was geweest, ofs-hoon naar in IJ mijden bij ge ruchte wordt ver.ekerd de zeeloods Duinker den commandant nog opmerkzaam heeft gemaakt op den lagen baroimterstaud. Woensdag tegen den avond heeft men het schip ter hoog'e van Schevenii gen gezien; na dat nogenblik h;eft men niets meer omtrent het schip of zijn benanning vernomen, tot Zaterdag, toen het lijk vaj Duinker werd opgevischtdat van een zwemgotdel van de „Adder" was voor zien. Was de mpn overboord geslagen en alléén bet slachtoffer var een noodlottig toeval geworden? Een oogenblik km men nog hopen dat slechts één menschenlev-n te betreuren zou zijn maar de levendige bisorgdheiddie dadelijk aan 't Marine-departcüpënt heerschtedeed aanstonds vreezen dat men hier aan meer dan aan een noodlottig toeval denken moest en de particuliere berichtendis wij sedert ontvingenbe vestigen ons Jh 't treurig vermoeden dat van het schip ei/jzijne bemanning niet veel meer vernomen zalbVorden. Men seinde namelijk uit Nieuwediep „Met zeker eid zijn nog wel geene bijzonder heden omtu >t de „Adder" mede te deelen „maar reeds |jn hier aangebracht de lijken van „den machini t Dalmeyer, den konstabel Scholtz, „den milicien-vuurstoker Wagenaarden ma- „troos 2e kla se Kremer den raat roos 3e klasse Theeuwis dn lichtmatroos Buyssen den ma rinier 3e k: se Caspers, allen behoord hebbende „tot de beranning der „Adder". Premiën zijn „uitgeloofd toor het vinden van lijken. De „sleepbooten „Hercules" en „Amsterdam" de „ramtorensclrpen „Schorpioen" en „Buffel" „benevens dc „Frans Naerebout" zijn uitgezonden „en kruisen langs de kust en de Texelsche „stroomen. De „Adder" is het laatst gezien „door een mar IJ mijden bestemd schip, Woens dagavond ft zes uur nabij ScheveniDgen, gaande „in zuidoostelijke richting." Uit NoorUvijk seint men verder „Ter hoigte van ons dorp kruisten gisteren „twee stoonschepen, waarschijnlijk de „Hercules" „en de Naffeoout. Bijzonderheden zijn tot op „dit ooge#!|:Jf nog niet bekend." Te Eg| spoelden voorts nog een twintigtal zwemgordels aandie waarschijnlijk van de „Adder" afkomstig zijn; ook een mahoniehouten gedraaide poot van een pijltoestel voor een kom pas en eenig los houtwerk.'^Uit de omstandig heid dat de loods Duinker een zwemgordel om had meent men te moeten opmaken dat de opvarenden beproefd hebben zich door zwemmen te redden zoodra het schip in nood verkeerde. Héél zeker i3 dat echter nog nietdaar het meermalen voorkomtdat loodsen, die aan boord van 't schip steeds de gevaarlijkste plaatsen in nemen zich van een zwemgordel voorzien zoodra de zee wat ontsuimiger begint te worden, daar zij herhaaldelijk blootstaan aan de kans om door een stortzee overboord geslagen te worden. Ook zou men wel beproefd hebben wanneer 't gevaar zich lang van te voren deed bemerkenhet schip met kracht op strand te zetten teneinde de opvarenden to redden en dit schijnt niet geschied. Men kan zich in gissingen blijven verdiepen wat de oorzaak van het treurig ongeval kan zijn geweestwie weet of de waar heid wel ooit aan 't licht zal komen Het schip kan evengeed door stortzeeën overstroomd, volgeloopen en gezonken als door het springen der stoomketels verongelukt wezen. Niets is daaromtrent aan 't licht te brengenwanneer geen toeval nadere bijzonderheden leert kennen. Ook uit IJmuiden wordt gemeld dat aldaar het lijk is opgevischt van een marinier die ver moedelijk tot de bemanning der „Adder" heeft behoord. Van geen der lijkendie na dat van Duiker zijn gevondenwordt gemelddat het van een zwemgordel was voorzien, wat te meer schijn van grond geeft aan ons vermoeden dat Duinker slechts uit voorzorg en niet met het oog "op een stellig gevaar een dergelijk reddings- toestel heeft omgedaan. Uit IJmuiden wordt nog geseind: „Gisteren werden hier nog twee lijken aan gebracht dat van een matroos en van een „marinier, beide lijken werden door de sleepboot „Simson" opgevischt. In 't geheel zijn hier dus „vier lijken gevondenwaaronder dat van den „zeeloods Duinker". Door schipper Krijnen met de loodskotter No. 6 van Nieuwediep, is buitengaats opgevischt en op de sleepboot „Hercules" overgebracht een reddingsboei waarop geschilderd Zr. Ms monitor „Adder; r.og rapporteert hij bootsklampen te hebben zien drijven. Ook is door vlettcrlieden eenig licht wrakhout aangebracht vermoedelijk afkomstig van een monitor. Alle lijken zijn op de plaats waar zij werden aangebracht op passende wijze ter aarde be steld veler gelaatstrekken droegen de sporen van een ontzettenden doodstrijd, enkelen hadden de vingers krampachtig om den zwemgordel ge klemd als wilden zij dat reddingstoesteldat hen toch niet kon redden en slechts hun dood strijd zooveel langer deed zijn zich afrukken. De staatscourant meldt dat de „Adder" nog des Donderdagsmiddags te 4 uren ter hoogte van Scheveningen is gezien dit zal echter wel eene vergissing wezendaar men uit verschillende omstandigheden opmaaktdat het schip reeds des Woensdagavonds vergaan moet zijn. Zoo werden op enkele lijken horloges gevonden, die tegen 11 uur waren blijven stilstaan men ver moedt dat het tijdstip van het onheil is geweest. Het horloge van Duinkers echter stond stil op 93/é uuris hij wellicht voor het oogenblik van den ramp reeds overbuord geslagen Als 't lijk van den kommandant gevonden wordt zullen de aanteekeningen, die ook hij wel zal gemaakt hebben, daaromtrent misschien eenig licht ver spreiden. Zal dat lijk echter gevonden worden Uit enkele berichten schijnt namelijk tc blijken dat de „Adder" vol water geloopen en toen gezonken isde Scheveuingsche visscher A. Westerduin altans verhaaltdat hij Woensdagavond tusschen Katwijk un Scheveningen te ongeveer 6 uren bij ongunstig weder de „Adder" heeft ontmoet, gaande in Zuidelijke richting en dat hij zoo dicht bij den monitor is geweestdat hij zeker overzeild zou zijn wanneer het schip een halve streek van koers veranderd ware; daar hij wel zag dat het schip in geen benijdenswaardigen toestand verkeerdewas hij tot ongeveer half tien in de nabijheid gebleven om zoo noodig hulp te verleenen; daarna had hij een verschrikke lijke rookmassa gezien waaruit hij opmaakt dat de vuren door het water uitgebluscht werden. Hij zag dat het schip veel water overkreeg. Waarschijnlijk is het dus wel dat de „Adder" ten slotte is gezonken, de stukken wrakhout die aanspoeldenkunnen gekapt of door den wind afgeslagen zijn. Is het schip inderdaad gezonkendan zullen zich in het wrak zeker nog verscheidene lijken bevinden. De openingen toch die toegang verleenen tot liet vaartuig zijn met opzet klein gemaaktom bij een mogelijken overval den vijand gemakkelijk den toegang tot het ruim te kunnen versperren. Thans hebben wellicht die kleine openingen aan vele ongeluk- kigen den uitgang versperd. Weer heeft de zee hare offers geëischtmoge het bij onderzoek blijken dat geen verzuim geen nalatigheid of roekeloosheid er althans de oorzaak van is. Van 't departement van marine verwacht men evenwel dat het gegronde redenen zai weten op te geven, waarom men zich eerst Zaterdag over 't lan^e uitblijven der „Adder" bezorgd begon te maken. Daar de bemanning niet geheel compleet was, men herinnert zich dat er eenige manschap pen eerst te Hellevoetsluis aan boord zouden komen bevonden zich op het oogenblik van vertrok den zeeloods medegerekend slechts 64 man aan boordzoodat er thans nog 45 lijken gevonden of hprkend moeten worden wanneer het zich althans bevestigtwat maar al te waarschijnlijk wordtdat geen van allen die zich aan boord bevondengered is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2