H1* Stad Tilburg." De kracht der Electriciteit, Komt derhalve, ziet en oordeelt! „MUSIS SACRUM" ^Aanbesteding. Bestuur der registr.endomeinen. Tiendvruchten Stoomtramwegmaatschappij, De notaris Rant, J^AJ.BINK, UitlovingjvanPremiën, TIE1ÏDVRÜGHTEN, HOOILAND, BAL. Si m BAL SCHOENMAKER. WANDGEDIERTEN. V. J. GEREIS, Tiendverpachting. Denschoof der Tienden P. C. A. KUIJPERS. HOTEL DU LION D'OR. NATHDD. O. XYERWIEL et Amusante. hm fili: Handelsb erichten AÏ)VÊÏtTE]M TIËI STOOMBOOT Bekwaam Schoenmaker JONGE DAME, „uLI Uiuuu ii op Zaterdag 15 Juli 1882, op Woensdag 26 Juli e.k., AANBESTEDEN: op Dinsdag 18 Juli 1882, Finale Uitroeiing Hotel Be Twee Kolommen CONCERT IN DEN TUIN, ZENDINGSFEEST 13e TIEND VRUCHTEN PREMIËN uit to loven te WAALWIJK, den 21 September c. k., Openbare Verkooping openbaar verpachten 10. De Domaniale Tienden 2o. De Domaniale Tienden 3o. De Domaniale Tienden 14&1WIII, SOIRÉE MUSICALS WAALWIJK, 14 Juli. Wegens de kermis was de markt zeer druk bezoektdoch de kandel bepaalde zich slechts tot behoefte. In hoornvee bedroeg de aanvoer ruim 50 stuks. Kalfkoeien golden f210 a 250. Dito vaarzen van f 165 a 210. Boter. Aangevoerd 845 kg. van fl.tot f 1.18 per kg. Eieren f 4.50 de ±00 stuks. IT Door het SLUITEN VAN DE HAVEN te Waalwijk zal de boot tot nadere aan kondiging, den 19 JULI e. k. van CAPELLE varen, 's morgens 8 ure. De uren van vertrek blijven dezelfde als op de dienstbriefjes vermeld. Goederen worden aangenomen voor alle plaatsen als vroeger. Dienstbriefjes aan alle stations verkrijg baar en aan den tram. DE DIRECTIE. Er wordt GEVRAAGD togen hoog loon, eene allezins liefst ongehuwd. Adres in persoon, of franco brieven, bij W. A. VAN DER KAAKal- verstraat te Amsterdam of H. C. BROK Schoenmaker te Drunen. De bekende en onbekende scliuldeischers van de onder het voorrecht van boe delbeschrijving aanvaarde nalatenschap van MARTINTJS VROOM, overleden te Drunen 8 October 1881, worden opge roepen tegen Dinsdag 8 Augustus 1882des namiddags 2 urenten huize van de Weduwe A. VAN ROOIJ te Drunenwaar rekening en verantwoording zal worden gedaan en, wanneer geen verzet plaats heeft, de schuldvorderingen zullen worden uitbetaald voorzoover de nalatenschap daartoe toereikend zal zijn. Voor het eerst alhier te zien gedurende de Kermisdagen zoowel het aangename als het nuttige der gezondheid. Er zal in tegenwoordigheid der toeschou wers eene 18 jaar oud, geëlectriseerd worden. Verder kunnen personenten getalle van 5, 10, 50 tot 60 man, hand aan hand te zamen gehouden, de kracht der electrisclie schokken waarnemen. Deze schokken zijn vooral aan te bevelen ter genezing van rhumatiek, jichtkrampen, enz. A. ZERNITZ. Tegenover het Café Watrin. TIT WAALWIJK. BUITENGEWOON voor heeren leden der vereeniging en hunne dames, te geven door de Liedertafel PR van WAALWIJK en BESOIJEN, met welwillende medewerking van den Tenor zanger den Heer LOUIS VUGTS, 's namiddags 5 ure precies. Heeren leden van Musis Sacrum mogen elk twee dames, doch zij die tot entree-beta ling verplicht zijn slechts eene dame intro- duceerenterwijl voor elke dame meer 30 cent entree moet betaald worden. Entree voor abonné's der liedertafel 30 cent; voor vreemdelingen of inwoners van Waalwij t en Besoijen geen lid of abonné zijnde fl.—- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Besoijen zullen des voormiddags 11 ure, ten raadhuize aldaar Het maken van een klinkerbe strating op het voetpad, gelegen aan de Noordzijde der provinciale straat in de gemeente Besoijen van de steeg tot het huis bewoond door W. C. Benjaminse, ter lengte van ongeveer 358 meter en ter breedte van 1.5 meter, met bij levering der materialen. De inschrijvingsbiljetten moeten ingeleverd worden ten raadhuize op den dag der be steding, voor 11 ure des voormiddags. Aanwijzing twee uren bevorens. Bestekken zijn tegen betaling van 25 cent ter secretarie verkrijgbaar. Besoijen, 13 Juli 1882. Burgemeester en Wethouders voorn., J. VERWIEL, De Secretaris HENDRIKX. De BURGEMEESTER van Waalwijk maakt bekenddatwegens buitengewone werken aan de hazen aldaar deze zal zijn gesloten van den 17 Juli, tot uiterlijk den 14 Augustus 1882. De Burgemeester voornoemd VAN DER KLOKKEN. Kantoor Waalwijk. OPENBARE VERKOOPING van over den oogst van 1882. De Ontvanger der Registratie en Domeinen, te Waalwijk, zal ter herberge van CORNELIS VAN IIULTEN te Druneil, des véórmiddags om 10 uren, ten overstaan van den Notaris KUIJPERS aldaar, in het openbaar VERKOOPEN: De Domaniale Tiendvruchten over den oogst van 1882, onder de gemeenten Loonopzand, Nieuw - kuik en Onsenoort, Drunen, Waal wijk en Besoijen. Voorwaarden en perceelsbescbrijving liggen ter inzage ten registratiekantore te Waalwijk en ten kantore van genoemden Notaris, alwaar tevens nadere inlichtingen worden verstrekt. De Ontvanger voornoemd PRANKAMP. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. te WAALWIJK. Zondag 16 Julin/m 6 ure door de Harmonie L'ESPÊRANCE van Waalwijk, Directeur de heer G. J. BROHM. Het concert is toegankelijk voor heeren leden van Musis Sacrum/' en van de Harmonie „l'Espérance" en de abonné's der //Liedertafel." NOORDBRABANTSCHE té OISTERWIJK. Op WOENSDAG 19 Juli a. s., zullen de volgende Extratreinen loopen in aansluiting op den trein te Tilburg. Vertrek. Capelle5.35. Vrijhoeve-Capelle. 5.50. Waalwijk5.50. Sprang6.05. Aankomst. Tilburg7.10. Oisterwijk7.4-0. Vertrek. Oisterwijk6.31. Tilburg7.00. Aankomst. Sprang8.30. Waalwijk8.50. Vrijhoeven8.20. Capelle8.35. Voor deze treinen zijn Retourbilletten van Zondag tot en met Dinsdag 'snam. 7 uur te verkrijgen ad f 0.90te Waalwijk aan het kantoor der Maatschappij, te Sprang bij-van Chaarn te Capelle bij Kooij (haven) en bij Bron, (Nieuwevaart) en Hoefnagel, te Vrijhoeve-Capelle. Op den dag zelve kunnen alleen gewone kaarten uitgegeven worden. DE DIRECTEUR. te Waalwijk, zal op Dinsdag 18 Juli 1882, des namiddags 4 uren, ten herberge van V. J. GERRIS te Waalwijk, Publiek Verpachten van de gemeente Waalwijk, over het seisoen 1882. DE NOTARIS te Waalwijkzal op Maandag 17 Juli 1882, des avonds 7 ure, ter herberge van J. DE KORT, te Baardwijk, PUBLIEK VERKOOPEN: onder de gemeente Baardwijk over 1882. VERPACHTING De 14e Afdeeling der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw heeft het voornemen voor 1. Het beste paard van 4 tot 6 jaar, 2. Het daaropvolgende dito dito, 3. Den besten stier van VU tot 2Vs jaar, 4. De beste, nagenoeg rijpe kalf- d ragen de koe, 5. De beste dito dito vaars, die binnen den kring der af deeling te liuis behooren. De keuring zal plaats hebben terwijl de nadere bijzonderheden omtrent premiën en voorwaarden van mededinging tijdig zullen worden bekend gemaakt. Het Bestuur der 14e Afdeeling, VAN DIJK, Voorzitter. VAN I1EIJST, Secretaris. OVER 1832. van te Drunen. Notaris te Drunenzal Op Dinsdag den 25 Juli 1882, 'snamiddags 3 ure bij Erans De Wit, op de Kuiksche Heide onder Drunen in liet onder Drunen: VOOR DE GEMEENTE DRUNEN. 185 perceelen Hooilandop den „Kievilswaard het eerste en tweede blok binnen de otnkading van de Zeeg, het nieuw- ingenomen langs de Zeeg het „Herptsche Ven" en de „Eindsche gemeente. VOOR DEN HEER L. SPIERINGS. 40 perceelen Hooiland, genaamd de „Nieuwe Kaïnpen" naast de Zeeg, afkomstig van Mr. Napoleon Sassen. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te TILBURG, zal, op na te melden dagenovergaan tot de ver kooping van 1 lenderuchten over den oogst van 1882 ge heven wordendeals onder Udenhout, Berkel en Ensc'iot, op Maandag den 17 Juli 1882des morgens ten 9 ure preciesten overstaan van den Notaris A. J. van den Heuvel ten Raadhuize der Gemeente Udenhout. onder Oisterwijk cn fleukelom, op Maandag den 17 Juli 1882des namiddags ten 2 ure preciesten overstaan van den Notaris J. C. M. Breda, in het Logement: „liet llof van Holland", bij P. VAN ROESSEL, te Oisterwijk. onder Tilburg, op Woensdag den 19 Juli 1882, des morgens ten 10 ureten overstaan van den Aotaris A. II. J. W. Martens, in liet Noordbrabantsch Koffiehuis, aan de Locht, bij C. DENISSENte Tilburg. Na afloop daarvan zullen publiek, om contant geldverkocht worden eenige ver beurd verklaarde voorwerpenwaaronder 21 GewerenDraaibord en geijkte Maten en Gewichten. I)e voorwaarden van vorkoo- ping liggen ter lezing bj boven genoemde Notarissen en ter Secre tarial van de Gemeente-besturen ia dit Kanton, alsmede b'j gemeldea Ontvangerb'j wien tevens inzage van de TIEXDKA AKTEN kan wor den genomen. De Ontvanger voornoemd, PETERS. Vrijdag 14 Juni 1882 Aanvang 's namiddags ten él/2 ure. Entree voor één heer met zijne dames f 0.49 cents. NA AFLOOP: Zie verder programma's. Zaterdag 15 Juli 18S2 oaio Aanvang 's namiddags ten U/s ure. Entrée vrij voor II.II. honoraire leden en hunne dames. Entrée voor niet- leden f0.49 cents. concert VAN ft v ^5 I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3