Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOOR JAPONS W. TIIAVVdlJM) te HAM! Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, STIKMACHINES. SILONVLIMS, PIANINOS EN SERAPillNEORGELS. a. i. mmmmmm, NAAI- IN|echte Knoopsqaten machine MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. Tapijten, Bedden, Meubelen rannuu»?, i. 33 m 34 A. C. van der Meulen Zonen. Hue Richelieu w&BMfk Opgeri MIME VERZEKERING! OP HET LEVEN. 250 MÏLLIOEN. TOT UITKEER1NG bij OVERLIJDEN, CJ"_ T- CTTIJPERS, Hoog West-Einde 37, 's-GRAVENHAGE. benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCHKerkstraat 65 en 66. IK. J" SUYVER STOOMKETELS en WERKTUIGEN Volledige Meubileering van Gebouwen. Compagnie d'Assuranees Générales, MAATSCHAPPIJ Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar le Waalwijk bij FKANS D3 CORTIE, DE COETIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. BEKROOND LondenParijs. MEDAILLES Dordrecht, Haarlem. FABRIEKSPRIJS EN GARANTIE. Voorradig eenige bespeelde Pianinos van af/180. TEVENS VOORRADIG: „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 Sf 21, Amsterdam. en bijbehoorende artikelen, ADR. H. OOMENMarkt 107. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem Faille noir Faille de Haarlem Faille de Hollande Faille Impériale. 62 cm. breed f 3.95 per meter. 5860 62 62 26 -4.20 -4.50 -4.80 - 5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben: bb eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. VAN opgericht 1836, WERELDTENTOONSTELLING TENTOONSTELLINGEN Medailles der Academie Amsterdam en 's-Hage. Steeds voorradig eene ruime keuze Bestellingen op alle soorten van muziekinstrumenten tegen Eenige instrumenten van bovengenoemde fabriek zijn te bezichtigen bij te WAALWIJK, die dezelve aflevert tegen dezelfde prijzen als aan de fabriek. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. VAN van UILIllUMlItf, mUTIAllULIlbl. IILimLUliml Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. de grootste en oudste der hier te lande in werking zijnde Maatschappijen van Waarborgen in vaste goederen en staatsfondsen Bestuurderen Baron ALPHONSE MALLET, Regent der Fransche BankPresident. Baron ALPHONSE DE ROTHSCHILD, Regent der Eranscbe Bank, Vice-President PHILIPPE DE BOSREDONDirecteur. LEON HAMOIR(Brussel, Rue du Marquis) Particulier Directeur voor Nederland, Belgieenz. Bedrag der loopende polissen op 31 December 1881 in verzekerde kapitalen. frs. 631.810.843.69. in verzekerde lijfrentenfrs. 11,913,038,00. De meest volledige inlichtingen geeft de hoofdagent te TILBURG Premie ran16,600fr. GOUDEN Medaille Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. ING3NEGEREN en J. P. BOL. PARIS, 22, rue Drouot. Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. Deze Maatschappij beeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemo^.tkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk divor W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. W0F* jj jj j> jj jj ij jj jj jj jj jj jj jj Piano-Fabriek De EETLUST OPWEKKEND. VERSTERKEND VOEDZAAM. rAMlKKSMBKK «KDCPONSBRD middel De KRACHTEN HERSTELLEND. ■H II AL LI AfOTUKll

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4