MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. NAAI- STIKMACHINES. Handelswerk, TOT UITKEERING bij OVERLIJDEN, Het Geïllustreerd Politie-Meuws, ZE3I- J- STOOMKETELS en WERKTUIGEN 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." Waalwijksche Snelpersdrukkerij. MAATSCHAPPIJ „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 21, Amsterdam. i Ir i EEANS 1)7, COETIE, DE COETIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: gevestigd te UTRECHT6 December 1847. MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. Noordbrabantsehe Stoomtramwegmaatschappij. Lijnen TILBURG De goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland is zonder twijfel Amsterdam, Molsteeg 12. E. F. EDEN. VAN MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. WAALWIJK, hebben de eer te berichten daf zij VOORHANDEN hebben J]---, eene groote sorteering van de beste en meest |f gerenommeerde JANSEN, 9 UITGEVER van De Echo van het Zuiden" Del Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken. Brochures, Boeken. Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f3,per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Arm-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. ING3NEGEREN en J. P. BOL. Zomerdienst van 1882. over LOONOPZAND en KAATSHEUVEL naar WAALWIJK en CAPELLE. dat thans Woensdags en Zaterdags verschijnt met twee of meer platen, in ieder nomraer, betrekking hebbende op de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop der week plaats vonden. Alle belangrijke zaken op het gebied van JUSTITIE en POLITIE worden zoo uit gebreid mogelijk, meest volgens officieele bronnen, meegedeeld. KEURIGE FEUILLETONS met PLATEN enz. enz. De abonnementsprijs is voor Amsterdam fl.voor alle andere steden franco thuis fl.15 per drie maanden. Zij die zich nu abonneeren ontvangen de nommers tot het begin der volgende maand gratis. NB. Abonnementen worden ook door alle boekhandelaren en postdirecteuren aange nomen. Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. en van beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Buitengewoon groote sorteering van Voor het bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemokt,koming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk di»or W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41*, 10.11. Boxtel-'s-Boseh 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7- Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.45. s-Bosch Box. 5,55 8,29 9,55* 12 1,3 3,39, 5,8* 8.30 10,19. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.31* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 9. 10.47. Eindli.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8,40 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 S,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,401,7 1,43* 3.5 5,59* 6 47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 6,55* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Oosterspoorweg. Nijmegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.Ï, 6.9.43. 's Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6.9. 9.10.10.57 Tilburg-'s Bosch. 7.48, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.53. Grand Central Beige. Tilburg-Tnrnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2,32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9,43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34.' Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOT EN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 H Heusden5.30 Overige W erk dagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 's mg. Waalwijk 4.45 Heusden7.30 Stoorabootdienst Waalwijk-Bordrecht-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag-en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk: Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 u. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Arasterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel- Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 5.30 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15' ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,ure; de overige dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag 1 uur de9 namiddagsde overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 's m. lot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's ar Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sar. en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telcgrnnf-Stnatsspoorwegea. Eiken dagook op Zon en Feestdagen van. 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting eri uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tan tien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op v\ erkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 'sm. van 12 uur tot 1 uur nam. van3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur. Tilburg (Koningshoeven) (Heuvel) (Slation) K (Heikant) Loonopzand v. Kaatsheuvel (Nieuweweg) a. Tr. 1. v. v. v. v. 7.35 7.55 8.10 8.27 Tr. 3. 10.35 10.45 10.50 11.10 11.25 11.43 Tr. 5. 1.45 1.55 2.00 2.25 2.40 2.27 Tr. 7. 3.40 3.50 3.55 Deze trein loopt alleen door tot de Veldhoven en is te 4 uur aan de remise. Tr. 11. 5.50 6.00 6.5 6.25 6.40 6.57 Tr. 15. 10.15 10.35 10.50 11.7 Kaatsheuvel (Nieuweweg) v. 8.29 11.44 Sprang v. 8.35 11.50 Besoijen v. 8.45 12.00 Waalwijk a. 8.50 12.5 Tr. 5 b 3.00 3.5 3.15 3.20. Tr. 9. 4.40 4.45 4.55 5.00 6.59 7.5 7.15 7.20 Tr. 13. 8.30 8.36 8.45 8.50 11.9 11.15 11.25 11.30 Kaatsheuvel (Nieuweweg) v. Id. v. Vrijhoeven Cappel v. Capelle a. Tr. la. 8.30 8.40 8.55 9.10 Tr. 3a. 11.45 11.55 12.10 12.25 3.00 3.10 3.20 3.53 Tr. 11a. 7.00 7.10 7.20 7.35 Tr. 15a. 11.10 11.20 11.30 11.45 Waalwijk v. Besoijen v. Sprang v. Kaatsheuvel (Nieuweweg) a. Tr. 2. 8.5 8.10 S.20 8.26 Tr. 4. 10.45 10.50 11.00 11.6 Tr. 66. 2.00 2.5 2.15 2.21 Tr. 8. 4.10 4.15 4.25 4.35 Tr. 10. 6.35 6.40 6.50 6.56 Tr. 12 8.5 8.10 8.20 8.26 Tr. 14 10.40 10.45 10.55 11.1 Tr. 2a Tr.4a Tr. 6. Tr. 8a Capelle v. 7.45 10.25 1.45 4.00 Vrijhoeven Cappel v. 8.00 10.40 2.00 4.15 Kaatsheuvel v. 8.15 10.55 2.10 4.25 (Nieuweweg) a. 8.25 11.5 2.20 4.35 Tr. 12a 7.50 8.5 8.15 8.25 Kaatsheuvel (Nieuweweg) Loonopzand Tilburg (Heikant) ld. (Station) ld. Heuvel ld. (Koningshoeven) v. v. v. v. v. A. Tr. 2. 8.28 8,45 9,GO 9.20 9.25 9,35 Tr. 4. 11.7 11,25 11,40 12,00 12.5 12.15 2.23 2.40 2.55 3.15 3.20 3.30 Tr. 8. 4.38 4.55 5.10 5.30 5.35 5.45 Tr. 12. 8.28 8.45 9.00 9.20

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4