Nummer 61. Donderdag 3 Augustus 1882. 5e Jaargang Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLET BUITENLAND. Frankrijk. Spanje. Engeland. Duitschland. Zwitserland. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Novelle van FRANZISKA. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel Met de kolossale meerderheid van 375 stem men (450 tegen 75) weigerde de Fransche kamer een verder crediet van 9A/2 millioen francs voor Egypte te bewilligen. Door de regeering was bij monde van Frey- cinethet crediet verdedigd met de verzekering o. a. dat geen interventie, maar slechts bescher ming van het Suez-kanaal werd beoogd eene politiek waaromtrent men met Engeland en de overige mogendheden was overeengekomen. Men zou slechts 4000 man zenden en niets zou verder gedaan worden dat naar uitbreiding van maatregelen geleekzonder toestemming der vertegenwoordiging. De interventiewaartoe Turkije thans besloten hadwerd afhankelijk gesteld van voorwaarden die de conferentie niet zou inwilligen. Niettegenstaande dit alles, niettegenstaande verder het ministerie de quaestie van vertrouwen stelde, verwierp de kamer met de bovengenoemde verpletterende meerderheid het gevraagde crediet, waarna het kabinet onmiddellijk bij den president der republiek zijn ontslag indiende. De crisisvreest men zal niet spoedig zijn afgeloopen en geheel zeker schijnt het nog niet te wezen of in de tegenwoordige omstandigheden natuurlijk niet dadelijk maar b. v. in het volgend voorjaar eene kamerontbinding r.iet het beste middel zal worden geoordeeld om aan den onhoudbaren toestand een einde te maken. President Grévy confereert druk met de presi denten der beide kamers. De toestand wordt ingewikkeld en moeïeli.'k geachtomdat men bij de stemming te doen heeft gehad met eene co alitie van onderling vijandige partijen waarbij voorstanders en tegenstanders eener Egyptische interventie gelijkelijk tegen het kabinet* hebben gestemdzoodat geen enkele juiste aanwijzing is gegeven omtrent eene te volgen buitenlandsche staatkunde. Een gevolg van het besluit der kamer waar- (overgenomen uit het Zondagsbl. van het R. N.) VIII. Nu wat schrijft de schoone bruid? vroeg een andere kameraad toen de jonge officier den brief had toegevouwen en tusschen zijn uniform gestoken. Ik dank u voor uwe belangstelling, Möller, lnidde het antwoord het gaat hun thuis allen goed. Margareta wordt weder vroolijk bij de gedachtedat het voornaamste van den oorlog nu achter den rug is. Gelooft gij dat dan ook Fcrnau vroeg luitenant Möller zeer ernstig, volgens mijn mee ning zal het morgen de beslissende dag zijn of en wanneer wij vrede zullen krijgen. De Frar.scben zijn nog niet verslagen. Laten wij een poosje gaan wandelen, sprak Fernau plotseling en de beide heeren stonden op. Toen zij eenige schreden van het pratende gezelschap verwijderd waren, bleet Albrecht staan, bood zijn kameraad de handen en sprak ernstig maar eenvoudigMöllermorgen val ik. Dat verhoede de hemelriep deze geheel verschrikt. Man hoe kom je op ztolke denk-^ beelden Ik heb er een voorgevoel van meende Fernau en wandelde bedaard verderdenk niet dat die gedachte mij koud laatneen daarvoor ben ik veel te gelukkig door het bezit van een zoo geliefde bruid. Het is niet gemakkelijk afstand te doen van zijn gelukkige verwachtin gen geloof mij, vriend. Doch ik ben een christen en soldaat. Ik zeg het u alleen om van u de belofte te verkrijgen dat wanneer ik morgenavond ontbreken mocht of gij mij ziet vallengij mijn nalatenschap zonder uitstel schijnlijk is het, dat aan de Fransche oorlogs schepen te Port-Saïd last is gegeven om nabij de stad te statiocneeren en niet langer te kruisen door het kanaal. Bij de voorstelling in het Hippodrome te Parijs zijn Woensdagavond twee rijderessen van het paard gevallen. De een brak haar been terwijl de andere inwendig erg gekwetst werd. Voor beiden bestaat levensgevaar. Spanje is altijd het land der roovers geweest, en schijnt het nog heden te zijn, zooals blijkt uit het volgende, dat voor eenige dagen gebeurde te Fuensata, een gerenommeerde badplaats: 't Liep tegen den nacht en in den tuin van een der eerste hotel genoten de logés van den prachtigen avond en rustten zij uit van de ver moeiende warmte van den dag. Plotseling verschenen 16 mannen tot de tanden gewapend in den tuin en riepen dat allen zich op den buik moesten werpen. In plaats van dit te doen vluchtten allen in het hotel en barricadeerden de deuren. Twee toesnellende gendarmen werden doodgeschoten de eigenaar van het hoteldie zich met een revolver gewapend in den tuin waagde, eveneens. Nu deden de roovers een stormaanval op het hotel, doch te vergeefs. Zij trokken afden geheelen nacht was natuurlijk iedereen op de been. Den volgenden morgen zocht men te vergeefs de twee dochters van den waard de bandieten hadden ze meegesleurd en eischen een hoog losgeld. Dat Fuensanta op het oogenblik zonder badgasten is, begrijpt men. In het hoogerhuis werd Vrijdag door lord Kimberleyden minister van koloniën de be moedigende mededeeling gedaan, dat Cyprus aan Engeland in den eersten tijd ongeveer 40,000 pond sterling (bijna 3 ton) per jaar zal kosten. The Times houdt het voor zekerdat aan de mijnen zult zenden met het bericht van mijn dood. Ziet gij dat medaillon met het portret van Gretchenhaar brieven en mijn afscheidsbrief aan haar, kameraad, dat is mijn verzoek zendt dat alles dadelijk weg, uw hand daaropvriend. Dat de groote God het verhoede! sprak Möller ernstig. Dcch wanneer het geschieden mochtdan mijn eerewoord daarop dat uw wcnsch vervuld zal worden. Ik dank u luidde het bewogen antwoord en beide officieren drukten elkaar de hand. Be daard keerden zij weder naar het gezelschap terug. Maar zegt mij eens heeren, waarom zon dert gij u zoo afhier hebben wij een heerlijk biertjekomtanders is het weg. De kleine dikke majoor hield Fernau rasch een glas voordeze bedankte echter en zeide ernstig Ik heb zooeven aan luitenant Möller mijn testament gegeven wie van u allen mij morgen ziet vallen moet het hem mededeelen opdat hij dan mijne dierbare zaken bij zich kan nemen. Een ernstige zwijgen volgde op die eenvou dige woorden meer of minder gevoelden allen dat onverklaarbaar gevoel, waarvan zij zoo even spraken zult ge morgen nog leven of niet Den volgenden avond had de vesting zich overgegeven. Napoleon was gevangen genomen en na een heeten bloedigen slag had het Duit- sche leger een glorierijke overwinning behaald maar dat ten koste van vele offers. In een kleine boerenwoning van Beaumont lag Albrecht von Fernaueen kogel had hem in het hart getroffen. Zijn vermoeden had, hem niet be drogen. Met ontbloot hoofd stonden zijn ka meraden om den doode en aller oogen waren vochtig toen de overste met bewogen stem sprak Een heldendood Mocht een ieder bij zijn sterven zoo algemeen bemind en betreurd worden als onze doode kameraad 1 de Turksche troepen wanneer ze in Egypte landen zich met die van Arabi zullen vereenigen, waardoor Engeland zou kunnen gedwongen wor den om óf Egypte aan de revolutie ten prooi te laten óf in oppositie of botsing met de Turken te geraken. Eene samenwerking met Turkije acht the Times eerst mogelijkwanneer deze mogendheid slechts een matig contingent zendt, dat onder de orders van den Britschen opper bevelhebber zal moeten opereeren. De Engelsche stoomboot Orient vertrok Zaterdag naar Alexandriè met het eerste bataljon der Schotsche garde den hertog van Connaught, generaal Willes en den staf der eerste divisie van lie* Egyptische expeditiecorps. "^e ]?r'ns van a'es> die mede naar Egypte wilde, blijft, op verlangen zijner koninklijke moedertehuis. Het lotdat prins Napoleon bij de Zulu's trof, bewees trouwens, dat de heeren dergelijke expeditie niet als hunne gewone duiven-schieterijen moeten beschouwen. The Times acht zich gerechtigd tot de be wering dat de jongste schaak-zet van de Porte slechts ten doel heeft Engeland en andere mo gendheden die ter conferentie vertegenwoordigd zijn tegen elkaar te verdeelen. Gelukkig echter, zegt het bladzijn die mogendheden cr van overtuigddat Engeland's tusschenkomst in Egypte thans volstrekt noodzakelijk is ge worden. Aan eene verhindering daarvan wordt daD ook 'niet gedacht. Zelfs toonde geen der mogendheden zich geneigd daartegen te protes teeren terwijl de medewerking van Turkije slechts zal worden aangenomen onder voorwaar den waardoor het ernstig gemeende daarvaD voldoende zal moeten gewaarborgd worden. Het onderzoek door de politie te Dublin ingesteld, schijni het vermoeden te bevestigen dat de persoon van Obrien of Westgate die zich te Caracas bij de politie aanmeldde als een der moordenaars van Cavendisch en Burke zijne verklaring aflegde onder den invloed van krankzinnigheid en dat de man aan de misdaad part noch deel had. Westgate was jaren lang als loods werkzaam bij den stoombootdienst Aan het hoofdeinde stond Eduard het gelaat achter de muts verborgen. Niemand zag wat er in hem omging. Hij streed als een man. Na lange jaren sedert zijn kinderjaren bad zijn ziel^ tot den Allerhoogste Laat mij aan hem gelijk worden. Bescherm Gij mij voor mijzei ven Ernstig en zonder een woord té spreken schudde hij de hand van al zijn kameraden en bedankte voor alle aanbiedingen om de wacht bij het lijk te houden. Hij wilde alleen bij den aoode waken, hij wilde hem, die niet meer antwoorden kon nog vele dingen zeggen. En daarbij trad de loodkogel van den oudejaars avond voor zijn verbeelding op. Albrechts lot was uitgekomen zou ook voor hem het ruitenaas niet uitblijven? Het was wintereen strenge winter. Een vastgevroren wit sneeuwkleed lag over het land schap en schel klonken de Zondagklokken door de koude lucht. Het slot Fernau lag daar nog onveranderd maar alleen van buiten onveran derd. Binnen had er veel plaats gehad. Op den dag dat het doodsbericht van Albrecht aan kwam was de heer von Fernau door een be roerte getroffensprakelooszonder zich te kunnen bewegen, lag hij daar op de sofa, slechts in zijn zwakken blik was de smart zijner ziel te lezen. De dokter trok Margareta ter zijde en verklaarde dat het waarschijnlijk nog heden zou afloopen. De zielstoestand van het meisje te schilderenware onmogelij'k geweest. Zij had het gevoel niet kunnen overmeesteren dat' zij den verloofde hier beneden voor het laatst had gezien. In wilde vertwijfeling met gevou wen handen had zij in haar kamertje op de knieën gelegen en God gesmeekt baar die ramp te sparen. Toen had zij bevende den bijbel ter hand genomen er. daarin gelezen langzamer hand was de rust in haar teruggekeerd. Toen de overwinningsberichten bekend en de veld- postbricven aangekomen waren toen was dat tusschen Dublin en Glasgow. Later voer hij op Rotterdam. Hij stond in den laatsten tijd bekend als niet wel bij het hoofd. Met het oog op de zeer aanzienlijke schade, die vele Duitsche kooplieden en industrieelen tengevolge der Egyptische verwikkelingen hebben geledenheeft de kamer van koophandel te Frankfort zich tot den rijkskanselier gewend. Daar de agenten uit Alexaodrie en Kaïro zijn gevlucht, het tegenwoordig verblijf der meeste schuldenaars niet bekend is en de waarde der geplunderde of verbrande goederen rog niet kan worden geconstateerd, heeft de kamer den rijks kanselier verzochtaan de Egyptische regeering voorloopig k( nnis te geven dat er vergoeding van schade wordt geëischten tevens bij haar de noodige stappen te doen om deze eischen behoudens onderzoek aangaande hunne geldig heid te steunen. - In Sonburg zijn zeven jongelieden twee meisjes en vijf jongensdoor onvoorzichtigheid om het leven gekomen. Zij zouden een zeil tochtje maken maar nauwelijks was het vroo- lijke clubje in de bootof het ranke vaartuigje kantelde om en allen vieien in het water. Een van hen kon uitstekend zwemmenmaar het schijnt dat de anderen zich aan hem vastge klemd hebbenwant ook hij heeft het land niet kunnen bereiken. Den volgenden dag werden de zeven lijken opgevischt. In het kanton Freiburg heeft een zware storm, vergezeld van hagelbuien groote verwoestingen aangericht en veel van de te velde staande ge wassen geheel vernield. Te Lauterbrunnen werden Dinsdagmorgen vijf of zes schokken van aardbeving waargenomen. Op den Gothardspoorwegbij den ingang van de tunnel van Polmengo, was een rotsblok losgeraakt en op den weg gerold. De baan wachter bemerkte dat op het laatste oogenblik min— arm gewond hart opnieuw met hoop vervuld. De telegiaramen van de overwinning bij Sédan hadden die hoop zeldzaam verkoeld, zij wist nog niets van den afloop van den slag, doch lood zwaar drukte het haaf op het hart, en de ijskoude vingers werden ontelbare malen tegen het voorhoofd gedrukt. En toen kwam debrief van luitenant Möller en daarbij bij dat kleine pakketzij wist den volgenden dag niet meer hoe zij het bericht had opgenomenhet was haar alsof een snaar in het hart gebroken was. Zij was bewusteloos neergezegen hoelang zij zoo gelegen haddat wist zij nietbij haar ontwaken vernam zij hoe het met oom stond en donker in het hart doch strak en zonder tranen ivas zij naar tante gegaan om haar den last te helpen verlichten. En toen was de dood gekomen stil en zonder pijn Mevrouw von Fernau was met den uitroep Hij is bij Albrecht, onmachtig in de armen van haar nicht gezonden. Maanden waren er sedert dien dag voorbij het was Januari. In zwaar rouwgewaad zat Margareta heden aan het vensterde donkere kleeren deden het bleekc maar toch zoo schoone gelaat nog meer uitkomen, al de smart en de ellende had Mar gareta uitwendig niet veranderd. Heden werd de ritmeester Eduard von Fernau verwacht, die door de linkerhand geschoten, buiten dienst was gestelden nu thuis verdere genezing kwam zoeken. Hij was uil 's lands dienst 'gegaan om later pensioen te krijgen. Vol kommer dacht de jonge dame aan ruitenaas dat zijn lot zou zijn. En daarbij kwam de herinnering aan dien vroolijken oudejaarsavond weder in haar op; vol vertwijfeling sloeg zij de handen ineenhet beeld der lieve dooden kwjim weder zoo levendig bij haar op. Neenneenweg met die ge dachte zij wilde sterk zijn in het lijden, daar boven zou zij hem wederzien. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1