VLETTERS, -A~ er. ZBiztris:, EEN HUIS «BA li NOTABIS LANDRÉ, De WEISCHAREN van het Naps Mr. Steenhouwer, - VüOSCH Stoomtramweg-Maatschappij, STDIVEBSNOVELLEN, van af heden 75 Cent 25 Cent per dozijn* JAARMARKT WAALWIJK Wolberichten. 40 a BO en TUIN, INKTSOORTEN, Schoorsteenmantels. voor HANDBOOGSCHUTTERIJEN Boelplaatjes voor Kruisboogschutterjjen te Vrijdag 4 Augustus 1882 I I I I I I I I. 13 I Handelsberichten. \i)vi:»n i:\TiEN? Worden GE'VRA AGD: liefst aken met één man), VERPACHTING ONTVANGEN: Antoon Tieten. Fabriek en Magazijn MARKEREN ANTOON TIELEN, GEILLSTREERDE per dozijn. Franco aan huis. Waalwijk. ANTWERPEN. 0 a s B S* ftsi CATO DE LEEUW-Verdussen. Voorspoedig bevallen van een wel geschapen ZOON, ANNA MARIA DE CORTIE- Kemmeren. Waalwijk, 2 Augustus 1882, een groote voorraad van de beste Groene-, blauwe- en Carmininkt. Inkt om linnen te merken, VLOEIBARE LIJM, enz. te Vlijmen, is voornemens op Vrijdag 4 Augustus 1882, PUBLIEK TE VERPACHTEN: NOORDBRABANTSCHE (lijnen Tilburg over Loonopzand en Kaatsheuvel naar Waalwijk en Capelle) zijn verkrijgbaar a 2 cent per stuk bij te WAALWIJK. Naar wij vernemen zijn reeds een tweetal spoorwegbeambten te Steenwijk in hun betrekking geschorst. (Z. Ct.) Bij vonnis van de Arr. Rechtbank is ver oordeeld tot drie maanden eenzame opsluiting, de beruchte vischkooper Cornelia Fluitersdie den veldwachter Van Poppel van Prinsenhage met zijn juk een slag gaf. Te Gouda zijn in het midden van den nacht in een bewoond huiswaarvan de man op een fabriek werkte, maar de vrouw gerust lag te slapen, door insluipingeenige voorwerpen gestolen o. a. een zilveren horloge, een zilveren knip met f 6 en eenig klein geld en uit de kamerwaarin de vrouw lag te slapen een zwart laken jas en dito broek. Men meent den dader in handen te hebben. Vrijdag middag omstreeks half drie ure ontstond er te Huissen plotseling brand, zonder dat men de oorzaak er van kan vermoeden in een huis gelegen nabij het Klaphekken Bin nenveld. Twee huizen, bewoond door drie ge zinnen waren weldra een prooi der vlammen. Een varken en eene geit kwamen in de vlam men om. Huizen en inboedel zijn bij verschil lende maatschappijen tegen brandschade geas sureerd. De schade begroot men op p. m. f 6000. Te Schildwolde is een driejarig kind, dat bij een molen speeldedoor een der wieken gegrepen. Het werd weggeslingerd en zoodanig verwonddat de dood spoedig volgde. Bij den persoon die den diefstal in de pastorie te Sprundel heeft gepleegd en die door de werkzaamheid van de wachtmeesters Geerts te Sprundel en Vogel te Breda is opgespoord zijn nog alle gestolen voorwerpen gevonden zonder dat er iets aan ontbrak. Hij had ze verborgen op een zoldertje in zijn bestede. De dief, Belg van geboorte, verklaarde in zijn land reeds 4 jaren gevangenisstraf te hebben ondergaan wegens diefstal. Het is niet onwaar schijnlijk dat hij ook aan de vele andere dief stallen in den laatsten tijd in de baronnie ge pleegd niet vreemd is. Te Budel zijn een 30-tal Fransche Capu- cijner monniken aangekomen die na de uitdrij ving over OostenrijkItaliëTirol en Ierland verspreid waren. Zij hebben aldaar een gebouw betrokkenhetwelk door verdreven priesters tijdens de Fransche revolutie in 1797 aangelegd is. Na eenige verbouwing voldoet dit thans weder aan de eischen eens kloosters. De hoogste prijs in de Haarlemsche paar- denleterijdeze week gehoudenis ten deel gevallen aan vier boekdrukkersgezellen van de heeren Vermande Zonen te Hoorn. Het water is gelukkig tot staan gekomen zoodat het gevaar voor verdere overstroomingen vooreerst geweken is. Dezer dagen deed een landbouwer te Maastricht aangifte bij de politiedat men hem op de markt aldaar geld uit den zak had gerold. De commissaris van politie herinnerde zich, dat een te dier plaatse welbekend zakkenroller sedert eenige dagen uit de gevangenis ontslagen was. Men informeerde dus eerst of de ontslagene op den bepaalden dag ter markt was geweest. Toen het antwoord hierop bevestigend luidde arresteerde men den zakkenroller, die halsstarrig alle schuld ontkende. Men ondervroeg hem naar het gelddat hij bij zich droegmaar daar hij dit niet kor. verantwoorden koos hij ten slotte de wijste partij en bekende schuld. Oogenblikkelijk werd de delinquent ter beschik king der justitie gesteld. Tengevolge van den hevigen stroom op de Maas is te Maastricht een schip, met steenen geluden tegen de Maasbrug gestooten en kort daarna gezonken. Van de beide opvarenden wist zich één door zwemmen te reddenterwijl de ander in een tot hulp uitgezonden bootje werd opgenomen. Twee Engelsche touristen in behoorlijk en net reiscostuum met fashionable uiterlijk in wie niemand zwervers zoude herkend hebben moesten heden in aanraking komen met den hoofdcommissaris van politie te 's-Hage, die belast is met het toezicht over de vreemdelingen, daar het gebleken is dat zij behooren tot de categorie van buitenlanders zonder geld of middel van bestaan wien gewoonlijk gratis een retour biljet naar hun vaderland wordt verstrekt. De justitie te Maastricht heeft zich Don derdag naar Mheer begeven waar een gedeelte van een kinderlijkje is gevonden. Uit het on derzoek zou zijn geblekendat eene weduwe aldaar van een dood kind is bevallendat zij in tweeën gedeeld en vervolgens in het water zou geworpen hebben. Na lang te vergeefs gezocht te hebben naar den dader van den in de vorige maand gepleegden diefstal bij den landbouwer Ekkelen- kamp te Dalfsenmoet thans gebleken zijn dat de eigen dochter van den bestolene de schuldige is. Men heeft geld goud zilver en kleedingstukken onder den vloer in een kamertje verborgen gevonden. In de afgeloopen week werd in een tapperij in de Quellijnstraat te Amsterdam de bediendedie eenige opgeschoten jongens niet wilde binnenlatenzoodanig door hen mishandeld dat hij terstond ter verpleging naar het Israël, gasthuis moest worden vervoerd alwaar hijna de twee hoofddadersdie reeds dadelijk werden gevattegen over de justitie te hebben herkendWoensdag aan de gevolgen der mishandeling overleed. De ongelukkige laat een vrouw en zeven kindereu achter. Zor.dag namidag had er een ongeluk plaats op den Loosduinsche weg. De paarden van een voor een koffiehuis stilstaand rijtuig schrikten door het voorbijrijden van den tram en sloegen op don hol. De zoon van den kastelein W., die bezig was de paarden te voederen geraak te onder het rijtuig en werd zwaar gekwetst. Met de raderbaar werd bij naar het gasthuis vervoerd terwijl de hollende paarden een eind verder op den weg tot stilstaan werden gebracht. Onlangs zag men te Abbi, in het Fransche departement Tarn, twee jonge kinderen, die hun boezelaartjes vol goudstukken hadden welke zij met vorstelijke mildheid uitdeelden aan alle kinderen die zij ontmoetten en bij handen vol op straat uitstrooiden. Toen men onderzocht, hoe de kleinen aan die schatten kwamenbleek dat zij in een der kamers van het huis waar zij schoolgaan een lossen steen gevonden hadden, dien zij oplichtten en waaronder zij in een ouden zak den schat vonden. De eigenaar van het huis onderzocht die plek verderen vond nog een zak met zilverstukken. De geldstukken vertoonen de borstbeelden van Lodewijk XII en XIV, en zijn waarschijnlijk daar verborgen in de dagen der herrr*ping van het edict tan Nantes. Over het algemeen is de veiling zeer ge animeerd en bijna al liet aangebodene werd toegewezen tegen de iniddelkoersen der laatste veiling te Londen, behalve Adelaide, die soms iets lager waren. aj ✓cS iO O ld iO O iO O CO r-1 Tft 05 05 CO 03 rj* Tji l' ci r-i ci ©i i—i CO /C3 03 ei Sm p »o co co ©i O O vo lO co ©i CO CO r-i cri r ©4 Ti 03 ✓c3 - Ti f CO* I I /C3 5s S io XO oo CO O o CO LO co ©i ©i ©i o CO lO iO CO O O iO O tJI co o rji ©i ©t ©i ©i I l o? l I I bO p o d ?3 co p-i o OS f I I I «M I O t— ©i fö Ti O O rd Q P-l O PM 03 5? d co Ti 03 f-< P O O 03 Ti 03 d m m Ti O O M p 03 d 03 Uï Van 26 Juli tot 5 Augustus worden aan geboden enkel La Plata. Het getal koopers is talrijk en zooals wij zeiden, de verkoop zeer geanimeerd. Moeder wol van Buenos Ayres gaat tegen middel- prijzen der vorige veiling, terwijl lamswol van Buenos Ayres en wol van Montevideo over 't algemeen 5 a 10 centimes lager is. Deze uitslag kan beschouwd worden als zeer voldoende en overtreft de algemeene verwachtingen. Aangevoerd 4-08 balen Buenos Ayres per „Dalton", 732 balen Montevideo per dito, 849 balen San Nicolas per „José Maria'', 1080 balen Buenos Ayres per „Costante", 617 balen Montevipeo per „Handel", 109 balen Australische, 130 balen van Genua, 219 balen van Odessa en 549 balen van Engeland. GORINCHEM, 31 Juli. De aanvoer van granen was lieden gering met weinig handel; het aangevoerde vond gedeeltelijk plaatsing tegen vorige prijzen. Men besteedde voor: ris'tarwe f 10,50 h 11.00 roode dito f9.50 a 10,25; witte dito f 9,50. a 11.00, inl. rogge f 0,00 0.00 buitenl. dito f 0,00 a 0.00 gerst f5.50 a 6.00, haver f3.50 3.7» beste kook- erwten f 0.a 0.00beste mestingerwten f 0,00 f 0.00 duivenboonen f0.00 k 0.paardenboonen fO.OO a 0.00 lijnzaad f 00.00 00.alles naar qual. en per heet. GORINCHEM, 1 Augustus Bij een aanvoer van ongeveer 300 stuks vee was de handel heden vlug. 1ste soort Kalfkoeien 2de Kalfvaarzen Vare koeien Guiste Vaarzen Melkkoeien l'Ajarige Ossen Pinken Hokkeling ossen stieren Graskalveren Nuchtere Kalveren Varkens: zware van 150 kilo minder zware 00 üt 00 c. pei van 6 8 weken f 6.00 A f 10 Boter fl,10 f 1.16. Eieren fl,00 k 1.10 de 26 stuks. f275 f330 f160 f225 f160 f230 f140 f200 f 75 f140 f150 f220 f 00— f000 f 50 f 90 f 00 f 00 f f 00 30 00 f 16 f f6.00 f 13 olden 48 52 ct ilofokvarkens per stuk. *ÖV Voorspoedig bevallen van een wel schapen ZOON Waalwijk, 31 Juli 1832. aan den te maken dijk bij het eiland Rozen burg. Men vervoege zich bij D. C. HAKKERS, te Werkendam, of W. H. SWETS Pz., te Hardinxveld. DE NOTARIS te Waalwijk, zal voor zijn principaal op Woensdag 16 Augustus 1882, VEILEN, en op 30 Augustus daarna FINAAL VERKOOPEN, telkens des avonds 7 ureter herberge van dew. DIJKMAN te Sprang, te Sprang, sectie B., nummers 878 en 1426, samen groot 16 aren 6 centiaren. van als SALON-, ALIZARIN- en ALEPPO, iu flesschen van verschillenden inhoudzoowel groote als kleine. die nooit uitgaat eu steeds zwart blijft en niet vloeit. cJ&cótc zweette cEtij jmkt. Waalwijk. Kaartjes, bevattende de van de des namiddags te 4 uren, ten huize van de weduwe J. MOMMERSTEEGte Vlijmen, in het Vlijmensche veld of Meerland, hene vens 3 perceelen STROOISEL. van bevattende GEILUSTREER DE NO VELLEN in Geïllustreerden Omslag. Verder eene rubriek Land- en VOLKEN KUNDE, Geïllustreerd, met Geïllustreerde beschrijvingen van fabrieken uit alle oorden der wereld, waardoor het werk een wereld- adresboek wordt van blijvende waarde voor iedereen en tevens een sieraad op elke lees tafel. De prijs is slechts 65 cent vooc dertien wekelijksche afleveringen. Advertentiën op den omslag 15 cent per regel. Alle Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. Rotterdam, S. BLOK.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3