Nummer 65. Donderdag 17 Augustus 1882. 5e Jaargang. rru Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. llLl BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. LI Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. Novelle van FRANZISKA. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau vaA Adolf Steener,Hamburg. Reclamesl5 cent perregel Te Borgerhout heeft in een gebouw, waar de vuurwerkmakers van het leger hun gevaarlijk werk doen, een verschrikkelijke ontploffing plaats gehadwaardoor het gebouw voor een groot deel vernield en acht soldaten waaronder vier doodelijk gekwetst zijn. De oorzaak van het onheil is nog onbekend. Dokter de Paepedie zooals men weet te Brussel op den minnaar zijner echtgenoot schoot, is voorloopig op vrije voeten gesteld. De toe stand van den gekwetste is bevredigend en hij neemt vootdurend in beterschap toe. Fenayrou is ter dood veroordeeld, zijne vrouw Gabrielle tot levenslangen dwangarbeid, en Lucien tot 7 jaren dwangarbeid, De Parijsche heeren Scholl en Harden Heckeyde twee vechtersbazen wit de Belgische politie herhaaldelijk het plukharen verbood hebben elkaar toch eindelijk „ontmoet.// Te Malmedy in de Rijnprovincie wisten ze gedurende drie kwartier uurs aan de oplettendheid der Duitsche politie te ontsnappen en volgens de Parijsche bladen bewijzen van groote dapper heid te geven. Het gevecht was al de drie kwartier echter zonder resultaat en zesmaal werd dan ook opnieuw begonnen. Eindelijk kwam de politie en aan de eer was voldaan. Ware de politie 40 minuten vroeger gekomen de eer was waarschijnlijk ook gewroken geweest! Op den dag van het nationale feest, den 14den Juli 11. verhieven zich verschillende lucht ballons boven Parijs. Een daarvan bestuurd door den heer Perron president van de Aca démie d'aérostation météorologique en den heer Sottin secretaris van de Association scientifique de Francebarstte plotseling op eene hoogte van 650 meteis, en stortte neder met eene duizelingwekkende snelheid. De ballon deed aanvankelijk dienst als valscherm maar, naar mate het gas door de wijd geopende scheur ontsnaptewerd de val sneller en sneller. Perron had de tegenwoordigheid alle lastdie in het schuitje was over boord te gooien en het anker (overgenomen uit het Zondagsbl. van het R.N.) X. Als had de grond zich voor haar voeten ge opend zoo sprong het meisje ontzet terugzij kon geen woord uitbrengen, met lijkbleeke wan gen zag zij hem aan en vouwde krampachtig de handen. „Eduard" bracht zij er eindelijk met moeite uithoe kondet gij zoo eerloos en slecht met mijeen arme weeshandelen Hij gaf mij anders het geld nietlachte hij woeBt en weet gij niet dat ik u bemin Mar gareta sedert het eerste uur dat ik u zag Zij sidderde en maakte een afwijzende beweging met de handen doch hij ging voortIk heb jswaar geleden toen ik zag dat Albrecht u en gij hem eveneens bemindet. Er was een tijd dat gij mij alleen op den goeden weg terug hadt kunnen brengendoch gij keerdet mij den rug toe. Ik weet dat ik heden op uw liefde geen aanspraak meer mag makendoch bij de nage dachtenis aan Albrecht zweer ik ured mij in uw hand ligt mijn eer. Hij had de kamer verlaten en steunende stond het meisje op, om de deur te sluitenzij moest alleen met haar hart dien zwaren strijd strijden. De oude dame had herhaalde malen aan de deur geklopt zonder gehoor te krijgen en het was reeds donkertoen Margareta van hare knieën opstond. Zij had God om kracht ge- uit te werpen voor hij de aarde bereikte. Bij geluk viel de ballon op den muur van een huis, zoodat een gedeelte van het net en de taf aan de eene en het schuitje aan de andere zijde daarvan terecht kwam. De schok werd daardoor gebroken en de beide reizigers kwamen met eenige lichte builen en den schrik vrij. De oor zaak van dit onheildat ergere gevolgen had kunnen hebbenis hierin gelegendat men onder het vullen het net verving door een an der dat te klein waswaardoor het gasbij het uitzetten in de hoogere luchtlagen moest ontsnappen. De zijde werd hierdoor aan een aanzienlijke drukking blootgesteldzoodat zij scheurde. De Times zegtdat wanneer de opstand in Egypte onderdrukt is Engeland de Europeesche mogendheden zal uitnoodigen het fait accompli te erkennen en de maatregelen goed te keuren, die genomen worden door de mogendheid, welke de rebellie heeft onderdrukt en de orde hersteld. Er is sprake van een plan der rijksregeering om alle Duitsche kamers van koophandel ten opzichte harer verslagen en andere mededeelin- gen onder dezelfde voogdijschap te plaatsen waaronder thans de Pruisische zijn gesteld. De kamers in de andere bondsstaten op wier ver slagen het Pruisische departement van koophandel geen invloed heeltblijven onvermoeid ijveren tegen de economische politiek des rijks. Zotf verklaart de kamer te Maintz dat er nog altoos niets is gebleken van een nieuw leven en eene nieuwe ontwikkelingdie bij de vaststelling van het tegenwoordige toltarief aan handel en nij verheid werden voorspeld. De Neurenberger kamer protesteert ten krachtigste tegen het streven der rijksregeering om op den ingeslagen econo- mischen weg door te draven, enz. "Vandaar dat de regeering bereid is gevolg te geven aan het denkbeeld om eene rijkswet op de kamers van koophandel in te voeren. Het is echter de vraag of de rijksdag zulk een wet zou aannemen, wan neer de kamers daardoorevenals in Pruisen buiten staat werden gesteld om ongunstige oor deelvellingen over het tarief van in- en uitgaande rechten, enz. kenbaar te maken. Aangaande het ongelukdat de Duitsche smeekt, zij had naar middelen gezocht om de ramp te ontloopenmaar zij had er geene ge vonden. De bede van den doodede liefde die Albrecht voor zijn broeder had gekoesterd dat waren de ketenen die haar vasthielden zij mocht ze niet afschudden. Het was van nu aan haar levendoel en zij zou God om kracht bidden. Nog denzelfden avond ontving de heer von Fernau een brief zijner nicht roet een gunstig antwoord en het verzoek om bij haar te komen om het noodige voor het huwelijk in gereedheid te brengen. Weder waren twee jaren voorbij. Het was den 2en September. Yan het kerkhof van Fer nau kwam langzaam een vrouwengestalte wan delen diep in gedachten liep zij daarheen naar de dorpstraaten zacht ratelden eenige dorre bladendie door haar sleep werden voortge trokken. Het was de jonge vrouw von Fernau Margareta. Een beduidende verandering had die tijd op het vroeger zoo bloeiende wezen gemaakt. Nog was zij schoon, maar hare trek ken waren vermagerd en toonden lijden aan. De schoone donkere oogen spraken van menig bittere traan en om den mond lag een droeve pijnlijke trek. Sedert zij nu voor drie jaren met Eduard voor het altaar had gestaan en hem trouw had gezworenwas zij een stil lijdend vrouwtje gewordengeen klachtgeen woord van verwijt had bij ooit van haar vernomen. Toen zij na haar jawoord naar hem toe was gekomen had .«zij hem met een eerlijken blik gezegd dat Albrechfs beeld steeds in haar hart zou blijven wonen en zij nooit de rouwkleederen voor hem zou afleggendoch voor het overige stoomboot Mosel op de Engelsche kust is over komen wordt nog gemeld dat de boot met volle kracht op de rotsen is geloopen. De ge heele kiel schoof op de rotszoodat de passa giers met de ladinghet goud en de brieven zoodra mogelijk in veiligheid moesten worden gebracht. Ondanks den zwaren mist kwam alles, dank zij de hulp der stoomboot Rosettabe houden te Falmouth aan. Het schip zelf schijnt verloren, doch men hoopt de geheele lading nog te kunnen redden ofshoon de mist het opber gen zeer bemoeielijkt. Ook te Wezel heeft voor eenige dagen een spoorwegonheil plaats gehaddat gebeurde met den trein die te 5.50 daar aankomt en naar Amsterdam bestemd is. Men hoorde op het perron den trein aankomen, het fluitsignaal voor den remmer werd gegeven maar de trein bleef uit. Na eenigen tijd kwam de locomotief met den goederenwagen aanstocmen en vernam men, dat het andere deel van den trein aan de over zijde van de brug was ontspoord. Bijna de geheele trein lag als eene ruïne. De beide eerste wagens 1ste en 2de klasse lagen met gebroken wielen omverde derde wagendie door het breken van een wielband het ongeluk had ver oorzaakt vond men met de voorwielen diep in den grond terwijl het achtergedeelte nauw in evenwicht bleef op een spoorwegaijk. De buffers waren diep in een vierdeu wagen gedrongen die ook nagenoeg was vernield. De vijfde wagen was half ontspoord de zesde en de postwagen waren blijven staan. De rails waren, als waren het slechts dunne ijzerdraadjesgebogen en ge broken op sommige plaatsen stonden de afge broken punten drie a vier voet in de hoogte. Niettegenstaande deze verwoesting is geen ver lies van menschenlevens te betreuren. Vier heeren en drie dames werden min of meer gekwetst. Evenals de Duitsche keizer was ook keur vorst Johan George van Brandenburg overgroot vader. Op een dag had hij verscheidene zijner raadsleden bij zich toen zijn zoon en de kin deren van deze binenenkwamen om bij hun vadergroot - en overgrootvader te dineeren. De kleine prinsen waren erg luidruchtigvoor al de latere keurvorst George Willem die op zijn stokpaard schreeuwend en zingend door de zalen huppelde. De overgrootvader zag dat een wijl lachende aantoen stond hij deftig op en zei met komischen ernst tot zijn zoon Mijn zou zijvolgens belofte uan haar tante en haar gegeven woordhem in alle zaken getrouw zijn en volgens plicht de plaats als zijne echtgenoot innemen. Bijna met eerbied had hij haar kleine hand gekustmet waar berouw zijn onrecht bekend en beterschap beloofd. Nutteloos echter! Drie maanden na het huwelijk had hij bij de jacht zijn schoonste paard verdobbeld. De jaren verliepen en vol angst merkte Gretchen op, dat zij hem niet vermocht te redden; hij was bijna nooit des avonds thuis en was het een enkele keer het gevaldan zat hij suf en in zich zelf gekeerd naast haar stond zij dan bedaard op om naar de piano te gaan en zong zij een lied voor hem dan gebeurde het, dat hij voor haar op zijn knieen viel en zich zeiven aanklaagde. En dan gevoelde zij groot medelijden en zij kon zoo liefdevol en overredend tot hem spreken, als een moeder tot haar kind. Dan beloofde hij ook beterschaphij maakte de schoonste plannen voor de toekomst en met dankbaarheid dankte zij God voor de goede voornemens van haar echtgenoot. Den volgenden dag ging EduarcL naar de stad de plannen en beloften ver vlogen als zeepbellen hij speelde weer als vroeger. Heden op den sterfdag van haar brui degom,^ dien zij nog evenzeer beminde als vroeger, toen zij hem voor het eerst leerde kennen, was zij naar het kerkhof gegaan om op de graven van oom en tante de kransen te leggen welke zij voor Albrecht bestemd had. Het is beschikt in Godes raadsprak zij zacht en wandelde verder naar het dopwaar zij een oude dienst maagd die aan zenuwkoortsen doodziek lag wilde bezoeken. Hoe duidelijk kwamen haar lieve zoon Johan Frederikzeg toch aan uw zoon Johan George, dat ik zijn zoon George Willem laat verzoeken om zich bedaard te houden. Te Berlijn is een gruwelijke moord ge pleegd. In de Fruchtstrasse aldaar woonde eene vrouwdie met hare vier kinderen, van haren man gescheiden leefde, terwijl de man Conrad genaamd kleermakersknecht, tegenwoordig zon der werk in eene andere buurt met eene te slechter naam bekende vrouw samenwoonde- In den laatsten tijd was hij nu en dan bij zijne vrouw en kinderen aan huis geweesten zoo kwam hij aldaar gisteren ochtend ten 8 ure weder aan de deur. Daar er toen op zijn herhaald schellen en kloppen niet werd geopend, haalde hij een smid die eene deur openbrak van waar men door de keuken naar de woon kamer kon komen. Ook de deur van dit vertrek was op sloten na veel moehe bemerkte^men dat zij van binnen was dicht gegrendeld. Daarom haalde Conrad een ladder en klom met den smid naar binnen. Daar vonden zij de vrouw en het jongste dochtertjeoud anderhalf jaar opgehangen. Na de eerste sensatie en het in roepen van buren werd er rondgezien naar de andere kinderendie men eindelijk vond in gesloten kleerenkastalwaar zij naast elkaar aan den kapstok waien opgehangen. Terwijl inmid dels de politie was gewaarschuwd ontstond er voor het hnis een oploopwaarbij onder een woedend geschreeuw Conrad van den moord werd beschuldigd. De luiten, van politie hoorde daarbij nog het een en ander, waarom hij reden vond om Conrad te arresteereu. Niet alleen toch had hij zich onlangs laten ontvallen dat hij wel wenschte zijne vrouw en kinderen uit den weg te kunnen ruimen, maar zelfs had hij op zekeren avond getracht, zijne vrouw te verworgen, waarna deze herhaaldelijk aan de buren had gezegd „Als er bij ons eens een ongeluk gebeurt, kunt gij er op rekenen, dat mijn man het heeftgedaan." Bovendien had men opgemerkt, dat hij daags te voren reeds eer hij het huis had bereikt, in gejaagden toestand verkeerde. Hierbij kwam dat hij op de vraag waar hij de laatste 24 uren geweest was en wat hij in dien tijd gedaan hadde meest tegenstrijdige antwoorden gaf. Naar men zegt, bestaat er grond tot het vermoeden, dat hij omstreeks middernacht zijn gezin heeft vermoord en alstoen na de deur te hebben gegrendeld uit het raam is afgeklommen. heden de oorlogsdagen voor den geestmaar zonderling zij was heden opgewekt gestemd. Hedennacht was haar de geliefde zoo duidelijk in den droom verschenen hij had haar toege lachen en gezegd: Kom tot mij, wij willen den lieven God bidden dat hij ons weder ver- eenigt. De magere handen vouwden zich en een zonnig lachje kwam op het bleeke gelaat van de jonge vrouw. Mijn God laat de be proeving spoedig ten einde zijn roep mij tot U 1 Daar lag het kleine huisje voor haar en haar japon opnemende om het gedruisch te ver mijden ging Margareta naar binnen. Op een zindelijk maar arm leger lag de oude vrouw een familiestuk uit het kasteelnaast haar zat haar zoon een flinke jonge man met het jacht buis aandie pogingen deed om de oude wat melk in te geven. Goeden avond, fluisterde mevrouw von Fernau en stak hem vriendelijk de hand toe. Hoe gaat het vandaaglaat my je eens met de melk helpen. Mevrouw, riep de jonge man halfluid maar ontzet, weet ge dan niet dat moeder ze nuwkoortsen heeft en dat is overerfelijk Ik ben niet bang, stelde de jonge dame hem gerustwie den dood niet niet vreest, kan gerust bij alle zieken komen. Gij zijt een engel, mevrovw, fluisterde de zieke en stak met moeite de vermagerde hand naar Margareta uit. Lang, lang zat deze nog in het armoedige hutje, de dokter kwam en met de grootste vreugde hoorde zij van hem dat het gevaar voorbij en de genezing hoewei langzaam toch zeker vooruitging.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1