WA Op Zondag 20 Augustus a, s, BINK, Riiks Hoogere Burgerschool _A..O".BIIsrK;3 EEN HUIS A. ¥I1®W®IS, Mr, Steenhouwer, - 's-BOSCH WEDSTRIJD Huiden berichten. tegen f0.60. STIKSTERS. en TUIN, Schoorsteenmantels. Noordbrabantsche Amitié Unie, te Waalwijk, EXTRA TRAMS LOOPEN ^ADVERTENTIES, Op de machinale schoenfabriek WILLEM II., te Tilburg. Fabriek en Magazijn MARMEREN PEEMIEN, den 21 September e. k., binnengasthuis verpleegd. De vrouw Elisabeth Catharina Bontekoe Schiering bekwam een schampschot aan de heup. Ze kon den volgenden dag te voet naar het gasthuis gaan om naar haar man te vernemen de kwetsuur is dus van weinig belang. De daderRudolph Wettstein, van Emmerik, die zich ijlings verwijderde maar door sluis wachters werd gegreptn is in hechtenis. 't Spreekt vati zelf dat omtrent dezen moord de meest overdrevene geruchten waren verspreid. De daad werd aan allejdei beweegredenen o. a. ook aan poging tot diefstal toegeschreven doch er schijnt geen andere grond te bestaan dan de oploopendheid en de verhitte verbeelding van een kwajongen. Omtrent een brand bij den landbouwer C. Van den Burgh aan den Nieuwendijk onder Zuid-Beierland, vernemen wij dat hij in de schuur is ontstaan. De bouwmans woning en de schuur zijn eene prooi der vlammen geworden; de wagenkeet is blijven staan. Een partij hooi, de oogst van 3 HA. erwtenbenevens een drietal boerewagens zijn mede verbrand. De paarden en kalve ren welke in de schuur warenzijn gered; ook van de meubelen is bijna alles gered geworden. Een en ander was geassureerd. De op eenigen afstand staande woning en schuur van W. Gardenier, welke door den hevigen vuurregen op verschillende plaatsen ook in brand geraaktenheeft men met behulp van emmers water kunnen behouden. Men meldt uit Gennep van 11 Aug. Heden avond precies ten 9 ure werden op verschillende plaatsen alhier twee hevige schokken eener aardbeving waargenomen, die onmiddellijk op elkander volgden en 2 se conden aanhielden. De schokken gingen ge paard met een rollen als van een verren donderen waren zoo hevigdat aan den muur hangende voorwerpen zich bewogen. Yrijdag middag slóeg bij den land bouwer K. de Jongin de Buikslootermeer, de vlam uit een hooiberg. Binnen korten tijd was de geheele woning met inboedel een prooi der vlammen. Men schrijft dit ongeval aan ;t broeien van 't hooi toe. Zaterdag nacht ontstond te Tilburg, in de wijk Korvel, brand ten huize van E. Willemskoopman. Het huisraad, benevens een groote hoeveelheid gouden en zilveren voorwerpen zijn vernield. Man en vrouw zijn half gekleed door het raam ontvlucht. Alles was verzekerd. De firma V. C. H.. die aan het hoofd staat eener tapijtfabriek te Bredais in staat van faillissement verklaard en een der firmanten, Y. C., in hechtenis genomen. Door den brigade-kommandant der maréchaussee te Dongen is zekere Gerardus Driessenverdacht in eene herberg eene portemonnaie m t geld weggenomen te heb ben, in hechtenis genomen. De gearresteerde 29 jaar oud, heeft reeds eene tuchthuissti af van 7 jaren ondergaan wegens brandstichting. Door de rijksambtenaren werd bij den heer H., brouwer en brander aan den Kruis berggemeente Bunde, eene geheime berg plaats ontdekt, waarin zich eenige fusten met gedistilleerd bevonden. Er moet tegen de ambtenaren verzet gepleegd zijnonderwijl met de fusten liet ledig loopen. Van een en ander werd proces-verbaal opgemaakt, Toen voor een paar weken uit de noor delijke provinciën, Groningen en Eriesland, een zoogenaamde pleiziertrein naar Amsterdam zou vertrekken, had een inwoner van het dorp Zuidbroek, op vier uren afstand van de stad Groningen, het plan opgevat van deze gelegenheid gebruik te maken, en teneinde uitvoering aan dat plan te geven, was hij des nachts om 12 uur op marsch gegaan ten einde om half zes des morgens aan het station te Groningen te kunnen zijn, zooals dan ook gebeurde. Daar gekomen nam hij zijne plaats en spoorde in ongeveer acht uren tijd met vele andere tochtgenooten naar Amsterdam. Door de wandeling en de reis vermoeid be sloot hij zich wat te verkwikken bij zijn aankomst aldaar, eu nam zijn intrek in een logement op de Martelaarsgracht, liet zich een kamer aanwijzen en dacht een uurtje te slapen, maar jawel; wreedaardig als het nood lot soms is, het uurtje werd er twee, drie, vier, en toen hij wakker werd was het elf uur des avonds, en de eerste dag van zijn biljet reeds verstreken. Onbekend in Am sterdam, durfde hij zich niet meer op straat te wagenen opnieuw begaf hij zich in Morpheus armen en sliep gerust en wel tot den volgenden dag half twaalf. Om twee uur keerde de trein naar het Noorden terug en onze pleizierreiziger moest mede, zoodat hij al die vermoeienissen en onkosten geleden had om in Amsterdam eens goed uit te slapen. De machinist van den uit Amsterdam komenden trein, aan wiens onoplettendheid het spoorwegongeluk bij Yogeleuzang wordt geweten, is niet in hechtenis genomen, maar door de justitie op vrije voeten gelaten. Sedert vier jaren deed hij als machinist bij de Hollandsche ijzeren-spoorwegmaatschappij dieust en stond zeer gunstig bekend bij zijue superieuren. De rammonitor, De Haai, is boven Arnhem in den Rijn vastgeraakt en zit. drie voet in den grond. Pogingen om het schip vlot te krijgen zijn vruchteloos geweest, daar het water sterk vallende is. Een paar dagen geleden is te 's Hage aangehouden zekere C.K., als verdacht van diefstal van rood koper uit de fabriek der lieeren E. Co., in wier dienst hij 20 jaren was geweest. Men vermoedt dat hij gedu rende de laatste twee jaren oneerlijk jegens zijn patroon is geweest. K. moet zich aan diefstal hebben schuldig gemaakt tengevolge van het wangedrag zijner vrouw, die zich aan misbruik van sterken drank overgaf. Aan den rechercheur, deu hoofdagent van politie, De Eiouw, is de ontdekking van het gestolen koper te danken. De verdach-e is naar het huis van arrest overgebracht. AMSTEPDAM, 15 Aug. 1882. Bericht van de makelaars Brouwer, Ancher Dordregter. Verkoop bij inschrijving op 22 Aug. 1882, namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 6e afdeeling. Per „C. Eellinger." No 346. 2523 O-Ind. buffel 102/5 k. 37/38 346bis. 68 Entrepotdok 7 e afdeeling. Per „Prins Hendrik." 347. 655 Passaroe rund 29/10 74/75 V, 348. 652 44/5 60/61 349. 362 6Y2 „63/64 350. 289 4Y4 56/57 351. 46 buffel 875 38/39 352. 601 Soerab. rund 23/5 t, 67/68 353. 119 3s/s 60/61 354. 409 5Ys 57/58 355. 1274 Samarang 382/100 „60/61 356. 554 buffel 84/5 35/36 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Prins Alexander." 357. 900 Samarang rund 36Yioo 57/58 358. 400 4 „56/57 buffel 9Y2 33/34 359. 262 360, 261 Soerab. rund öY10 64/65 361. 180 5 54/55 362. 101 7 55/56 363. 111 43/4 47/48 Entrepotdok 6e afdeeling. Per „Limburg." 364. 340 Tjilatjap buffel 9Y4 32/33 365. 96 rund 53/5 61/62 366. 145 3Y2 53/54 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „C. Eellinger." 367. 1032 Soerab. rund 53/10 58/59 368. 248 3Yo „62/63 „369. 86 3Y 2 „59/60 370. 86 22/5 70/71 v 371. 347 44/5 „57/58 372. 135 5V4 „57/58 373. 47 4Ys „49/50 374. 98 buffel 93/5 34/35 Per „C. Eellinger ex Gedeh." 375. 919 Soerab. rund 57/10 „59/60 376. 113 3Y2 „63/64 377. 57, 3 „59/60 378. 118 3Y4 „50/51 379. 47 5 „54/55 380. 210 89/10 33/34 Entrepotdok, Maritime Loodsen. Per „C. Eellinger." „381. 210 Soerab. rund 104/5 „38/39 382. 211 buffel 104/5 38/39 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „C. Eellinger." 383. 1711 Soerab. rund. 26Yi00„ 65/66 384. 221 514/100„ 55/56 Entrepotdok 8e Afdeeling. Per „Celebes." 385. 139 Soerab. rund 64Yioo 56/57 386. 49 3 63/64 387. 81 4 55/56 „388. 164 buffel lOYs „32/33 389. 237 rund Sl/2 60/61 390. 61 65Y100 56/57 Per „Prins Hendrik." 391. 402 Samarang rund 37/10 „60/61 392. 84 buffel sy10 34/35 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Prinses Marie." 393. 499 Samarang rund 33/4 „61/62 Entrepotdok 7e afdeeling. Per „Spaniel." 394. I166 Arabische rund 33/5 „39/40 395. 798 3Y2 „37/38 per ,;Knietur." 396. 1691 Arabische bokken- en geiten- vellen 57ioo k. Tax, 80/85 per stuk. ROTTERDAM, 14 Augustus. Bericht van den makelaar J. C. Van Houten. Uit de hand werden afgedaan 560 droge BuenosAyr. os en.koe 9Y2-3/4 k. 444 Samarang buffels 9.37 k. I 866 9.35 k. 300 Madagascar runder 10 k. Bij inschrijving "worden op 22 a 24 Aug. a, s. aan de markt verwacht ca 10,000 droge Java runder- en buffelhuiden. ROTTERDAM, 14 Aug. 1882. Bericht van de Makelaars BREUKELMAN en DE MONCHY. Verkoop bij inschrijving op 24 Aug., middags twaalf ure. Per stoomschip „Limburg" van Tjilatjap. 116 Oostindische runder- circa 33/4 k. 74 Tjilatjap 5Y4 n 283 buffel tr 91/2 3 Oostindische 10 59 u 7Y2 71 8Y4 Per „Celebes" van Sourabaya. 2094 Sourabaya runder circa 2.82 153 ff ff 6 u 1608 3.17 167 a ff 5.60 189 ,f buffel ,f 10.08 Per „Gelderland" van Samarang. 100 Samarang runder circa 5Y8 315 52/- ,f 93 u 21/2 u 699 32/5 225 u 4 35 h 33/5 n Per Voorlichter" van Sourabaya. 1919 Sourabaya runder circa %lj2 u 579 ,f 33/4 1'19 365/ioo Des namiddags 2l/z ure. 200 Batavia-aard runder circa. 5.31 140 drooggez. Mauritius 9.44 240 droge Westindische ,f 63/4 118 Buenos Ayres os 15.65 129 drooggez. Mauritius 113/4 Nog zijn aan de markt: 920 droge B.-Ayres os en koe ca 9 a 10 1284 10 255 Singapore runder circa 6 k. 2 balen Calcutta runder ca. 3Y4 k. 4 it h u 23/4/4 k. 100 droge Madagascar 9 k. 100 drooggezouten Maranham 14Y3 k. 150 gezouten Sydfiey ossen ca. 21 k. 200 soort Santos ca. 29 k. zullen ter gelegenheid van het NATIO NAAL CONCOURS met den kleinen kruisboog, te geven door de onderstaande Vertrek Tilburg 9.25 's mg. 8.5 'sav. Aank. Waalwijk 10.40 9.20 Vertrek Waalwijk 11.10 10.15 Aank. Tilburg 12.25 11.30 Tot Zaterdag den 19n, 's avonds 8 uur, zullen biljetten, geldig voor HEEN en TERUG verkrijgbaar zijn bij den heer CH. DUZÉE, Wachtkamer Spoorwegstation De Directeur. DE NOTARIS te Waalwijkzal voor zijn principaal op Zaterdag 2 September 1882, des voormiddags 10 ure, ten huize van Jan Geene, te Sprang, om contant geld, PUBLIEK verkoopen: waaronderStoelen, Tafels, Spiegels, Schil derijen, Bureau, Ka- 'chels, Lampen, Kisten, Koper-, Glas- eu Aardenwerk Ledekant Wieg, Slede, Karn, enz. Vo,orts diverse wollen- en garengoederen, lint, faand, garen, knoopen, enz. van de Wed. W. A. DUMOULIN Zoon, te Besoijenkunnen geplaatst worden eenige bekwame en Zij die reeds op eene fabriek werkzaam waren komen het eerst in aanmerking. Het TWEEDE openbaar Toelatingsexamen zal worden gehouden 4 en 5 September, des morgens ten 8 ure. Schriftelijke aanmelding bij den directeur Ür. van der Hom Van den Bos. DE NOTARIS te Waalwijk, zal voor zijn principaal op Woensdag 16 Augustus 1882, VEILEN, en op 30 Augustus daarna FINAAL VERKOOPEN, telkens des avonds 7 ure, ter herberge van dew. DIJKMAN te Sprang, te Sprang, sectie B., nummers 878 en 1426, samen groot 16 aren 6 centiaren. Toebekoorende aan JAN GEENE te Sprang. van om die door de 14de afdeeling der Noordbra- bantsche Maatschappij van Land bouw zullen worden toegekend, voor: I. Het beste paard van 4 tot 6 jaar, le prijs f25 en een hoofdstel. 2e een hoofdstel; II. 'Den besten stier van P/2 tot 2Y2 jaar, le prijs f25, 2e f 10 III. De beste, nagenoeg rijpe kalf- dragende koe, le prijs f 20 2e f 10; IV. De beste dito dito vaars, Prijs f 15 mits alle binnen de 14e afdeeling te huis behooren. De eigenaren, die verlangen mede te din gen, zijn gehouden zich met duidelijke be schrijving van het mededingend paard of rund, vóór of uiterlijk op den 14den September e. k., bij den secretaris der afdeeling aan te melden. Bij gebrek aan genoegzame mededinging of aan voldoende deugdzaamheidalles naar het oordeel van het bestuur, wordt geen premie toegekend. De bekroonde stier moet gedurende het eerste half jaar na de bekroning binnen ge zegde afdeeling op de gewone voorwaarden ter beschikking van den veestapel blijven eerst na voldoening daaraan zal de premie aan den eigenaar worden uitgekeerd. De keuring zal plaats hebben op te WAALWIJK, op de markt, en aan vangen des voormiddags ten negen ure. Het Bestuur der 14e Afdeeling der Noordbr. Maatsch. v. landbouw VAN DIJK, Voorzitter. VAN HEIJST, Secretaris. TAXATIE. v r/ 4-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3