NAAI- STIKMACHINES. Voor 't Jonge Volkje met 'sjaarlijks 200 a 250 platen. Prijs per 12 Afl, f3.90. Handelswerk, MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. TOT UITKEERING bij OVERLIJDEN, Hechte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." H. &c J" STOOMKETELS en WERKTUIGEN Het Geïllustreerd Politie-Nieuws, Waalwijksche Snelpersdrukkerij. ƒ1.50. UU|Jd|JI"I ƒ435 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. MAATSCHAPPIJ FRANS DE CORTIE p DE CORTIE-YAN DELFT en I ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 8f 21, Amsterdam. Nuttige lectuur voor Jongens en Meisjes. MIDDELEN VAN VERVOER, ENZ. Per Riem Wf li/IAII*11 Af* Pr- 3 Riem A NT 00 N Tl ELEN. Waalwijk. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. e WAALWIJK, hebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde JANSEN, VAN DOOR P. LOUWERSEANTH. L. DE ROPWILLEM OTTO GERARD KELLER, JUSTUS VAN MAURIK Jz., J. WORPAGATHA en vele andere schrijvers en schrijfsters. De goedkoopste Geïllustreerde Cóurant in Nederland is zonder twijfel Amsterdam, Molsteeg 12. E. F. EDEN. mmm UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" Het Nieuwsblad Yoor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Enveloppen, van af fl.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Am-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten. Bij hoeveelheden van minstens 3 Riem franco aan huis. Ook voor Tilburg MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. Zomerdienst van 1882. Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. m wé In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mécanicieu. Dit is de achtste jaargang die verschijnt en steeds klimt het aantal abonnés. Wel een groot bewijs dat deze lectuur en de platende jeugd van 814 jarenrecht aan genaam zijn. Aan het oplossen der raadsels zijn prachtige prijzen verbonden. In de vorige jaargang 1 Gouden horloge 2 Zilveren horloges, 2 schrijfportefeuilles met zilveren sluiting, benevens 140 boekwerken. Bij alle Boekhandelaren staat de inteekening open alsmede bij den Uitgever JOH. YKEMA, 's-Gravenhage. Aflevering I pag. 1 komt voor 't portret van H. K. H. WillielininaHelena PaulinaMaria Prinses der Nederlandengeboren 31 Augustus 1880. dat thans Woensdags en Zaterdags verschijnt met twee of meer platen, in ieder nommer, betrekking hebbende op de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop der week plaats vonden. Alle belangrijke zaken op het gebied van JUSTITIE en POLITIE worden zoo uit gebreid mogelijk, meest volgens officieele bronnen, meegedeeld. KEURIGE FEUILLETONS met PLATEN enz. enz. De abonnementsprijs is voor Amsterdam fl.voor alle andere steden franco thuis fl.15 per drie maanden. Zij die zich nu abonneeren ontvangen de nommers tot het begin der volgende maand gratis. NB. Abonnementen worden ook door alle boekhandelaren eh postdirecteuren aange nomen. en van Buitengewoon groote sorteering van Voor bet bedrukken met firma en adres woidt f 1.in rekening gebracht. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. VERTREK DER SPOORTREINEN. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg-Boxtel 7,31 9.48* 10,42 12,7* 12,54 3,24 4.59, 5.41* 10.11. Boxtel-'s-Bosch 6,23 8,2 10,15* 11,15 1,26 4,10 6.4* 6,30 9.5 10,45. s-Bosch Utrecht 6,41 8,27 10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.45. s-Bosch Box. 5,55 8,29 9,55* 12 1,3 3,39. 5,8* 8.30 10,19. Boxtel-Tilb. 6,24 8,58 10,18 12.30 1,24* 1.35 5,37* 6.14 7.31* 9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 9.14. Boxtel-Eindhoven 8 9.2 10,13* 10,23* 11.18 12,29* 1,30 4,18 5,30 9. 10.47. Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7,22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8/0 10 12.2* 1,52 4,4* 7,10. Eindhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,42 12,59* 4.15 5,9* 5.25 8,28 10. Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6,8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1,37* 5,12 8,26. Tilburg-Breda 6,48 9,25 10,40 1,7 1,43* 3.5 5,59* 6.47 9,27. Breda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* 8,14 10,2. Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8.25 9.20* 10,28* 12,40 1,40 3.5 5,15 6,55* 7-55 10,30. Breda Tilburg 7,5 9,24* 10.8 11,43* 12,23 2.43 4,33 5,15 9.38. Rosend.Vliss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8,52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,10 7.2010 Zuid- Ooster spoorweg. Niiraegen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.1, 6. 9.43. 's Boscn-Tilburg. 8.35, 14, 6.9. 9.10.10.57 Tilburg-'s Bosch. 7.48, 11, 2.55, 7.10 's Bosch-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.55. Grand Central Beige. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilburg 5.25 9.10 4. Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6,32*7,30. Roosend.-Antwerpen 7.30 9.17 10.45* 11.50 2.57 3.10 4 8.26* 8.49. Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7.47 10,25 2,32 3,21* 4.50 6,42 8.14. Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8,39 9.43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5,34. Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOTEN. Rotterdam-Kaatsheuvel (St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg. Waalwijk3.30 z, u Heusden5.30 Overige Werkdagen. Kaatsheuvel. vertr. 3.45 'smg. Waalwijk 4.45 Heusdenu 7.30 Stoomhootdienst W aal wij k-Dordrecht-Ro tterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- en Vrij dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk; Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur. Van Waalwijk naar AmsterdamVrijdagavond. Van Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 Maart tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Winterdienst 15 October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. Van Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbinding per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk: Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. s-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vra. ca. 8.35 ure en nam. ca. 3.45 ure. Vertrek van Waalwijk naar Raamsdonksveer ca. 6.10 ure. Vertrek van Raamsdonksveer naar 's Bosch vra 5.80 ure. Vertrek van Waalwijk naar 's Bosch vm. circa 7.30 ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Vertrek van Kaatsheuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,urede overige dagen behalve Zondag, 2,15 ura des morgensvan Waal wijk 's Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overige dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. Vertrek van Geertruidenberg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdag 1 uur des namiddags; de overige werkdagen 12,30 ure des namiddags. Rijks Postkantoor tc Tilburg. GeopendDagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u 's avonds. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiën; Op de werkdagen van 9 uur 's m. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 's av. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's m, tot 8 uur 's m., van 9,30 's m. tot 12 uurvan 3,30 's av. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's ar Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 nur 's m., van 12 tot 3 uur 's av. en van 7 uür av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwegea. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur 's avonds. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur s m., van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur 'sav. van 7 uur 'sav. tot 8 uur. Rtyks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 uur 's m. van 12 uur tot 1 uur nam. van 3.30 uur 's av. tot 5.30 uur 's av. Yan 7 uur 's avonds tot 8 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4