Nummer 70. Zondag 3 September 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. De brug van St. Martin. Frankrijk. IILIJJU Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. STAAT VAN BRIEVEN h De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiüeb,Hamburg. Reclamesl5 cent perregel geadresseerd aan onbekenden. Verzonden gedurende de 2e helft van Juli. Uit Waalwijk P. H. Elvers en Co. Amsterdam. H. Van Daelen Oisterwijk. J. Hoefman Rotterdam. Uit Besoijen J. Bouwman Amsterdam. Kunnende de brieven door tusschenkomst van het postkantoor terugbekomen worden. De Directeur, BAGGERMAN. In liet schip Duke of Buccleugk dat nabij Antwerpen aangevaren werd en om het zinken te voorkomen op strand werd gezetheeft een verschrikkelijke ontploffing plaats gehad. Een Engelsch ingenieur en de officieren van het schip waren in het ruim met licht de averij aan het onderzoeken toen een vreeselijke ontploffing plaats had. De Engelsche ingenieur werd op slag gedood terwijl de officieren ernstige brand wonden bekwamen. $S|Men doet een onderzoek naar de oorzaak van dit onheil. In de Bogaardstraat te Brussel is een 63 jarige bakerdoor haar neefdien zij van zijn vroegste jeugd had opgevoed vermoord bij een twist over geld dat zij hem niet geven wilde. De moordenaar die reeds verscheidene malen wegens diefstal gestraft werd wa3 reeds in handen der politie nog voor de misdaad ontdekt was. Hij werd aangehouden met een groot pak vrouwenkleederen onder den arm waaromtrent hij geen voldoende inlichtingen kon geven. Toen men daarop naar zijn tante om inlichtingen ging, werd de misdaad ontdekt. Vingerhoetszoo heet de moordenaarheeft reeds bekend. Hoewel de speelbank te Spa is afgeschaft, wordt er nog druk gespeeld en wel baccarat waarmede reeds menigeen een deel van zijn for tuin verloren heeft. Zoo meldt het Journal de Licge, dat Zaterdagnacht een rijk jongeling, wiens naam zeer goed in de groote wereld be- EENE TOLEDOSCHE LEGENDE I. Ah zoo hernam de aartsbisschop dan hebt gij zeker van de oproeping gehoord, waarbij ik alle architecten uitnoodig onze brug weer op te bouwen Dat heb ikEminentieen daarvoor ben ik hier gekomen. Goed. Hebt gij het terrein gezien Ja heer ik heb het onderzocht. Weldan zijl gij zeker ook overtuigd van de raoeielijkbeden die het wederopbouwen van •de brug oplevert? Ja heer, ik heb al die bezwaren ontdekt. En weet gij ook dat niet één totnogtoe in staat is geweest die te overwinnen ging de prelaat voort. Jadit weet ik ook Eminentiemaar ik geloof dat ik in staat ben al die moeielijk- heden te overwinnen. MijnÈcer, gij spreekt vrijmoedig; mag ik vragen, waar gij tot uw beroepzijtopgeleid? Te Salamanca heer. En welk werk hebt gij reeds ten uitvoer gebracht om uw kunstvaardigheid en kennis naar eisch te beoordcelen Niet één heer. De aartsbisschop maakte een gebaar van te leurstelling en wantrouwenhetgeen den vreem deling niet ontging, die zich haastte er bij te 'Voegen In mijn jeugd was ik militair, maar mijne kend staatmet baccarat vierhonderd en vijf duizend frank verloren heeft. Al is zijn ver mogen ook nog zoo groot dar. kan het op die wijze wel eens spoedig tot een minimum worden teruggebracht. De ministerraad heeft besloten een commissie voor de internationale en koloniale tentoonstelling te Amsterdam te benoemen. Er bestaat te Parijs sedert eenigen tijd een, vooral door de Gambettistische bladen ge steunde, zeer anti-Duitsche vereeniging, de Ligue patriotiqueaan het hoofd waarvan o. a. ook de bekende dichter Paul Deroulède staat. Deze kreeg onlangs door een vergissing eer. uit- noodiging tot een feest van de Duitsche Yerein te Parijs toegezonden. Hij vatte dit op als een uitdaging aan het adres van de Ligue en sprak met zijn medeleden afgezamenlijk op den be paalden avond de leden van de Duitsche ver eeniging aan te vallen en af te kloppen. De politie kreeg echter kennis van hun voor nemen verbood het feest van de Duitschers en de orde weid niet verstoord. Maar dit nieuwe bewijs van den nog steeds levenden haat tegen de Duitschers heeft in Duitschland een zeer on- aangenamen indruk gemaakt. Voor den dichter der Marseillaise, Rouget de Lisleis thans ook te Lons le Saulnier, zijne geboorteplaatseen standbeeld opgericht. In Parijs woont een onnatuurlijk gebouwd wezen, zekere Jean Coudoistoud 191/» jaar, die eerst zeer klein was en toen bij tusschen- poozen sterk ging groeein. Thans is hij bijna 2V2 meter lang en 't langste vooral zijn de beenen. Zijne voeten zijn ruim meter lang; de jonkman is echter zoo zwak dat hij zelfs op die groote voeten ternauwernood staan kan. Het dorpje Brunissard, bij Briancon, is door brand vernield. Bijna al de bewoners waren dien dag naar het gebergtealleen een bejaard man was thuis gebleven en deze wilde ziju schoorsteen schoonmaken. Hij ging daarbij zoo onvoorzichtig met vuur te werk, dat schoor steen^ en dak in brand raakten. De vlammen deelden zich spoedig aan dë naburige huizen mede en binnen anderhalf uur was het dorpje in de asch gelegd. slechte gezondheid noodzaakte mij eene levens wijze die ongeschikt voor mij waste laten varen. Ik keerde daarop naar Castiliëmijn geboorteplaatsterug en legde mij met ijver op de studie der bouwkunst toe en leerde daar eerst in theorie en later in practijk. Het spijt mij zeerdat gij niet in staat zijt eer\ig werk op te geven, waarnaar men uwe kunst kan beoordeelen, hernam de aartsbisschop. Ik heb eenige werken aan de Tormes en Douro voltooiddie aan anderen de eer heb ben gebracht, welke rechtens aan hem toekwam, die op dit oogenblik het voorrecht geniet met uwe Eminentie te spreken. Ik begrijp u nietzei de prelaat. Ik was een arm en onbekend man, heer, en moest kiezen tusschen mijne eer en mijn dagelijksch broodzoodat ik mijn eer moest laten varen om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Odat is jammer zei de goede prelaat medelijdend. Het spijt mij maardat gij niet in staat zijt mij te verzekeren dat als ik op u vertrouwik dit niet te vergeefs doe. Ik heb één waarborgheeren ik hoop dat gij daarmee tevreden zult zijn. En welke is dat Mijn leven. Uw leven dat begrijp ik nietwees zoo goed om mij dit duidelijk te maken. Als de palert en balken die den voor- naamsten boog van de brug ondersteunen, zullen worden weggenomen zal hij die het werk ont worpen en geleid heeftop den sluitsteen van den boog staan. De prelaat zag den vreemdeling eenige oogenblikken stilzwijgend aan. Er was zoo iets Zes en dertig huizen zijn tot den grond toe afgebrand de oogstdie juist binnengebracht was, ging geheel verloren en 156 personen zijn door de ramp van alles beroofd. De schade wordt op ruim 500.000 francs geschat. Zaterdag is een oude, maar gedenkwaardige oorlogsbodem der Eransche vloot bezweken wegens verval van klachten waartoe de bliksem ook het zijne beeft bijgedragen, 't Is de Mariën, geankerd in de haven van Toulon. Met dit schip is Napoleon I op het einde der vorige eeuw (9 October 1799) uit Egypte teruggekeerd. Vroeger een kloek fregat van 24 stukken geschut, heeft het gedurende eene lange reeks van jaren dienst gedaan als depot voor gevangenen die op het oogenblikdat het schip bezweekin groot aantal aanwezig waren. De bliksem sloeg des middags in het schip en het bleek zoo door en door uitgeleefd te wezen dat het weldra zonk. 't Heeft buitengewone inspanning gekost om de gevangenen tijdig te bevrijden zoodat dezen met de bemanning nog zijn geborgen. Te Cannes is weer een dierentemmer van het circus Sanger het slachtoffer van zijn ge vaarlijke toeren geworden. De. man een kleur ling ging aan het eind van elke voorstelling bij de leeuwen in het hok om ze kunsten te laten verrichten. Toen hij dit weer wilde doen, gleed hij uitbij het binnentreden van het hok en yiel voorover. Onmdiddelijk sprongen de leeuwenvijf in getalop hem los en brachten hem verscheidene wonden toe. Een oppasserdie terstond kwam toesnellen slaagde er in met een hooivork vier te verjagen maar de vijfde wilde uiet van zijn prooi wijken en rukte hem stukken vleesch uit het lichaam totdat men eindelijk ook hem deed loslaten door hem een gloeienden ijzeren bout in den bek te steken. Van dat oogenblik maakte de dierentemmerdie bij zijn kennis gebleven was gebruik om uit de kooi te kruipen. Hij kreeg spoedig geneeskundige hulp en v erd naar het gasthuis vervoerdmaar de ongelukkige overleed daar weldra aan de bekomen wonden. Gedurende het ongeluk en terwijl men den gewonde wegbrachtwas het leeuwenhok open blijven staan maar gelukkig was nog geen der wilde dieren er uit gekomen toen een der op passers het verzuim bemerkte en de deur sloot. Er liep een geruchtdat een der leeuwen ontsnapt washetgeen de toeschouwers allen eerlijks en, oprechts in zijn gelaat, zooveel kalmte en zelfvertrouwen in zijn geheele persoon dat de goede aartsbisschop niet anders kon dan hem vertrouwen. Hij zei dus .- Ik neem de voorwaarden die gij bepaalt aan. En ik zal er aan voldoen. De aartsbisschop nam de hand van den archi tect in de zijne en drukte die hartelijk. Deze nam afscheid en keerde naar huis terug, terwijl hij in zijne geheele houding de blijdschap van zijn hart toonde. De vrouw die met den architect naar Toledo was gekomen stond verlangend bij het venster op zijne terugkomst te wachten. Zij was nog jong en schoon in weerwil van het leed dat hare schoonheid reeds had doen verwelken. Zoodra zij hem zag, vloog zij hem te gemoet. - Catalinamijne lieve Catalina riep de architect uit, haar vreugdevol omarmend. Onder de gedenkteekenen die Toledo versieren zal er weldra een verrijzen dat aan een later geslacht den naam en den roem van Juan de Arévalo zal verkondigen. Het was spoedig door de geheele stad bekend, dat een architect het op zich genomen had eene nieuwe brug St. Martin te bouwen en binnen weinige dagen zag men den vreemdeling toebe reidselen voor zijn werk maken. De bevolking bezag dagelijks met belangstelling elke vordering totdat zij eindelijk hoewel langzaam maar goed door dè steigers en palen onderstut de brug zag verrijzen. Daarop volgden de drie bogen op de stevige palensterk en schoon bewerktgoed in elkaar passend en wachtend op de sluitsteenen om hen te zamen te verbin den. Twee daarvan waren reeds in de uiterste bogen geplaatst; die voor het midden bestemd, verschrikt deed vluchten en de stad eenigen tijd in opschudding brachtmaar weldra ongegrond bleek. De twee Engelschen Watson en Eulton die in Januari 11. voor een aanzienlijk bedrag aan diamanten stalen bij een juwelier te Parijs, en die te Brussel gevat werden stonden dezer dagen voor de correctioneele rechtbank te Parijs terecht. De bijzonderheden van den onbeschaamden diefstal deelden wij indertijd mede. Een heer die zich kolonel Gaston noemdekwam in den winkel van den juwelier en verlangde eenige voorwerpen te zien. Hij kon echter niets naar keus vinden en bepaalde een dag waarop hij terug zou komen en waarop de juwelier zorgen zou een ruime sorteering te hebben. Hij kwam op den bepaalden dag, en de ju— weelen waaronder eenige van andere juweliers geleend werden hem voorgelegd in tegenwoor digheid van vijf personen die de wacht hielden, omdat men den klant niet recht vertrouwde* De kolonel had een lederen reiszak bij zich dien hij op de toonbank zette en waarin hij wegborg wal hij kocht. Terwijl hij bezig was te kiezenkwamen verscheidene menschen in den winkelom te vragen naar den prijs van uitgestalde voorwerpen zoodat de aandacht der wacht houdenden een oogenblik werd afgeleid. Maar de kolonel was steeds bedaard voortgegaan en er werd niets vermist, toen hij eindelijk verklaardegereed te zijn met zijne keus. Hij wilde met een kassiersbriefje 246,000 fr. betalenmaar toen men hiertegen bezwaren maakte ging hijmet achterlating van den reis zak heen om het te wisselen maar kwam niet terug. Toen men na eeinigen tijd den reiszak onderzochtbleek die niets dan een paar stukken zink te bevatten. De tasch met diamanten was in de drukte onopgemerkt door een vronw ver wisseld voor een andere volkomen daaraan gelijke. De kolonel Watson is nu tot vijf en zijn voor naamste medeplichtige Eulton tot vier jaren gevangenisstraf veroordeeld. was de laatste, welke het werk zou voltooien. Ondertusschen was Juan de Arévalo's roem ieders mond want niemand had dit kunstwerk nog ten uitvoer hunneD brengen. De aartsbis schop en het volk overlaadden hem met gunst bewijzen en iedereen verwachtte met een on bedwingbaar verlangen maar met een volko men vertrouwen de laatste handelingdie het werk van den bekwamen architect zou bekronen, wiens grootsch en statig kunststuk de woede van den bruisenden stroom had weerstaan. Het was de 21ste Januari, de avond voor het feest van St. Ildefonso. Den volgenden mor gen zou de laatste sluitsteen worden aangebracht, de steigers weggenomen en de palen onder de bogen verwijderd worden, terwijl de architect, ter vervulling van zijne belofte, triumfeerendop den sluitsteen van den voornaamsten boog zou staan. De kalmte waarmee Juan de Arevalo op dien avond de verschrikkelijke proef, waaraan hij door zijne gelofte verbonden wasverbeidde boezemde het volk het volste vertrouwen voor hem en zijn werk in. Het vroolijk luiden van al de klokken in Toledoen de bekendmaking van de omroepers in de straten, verkondigde nu aan allen de plechtige inwijding en inzege ning van de nieuwe brug St. Martin op den volgenden dag. Het volkopgewonden van vreugde, zag van de hoogten, die de vallei van de Taag omgeven naar hunne 'geliefde tuinen die het morgen weer zou kunnen bezoeken, na zulk een lang scheiden. De schemering begon aller gs te vallen en het werd stiller in de stad, toen Juan de Arevalo zich nog eens voor het laatst naar de brug begaf, om te zien of alles in orde was voor de bewerkingdie nTorgen zou plaats hebben. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1