Timmermans- Van Turenhout, bekwaam Schoenmakersknecht, PINK HOF F, WAALWIJKS KIEZERS Lampenglazen dei Registratie en Domeinen A. J. BINK, Een uitmuntend perceel Hooiland, WEDSTRIJD Huiden berichten. BOND CONCOURS, Schoenmakersknecht. TH. HOEEMANS L. MOMBERS, TH. HOFFMANS G. VAN LOON. MATERIALEN WANDGEDIERTEN, Handelsberichten. DOELEN „DE HOOP." Dentiste Th. Hoffmans G. Van Loon. Verkrijgbaar ONBREEKBARE De Ontvanger en gereedschappen r KAN KAJ1J'. Finale Uitroeiing PREMIËN, den 21 September e. Tc AMSTEPDAM, 28 Aug. 1882. Bericht van de makelaars Brouwer, Ancher Dordregter. 1274 103/4 O1/. CORRESPONDENTIE. op Vrijdag den 8 September. ENTREE VRIJ. Bij de aanstaande verkiezing voor den GEMEENTERAAD ver- zoekt ondergeteekende niet in aanmerking te komen. GEVRAAGD, om terstond in dienst te treden, een zal Woensdag 6 September te Tilburg in het Hötel BR OCX, en verder eenige dagen te 's Bosch te zijnen huize in de Kerkstraat te consulteeren zijn. Bij de verkiezing voor twee leden van den GEMEENTERAAD worden dringend aanbevolen de heeren en twee personen die door hunne maatschappelijke positie en door hun rechtgeaard karakter allen waarborg gevendat zij de ge meentebelangen zonder aanzien van partij en personen zullen behartigen zooals overtuiging en geweten hun voorschrijven. Vele onpartijdigen. worden beleefd maar dringend verzocht a. s. Maandag hunne stemmen uit te brengen op de ïeeren en Twee groote industrieelen wor den aanbevolen als lid van den gemeenteraad bij de verkiezing, die Maandag a. s. plaats heeft namelijkde heeren en M. A. J. VAN HEIJST, J. e. h. Van calker. ANTONIl GIERSBERGEN bij C. P. VAN HILSTte Waalwijk, in een doosje a 30 Cent per stuk. te Waalwijk zal op Maandag 11 September 1882, des namiddags om 2 urenabij bet rijks- wachthuis van den Baardwijkschen overlaat onder Drunenpubliek aan de meestbiedenden a contante betaling verkoopen Boir* De goederen moeten binnen 14 dagen zijn weggeruimd. op Donderdag 7 September 1882, Veilen en op Donderdag 14 September 1882, FINAAL VERKOOPEN: die door de 14de afdeeling der Noordbra- bantsche Maatschappij van Land bouw zullen worden toegekend, voor: I. Het beste paard van 4 tot 6 jaar, le prijs f25 en een hoofdstel. 2e een hoofdstel; II. Den besten stier van l-/„ tot 272 jaar, Hl. De beste, nagenoeg rijpe kalf- dragende koe, IV. De beste dito dito vaars, Trijs f 15 mits alle binnen de 14e afdeeling te huis behooren. De persoon die verdacht wordt den moord op den veldwachter Kraaijenbrinl gepleegd te hebben, bevindt zich te Arnhem in arrest. Hij ontkent alle schuld. Drie punten pleiten tegen hem vooreerst was hij kort geleden door Kraai- jenbrink bekeurd en kan dus aan wraak worden gedachtdan vond men in zijn zak een siuk van dezelfde courantwaarvan een prop voor een pistool gemaakt was, die bij het lijk gevon den werd, en ten slotte vond men in zijne wo ning een bebloed kleedingstuk. Een arbeider uit Raamsdonk begaf zich Dinsd«g naar Breda om daar een oud vriend op te zoeken die vroeger in de plaats zijner inwoning verblijf had gehouden. Ongemerkt kwam hij in eene straat, waar voor het meeren- deel het uitschot der maatschappij zijne tenten heeft opgeslagen. In een der beruchte huizen binnengegaan meenende dat het eene herberg was, bestelde hij een kruikje bier. Spoedig be merkte hij echter waar hij wasdronk zijn kruikje ledigstond op en vroeg wat hij te betalen had. Het antwoord was dat zoo hij f2.50 wilde betalen, hij vrij kon vertrekken. Hierin nam onze buitenman geen genoegen waarop een twist ontstond en liij door den waard en diens vrouw op de gruwelijkste wijze werd geslagen zoodat hij bewusteloos op den grond viel. In dien toestand werd hij toen op straat gesmeten. Door de buren werd dadelijk aan gifte bij de rijkspolitie gedaan die daarop de daders in verzekerde bewaring nam. Te Winschoten is geboeid binnengebracht en in het huis van arrest in voorloopige verze kerde bewaring gesteld de arbeider Jan Wester huis, oud 30 jaren, wonende te Fokshol, gem. Hoogezand beschuldigd zijne vrouw en zijn stiefvader met een mes belangrijke verwondingen te hebben toegebracht. Bij een wedren met hindernissen te Wey mouth (Engeland) is de prijs gewonnen door Miss May van baron Van Tuyll van Seroos- kerken. Drie prachtige boerderijen onder Sloterdijk, toebehoorer.de aan jhr. Rutgers van Rozenburg, zijn door brand vernield. Oorzaak hooibroeien. Alles was verzekerd. Men herinnert zich echier de waarschuwing der brandwaarborgmaatschap pijen, dat zij geene vergoeding uitkeeren, wan neer de brand door hooibroeien ontstaat. Dezer dagen vertoefde te 's Hage een jonge Duitscher, die in een publiek huis nogal vertee ringen maakte, hetgeen de aandacht trok van den politieinspecteur Riedijk en den rechercheur De Fiouw, die den jongeling dan ook zoo min mogelijk uit het oog verloren. Zij arresteerden hem en vonden nog eenige honderden guldens aan specie in zijn bezit. Uit het verhoor bleek dat hij zijn ouders had bestolen en het papier, waarvan hij zich had meester gemaakt, in Am sterdam had te gelde gemaakt. De zeventien jarige jongeling is naar Emmerik getransporteerd en aldaar aan dc Duitsche politie overgegeven. Toen Maandagavond, na afloop der feeste lijkheden, waarmede jaarlijks het ontzet der stad Groningen in 1672 wordt herdacht, eenige bewoners onder Bedum met paard en rijtuig huiswaarts keerden, veroorloofden eenige balda dige jongens zich de naar hunne mecning zeker onschuldige grap eenige zwervers onder het paard te werpen, w'aardoor het dier zoo schrikte, dat het op hol ging en in de langs den weg loo penden sloot geraakteterwijl het rijtuig in gehavenden toestand tusschen de bóomeu bleef hangen. De -personen, die zich in het rijtuig bevonden, moeten vrij ernstige kwetsuren hebben bekomen. Baardwijk. De door gedeputeerde staten over 1881 vastgestelde gemeenterekening bedraagt in ontvangst f6476.515 en in uitgaaf f5868.295, alzoo met een goed slot van f 608.22. Sprang. De aan den raad aangeboden be grooting dezer gemeente over 1883 bedraagt zoo in ontvangst als in uitgaaf een som van f 8184.681/2, onder welke som is begrepen f3258,50 voor het onderwijs en f 662.50 voor armwezen en gezondheidspolitie. Nieuwkuik. Op de zoogenaamde Drunensche heide verdronk in een kuiltje het U/ojarig zoontje van zekeren Van Sprangslechts eenige oogen- blikken aan de waakzaamheid der moeder ont snapt, vond zij zelf haren lieveling als een lijk terug. De prijs der hop is hier f 80 de 100 ^kilo. Tilburg, 2 September. Ais vervolg op het verslag der feestelijkheden van de Nieuwe Kon. Harmonie op verleden Dinsdag dient dat de illuminatie en het vuurwerk die toen wegens het zeer ongunstige weder, wèl tot teleurstelling van het ontzettend aantal vreemdelingen, waren uitgesteldverleden Donderdag hebben plaats gehad. De uitstekende Crefelder kapel bracht hare schoonste nummers ten gehoore en de liedertafel „Souvenir des Montagnards bereidde zich door eene algemeene repetitie voor tot de luisterrijke matinee van den volgenden morgen. Feestelijk jubelend klonken de vocale en instru mentale tonen eu honderden dames en heeren bewogen zich door den prachtigen tuin, die met zijn keurige giorno- en parterreverlichting een tooverachtigen aanblik opleverde. Door het heerlijkste weder begunstigd slaagde ook het vuurwerk dat aller verwachting over trof, in alle opzichten uitmuntend. Ten half twaalf ure was het schoone en recht genoegelijke feest in de volmaaktste orde geëindigd, De matinee van Vrijdag was allerprachtigst De liedertafel en de Crefelders vormden oer. ge heel als men zeer zelden in eene provinciestad zal ten gehoore krijgen. Behalve een drietal uit gezochte nummers voor strijkorchestwerden opgevoerd „Meeresstille und glücklige Fahrt", slotkoor uit de Heiligerlee-cantate van Richard Hol, „Wein Weib und Gesang" van Strauss, allen voor koor en orchest en door de liedertafel alleen „Lentelied" van Verhulst en „Pepita" van Müller. Geen wonder dat bij zulk pro gramma van zulke executanten de ruime zaal met een overtalrijk en uitgelezen publiek reeds lang voor den aanvang bezet was. Eer. woord van warme hulde aan de N. Kon. Harmonie en aan de feestcommissie met haren wakkeren voorzitter voor de uitnemend geslaagde feestelijkheden die vooral hebben uitgemunt door eendrachtige en algemeene samenwerking. Een woord van innigen dank ook aan de lieder tafel Souvenir des montagnards, die èn laatstl. Zondag met Dyna Beumer, èn Maandag met Hollman eD Parent, èn Vrijdag met de Crefelders, het hoogste musicaal genot hebben doen smaken. Zóó kermis te vieren strekt zoowel de leiders als al degenen, die tot welslagen het hunne bij droegen, tot eer en roem. Verkoop bij inschrijving op 5 Sept. 1882, namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 6e afdeeling. Per „Prinses Marie." No 397. 1010 Samarangrund 3s/4 398. 255 buffel 9l/5 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. TAXATIE k. 62/63 33/34 Per „Celebes." 550 Samarang rund 427/100 „58/59 208 buffel 9y2 33/34 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Chyebassa." 113 Batavia buffel 1154/100 50/51 81 92 250 48 16 18 u jt u n 73/io 37/io 10 52/53 44/45 36/37 29/30 38/39 49/50 53/54 48/49 Entrepotdok 6 e afdeeling. Per „Cyclops." 408. 560 Chineesche rund 8 „42/43 409. 808 878 42/4-3 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Madura." 4-10. 181 Soerab. runder 344/100 58/59 411. 270 5«/100 53/54 Entrepotdok 6 e afdeeling. Per „Dorunda." 4-12. 622 Batavia buffel 113/5 413. 328 O.Indiseb 103/4 Entrepotdok 8 e afdeeling. Per „Madura." n 414. 64-7 Samarang rund 33/4 h 61/62 mmMmwm'vi'iiEuaiB»? Wij ontvangen ter plaatsing eene advertentie van „de Onderlinge Waarborg", dienstpersoneel kantoor voor Europa en Noord-Amerikage vestigd te Franeker, directeur de heer Bergh. De advertentie wordt in ons blad niet opge nomen. Iedereendie den laatsten tijd over deze flrma zoo nu en dan het een en ander ook in de Echo, gelezen heeft, zal de reden daarvan goed begrijpen. TToor de vele bewijzen van deelneming betoond bij bet overlijden mijner ge liefde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoe- der, Mejuffrouw Johanna Maria Roques geb. Dkrkenne betuig ik ook namens Kinderen en Behuwdkinderen mijnen harte- lijken dank. P. ROQUES. Rotterdam1 September 1882. opgeluisterd met muziek door de Harmonie PEspérance van Waalwijk, bij W. Brokken, Besoijen R.C., tegen genot van kost, inwoning en hoog loon. Brieven franco, of in persoon bij C. HOE- BOER, schoenmaker te Houten bij Utrecht. WAALWIJK, 1 Sept. De veemarkt van heden onderscheidde zich door vaste prijzen en vlugge verkoop. Voor kalfkoeien is veel vraag voor België. Wegens liet ongunstige weder was de graan- markt wel zoo willig, bij min beduidende aanvoer. In leder is de laatste dagen nog al omgegaan. Ook zwaar zooileder was begeerd. Weivarkens golden f10 a f23. Biggen 4 7 it f 13 per stuk. Boter aangevoerd 1015 kilo van f 1.18 f 1.48 Der k Eieren f4.50 k f5.00 per 100 stuks viluM U?' Aan^oerd I0" kilogram Oisterioijk, 30 Aug. Boter. Aangevoerd 2380 kilo an f l.lo a fl,59. Eieren 3% ct. per stuk. Voorspoedig; bevallen van een welgeschapen 1 OCH TER: DOCHTER: geliefde echtgenoote van WaaKv-ijk, 31 Augustus 1822. t Heden overleed tot mijne diepej t t droefheid in den ouderdom van ruim 65 jarenmijne dierbare Echt genootMejuffrouw tijdig voorzien I inenten der stervenden Waalwijk de H. H. Sacra- 6 Augustus 1882. L. VAN GEMERT. waaronder 142 kruiwagens500 kilogram ijzerenz. aldaar aanwezig. Onraadspen- ningen tien percent. De Ontvanger voornoemd Notaris te Waalwijk, zal voor zijn principaal telkens des avonds 7 ure, ter herberge van TH. DE BONT, te Waspik. onder Raamsdonk, Zuidpolder, sectie G., nos 788 en 789, groot 1 hectare 23 aren en 68 centiaren. Te aanvaarden 15 November 1882. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie Kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. om le prijs f25, 2e f 10 le prijs f 20 2e f 10 De eigenaren, die verlangen mede te din gen, zijn gehouden zich met duidelijke be schrijving van bet mededingend paard of rund vóór of uiterlijk op den 14den September e. k., bij den secretaris der atdeeling aan te melden. Tij gebrek aan genoegzame mededinging )i aan voldoende deugdzaamheid, alles naar het oordeel van bet bestuur, wordt geen premie toegekend. De bekroonde stier moet gedurende het eerste half jaar na de bekroning binnen ge zegde afdeeling op de gewone voorwaarden ter beschikking van den veestapel blijven eerst na voldoening daaraan zal de premie aan den eigenaar worden uitgekeerd. De keuring zal plaats hebben op te WAALWIJK, op de markt, en aan vangen des voormiddags ten negen ure. Het Bestuur der 14-e Afdeeling der Noordbr. Maatscb. v. landbouw VAN DIJK, Voorzitter. VAN HEIJST, Secretaris,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3