1 NAAI- STIKMACHINES. MAGAZIJNEN TER 1EUBILEERING. G-. J. SCHEEFHALS. Voor 't Jonge Volkje met 'sjaarlijks ZOO a 250 platen. Prijs per 12 Mi f3,90, TOT UITKERING bij OVERLIJDEN, Handelswerk, de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-EOSOH, Kerkstraat 65 en 88. middelen van vervoer, enz. MAATSCHAPPIJ Waalwijksche Snelpersdrukkerij. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. *Hl|f TEVENS VOORRADIG: Nuttige lectuur voor Jongens en Meisjes. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. Boxi™hT3no Uioi?0,13*10'23*lus 13'29* Noordbrabantsehe Stoomtramwegmaatschappij. te WAALWIJKhebben de eer te berichten da* zij VOORHANDEN hebben: eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge- regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. DOOK P. LOUWERSE, ANTH. L. DE ROPWILLEM OTTO, GERARD KELLER, JUSTUS VAN MAURIK Jz., J. WORP, AGATHA Dit is de achtste jaargang die verschijnt en steeds klimt het aantal abonnés. Wel een groot bewijs dat deze lectuur en de platen, de jeugd van 8—14 jtiren recht aan- enaam zijn. Aan het oplossen der raadsels zijn prachtige prijzen verbonden. In de vorige jaargang 1 Gouden horloge 2 Zilveren horloges, 2 schrijfportefeuilles met zilveren sluitingbenevens 140 boekwerken. Bij alle Boekhandelaren staat de inteekening open alsmede bij den Uitgever JOH. YKEMA, 's-Gravenhage. Aflevering I pag. 1 komt voor 't portret van H. K. H. WilhelminaHelena PaulinaMaria Prinses der Nederlandengeboren 31 Augustus 1880. Reservekapitaal Zöven-honderd-duizGnd gulden. DirecteurenW.P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTEN Bode voor Waalwijk. UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" en van Hel Nieuwsblad voor Ned. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerij, die van de nieuwste lettersoorten en mackineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van EnveloppesBriefhoofdenCirculairesRekeningen Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres wordt f 1.— in rekening gebracht. Gedrukt materwei voor Gemeente-, Arm-, Dijken Polderbesturen en Kantongerechten. Zomerdienst van 1882. Tilb4.1"B5°4it* 10 n 9'48* 10'42 12,7*12,54 3,24 BOXtfi!roS"oB?SS\6/23 8'2 10>15* H»15 1,26 4,10 6.4* o,ou y.5 IU,45. sao'^sl?»™^'80'917 10,45* n'50'2-67 ™tn59ur.;^tot 1 Lijnen TILBURG over LOONOPZAND en KAATSHEUVEL naar WAALWIJK en CAPELLE. VERTREK DER SPOORTREINEN. Neder lands che Staatsspoorwegen. s-Bosch Utreeht 6,41 8,27 '10,30* 1,49 6.22* 7. Utrecht-'s-Bosch 7, 8,50* 11,48 1,45 3,50* 8.45 S"BO10l9B°X' 5,55 8,29 9'55* 121'3 3>39, 5.8* 8.30 B0X ei 'n4 8'58 10'18 12-30 1.24* 1.35 5,37* 0,14 /.OL9. Oisterwijk Tilburg 6,36 9,12 10,29 12,47 2, 6.31 Eindh.-Venlo 8,31 11,54 12,55* 5,1 6,3. Venlo-Maastricht 5,40 10 12.14 2, 7 22. Maastricht-Venlo 6.24 9.25 12.50 5.5 8,38. Venlo-Eindhoven 6 8/0 10 12.2* 1,52 4 4* 710 Eïndhoven-Boxtel 5,50 7,25 8,3 9,50 11,1& Eindhoven-Luik 8,31 10,53* 6 8. Luik-Eindhoven 5,57 9,55 1 37* 5 19 8 or. ^lb6r47B"e27a M8 9,25 19,401,7' 1'43*'3.5 5,59* Brcda-Rotterdam 7,23 10, 11,14 2.10* 3.18 6,29* Rotterdam-Breda 5,45 7,40 8,14* 8 25 9 20* 10 98* 12,40 1,40 3.5 5,1556,55* 7.55 10 30 0,28 4!33i5b1589.3785 W 10'8 11,43* '12'23 2-43 RosemLYBss. 7.28 10.51 11.53 3, 7,20* 8.42* 8 52 Vliss.-Rosend. 5.50 6,50* 7.20* 9,30 1.40 5,io 7.2o'lO Zuid- Ooster spoor weq. Nijmeeen-'s Bosch. 7,10 11.40, 5.1 6 9 43 s Bosch-Tilburg. 8.35, 1 4, 6.9. 9.10.1*0.57 lilburg-'s Bosch. 7.48, 11, 2.55, 7.10 s Bosch-Nijmegen. 8.30, 11.44, 3.37, 7.55. m Grand Central Belqe. Tilburg-Turnhout 7.2 1.10 6.48. Turnhout-Tilhurg 5.25 9.10 4 Breda-Roosend. 6.30 10.6 11.12 2,12 6 32 7 30 Antwerpen-Roosendaal 6,8 7,26* 7 47 10 25 9 89 3,21* 4.50 6,42 8.14. 5 Roosend-Breda 8,47* 9.5 11,43 3.51 4,45* 8 39 9 43 Noord-brabantsch Duitsche lijn. r»rr <-»l f*. OC TA T mk. IA r> J Boxtel-Wezel 6.25 10.17* 10.38 5 34 Wezel-Boxtel 7,8 2,43 5.42* 7.26. STOOMBOOT EN. Rotterdam-Kaatsheuvel {St. Stad Heusden).) 's Maandags. Vertrek van Kaatsheuvel2.30 's mg u u Waalwijk3*30 n Heusden5*30 Overige Werkdagen. kaatsheuvel. vertr. 3.45 'sm^. Waalwijk 4.45 f Heusden7.30 Stoombootdienst Waalwijk-Dordreclit-Rotterdam- Gouda en Amsterdam, vice versa, in directe correspondentie met Tilburg en omliggende plaatsen. Van Waalwijk naar Rotterdam: Dinsdag- enVrii- dagavond. Van Rotterdam naar Waalwijk: Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur' Van Waalwijk naar Amsterdam Vrijdagavond. an Amsterdam naar Waalwijk (zomerdienst 15 ,Wi l laar.t tot 15 October) Dinsdagmiddag 12 n. (Wiuterdienst lo October tot 15 Maart) Dins dagmorgen bij het openen der boom. Stoomboot STAD TILBURG. .nV®nDO Waalwijk naar Rotterdam en Amsterdam en tusschengelegen plaatsen, in directe verbindino- per stoomtram met Tilburg. Vertrek van Waalwijk- Maandag, Woensdag en Vrijdag. Vertrek van Rotterdam: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. WAGENDIENSTEN. Diligence Van Gend Loos. 's-Bosch- Waalwijk-Kaatsheuvel-Raamsdonksveer. Vertrek van 's Bosch naar Waalwijk vm ca 8 35 ure en nam. ca. 3.45 ure. ca.V6!'lt08ureTan Waalwijk naar Raamsdonksveer 5.30eurek Raamsdonksveer naar 's Bosch vm 7 3nelrfkJan Waal7-i-'k naar 's Bosch vm. circa 7-oU ure en nam. 4.15 ure. Geertruidenberg-Kaatsheuvel. Van Kaatskeuvel des Maandags en Dins dags des morgens 1,- ure; de overi|e dagen behalve Zondag, 2,15 ure des morgensvan Waal wijk s Maandags en Dinsdags ca. 2.15 de overio-e dagen behalve Zondags ca. 3.30 des morgens. bolt ilit Rnttlr5eertr,\V bfrg na aankomst der boot uit RotterdamMaandag en Dinsdagluur des SddaS: °Verige l4o «re Rijks Postkantoor tc Tilburg. Geopend: Dagelijks van 6,30 's morgens tot 10 u s avonds. Op Zon- en1 Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8 uur fi Sm' t«t 12 uur; van 3,30 's av. tot 6 uur sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'sav Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av UpZon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 Va" t0 uur 'sav' en van 7 uur av. tot 9 uur 's av. Telegraaf-Staatsspoorwegcn. Eiken dagook op Zon en Feestdagen van 8 uur s m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. 's avo°ndesnd: dagelijks' van 8 uur tot 9 uur J^rJ°Tt^ en ^tbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. ™agen Op Zon- en feestdagen van 8 uur's m. tot 9 uur s m.,} van 12 tot 1 uur nam. van 3.30 uur tot 5.30 uur s av. van 7 uur 's av. tot 8 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot9 W Stüt V*?3n Uar t0t 1 uur nam' van 3-30 uur s av. tot 5.30 uur 's av. van 7 uur 's avonds tot 8 uur. l T XITT TVmimiTTT, Tilburg (Koningshoeven) (Heuvell 11 (Station) (Heikant) Loonopzand v Kaatsheuvel (Nieuweweg) a. T.. 1 rr.. O m K Tr. 1. 7.35 7.55 8.10 8.27 Tr. 3. 10.35 10.45 10.50 11.10 11.25 11.43 Tr. 5. 1.45 1.55 2.00 2.25 2.40 2.27 Tr. 7. 3.40 3.50 3.55 Deze trein loopt alleen door tot de Veldhoven en is te 4 uur aan de remise. Kaatsheuvel (Nieuweweg) v. 8.29 11.44 Sprang v. 8.35 11.50 Besoijen v. 8.45 12.00 Waalwijk a. 8.50 12.5 Tr. 5 b 3.00 3.5 3.15 3.20 Tr. 9. 4.40 4.45 4.55 5.00 Kaatsheuvel (Nieuweweg) v. Id. v. Vrijhoeven Cappel v. Capelle a. Tr. la. 8.30 8.40 8.55 9.10 Tr. 11. 5.50 6.00 6.5 6.25 6.40 6.5 7 6.59 7.5 7.15 7.20 Tr. 13. 8.30 8.36 8.45 8.50 Tr. 3a. 11.45 11.55 12.10 12.25 Tr. 15. 10.15 10.35 10.50 11.7 11.9 11.15 11.25 11.30 3.00 3.10 3.20 3.35 Tr. 11a. 7.00 7.10 7.20 7.35 Tr. 15a. 11.10 11.20 11.30 11.45 Tr. 2. Tr. 4. Tr 6b Waalwijk v. 8.5 10.45 2.00* Besoijen v. 8.10 10.50 2 5 Sprar\g WAr. v. 8.20 11.00 2.15 Kaatsheuvel Nieuwewega. 8.26 11.6 2.21 Tr. 8. 4.10 4.15 4.25 4.35 Tr. 10. 6.35 6.40 6.50 6.56 Tr. 12 8.5 8.10 8.20 8.26 Tr. 14 10.40 10.45 10.55 11.1 - 'Br- ^a Capelle v. 7.45 Vrijhoeven Cappel v. 8.00 Kaatsheuvel v. 8.15 h (Nieuweweg) a. 8.25 Tr. 4a 10.25 10.40 10.55 11.5 Tr. 6. 1.45 2.00 2.10 2.20 Tr. 8a 4.00 4.15 4.25 4.35 Tr. 12a 7.50 8.5 8.15 8.25 Kaatsheuvel (Nieuweweg) Loonopzand Tilburg{Heikant) ld. (Station) ld. {Heuvel) ld. Koningshoeven v. v. V. V. V. A. Tr. 2. 8.28 8,45 9,00 9.20 9.25 9,35 Tr. 4. 11.7 11,25 11,40 12,00 12.5 12.15 2.23 2.40 2.55 3.15 3.20 3.30 Tr. 8. 4.38 4.55 5.10 5.30 5.35 5.45 Tr. 12. 8.28 8.45 9.00 9,20

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4