Nummer 75. Donderdag 21 September 1882. 5e Jaargang DE REEBOK. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETO Bekendmaking. BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Heropening Teeken-curcus. F. GERSTaCKER. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. 1 De Echo van hei Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. De burgemeester der gemeente Waalwijk, maakt den belanghebbenden bekenddat de Teeken cursus 1882/83 een aanvang zal nemen, op Maan dag 2 October a. s.dat zij die deze cursus wen- schen bij te wonenzich gedurende de aanstaande week, van 21 tot en met 26 September, tusschen 10 en 12 uur 's morgens behooren aan te geven ter secretarie alhier met duidelijke opgaaf van ou derdom en namen der ouders. De leerlingen in deze gemeente woonachtig, genieten gratis onderwijs; beneden de 10 jaren echterworden geene leerlingen toegelaten. Waalwijk 14 September L882. De burgemeester voornoemd, VAN DER KLOKKEN. Het Journal Officiel bevat een decreet, waarbij het ministerie van eeredienst van justitie wordt gescheiden en bij binnenlandsche zaken gevoegd. In de gevangenis te Poiszy heeft een 68 jarige gevangene die nog slechts eenige maanden behoefde te „zitten" getracht een inspecteur te vermoorden omdat deze hem kortelings on rechtvaardig gestraft had. Te Tures is een groote papierfabriek door het vuur vernield. De schade wordt op ruim driehonderd duizend francs geschat, terwijl ruim een honderdtal werklieden zich zonder werk bevinden. Een afschuwelijke wraakneming heeft dezer dagen het vreedzame dorp Noizéin het depar tement Maine-et-Loire, in opschudding gebracht. Jan Richardin 24 jaar oud, had onlangs een meisje van dit dorp teD huwelijk gevraagd. Deze weigerde zijn verzoek in te willigen. Richardin, strooide nu allerlei valsche beschuldigingen uit HUMORESKE van I. De heer Belrath een ijverig jagerdie zelf buiten de stad een uitgestrekt jachtterrein bezat, was op een goeden dag weer eens op jacht en liep nu met zijn opzienerdieu hij gewoonlijk ter jacht mede nam, voorzichtig door het woud om zoo mogelijk eeu reebok neer te schieten. De opzichter hield daarbij den hond aan een touw en zoo hadden de beide mannen ongeveer een half uur geloopen zonder iets gezien te hebben toen de hond opeens begon te trekken en rechts en links sprong. Belrath had terstond zijn geweer gereed, want hij geloofde, dat de hond een grazenden reebok had bemerkt, maar aan den kant, waar de liond voortdurend snuffeldewas juist een ondoor dringbaar boschje, waarin men geen drie schre den kon doen of iets kon zien en was er wer kelijk iets in, dan kon men toch van deze zijde niets uitvoeren. Toch besloot de jager een poging te doen om het wild er uit te drijven fluis terde dus der. opzichter iets in het oor en deze ging toen op postdaar hij wel wist wat hem te doen stond. Hij liep ongeveer honderd schreden terug, beschreef toen een kleinen boog en trachtteterwijl hij het boschje begon in te werken het wild op te jagen. Maar er viel geen schot, hij hoorde ook niets in het boschje en had slechts moeite om in al die takken den hond bij zich te houden die voortdurend aan de lijn trok en steeds naar rechts wilde. Hij moest daar toch iets geroken hebben en daar er nu toch niets meer te bederven viel liet hij den hond meer los en volgde hem. Advertentiën 1 7 regels ƒ0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door hetadvertentie- bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclameslö centperregel tegen het meisje. De famillie vervolgde den lasteraar, die veroordeeld werd. Toen 'deze uit het gerechtshof kwam zwoer hij zich te wreken over het meisje den vaderhaar verloofde en eindelijk tegen al de personen die tegen hem getuigd hadden. Verleden Zaterdag bracht hij zijne bedreiging ten uitvoer. Hij sloop de woning binnen van haardie hij ten huwelijk gevraagd haden schoot bij zijn intreden met zijn revolver den vader dood; hij keerde zich vervolgens naar de moeder en wilde haar neerschieten maar deze kon achter een tafel vluchten en ontkwam aldus aan het^ lot. Daarna sprong het monster op het meisje toe en loste een derde schot op haar; de Kogel raakte slechts het haar van het meisje, maar de moordenaar ziende, dat hij ze niet getroffen had wierp haar op het bed, en bracht haar drie dolksteken toe. Thaps verliet het monster de woning; juist kwam nu de verloofde van het meisjede moordenaar legde met zijn geweer op den aan komende aan en wondde henc aan de hand en den arm zoodat men het gekwetste lid heeft moeten afzetten. De wraak van den moordenaar was nog niet bekoeld hij zocht een ander slachtoffer, namelijk een weverdie tegen hem getuigd had. Hij schoot den man met zijn geweer neer, en ging zich in een waterput verdrinken. Toen de boeren aldaar hun vee kwamen drenken, vonden zij het lijk van Jan Richardin cn een weinig verder zijn geweer. Onder de in 1109 door John Comyn aarts bisschop gebouwde St. Patrik's kerk te Dublin, hield het water huis. Daardoor was eene ver zakking ontslaan er. reeds was men druk aan 't werk om het water tegen te gaan toen ver leden week na een lichten aardschok de stellingen instortten en groote schade aanrichttenniet alleen maar ook verscheiden menschen en kin deren doodden of wonden. Uit Londen komt het bericht, dat de stoomboot Alaska van de Gruon Line den afstand tusschen Nieuw-York en Queensborn heeft af gelegd in 7 dagen 6 uren en 40 minuten. Tot dusverre heeft nog nooit een stoomboot in zoo korten tijd de route van Amerika naar Europa afgelegd. Nauwelijks bemerkte de hond, dat hij zijn zin kreeg of hij drong snel voorwaarts, altijd zoo snel als een hond in een dichtbegroeid boschje vooruit kan komen. De opzichter behoefde niet lang in het onzekere te blijven wat hier ge beurde want opeens deed de hond een ruk naar voren zoodat hij den man bijna het touw uit de hand had getrokken en snelde op een reebok los, die uaar midden in het kreupelhout dood lag. Hupp riep hij, toen hij het dier zag om den jager te doen weten waar hij was. Hier ligt een reebok mijnheer Belrath Een reebokriep dezédood Hier ligt hij dood, riep de opzichter terug. Wacht tot ik bij u ben neem hem niet op, beval de jager, die het corpus delicti op de plaats zelve wilde onderzoeken ik kom da delijk bij u en met ware doodsverachting stortte hij zich in het kreupelhoutwaarin hij onder andere omstandigheden zeker wel niet had ge gaan. Het was dan ook niet gemakkelijk zich er door te wringen en een paar malen bleef hij aan de takken haken zoodat hij weer terug moest kruipen om los te komen. Eindelijk ge lukte het toch en hij bereikte maar in geen benijdenswaardigen toestand, de plaats waar de opzichter gehoorzaam op liem wachtte. Daar lag de reebokwaaraan de hond te vergeefs trachtte te snuffelenwant de jager hield hem vast. Te vergeefs trachtte de heer Belrath een schielwond aan hem te ontdekken, hij keerde het doode dier om en om, maar zag nietsook geen drupje zweet lag op de plaats, waar het dier gestorven was. Dat is toch merkwaardigzeide de jager terwijl hij opstond en zijn voorhoofd afdroogde, men kan het dier toch niet geworgd hebben want anders was het toch ook niet in het boschje gekomen. Wanneer wij hem opensnijden zullen wij hat spoedig zien zeide de opzichterdie den reebok wantrouwend had staan aankijken. De De Norddeutsche meldtmet iets droevigs in haar toon dat Von Bismark nog altijd tamelijk ernstig ongesteld is. Gelijk men weetwordt de kanselier, die den geheelen zomer te Varzin zoo frisch is geweest als een hoen ernslig verdacht van eengelegen- lieidsziekte die eene verontschuldiging voor hem moet wezen om eenige onaangename zaken af te doenmet nameeen besluit te teekenen met betrekking tot de nieuwe landdagsverkie zingen. Keizer Wilhelm is van Breslau naar Dresden vertrokken na een aantal ridderorden te hebben uitgedeeld. -Ook de Parijsche berichtgever der Kölnische Zeitung meldt thans „uit volkomen geloofwaardige, bron" naar hij zegt, dat tusschen Engeland en de Porte eene geheime overeenkomst bestaat, waarbij aan Engeland het staatkundig overwicht in Egypte wordt verzekerd. De sultan zou in naam souverein blijven kortom het zou een toestand worden ongeveer als met betrekking tot Cyprus. The Times blijft ten aanzien van Egypte een toon voeren die met het bovenstaande vrij wel overeen komtmaarnaar verzekerd wordt der regeering niet aangenaam is, wijl ze daardoor vreest het buitenland tegen zich in het harnas te zien gejaagd. De kroonprinses van Duitschand is aan een ernstig gevaar ontkomen. Toen zij van de manoeuvres door de verdere straten reed werd door den heftigen wind een dakvenster yan een huis afgeslingerd dat in duizend stukken vlak achter het rijtuig van de prirses viel. Ook de opzichter Becker vertelde onlangs dat hij op zijn terrein^ ook twee doode reebokken had ge vonden die ziek waren geweest. Er moet dit jaar een ziekte onder het wild heerschen en deze bok ziet er mij net uit, of hij zelf het pjaatsjc heeft uitgezocht om er te gaan liggen en nooit weer op te staan. Gelooft gij werkelijkdat de bok zijn natuurlijken dood gestorven isvroeg de heer Belrath. Neenzeide dc opzichterdie bij een natuurlijken dood van een reebok aan heel iets anders dachtanders moesten wij een kogelgat gevonden hebbengestorven is hij evenals een oud paard. Maar hier kunnen wij er niets mede beginnen en wij moeten zien hem op den weg te krijgen. Maar hoe kiijgen wij hem er uit, zeide de heer Belrathdie nog niet goed wist hoe hij er zelf zou uitkomen hem dragen daartoe zijn wij niet in staat en daarenboven heb ik ook nog mijn geweer. Dat zal ik wel opknappen antwoordde de meer practische opzichterga u maar voor, dan volg ik met den bok daar is de weg; gij kunt zien', waar ge door gekomen zijt. Heimelijk over den man nadenkendedie slechts de overeenkomst had met een jager doordien hij een geweer droeg en een jagershoed op had, n^m de opzichter den bok op en begon het dier naar buiten te sleepen en bracht hem naar een met gras begroeide plekwaar men zich geheel aan de schouwing kon - overgeven. Hierbij bleek dat de opzichter volkomen gelijk had gehadwant de reebok was van binnen ernstig ziek geweest. De milt was gezwollen en bloedrood en het geheele lichaam verder ont stoken zoodat er geen twijfel overbleef of het dier was zijn natuurlijken dood gestorven. Dit is fataalzeide de heer Belrath die als toeschouwer bij deze bewerking stond dat is hoogst fataal, want ten slotte krijgen wij een sterfte onder liet wild en dan is de jacht niet keizer, die onmiddellijk achter het rijtuig aan reed, ontsprong nog juist den dans, doordien het rijtuig een kleine wending maakte. In het begin van October komt de zaak van Conrad, den Berlijnschen moordenaar, aan de orde. Het onderzoek is nu geheel afgeloo- pen en er blijft geen twijfel meer over of Con rad is de bedrijver van deze vreeselijke misdaad. In de kolenmijnen nabij Dortmund, heeft weder een ontploffing plaats gehad, waarbij twintig mijnwerkers hef leven verloren. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De dader van den moord, die voor eenio-e dagen op een vrouw te Berlijn werd gepleegd is. nog niet ontdekt. Het laatst is een dame bij het slachtoffer geweestdienaar men nu vermoedt, slechts een verkleede man was, welke de moord zal bedreven hebben. Diefstal schijnt aanleiding tot dezen moord te zijn geweest, want van de een-en-twintig honderd mark, welke in het bezit van de verslagene is geweest, heeft de politie niets teruggevonden. De moord moet zeer stil zijn gepleegdwant van de buren, die onder de vrouw woonden, heeft niemand iets verdachts gehoord. De politie doet ijverig on derzoek, maar het zal haar moeielijk vallenden schuldige te vinden. Uit Triest wordt gemeld dat eene doos, die verdacht scheen, bij Ronchi door de grenswacht is aangehouden. Bij een reiniger, die geanes- teerd werd, vond men twee handgranaten. Mogelijk juist wegens deze ontdekking werden de keizer en keizerin toen zevergezeld van den kroonprins en diens echtgenoot, in de stad hun intocht dedenoveral met veel geestdrift begroet. De Podesta hield in het Italiaansch eene redevoering, vol warme gehechtheid tegen over het keizerlijk huis waarop de keizer in het Italiaanseh antwoordde. Hierop werd de tentoonstelling bezichtigd en 's avonds eene gala voorstelling in den schouwburg bijgewoond. lie* minste meer waard. Nu zoo erg zal het nog niet worden al gaan er ook een pnar van door, meende de opzichter. En wat zullen wij met het dier aanvangen. Begraven luidde het lakoniek antwoord.' Begraven riep de heer Belrath uithet vleesch ziet er nog uitstekend uit. Jahet smaakt misschien ook nog goed, maar wie zal het eten. Wanneer men hier het zaakje aanziet dan heeft men reeds genoeg. Voor mijn deel kan u het aan iemand ten geschenke geven ik wil het niet hebben. Maak het nu eerst ordentelijk schoon Pol ter opdat wij kunnen zien of de ribben ook aangetast zijnin dat geval is het vleesch ook weg. Dat geeft nietsgij eet het toch niet en verkoopen gaat nog minderwant de poeliers weten wat zij koopen en gij zoudt nog een zware boete kunnen oploopen* Gekheid, ik zal er toch niet aan denken ziek vleesch te verkoopen maar heb ik geen gelijk het ziet er inwendig uitstekend uit. Ilm, ja een beetje rood is het wel, waar dc milt gezeten heeft. Ach dat is bij elk stuk wild zoomaar er is niets mede te beginnen. Jammer van de huidmeende de opzichter dien zullen wij er toch eerst afhalen. Hmlaat liever den huid er op, Polters, ik zal den reebok mede naar de stad nemen en eens inlichtingen vragen bij een veearts. Daartoe behoeft ge den zwaren bok niet te vervoeren, de milt waarin toch de ziekte heeft gezeten is voldoende. En gelooft gedat het vleesch goed is. Goed, zeker, mijn collega heeft de beide reebokken opgepeuzeld en ze moeten heerlijk gesmaakt hebben ik zou er echter voor moe ten bedanken. Wordt vervolgd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1