TOT UITKEERING bij OVERLIJDEN, Stoombootdiensten iïBI m emmm ROTTERDAM, AMSTERDAM nas» mm v&rtr&ïl van af heden 75 Cent ggü ANEKDOTEN-MAGAZIJN, ANEKDO TEN-MAGAZIJN NAAI- STIKMACHINES. MAGAZIJNEN TER MEUBILEERING G. J. SCHEEFHALS. MAATSCHAPPIJ 1 w voor HANDBOOGSCHUTTERIJEN Doelplaatjes voor Kruisboogschutterijen 25 Cent per dozijn» Waalwijk. 1I13LI1L Het Geïllustreerd Politie-Meuws, BS11111IÜ1111I1 S113S 3 de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." 's-BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. HI. STJYYER STOOMKETELS en WERKTUIGEN lilH gevestigd te UTRECHT6 December 1847. in aansluiting met den stoomtram en tusschengelegen plaatsen MAAND SEPTEMBER. S I per dozijn. Franco aan huis. DERDE JAARGANG, FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-YAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GBAT1S. ""30Ü TEVNS VOORRADIG: „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 Sf 21, Amsterdam. Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. DirecteurenW. P. INGENEGEREN en J. P. BOL. Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemokt,koming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingen worden verstrekt te Waalwijk door W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. VAN NAAR. Sedert 15 September is eene nieuwe dienstregeling in werking en vaart van at dien datum voorloopig eenmaal 's weeks een der booten RECHTSTREEKS door naar AMSTERDAM. Vertrek Tilburg. 15 September. 14 Sept. 10.15 's av. 16 15 10.15 18 17 10.15 20 20 7.35 's mg, 20 19 10.15 's av. 22 u 22 7.35 's mg. 23 22 10.15 'sav. 25 24 10.15 26 25 10.15 26 25 10.15 27 26 10.15 29 28 10.15 29 28 10.15 Vertrek Waalwijk. 6.30 's morg. 8.30 's morg. 1.00 's morg. Vertrek Capelle. 6.00 's morg. 7.30 's morg. 9.30 's morg. 11.30 's morg. 2.30 's morg. 3.30 's morg. 4.00 's merg. 5.00 's morg. 6.30 's morg. P - P <x> u -2 - 8 O 7.00 's morg. De met geteekende diensten gaan rechtstreeksch naar Amsterdam. Op alle diensten worden echter goederen voor Amsterdam en tusschengelegen plaatsen aangenomenterwijl spoedig de rechtstreeksche dienst op Amsterdam tweemaal 's weeks zal plaats hebben. Van af 1 October zullen tweeinaandelijksche dienstregelingen met tarieven verspreid worden. Goederen worden tot 8,30 's avonds ter verzending aangenomen. Als vertrek uit Tilburg is aangegeven de laatste trein op de boot correspondeerende, wordende echter de goederen op alle treinen in den loop van den dag vervoerd. DE DIRECTEUR. '1 P8—Elf De goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland is zonder twijfel dat thans Woensdags en Zaterdags verschijnt met twee of meer platen, in ieder nommer, betrekking hebbende op de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop der week plaats vonden. Alle belangrijke zaken op het gebied van JUSTITIE en POLITIE worden zoo uit gebreid mogelijk, meest volgens officieele bronnen, meegedeeld. KEURIGE FEUILLETONS met PLATEN enz. enz. De abonnementsprijs is voor Amsterdam fl.voor alle andere steden franco thuis fl.15 per drie maanden. Zij die zich nu abolineeren ontvangen de nommers tot het begin der volgende maand gratis. Amsterdam, Molsteeg 12. E. F. EDEN. NB. Abonnementen worden ook door alle boekhandelaren en postdirecteuren aange nomen. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlèm is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld de eerste aflevering van het Tijdschrift voor beminnaars van "humor en satire en voor verzamelaars van anekdoten, snedige gezegden, extempores enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royal 8°, duidelijken druk. Twaalf afleveringen vormen een deel. De inteekenaren ontvangen gratis titel en om slag van eiken jaargang. De prijs vaft elk deel of jaargang is slechts EEN GULDENfranco per post EEN GULDEN EN TIEN CENTS. Over dit bedrag wordt bij het einde van eiken jaargang gedisponeerd. Aangemoedigd door het kolossale succes dat de eerste en tweede jaargang van dit tijdschrift hebben ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik -era. ook den derden jaargang het licht te doen zien. Het debiet van de vorige jaargangen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exemplaren werden verkocht en reikhalzend zagen de abonnés steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan het melankoliek gemoed en hernieuwden levenslust aan den hypochondrist. Hij die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil, (wie onzer zou daarop niet ge steld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dat zij VOORHANDEN hebben J eene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. VAN ('sHTTvP tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt <D fl 0 P u rH iO CÖ Tl nd *-< cö cö 5=1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4