Nummer 78. Zondag 1 October 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. DE REEBOK. FEUIILETO Li BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. De Noord-Amerikaansche Duitschland. Oostenrijk. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. F. GERSTaCKER. SPOORWEGKONINGEN. De Echo van het Zuiden, (I II, WAAL! Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. nn w»i<gragraiMi'jri Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie, bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 centperregej De opening der kamers moet bepaald zijn op 6 November a. s. Het eerst zal alsdan de begrooting voor 1883 aan de orde wezen. Met name bij eeredienst worden vele radicale amendementen op het re- geerings-ontwerp verwacht. Voorts is het zoo goed als zekerdat de Gambettistendaarbij hopende op den steun der reactieweer met hun voorstel tot invoering van het scrutin de liste voor den draad zuilen komenop welk punt gelijk men weetGambetta indertijd zoo erbarmelijk werd geslagen. Eene herhaling van die nederlaag, voor deze roerige partij uiterst heilzaam is niet onwaarschijnlijk wanneer het zich bevestigt dat de minister-president Duclerc, anders maar al te zeer geneigd om zich door Gambetta's flux de bouche ie laten overreden op dit punt zeer bepaaldelijk zijn eigene gedach ten heeft. Deswege moet Gambetta ook zoo spoedig van zijn Zwitsersche reis zijn teruggekeerd. Uit Tunis is bericht ontvangepdat eene bende van 400 stroopers in de nabijheid van Kairouam een aanval heeft gedaan op zestig ruiters van een vrijcorps dat eene topografische zending begeleidde. De Fransche commandant sneuvelde en zeven man werden buiten gevecht gesteld. Van de stroopers zouden dertig man gedood en vijftig gewond zijn. Ook in Frankrijk toont men groote be langstelling in de tentoonstelling te Arasterdam. De regeering zou een Fransche commissie voor de tentoonstelling benoemenals de kamers weer vergaderd zijn en een door haar aan te vragen crediet is toegestaan. Maar de Fransche industrieelen, waarvan een zich in de Figaro de tolk maaktdringen er op aan dat de regee ring meer spoed make, opdat het niet te laat voor Frankrijk wordeom een waardig figuur te maken op de belangrijke tentoonstelling. Te Parijs is weder een diefstal gepleegd aan het postkantoor. De dader is een der ambtenaren die met honderdduizend francs op de vlucht is gegaan, Zijn signalement is overal heengezonden men gelooft dat hij de wijk naar Italië heeft genomen. Men herinnert zich dat kort geleden een zekere Reeser van Hollandsche afkomst wegens het spelen van spion ten bate derFranschen te Munchen veroordeeld werd. De Franscne regeering, om toch vooral niet den schijn te hebben alsof ze zich met spionnen ophield, heeft den kanselier van haar consulaat te Stuttgart van zijn post onthevendaar hij met Reeser in contact had gestaan. HUMORESKE II. Belrath liet zijn mes uit de hand vallen. H# had juist een stuk in den mond en hij voelde hoe dat opzwol cn steeds dikker en dikker werd. Van rechter Schroder steunde hij. Jawelknikte de heer Schuttehij ver telde mijdat hij een geheelen reebok ontvan gen had en wilde mij nu ook eens verrassen nu de eene hand wascht de andere schoon. Belrath kreeg het benauwd hij wilde ten minste dat stuk, hetwelk hij in den mond had, doorslikken maar het ging niet. Op dit on gelukkig oogenblik dacht hij juist aan de milt, die hij in de stadsgracht had geworpen en dat voltooide de zaak. Het servet voor zijn mond stoppende sprong hij op vloog naar de deur en daar maar neen het laat zich niet goed vertellen wat daar geschiedde. De bedienden kwamen aansnellen en toen de heer Belrath na een wijle in de eetkamer terugkwam zag hij zoo bleek als een lijk. Hij was ook niet over te halen om nog een stukje te eten zooals hij verbelde was hij plotseling ongesteld geworden een oude aanval van maagjichtwaarvan de pijn echter geen kwaad deed. Hij dronk dus, maar zoolang er nog vleesch- spijzen op tafel waren keek hij den anderen kant Uitwant zelfs het gezicht er var. was hem een gruwel. Eerst bij het dessert werd hij bedaarder en de koffie bevrijdde hem van den angst, zijn Tusschen Engeland en Duitschland wordt naar Morning Post verzekertop het oogenblik van gedachten gewisseld betreffende de regeling van het Egyptische vraagstuk. De Duitsche gezant te Londen graaf Munster, die verlof had, keert, teneinde dat overleg te vergemakkelijken aan stonds naar zijn post terug. Zoo zou dus The Times tegenover de Kölmsche Zeitung dan toch gelijk krijgen. Het Duitsche blad heeft namelijk het bestaan van onderhan delingen, als waarop het city-orgaan zinspeelde, bepaaldelijk ontkend. In de Pall Mall is zelfs sprake van eene nieuwe samenkomst der drie keizers in zake het vast stellen eener gemeenschappelijke staatkunde bij de regeling van het Egyptische vraagstuk. Fawcettde Engelsche Postmaster general, hield eene redevoering voor zijne kiezers te Hackney. De Egyptische zaken besprekende zeide hij o. a., dat de regeerir.g geenerlei zelf zuchtige doeleinden nastreefde, en dat haar voornaamste zorg was aan het Egyptische volk de best mogelijke regeering en de grootst moge lijke mate van vrijheid te verzekeren. De mis bruiken der vroegere controle zullen daarbij vermeden wordenen Egypte zal beschermd worden tegen een stelsel, waarbij een onevenredig groot deel der inkomsten in de handen vloeit van vreemde beambten. Bradlaugh richtte opnieuw een manifest tot zijne kiezers, waarin hij verklaart vroeg of laat zitting in het lagerhuis te zullen nemen. gevoelen nog eens lucht te moeten geven. Van dien tijd af kon hij geen wildbraad meer eten, ja, wanneer hij ze op een menu zag staan, werd hij reeds niet wel. Hij heeft oon. nooit aan den rechter verteldwelke streek hij hem, of liever zich zeiven gespeeld had, want daar door zou alles verraden zijn geweest. Jaren waren na die gebeurtenissen verloopen en eerst laattoen hij die milt vergeten was kon hij weer wildbraad zien en vertelde hij nog onder stipte geheimhouding de geschiedenis. Ik hield het geheim tot zijn dooden eerst toen ik van zijn dood bericht kreeg, ge loofde ik dat ik de geschiedenis wel aan de vergetelheid mocht ontrukken. (Slot.) Cetawayo is behouden te Kaapstad aan gekomen. Aan den ingang der haven van Aberdeen, die bij ruw weder zeer gevaarlijk isbrengt men nu het bekende middel in toepassing van olie in zee te gieten om de golven te doen be daren. Een paar dagen geleden werdenin tegenwoordigheid van den graaf van Aberdeen prof. Siemens en anderen de eerste pijpen en balken voor dat doel gelegdbij wijze van proefneming. Het zal nog eenigen tijd duren voor al de pijpen gelegd en alles gereed is, maar men heeft alle hoop op eene goede uitwerking. De oliedie men voor de haven wil gebruiken, is de gewone zeer goedkoope traan. (Volgens de Saterdag Revieuw.) De heer Vanderbilt is president der New-York- Centraal-spoorweg-maatschappij en heeft zijn reusachtig vermogen van zijn vader georven Genoemde baan die hij als grootste aandeel houder bijna onbeperkt bestuurtverbindt de stad New-York met het oostelijk einde van het Erie-meerloopt een groot eind weegs langs den oever der Hudsonsjivier en doet de grootste steden van den staat New-York aan. Bovendien is dezelve door een zijtak met de stad Boston verbonden en bedient op deze wijze de rijkste en meest bevolkte streek der Vereenigde Staten, die van jaar tot jaar nog rijker wordt en in bevolking toeneemt. Zij heeft diensvolgens een zeer groot en winstgevend locaalvervoer zoowel in personen als goederen dat nog steeds toe neemt. Deze baan is van alle Amerikaansche spoor wegen het best aangelegd en wordt het best Den 19den cn 26sten October a. s. zullen naar verzekerd wordt, de verkiezingen gehouden worden voor den nieuwen Pruisischen landdag. Men heeft reeds onderscheidene bewijzen dat de verschillende liberale fracties bij deze gelegen heid zich nauw zullen aaneensluiten. Ook in verscheidene deelen van Duitschland is groote schade aangericht door overstoomingen. Het dal van de Saaie staat geheel onder water, en volgens de laatste berichten was het water nog steeds stijgende. Maar de berichten omtrent den Rijn en zijn bijrivieren luiden iets gunstiger. Te Koblenz en Trier waar het water in 24 uren niet minder dan 1.54 meter steeg, te Keulen waar de Hafengasse geheel onderliep en te Mainz werd geen verdere was waargenomen, en men hoopt, dat het gevaar weldra voorloopig zal zijn geweken. Bij Bir.gen was de Nahe en bij Nassau en Ems de Lahn nog zeer gezwollen; maar van den Boven rijn komen gunstiger be richten. Het spoorwegongeluk bij Esseggdoor het instorten van de brug over de Drau, waarbij in het geheel 26 menschen om het leven kwamen, moet enkel te wijten zijn aan de lichtvaardigheid van het bestuur van den Alföld-spoorweg. De brug was reeds sedert twee dagen zwaar beschadigd door de sterk gezwollen rivier, maar werd niet hersteld. Zij was daardoor in zulk een toestand geraakt, dat het gevaar op den beheerd. Zij heeft een dubbel spoor van stalen rails hare lengte bedraagt ongeveer 1400 mijlen, haar kapitaal 130 millioen dollars en hare bruto- ontvangsten beloopen ongeveer 30 millioen dol lars per jaar. Verbonden met deze lijn en eveneens in han den van Vanderbilt is de Canada-Southern, eene lijn welke het Erie-meer aan de Noordelijke of Canada-zijde omgrenst. Zij is bijna 600 mijlen lang, heeft een kapitaal van ongeveer 28 millioen dollarseene bruto-ontvangst van drie millioen en eene zuivere ontvangst van ongeveer 600.000 dollars. Eindelijk komt nog daarbij eene andere Vanderbiltschc baan, de „Michigan Centraal", welke het uiterste einde der, „Canada- Southern" met Chicago verbindt. Deze is 1000 mijlen lang, heeft een kapitaal van 42 millioen dollars, eene jaarlijksche bruto-ontvangst van acht millioen en eene zuivere ontvangst van twee millioen dollars. Diensvolgens bedraagt de gezamenlijke lengte van deze drie banen ongeveer 3100 mijlen, het kapitaal ongeveer 200 millioen dollars en de bruto ontvangst meer dan 40 millioen dollars of 100 millioen guldenwaarover Vanderbilt onbeperkt gebieder is. Natuurlijk bezit hij niet het gansche kapitaaleen deel der actiën en prioriteiten behoort aan Europeesche en Ame rikaansche kapitalistende verreweg grootste aandeelhouder is nochthans Vanderbilt en een zeer beduidend bedrag der papieren behoort aan vrienden, op wier volmacht de spoorweg-koning rekenen kanzoodat hij over deze banen vrij— lijk beschikken kan als ware hij haar eenige bezitter. De invloed en de machtwelke hem de absolute controle over eene bruto-ontvangst van meer dan 40 millioen dollars per jaar ver schaft laat zich wel denken en de heer Van derbilt ia dan ook een-der machtigste personen dag van het ongeluk zelfs leeken in het oog viel. Maar men had den vorigen dag nog twee inspecteurs en dienzelfden morgen nog een inge nieur op de brug gezien en meende dus dat de spoorwegdirectie genoegzaam op de hoogte wasom hare maatregelen te nemen. Het on derzoek dier beambteu blijkt echter slechts zeer oppervlakkig te zijn geweest. Al de verongelukten lagen samen in een wag gon. De eerste waggon werd door den tweeden, die er op vielverbrijzeld maar zoo dat de soldaten zonder ernstig gekwetst te zijn door eigen kracht of door hulp van anderen er uit komen en zich redden konden. Maar de tweede waggon sloeg om zoodra hij neerkwam en geen enkele der huzaren die er in zaten kon gered worden. Te Gladbach is een agent van politie door een misdadiger doodgeschoten. Er was een diefstal gepleegdwaarnaar de politie ijverige onderzoekingen deed. Dezer dagen stond de thans, vermoorde agent 's avonds op posttoen een verdacht persoon hem passeerde met een zak op den rug. De agent volgde den man die zoodra hij dit bemerkte.den zak wegwierp en op de vlucht ging. Door den agent vervolgd bleef hij in een eenzame duistere straat plot seling staan schoot en trof zijn vervolger in de borst. Hij zelf is nog niet gevonden, hoewel twee arrestaties hebben plaats gehad. De on gelukkige agent was spoedig een lijk. „Mijn arme vrouw en kinderenik moet sterven waren zijne laatste woorden. De keizer heeft uit zijne particuliere kas een bedrag vau fl. 100.000 geschonken ten behoeve van de noodlijdenden door de overstroomingen in Tyrol en Karinthie. Verder is bij besluit van 26 dezer de regeering door den keizer gemach tigd om ter ondersteuning van de slachtoffers van den watersnood in Tyrol hoogstens fl. 500,000 en van die in Karinthie hoogstens fl. 200,000 naar gelang de behoefte blijktuit de staatskas beschikbaar te stellen. Men heeft dezer dagen een bende dieven gevatdie aan verscheidene Oostenrijksche spoor- in de Vereenigde Staten. Oogenbliklijk matigt hij zich het beschermheerschap over de stad New-York aanhij zeide namelijk aan de bur gers dat hunne belangen ernstig bedreigd wor den door de concurrentie van Philadelphia en Baltimore en dat alleen zijn tusschenkomst hen voor groote schade kan behoeden. En inder daad is Vanderbilt tegenwoordig in heftigen krijg met de „Pensylvania" en de „Baltimore en Ohio" banen die uitsluitend de belangen van Philadelphia en Baltimore ten doel hebben. Hij verklaart geen vrede te willen sluiten voor deze beide lijnen den handel van New-York recht laten wedervaren. Onnoodig te onder zoeken of deze strijd van de zijde van Vander bilt geheel onbaatzuchtig iswij vermelden dit feit slechts om te toonen hoe groot de plaats moet zijn die hij in de Vereenigde Staten in neemt wanneer hij niet slechts in staat is als protector der eerste stad der groote republiek op te tredenmaar ook als zoodanig door de handelskamer en andere vertegenwoordigers der commercieele belangen in New-York erkend wordt, terwijl de burgers bereid zijn hem, waar waar noodig, op alle wijzen te ondersteunen. Wij zeidendat de „New-York Centraal" een zeer beduidend en productief locaalvervoer bezithaar transitovervoer is echter ook enorm. Met andere woordendeze spoorweg is een der grootste lijnenwelke de korenvoortbren gende distrikten van het Noord-Westen met de Atlantische havens verbinden. Zij verbindt gelijk wij reeds vermeldden Chicago met New- York en vervoert eene groote massa koren en andere landbouwproduktendie van uit Chicago naar de Oostelijke Staten en naar Europa ver zonden worden. In het transito-verkeer naar Europa heeft zij als concurrenten vier groote lijnen de „Grand Trunk of Canada", de „Erie", de „Pennsylvania" en de „Baltimore en Ohio" banen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1