Turkije. Rusland. Egypte. BINNENLAND. UITVOERINGEN. BOEKBEOORDEELING. wegstationsMüglitzCottauLittau enz. her haaldelijk diefstallen pleegden op een zeer listige manier. Een der dieven liet zich namelijk io een kist sluiten en door zijn makkers als vrachtgoed verzenden. Zoodra dan 'smiddags, in het rustuur der beambten het goederenkantoor gesloten was, kwam hij uit de kistdie hij van binnen open kon makenstal zooveel als hij grijpen en vangen kontotdat zijn kistwaarin hij alles deedzoowat even zwaar was als toen hij er in lagen sloop onopgemerkt heen. De kist met de gestolen goederen werd dan natuurlijk daar niemand iets bijzonders er aan kon be merken verder verzonden en aan het aangege ven station door andere leden der bende afge haald. Dat ging zoo een geruimen tijd goedtotdat eindelijk alles uitkwam en de schuldigen gevat werden. Bij hun bekentenissen zijn allerhande bijzonderheden aan het licht gebracht. Zoo verhaalden zij o. a., dat eens een man die in een langesmalle kist lagaan het station Cottan gedwongeu was geweest een half uur lang op zijn hoofd te staanomdat men de kist ondanks de waarschuwing wniet kantelen," op een der kanten had neergezet. Volgens een depêche uit Constantinopel, heeft de Porte in eene nota de Engelsche regeering voor het herstel der orde in Egypte haren dank betuigdwaarbij zij de hoop te kennen geeft dat de vriendschapsbanden tusschen beide rijken hierdoor wederom te nauwer zullen worden toe gehaald. Granville heeft aan DufFerin opgedragen aan de Porte de bevrediging van het Engelsche gouvernement over te brengeu wegens de vriend schappelijke verzekeringen in deze nota vervat. Inderdaad komt een en ander na al het ge beurde, althans voor gewone menschen, wel een weinig onverwacht. Baker pacha had een samenkomst met den sultan, om hem mededeeling te doen van zijn opdracht om het Egyptische leger te hervormen. Hij is van plan den khedive voor te stellen alle Engelsche officieren in dienst te nemendie thans in de Turksche gendarmerie wi rkzaam zijn. Uit St. Petersburg wordt gemelddat een nieuw persreglement is uitgevaardigdwaarbij bepaald wordt dat, na eene derde waarschuwing, de uitgevers van bladen verplicht zullen zijn een nummer bij de censuur in te zendendat de censoren naar believen die bladen kunnen ver bieden dat de redacteuren van tijdschriften wanneer de regeering het eischtden naam van schrijvers en inzenders moeten noemendat tijdschriften geschorst of opgeheven kunnen worden door een daartoe aangestelde gemengde commissiewaarin ook de synode is vertegen woordigd, enz., enz. Men weet echter bij onder vinding dat in landen waar het vrije woord het sterkst wordt gemuilband, de in 't geheim beraamde misdaad ook de vrijheid neemt van het weligst te tieren. Twee jonge Russische gardeofficieren, van zeer aanzienlijke familiegraaf Stolypine en prins Schachowskoi, hebben dezer dagen in het bosch van Levaschowo geduelleerd, met het ongelukkig gevolg dat de graaf terstond gedood en de prins zoo ernstig gewond werd dat hij weldra overr leed. Het gebeurde heeft in de hooge Russische kringen een zeer pijnlijken indruk gemaakt. Men vreest dat de oude prins Schachowskoi krank zinnig van smart zal worden. Cairo werd den avond der terugkomst van den khedive schitterend verlicht, waarbij vooral het huis van Mahmoud-Samy-Baroudi, destijds een der verwoedste aanhangers van Arabi, de aandacht trok. In een open koets gezeten en slechts door een klein escorte begeleid, nam de khedive een en ander in oogenschouw en de bevolking begroette hem daarbij zeer eerbiedig. Vergeleken met wat de rest van zijn volk ge daan heeft, gedroeg de khedive zich inderdaad in de laatste dagen alleszins respectabel. Dinsdag hield de khedive groote receptie die vier uren duurde en druk werd bezocht. Z. H. was echter flink genoeg een aantal pacha's en bey's, die aan den opstand hadden deelge nomen en nu binnen kwamen kruipen, af te wijzen en sprak ook tot de geestelijkheid een hartig woordje. De politiek, zeide hij, was vol strekt de zaak der heeren niet en voortaan zou de eerste de beste, die zich daarmede bemoeide, gestrengelijk worden gestraft. Naar het heet wil de khedive eene alge- meene amnestie uitvaardigen. Slechts die per sonen welke misdrijven pleegden tegen het algemeene recht, zouden worden uitgesloten. Zaterdag zal te Cairo voor het Abdinpaleis door den khedive over de Engelsche troepen eene groote wapenschouwing worden gehouden. Aan die revue zullen 20.000 Engelschen deel nemen. Slechts de helft dier manschappen zullen blijven, daar zoowel Garnet Wolseley als de Engelsche consul van oordeel zijndat met 10.000 man de orde zeer wel te handhaven is, in afwachting van het herstel van normale toe standen. Reeds moeten twee regimenten Indische troepen en eene compagnie van de genie last hebben ontvangen zich tot den terugkeer gereed te houden. De berichtgevers van Daily News en Standard rijn en blijven van gevoelendat het hoogst gevaarlijk ishaastig en ontijdig het aantal Engelsche troepen in Egypte te verminderen. The Times ziet er minder bezwaar in, schoon ook dit blad van oordeel is, dat de Engelsche militaire bezetting vooreerst nog geen einde kan nemen. De khedive heeft de decreten geteekend, hem door zijne ministers voorgelegd en strek kende lo. om te Cairo eene bijzondere com missie van negenen in te stellen teneinde recht te spreken in alle gevallen van rebellie, door militaire en burgerlijke personen gepleegd 2o. om te Cairo een krijgsraad in te stellen om zonder appel in alle zaken te vonnissen, door de commissie voornoemd aan zijn oordeel onder worpen, en 3o om een tweeden krijgsraad in te stellen te Alexandrie, teneinde reeht te spreken in zake de gebeurtenissen van Alexandrie en Tantah. De zittingen der krijgsraden zullen openbaar zijn en de gevangenen mogen zich van rechtsgeleerde raadslieden voorzien. De tegeuwoordige hoofdplaag van Egypte, eene kwaadaardige oogziekte (voor een goed deel het gevolg van stof en vliegen), begint zich onder de Engelsche troepen sterk te doen ge voelen. Reeds kwamen vele gevallen van die oogziekte voor. Het pantserschip Minotaur vertrok Don derdag naar Aboukir om de marinesoldaten aan boord te nemenen zal vervolgens naar Malta gaanwerwaarts de andere schepen van het kanaaleskader spoedig zullen volgen. De Bedouinen beginnen al lastig te worden. Het zoetwalerkanaal boven Nefiche werd door hen afgesneden. De Standard meldt uit Alexandrie dat Egyptische matrozen gepoogd hebben het Ras- el-Tirapaleis te plunderen, maar in tijds daarin verhinderd zijn. Donderdag, ten 4 ure 's namiddags, terwijl te Cairo de wedrennen plaats hadden, die de officieren hadden georganiseerd werd een gewel dige ontploffing gehoord door eenige kleinere gevolgd die op salvo's van geschut geleken. Twintig minuten daarna werd eene verschrikke lijke ontploffing, door kleinere gevolgddie tot dit oogenblik voortduren. Arabieren en Europe anen namen verschrikt de vlucht. Naar het schijnt ontplofte een trein met krijgsbehoeften dicht bij het spoorwegstation. Men zegt dat 30 menschen er bij omgekomen zijn. De wedrennen werden gestaakter heerscht groote ontroering. Een telegram van 6 uur namid. meldtDe ontploffingen duren voort met tusschenruimten van minder dan een halve minuut. Het station staat in brand. Men meent dat de ontploffing het gevolg is van de buitengewone hitte, die 106 graden Fahrenheit bedraagt en nog werd verhoogd door het ijzeren dak van het station. WAALWIJK. Door de liedertafel Oefening en Vermaak van Waalwijk en Besoijen zullen Zondag in de zaal Musis Sacrum de volgende stukken worden gezongen 1. Op het kerkhof. De Vliegh. 2. Die Regimentstochter. Donizetti. 4. Abendglocken. Abt. Waalwijk, 30 September 1882. In de tweede kamer heeft men zich deze week bezig gehouden met het adres van antwoord op de troonrede. Over de 'buitenlandsche aangelegenheden trad alleen de heer Bahlmann met den minister Rochussen in discussie. Hij somde eerst vele zaken op waarover hij niet zou spreken over den lof vau den Eugelschen premier, onzen minister van buitenlandsche zaken toegezwaaid in de Borneoquaestiewaarin eene vernedering lag voor ons nationaal gevoelover het prijs geven onzer rechten op de vrije kustvaart in Duitschland over het opofferen van ons prestige als tweede koloniale mogendheid, door het on beduidend optreden tot bescherming van het Suezkanaal. Waar hij wel over sprak was net Fransche hendelstractaat. Zou er een nieuw tractaat komen zeker jamaar op welken grondslag Freetrade fair-trade of protectie Daarover zweeg de regeeriug. Wilde men het stelsel van fair-trade dan moesten eerst onze tarieven herzienhet stelsel van belasting ad valorem en benadering verlaten worden. Spreker vroeg of in dezen zomer een refendaris van het departement vau buitenlandsche zaken naar Parijs was geweest, om de grondslagen te leggen voor een nieuw tractaat, en welke deze waren. Hij wilde niets liever dan behandeling op den voet der meest begunstigde natie, gelijk Engeland. De minister van buitenlandsche zaken maakte zich met een paar woorden van de zaak af. Wat de vorige spreker opoffering van prestige noemde was niet anders dan gebiedend noodig tot behoud van onze goede betrekkingen, zonder eenig offer onzerzijds. En ten aanzien van het handelstractaatweigerde de minister verdere bijzonderheden mede te deelen nopens de nieuwe onderhandelingen. Alleen herhaalde hijdat er tusschen Frankrijk en Engeland geen tractaat bestond maar slechts een eenzijdige verbintenis, eiken dag opzegbaar en waaraan wij dus niets zouden hebben. Van de reis van een ambtenaar naar Parijs wist de minister niets altans van een reis met een opdracht om te onder bandelen. De onder wijsparagraaf is zeer uitvoerig be sproken naar aanleiding van een amendement Lohraan-Keuchenius, verklarende dat herziening der schoolwet dringend noodig is. De heer Lob man verklaardedat dit amendement van de geheele antirevolutionaire partij afkomstig was en betoogde dat de schoolquaestie volstrekt niet uit wasdat zij de kanker was van den staat kundigen toestand en de oorzaak dat de liberalen niet kunnen regeeren. Daarlatende of herziening der schoolwetgeving met of zonder giondwets- wijziging moest geschieden, achtte hij wijziging van artikel 194 der grondwet noodig. De heer Vermeulen achtte de bedoeling van dit amende ment juist, maar meende dat onmiddellijke her ziening van dezen minister niet kon verwacht worden. Het amendement werd verworpen met 48 tegen 31 stemmen. De heer Van der Schrieck vroeg verlof tot het richten van eenige vragen aan den minister van waterstaat over het bericht in de dagbladen, dat de sluis bij Crevecoeur is bezweken, duizen den hectaren zijn geinundeerd en overal groote schade aangericht. Hij wenscht te vernemen in hoever dat feit waar is en wat den minister er van bekend is. Hij wenscht ook te vernemen of daarnaar een onderzoek zal worden ingesteld ook nopens de oorzaken, en of het resultaat aan de kamer zal worden medegedeeld, te meer omdat, als spreker wel geinformeerd is aan de sluis onlangs groote herstellingen hebben plaats gehad. Omtrent den waterstaats'oestand zijn de volgende berichten ingekomen Uit Heusden. Waar men voor eenige dagen den landbouwer ijverig op zijn veld bezig zag, waar men toen nog de beesten rustig in de welige weiden zag grazen is alles nu herschapen in een zee. Op enkele plaatsen is men nog zoo gelukkig dat men door het opwerpen van aarden wallen tijdig het water heeft kunnen keeren, maar niet overal kan dit helpen, en met vreese- lijk geweld weet het water langzaam maar zeker door te kwellen. Uit 's Hertogenbosch van 27 dezer Zooals reeds werd medegedeeld, bezweek in den namiddag van den 26sten de keersluis bij Cre vecoeur. Uil een later onderzoek is gebleken dat de muren, waartegen de «chotbalken rustten, voor den druk van het water zijn bezweken waardoor het Maaswater met kracht naar binnen stroomde. De polderbesturen van het Bossche- veld en May bemerkten weidia dat in dit geval geen hoop op behoud van de polders bestond, en staakten dan ook de werkzaamheden. Heden morgen was een gedeelte van die pol ders overstroomd cloch de gemeenschap met Vlijmen en de Langstraat was nog niet verbro ken waarschijnlijk zal dit hedennacht of in den loop van den volgenden dag geschieden. Door het inloopen van deze polders is het terrein 'sBosch tot Baardwijk overstroomden zal het dus geen betoog behoeven dat er eene belangrijke schade geleden wordt. De polder de Vlierddie de sluizen had ge opend tot het inlaten van waterheeft deze thans gesloten hopende dat door het inloopen van den uitgestrekten polder het Bossche veld, eerstgenoemde polder nog gespaard zal blijven. Tot hedenavond bleef het water nog wassende, en bereikte den stand van 5 M. 0 5 -j- A. P. Van 28 dezer: Het water is langzaam vallende. De stand was heden morgen 8 uur 4.95 M. -f- A. P. of 6 cM. lager dan den vorigen dag. Blijft de val aanhouden dan bestaat hoop dat de prov. weg 's BoschVlijmen droog zal blijven. Afgaande op den feilen stroomdie in het Boschveld wordt waargenomen veronderstelt men dat in den Diezedijk een gat gespoeld is, waardoor het water met kracht binnenstroomt. De polder z/de Algemeene Omkading" houdt moedig stand; meer dan 200 arbeiders staan op den zooge- naamden Hollandschen dijk om het waterdat van de zijde van het Boschveld toestroomtte keeren. Verleden Woensdag stapte zekere Adolf Kill te Kaatsheuvel uit den trein van den stoom tram terwijl deze nog in beweging was. De ongelukkige raakte onder de wielen die hem het hoofd verpletterden zoodat hij onmiddellijk den geest gaf. Hij laat eene weduwe met drie jeug dige kinderen achter. Te Maastricht heeft Woensdag de derde algemeene vergadering plaats gehad van de Ne- derlandsche St. Gregorius-vereeniging tot bevor dering der kerkelijke muziek. De feestvieriug werd voorafgegaan door een plechtige mis in de hoofdkerk waarbij het wIstc confessor" van Palestrina werd gezongen. In de groote koepeliial van het stadhuis werden korte toespraken ge houden door de heeren Aukes en deSonnaville over het doel en den bloei der vereeniging waarna men zich aan een gemeenschappelijk maal vereenigde. De eigenlijke uitvoering van Gregoriaansche en meerstemmige gezangen had in den namiddag plaatsen werd iögeleid door prachtig orgelspel van den heer Wiegand, orga nist te Luik. Men schrijft uit Babylonienbrcek Toen in de vorige week alhier vernomen werd dat met primo October een brievenbesteller van wege het rijk zou worden aangesteld om hier de brieven enz. eenmaal per dag te bezorgen hebben zich eenige ingezetenen tot den minister van waterstaat gewend met eerbiedig verzoek om de bestelling tweemaal daags te doen plaats hebben aanvoerende dat hierdoor in een lang en dringend gevoelde behoefte zal worden voorzienen dat dit met eene kleine tracte- mentsverhooging zeer goed kan geschieden. Heden morgen werd door eenige voorbij gangers eene koe, toebehoorende aan de wed. D. te Baardwijk in de weide in den buitenpolder aldaardood gevonden. Men veronderstelt dat zij gestorven is aan miltvuur. Reeds meer ge vallen van die ziekte moeten in genoemden polder zijn voorgekomen. Drie Indische officieren hebben hun ont slag gevraagdomdat zij niet verder willen medewerken tot bestendiging van liet wanbe stuur op Atjeh. Sedert 1873 is de toestand nog niet zoo ellendig geweest als thans. Yoor de soldaten is het een treurig leven. Aan her haalde overvallen staan zij bloot; wie in han den der Atjehers valt wordt onthoofd en ver brand een officier die gewond achter moest blijven werd op de gruwelijkste wijzen mishan deld en langzaam doodgemarteld. Men vreest voor oproer onder de troepen die morren over schijn vrede waartoe zij veroordeeld zijn en die hun al de lasten maar geen vergoedingen van den oorlog verschaft. Te Oisterwijk is brand ontstaan in het huis bewoond door den bakker Michels en gelegen aan het Kerkeinde. Door het spoedig opdagen der brandweer en de goede zorgen der autori teiten beperkte de brand zich tot het ééne per ceel hetwelk geheel uitbrandde. De brand schijnt op den zolder ontstaan te zijnde oorzaak daarvan is onbekend. Het grootste gedeelte van den inboedel is gered. Het huis is slechts laag, ver beneden de waarde, verzekerd. Te Amsterdam wordt een „Smulhuis" opgericht. l)e volgende bijzonderheden worden dienaangaande medegedeeld De bedoeling is eene restauratie op te richten in den geest van het Maison Dorce en Café Riche te Parijs bestaande in algemeene zalen en afzon delijke kamers (cabinets particuliers) van verschillende grootte alles rijk afgewerkt, terwijl eene feestzaal met ontvangkamer enz. daarboven zal worden gebouwd. De keuken wordt afzon derlijk opgetrokkenopdat de bezoekers geen last van braad- of kooklucht zullen hebben, doch zóó in de nabijheid dat de schotels on geschonden door de bedienden kunnen worden opgebracht. De chef van dit luxe-etablissement is vroeger chef de cuisine in beide genoemde inrichtingen te Parijs geweest en alom bekend als een meester in zijn vak staade hij thans aan het hoofd eener dergelijke inrichting te Brussel. Ofschoon men ook voor mindere prijzen daar terecht zal kunnen komenzal ook op verlangen spoedig een souper van b. v. een f 100 gereed staan. Het Smulhuis zal nog voor de opening der tentoonstelling in Juni 1883 gereed zijn. H*t komt te staan op het Rokin hoek Kapelsteeg. De gevel en de gangen zullen voornamelijk uit Zv« eedsch graniet en marmer bestaan. De provinciale schietwedstrijd die Zondag op de Galdersche heide nabij Breda gehouden wordtbelooftalthans ais het weer niet te ongunstig isflink tp zullen slagen. De deelne mers er zijn er tot dusver circa 300 zullen 's morgens in het schooue Paviljoen van het Valkenberg ontvangen worden en vervolgens onder begeleiding van 2 muziekgezelschappen naar de zoo bij uitstek voor dat doel geschikte heide geleid worden. Des avonds heeft in de sociëteit Concordiate Breda de prijsuitdeeling plaatsdie opgeluisterd zal worden door de muziek van de dd. schutterij. Eene ongehvwde dame te Ameide a/d Lek lijdende aan zenuwaandoeningen heeft in den nacht van Maandag op Dinsdag jl. heime lijk haar woning verlaten en is tot heden niet terugekeerd of gevondenhoogstwaarschijnlijk is zij in de thans zoo gezwollen rivier geraakt en verdronken. Een 5-jarig meisje te Hoedekenskerke is Dinsdag onder de as eener dorschmachine be klemd geiaakt en zoodanig bezeerd dat zij ontdanks de aangebrachte geneeskundige hulp spoedig bezweken is. Onder de passagiers, per stoomschip Castor uit Amsterdam naar New-York vertrokken, bevonden zich volgens hun zeggen twee voort vluchtige staf-officieren uit Arabi's legerdie als hunne namen opgaven Simoun Hamid Djellaha Pacha en Mahomed Rachman Pacha. Tegen drie artilleristendie in het plantsoen te Gorkum met uitgetrokken sabels in beschonken toestand dames en kinderen ver jaagden en eindelijk drie personen, die met nettenkooien en vogels van een vinkenbaan kwamenmishandeldende netten vernielden en zich de kooien en vogels toeeigenden en verkochtenis door de politie aldaar proces verbaal opgemaakt. Vrijhoevcn-Capcllc 28 Sept. Bij de verkiezing voor een lid van den Raad heeft niemand de vol- sterkte meerderheid bekomen en moet eene her stemming plaats hebben tusschen H. Oerlemans die 14 en Willem Kuijpers die 13 stemmen op zich vereenigden. Wij gelooven niet dat er een tijdschrift is, dat op zulk een aangename wijze zijne lezers aan zich weet te hechten als de Katholieke illustratie. Behalve toch een keurige tekst en fraaie gravures biedt het zijnen lezers steeds extra voordeelen aan in premiën en prijzen van rebussen, die belangrijk mogen genoemd worden en waartoe het alleen in staat wordt gesteld door de algemeene deel neming, waarin het zich verheugen mag. Wij verwijzen naar achterstaande advertentie om deze woorden te staven en hopen dat de opofferingen, welke het tijdschrift zien ten gunste van zijne inteekenaren oplegt, hare belooning zullen vin den in eene nog grootere deelname, dan het tot heden mocht te beurt vallen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2