STALMEST li.!!. SCliOFMBIllKINTEN. Café W ATRIN HORLOGEMAKER. EEID, C, HORLOGIEMAKER, BÜRGËMEESTER en WETHOUDERS [en tweede Hulp Onderwijzer SLIJM EN MAAüPILLEN Waalwijk alleen bij J, Kuiten, Hypotheekbank voor Nederland, RURDS- KALFS- ER VARKE1SVLEESGH, g. Wm BMMMM, Katholieke Illustratie MARIA'S HEILIG» OMMIN IN NEDERU m i Nlaiia's Heiligd ommen in Frankrijk, Bui tschland ONTVANGEN: WaalwijkC. H. DE GREEFF. EEM BÉPöï. Lederberichten. VMJE JAARMARKT N. Be Rooij. HOOFD A. J. RANT, concureerende prijzen, een prachtige PIANINO in palissander-kast VCÜR Burgerlijke Stand. TE KOOP: Handelsberichten. ADVKHTEXTIilN IE CAPELLE. Woensdag 8 November e. k. X.MarktWaalwijk. Gevraagd te Waalwijk: der openbare School De Rotterdamsche alles van de PUIKSTE QUALITEIT. den Zestienden Jaargang Negentig Cents. DEN HEER CUYPERS, TE 'S-GRAYENHAGE, Men vrage alom den geillustreerden prospectus. Bij de firma S. en W. N. Van Nooten, te Schoon hoven, is van de pers gekomen eene zeer goed- koope editie onzer grondwet. Eene dergelijke volksuitgave, die onder het be reik van iedereen valt, (de prijs is 10 cent) kan thans vooralnu er zoo vaak over herziening sprake is, zijn nut hebben. De Gebrs. Beliniante, te 'sGravenliage, zullen eerstdaags uitgeven: Van den Helm, de gemeente wet met aanteekeningen. De omvang wordt ge raamd op ongeveer 20 vel post 8° a 1272 cent per vel. Voor f2.50 kan men zich dus eene gemeentewet aanschaffen met aanteekeningendie geschikt is voor allen, die eenig belang stellen in de gemeen telijke administratie. Van den 22 tot en met den 29 September 1882. WAALWIJK. Gehuwd: Antonie van Tongeren, im. en Adri- ana de Kroonjd. Bevallen: Maria Catarina van Ree, geb. Wijk- mans, z. OverledenChristiaan van den Meijderberg ongehuwd 39 jaren. Jacobus Cornelis van Kuik, 3 weken. SPRANG. Ondertrouwd: Pieter Broeks en Martijna Versteeg. Gehuwd: Pieter Vos met Maria Pieternella Hubert. Geboren: Teuntje d. van P. van Dongen en J. NieuwenhuizenJohannes Hendrik z. van H. Bolder en J. C. Glavimans. Overleden: Dingena Klootwijk, 9 maanden,— Jacobus Holster, 5 maanden. van L. VAN DER KOLK, te Besoijen, 20 25 Mr3 ZUIVERE liggende op zijn erf, te Waalwijk, achter de woning van M. VAN DER KOLK. Iemand, grondig met het schoenmakers vak hekend en wonende op een der beste standen van BREDA VRAAGTlegen nader overeen le komen conditiën Eranco brieven, onder letter Z., aan het Advertentie-Bureel van Gebr. OUKOOP, te Breda. WAALWIJK, 29 Sept. Tengevolge het slechte weder was de aanvoer ter veemarkt niet groot, doch de handel zeer geanimeerd, daar België wederom voor kalfkoeien en dito vaarzen, tegen buitengewoon hooge prij zen kooper was. Het is waarlijk de moeite waard het schoon hoornveedat tegenwoordig op onze markten komt, te bezichtigen. Heden werden dan ook w eer nriizen besteed van f 260 tot f 320 per stuk. Van dito vaarzen fü00&1225 Biggen f9 f 13 per stuk. Boter aangevoerd 930 kilo van f 1.27 af 1.36 per k. Eieren f6.00 l f6.50 per 100 stuks. Udenhout, 27 Sept. Aangevoerd 1086 kilogram van f 1.37 tot f 1.64. Oisterwijk, 27 Sept. Boter. Aangevoerd 2140 kilo van f 1.30 a fl,59. Eieren 4>/2 ct. per stuk. WAALWIJK. I11 leder was de handel dezer dagen tamelijk levendig. Zwaar leder vooral is gevraagd en gemak kelijk 2 a 3 cents per kilo hooger te plaatsen. Voor licht zooileder is de kooplust eenigs- zins geweken, doch de prijzen blijven tamelijk vast. De vraag naar paardenleder voor Duitsche rekening is oorzaak dat dit artikel vlug op ruimt en den prijs iets hooger heeft gemaakt. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Capelleherinneren belanghebbenden bij deze, dat de vrije najaarsmarkt, ingevoerd bij raadsbesluit van den 22 December 1881, dit jaar gehouden zal worden op WELLENBEBGHBurgemeester. GöTTESecretaris. Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij bovengenoemd koffie huis heeft overgenomen en het zelve van af heden voor eigen rekening zal exploiteeren. Hij beveelt zich beleefdelijk in de gunst van het publiek terwijl hij zal trachten door een nette bediening de algemeene tevreden heid te verdienen. WAALWIJK, 1 October 1882. genegen en bekwaam om aan het hoofd te staan van een op te richten horlogiemakerij met aanverwanten handeltegen 30 pCt. van de te maken winst. Onnoodig zich aan te melden zonder de gelijke bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag. Voor nadere inlichtingen vervoege men zieh, met franco brieven of in persoon, aan het "bureau van de Echo van het Zuiden, te Waalwijk. van Drunen roepen hij deze op Solicitanten naar de met 1 November aanst. open vallende betrekking van te Drunen (kom der gemeente). Het onderwijs omvat de vakken al der Wet op het lager onderwijs. De jaarwedde bedraagt f1070 met vrije Woning en Tuin. (Het schoollokaal is nieuw gebouwd.) De vereischte stukken vrachtvrij bij het gemeentebestuur in te zenden vóór 5 Oc tober 1882. Alsmede aan bovengenoemde School, op een jaarwedde van f 550. De vereischte stukken zoo spoedig mogelijk in te zenden. (SCHREUDER'S PILLEN) zijn Maagversterkendzacht laxeerend bijzonder goed tegen SLIJM en bevor deren de Spijsverteering. a 321/g Cent per doos verkrijgbaar te Heusden: Erven G. Veerman TilburgJ. H. van Gils. en in de bekende Depots. Men wachte zich voor na maaksels. Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naamteekening van den ver vaardiger J. J. SCHREUdDER Apotheker. TE ROTTERDAM onder directie van H.H. Mr. B. MEES B. VAN KOSSEM en E. C. W. HOIJER, verstrekt gelden ter leen aflos baar in overeentekomen annuitei- ten onder l8te hypothecair verband en geeft pandbrieven uit tegen 4% rente. Aanvragen te richten aan- en inlichtingen te bekomen bij haren Agent VOOr de Langstraat en omstreken, Notaris te Waalwijk. ONDERGETEEKENDE heeft de eer te berichten, dat hij tegen 4 OCTOBER zal openen een SLAGERIJ van Hij belooft eene prompte en nette bediening tegen de meest en beveelt zich beleefdelijk in de gunst van het geachte publiek. WAALWIJK, September 1882. Bij alle boekhandelaren en postkantoren teekent men in op wekelijks 8 pagina's, groot formaat en 4 a 5 fraaie gravures. Prijs per kwartaal Deze jaargang wordt geopend met eene novelle J. H. VAN DER LANS, De beschrijving van al wat er merkwaardigs in ons land en daarbuiten gebeurt zal een belangrijke plaats in de Illustratie innemen en aanschouwelijk worden gemaakt door tal van fraaie gravuren. Op dat gebied bevatten de eerste nummers een bezoek aan de Arnhemsche tentoon stelling voor locaalspoorwegen en tramwegen, eene reis in Egypte, door een student, enz. De wandelingen door Nederland zullen worden voortgezet en belangrijke inrichtingen en fabrieken beschreven. Alle inteekenaren hebben recht op de premiewerken Als prijs voor rebus No 1 wordt uitgeloofd uit de fabriek van ter waarde van VIJF-HONDERD GULDEN DER DOOR nu Ui? STOFFEN f i GARNITUREN Damesmantels en Costumes. Re nieuwste loiellen z|ji te bezichtigen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3