JAARMARKT Tapijten, Bedden, Meubelen IJ. A. C. vanderMeulen Zonen. ANEKDOTEN-MAGAZIJN, -»f ANEKDO TEN-MAGAZIJN. Niet meer naar Parijs! ZWARTE ZIJDE VOOR JAPOHS fTRAVA6LI1 te HAARLEM Mej. de Wed. Rubbens-Kievits Mej. H. F. M. Van de Goor, Donderdag 5 October. NAAI- STIKMACHINES. van af heden 75 Cent 25 Cent per dozijn. waaMjk. êMTmm yssuik. WANDGEDIERTEN, Volledige Meubileering van Gebouwen. O". O?. CDTJPEBS Hoog West-Einde 37, 's-GRAVENHAGE, 3. HESSELBERTH, de echte Knoopsgatenmachine benevens de Elastiek-Machine „Polytype." voor HANDBOOGSCHUTTERIJEN Doelplaatjes voor Kruisboogschutterijen IJ Finale Uitroeiing en bijbehoorende artikelen, DERDE JAARGANG, Deugdzaamheid van Fabrikaat. Verkrijgbaar le Waalwijk bij BEKROOND «jfa MEDAILLES LondenParijsDordrecht, Haarlem. FABRIEKSPRIJS EN GARANTIE. Voorradig eenige bespeelde Pianinos van af/180. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. TEVENS VOORRADIG: per dozijn. Franco aan huis. *an16,600fr. LIJFRENTE. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van lo November (880, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERBAM, HEEREUfGRACHT 878. AGENT te WAALWIJK de Heer F. W. VAN LIEMPT. De Maatschappij neemt geene verzeke ringen aan beneden f500.verzekerd kapitaal. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. YAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie Kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. I N K T S T E M P~Ef LS in Galvanisch Koper en in gevulcaniseerd Caoutchouc zijn verkrijgbaar bij ANTOON TIELEN te Waalwijk. van Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haarlem is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld de eerste aflevering van het Tijdschrift voor beminnaars van humor en satire en voor verzamelaars van anekdoten, snedige gezegden, extemporés enz. Dit tijdschrift verschijnt in maandelijksche afleveringen van 16 pagina's, royal 8°, duidelijken druk. Twaalf afleveringen vormen een deel. De inteekenaren ontvangen gratis titel en om slag van eiken jaargang. De prijs van elk deel of jaargang is slechts EEN GULDEN, franco per post EEN GULDEN EN TIEN CENTS. Over dit bedrag wordt bij het einde van eiken jaargang gedisponeerd. Aangemoedigd door het kolossale succes dat de eerste en tweede jaargang van dit tijdschrift hebben ondervonden, aarzelen de uitgevers geen oogenblik om ook den derden jaargang het licht te doen zien. Het debiet van de vorige jaargangen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen. Duizenden exemplaren werden verkocht en reikhalzend zagen de abonnés steeds uit naar de verschijning der nieuwe afleveringen. Inderdaad het Anekdoten-Magazijn is een welkome gast in elk huisgezin. Het geeft vroolijkheid aan het melankoliek gemoed en hernieuwden levenslust aan den hypochondrist. Hij die van tijd tot tijd eens hartelijk lachen wil(wie onzer zou daarop niet ge steld zijn) abonneere zich op het waarlijk geestige uit de fabriek van BEKROOND TE ARNHEM MET DE ZILVEREN MEDAILLE WEGENS Drap de Haarlem62 cm. breed f3.95 per meter. 5860 - 4.20 62 -4.50 62 -4.80 26 -5.20 Alle deze soorten zijn geheel van zuivere zijde verwerkt, niet verzwaard ook niet kunstmatig geglansd zeer sterkdeugdelijk en voldoen uitstekend bij het gebruik. en bij wien Stalen voorhanden en de goederen te verkrijgen zijnook worden de stalen gaarne ter bezichtiging gezonden. Faille noir Faille de Haarlem. Faille de Hollande. Faille Impériale. VAN opgericht 1836, WERELDTENTOONSTELLING pg|g|||. TENTOONSTELLINGEN Medailles der Academie Amsterdam en 's-Hage. Steeds voorradig eene ruime keuze il L3 Bestellingen op alle soorten van muziekinstrumenten tegen Eenige instrumenten van bovengenoemde fabriek zijn te bezichtigen bij te WAALWIJK, die dezelve aflevert tegen dezelfde prijzen als aan de fabriek. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal zij VOORHANDEN hebben: ||j eene groote sorteering van de beste en meest if gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. Premie GOUDEN Medaille Verkrijgbaar te Tilburg bij E. GIELIAM. ■HQ®9«€ Piano-Fabrielï \\\\vA\\'v X\\\W\N middel De EETLUST OPWEKKEND, VERSTERKEND VOEDZAAM. FABRIEKSMERK OBDEPON.IERD De KRACHTEN HERSTELLEND. yy. - I PARIS, 22, rue Drouot. SN IN ALLE APOTBEKE!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4