Nummer 79. Donderdag 5 October 1882. 5e Jaargang. rr, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 'WïïiTlÏto^ BUITENLAND. Belgie. Engeland. Frankrijk. De Noord-Amerikaansche Zwitserland. Oostenrijk. Duitschland. Italië. Rusland. Egypte. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. SPOORWEGKONINGEN. tririTPf ay vnt-\m»^r.OT<g'l»«f^rriaL'g: De Echo van het Zuiden, 1 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Stelnee,Hamburg. Reclamesl5 centperregel Volgens de bescliuldigingsacte tegen de ge broeders Peltzerde vermoedelijke moordenaars van den advocaat Bernays is Armand Peltzer inderdaad de oorzaak van den moord. Uit haat en jaloezie en uit boosheid dat de toegang tot Bernay's huis hem om goede redenen ontzegd was en trots alle pogingen ontzegd bleefbe sloot hij den echtgenoot van mevrouw Bernays, zijn ouden vriendvan kant te maken en bestemde hij zijn in Amerika zwervenden broe der tot het uitvoeren van het plan. Leon heeft niets gedaan zonder Armand te raadplegen. Deze is te Parijs geweest om de moeielijke quaestie van het grimeeren op te lossen en was voortdurend met Leon in correspondentie, tijdens diens reizen door Nederland en Duitschland. Hij gaf aan Vaughan den raad niet naar Bre men te gaan waar de Peltzers familie hebben en Leon gr-vaar liep herkend te worden. Plij beproefde de pistolen in zijne woning werden in den beerput de kardoezen-Gaupiliat gevonden, welke in België niet te verkrijgen zijn en door Leon te Parijs gekocht werden. En het is aan zijn adresdat zekere depêche uit Brussel ver zonden werd, waarin dag en uur van den moord werden opgegeven. honderd twintig kubieke meters hadden. Zij waren geheel van zijde vervaardigd en moesten gevuld worden met zuivere waterstofwelke verkregen werd door stoom over gloeiend ijzer- draaisel te geleiden. Naar aanleiding van het berichtdat het Engelsche gouvernement drie groote luchtballons uit Woolwich naar Egypte verzond wordt er aan herinnerd, dat een dergelijke maatregel reeds door het Eransche leger in het jaar 1794 ge nomen werd. Het was echter voor Napoleon onmogelijk om er gebruik van te maken daar de ovensof zoo men liever wil de toestellen noodig voor de bereiding van de benoodigde zuivere water stof, verloren gingen, toen de Fransche vloot in de baai van Aboukir door Nelson geslagen werd. Conté, de ingenieur die over de toe stellen en de luchtscheepvaart in het algemeen genomen gesteld was, werd in vereeniging met Coutelle, die het bevel over die afdeeling voerde, op een wetenschappelijke reis in Opper Egypte gezonden. Deze luchtballons waren niet grootde mid dellijn bedroeg namelijk slechts tien meters terwijl zij geen grooteren inhoud dan van vijl (Volgens de Saterdag Revieuw.) II. In den allerjongsten tijd is nog eene vijfde concurrentie in het strijdperk getreden, de //Wa bash" baanofschoon dit baannet nog niet geheel voltooid is. Des zomers heeft buitendien de „New-York Centraal" de concurrentie der meeren en kanalen te verduren. Tot dusver is het verkeer tusschen Chicago en de Atlantische kust nog niet groot genoeg geweest om deze verscheidene banen voldoende te voeden. Als de oogst in de Ver. Staten slecht uitviel of Europa een rijke oogst ten deel viel dan was het verkeer zwak en dan volgde er steeds een strijd tusschen de groote maatschappijen. Om dit euvel weg te nemen hebben de ver schillende spoorwegkoningen eene overeenkomst getroffen volgens welke onder hunne lijnen eene billijke verdeeling der gezamentlijke inkomsten zou plaats hebben. Maar de buitengewoon rijke opbrengsten der Amerikaansche oogsten in de laatste drie of vier jaar voor 1881 de slechte oogsten in Europa en vooral de kort op elkan der volgende mislukte oogsten in Rusland maak ten het vervoer in de Vereenigde staten zoo Professor Times eene triciteit als proefde de S. T. Thompson beschreef in de belangrijke proefneming met elec- motor. Verleden Donderdag be- Electrical Power Storage Company op de Thames een ijzeren schroefbootje van 26 voet lengte 5 voet breedte en 2 voet diepte gedreven door midden van opgehoopte electrici- teit. De onder den vloer vau het vaartuig geplaatste accumulators bevatten voorraad voor vier uren. Het scheepje liep flink tegen het tij op met eene snelheid van acht knoopen. De Spectater droomt nu reeds van eene door electriciteit gedrevene vaart over den Atlanti- schen Oceaanmet accumulators voortdurend aangevuld door een dynamo welken de vaart zelve van het schip in beweging zetten zou. Voor eenige dagen werd meidiDg gemaakt van een nieuwe dameskleedingdoor een En gelsche dame voorgesteld, welke eenigszins meer geleek op die d«r mannen. Op het congres der sociale wetenschap te Nottingham is dezer dagen de presidente der //Vereeniging tot hervorming van de vrouwelijke kleeding" in een dergelijk costuum verschenen. Zij droeg een wijde pan talon of liever een kleedingstuk dat half rok half pantalon was een vest en een soort van jasje. Natuurlijk trok zij in die vreemde klee ding algemeen de aandacht. dat men hem de overige 4000 mark moest terugzenden. Maar nog voordat dit telegram te Hamburg aankwam, was de kantoorbediende met het geld verder gereisd de vrouw achter latende. In plaats van de verwachte4.000 mark ontving de echtgenoot eene rekening der verblijfkosten zijner vrouw te Hamburg, met verzoek bovendiengeld te zenden voor hare terugreis. Op den St. Gotthard ligt zooveel sneeuw, dat de post en de passagiers per slede van Goe- scheuen naar Ondermatt worden vervoerd, n Hospenthal komen talrijke en gevaarlijke sneeuw vallen voor. De berichten uit Ticiuo zijn ook allertreurigst. Het vee sterft er door gebrek aan voedsel. Alle wegen en bruggen hebben veel te lijden gehad en nog te lijden. Het dorp Corticiasca en een deel van het dorp Albeno worden door een rotsverschuiving bedreigd. Te Halle en in het geheel overstroomde Saaiedal is het water nu vallende. Maar de aangerichte schade is zeer groot. Men klaagt vooral ook over den last van de veldmuizen, die door het water verjaagdbij drommen in de woningen vluchten en daar alles vernielden wat zij vonden. Wegen zijn zwaar beschadigd, huizen weggeslagen en vele andere bouwvallig geworden. Men voorziet groote duurte van 'levensmiddelen. Onlangs was de vrouw van een koopman in Oost-Pruisen op de vlucht gegaan met een kantoorbediende van haren echtgenoot, 15,000 mark medenemende. De man ging zijne vrouw niet achtarnamaar telegrapheerde naar Ham burg dat men het paar naar Amerika kon laten vertrekken met 11,000 mark reisgelden ontzettenddat de speculanten lust kregen nieuwe lijnen aan te leggendie met de oude moesten concurreeren. Zoo bevond Yanderbilt vorig jaar, dat hij niet slechts met zijue oude concurrenten winst te deelenj haddie hij grootendeels zelf in den zak had kunnen steken, maar dat hij ook nieuwe concurrenten aanwakkerde op te treden en op hunne beurt een deel in den buit te verlangen. Dit was hem toch al te kras. Hij zag van het verdrag af en nu begon er een //Oorlog over de vrachtprijzen" gelijk men hem noemde en die door „New-York Centraal" eenerzijds en door de //Pennsylvania" en de /Baltimore en Ohio" anderzijds met groote hardnekkigheid gevoerd wordt. Yanderbilt's bedoeling bij dezen kamp is zijne beide concurrenten schaakmat te zetten. Voor eenige maanden verraste hij het Ameri kaansche publiek door den aankoop der //Cleveland, Cicinnati en Indianopolis" baan een verschrik kelijke groote lijndie Cleveland aan het wes telijke einde van het Erie-mecr met Cincinnati en St. Louis verbindt en daardoor zijn spoor wegnet een nieuw en zeer rijk land opent. Nu verwachtte men in groote spanning welken vol genden schaakzet de spoorwegkoning doen zou, die ook niet lang op zich wachten liet en bij de in Januari plaats gevonden directie verkie zing der „Philadelphia en Reading" baan aan den dag kwam. Mr. Gowëndie van 1860 1878 als de machtigste spoorwegkouing van Noord-Amerika gold, was lange jaren van deze In Hongarije hebben de Israëlieten wcr tc lijden. Te Presburg heeft een oproertje plaats gehaddat eerst door de militaire macht is kunnen gestuit worden. Reeds eenige dagen te voren waren er vijandige demonstraties voor gevallen. Maar Vrijdag-avond stormde een menigte uit allerlei straten op de synagoge los die een bombardement van steenen te verduren had. De burgemeester kwam tusschenbeide doch men wilde hem te lijf en hij moest on- verrichterzake naar huis gaan. Ook der politie was de overmacht te groot. 't Gepeupel richtte zich naar den Schlossberg, de eigenlijke wijk der Israëlieten. Daar hield het vreeselijk huis. Blijkbaar was de „aanval" voorbereid want overal lagen steenhoopeu die daar 's daags te voren gebracht waren. Maar niet alleen met steenen werden alle ruiten inge gooid ook met knuppels gingen de „Christenen" er op los. Eindelijk dreven de militairen hen met bajonet uit elkaar. Onlangs zijn te Gavaller-Maggiorein Piemonttwaalf fabrieksarbeidsters op treurige wijze om het leven gekomen. Zij haddan nl. in hare gemeenschappelijke slaapkamer de pe troleumlamp half neer gedraaid de vlam deelde zich langzamerhand aan de petroleum in de lamp mede en de arme meisjes vonden een benauwden dood in den verstikkenden damp. lijn president geweest. In deze hoedanigheid kocht hij onmetelijke ijzer- en kolenmijnen in den staat Pennsylvania en bracht daardoor de Maatschappij in de grootste moeilijkheden. Toen de groote handelsmalaise die op den New-Yorker krach van 1873 volgde, voor een tijd aan allen spoorwegbouw in de Vereenigde Staten een einde maakte daalden de ijzer- en kolenprijzen zoo geweldig, dat de Maatschappij hare betalingen staken en weder op een nieuwe voet beginnen moest. Gowen had alle vertrou wen verloren en werd niet meer in de directie verkozen, tot het hem door de hulp van Van- derbilt weder gelukte zijn tegenstanders uit het veld te slagen. Vanderbilt had in alle stilte ongeveer 85.000 actiën der Maatschappij la*en opkoopen en daardoor het recht op vele ver- kiezingsstemmen verworven ,die hij alle ten gunste des van hem afhankelijken Gowen's afgaf, die nu weder president der Maatschappij ge worden is. Deze isgelijk reeds bemerkt eigdbares der beste kolenmijnen in geheel Noord- Amerika zij beheerscht zoover het de Anthracit (de voor huisselijk gebruik meest gezocht steen- kolensoort) betreft de gansche markt en op deze wijze heeft Y'anderbilt voor zijne lijnen drukker vervoer en nieuwe bronnen van inkomsten er langd. Tot hiertoe viel het namentlijk zeer mosiielijkvoor de treinen die landbouwpro- dukten uit het westen naar New-York brachten voldoend terugvracht te vinden dewijl van New-York hoofdzakelijk manufacturen en ko loniale waren naar het Westen verzonden wer- Het lot der ongelukkigenwaaronder een in haar bruidsdagen was verwekte natuurlijk veel deernis. De begrafenis werd door den prefect den burgemeesteral de andere autoriteiten alsmede door een aantal fabrieksarbeidsters en andere belangstellenden bijgewoond. Italië schijnt zijn Edison gevonden te heb ben in eenen eenvoudigen boer, Cruto genaamd, uit Piossasco in Piemontdie door de dorpe lingen met den bijnaam van „den gek" bestem peld was. Na 12 jaren geduldig zoeken moet hij er in geslaagd zijn zuivere kool doormiddel var, den electrischen stroom zoodanig op een voorwerp te brengendat die nauwkeurig den vorm van dat voorwerp reproduceertiets waarnaar Edison en anderen tot nog toe te vergeefs zochten. De reproductie in metaal door de galvanoplastiek is bekend, doch de methode van Cruto moet goedkooper en beter zijn. Ook moet hij er in geslaagd wezen de electrische verlichting te verdeelen tot in lampen van de sterkte van één gasvlam en minderhij heeft daartoe koolstaveu weten te vervaardigen zoo licht als een paardehaarelastisch en buigzaam als het staal en wat het wonderlijkste is nog hol op den koop toe. Deze koolstaven, in den vorm van hoefijzers gebogen aan platina be vestigd en in een luchtledige glazen klok geplaatst, vormen de electrische lamp van Cruto. Het gerucht looptdat de keizer en de kei zerin van Rusland te Moskou wel degelijk ge kroond zijndoch in het geheim. Het zou geschied zijn opdat, als de czaar eens plotseling kwam te overlijden, zijn zoon hem kon opvolgen. Leeft de czaar totdat de ceremonieele kroning kan plaats hebben, dan zou de geheime als van nul en geener waarde worden beschouwd. De Times verneemt uit Odessadat een vreeselijke ramp het naar Sebastopol teruggekeerd torenschip „Popoffka" trof, doordien zijn tor pedomagazijn ontplofte. Door dit ongeval wer den van de zestig man dertig gedood. De ontploffing was zoo krachtig dat naar alle zijden, de lichaamsdeelen werden verspreid. De //Po poffka kreeg belangrijke schade. In Egypte's hoofdstad heeft vrij algemeen het gerucht geloopen dat generaal Wolseley Maan dag reeds naar Engeland zou teruggekeerd zijn. De generaal blijft echtertotdat alle urgente zaken geregeld zijn het terstond vertrekkende mamir—III IMIHMB— Ill III—B— dendie weinig plaats beslaan. Dit nieuwe vervoer nu zal de heer Vanderbilt in staat stellen een artikel naar het Westen te zendendat zich daar in de grootste vraag verheugten dewijl nu zijne treinen eene loo- nende heen en terugreis krijgen, zoo zal hij het koren uit het Westen billijker dan vroeger ver voeren kunnen. Nog een ander doel heeft hij door dezen laatsten zet bereiktnu toch eerst wordt het hem mogelijk ziju hoofd-concurrente de „Pennsylvania" spoorwegmaatschappij een slag toe te brengen. De „Philadelphia en Rea ding" geeft hem eene lijn, die New-York met Philadelphia zelve vereenigt en hem in staat stellen zal de „Pennsylvania" in haren eigenen staat Pennsylvanie en in den staat New-Yersey eene hoogst gevaarlijke concurrentie te bereiden. De „Pennsylvania" had hem tot dusver in zijne domeinen, in Nieuw Engeland concurrentie aangedaan; thans keert Vanderbilt de kaartom doordien hij het centrum van haar district bin nen rukt. Bovendien wil hij de „Philadelphia en Reading" met Westelijke lijnen verbinden om ook in het Westen de „Pennsylvania" eene verhoogde concurrentie aan te doen. Zoo heeft Vanderbilt in de laatste maanden door het verkrijgen van twee hoogst gewichtige banende „Cleveland, Cincinnati en Indiano polis" en de „Philadelphia en Reading" zijne groote machtdie hij reeds door het bezit van zijn oud spoowegnet uitoefende in het oneindige vermeerderd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1