Nummer 80. Zondag 8 October 1882. 5e Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILLETON. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. De Noord-A merikaansche SPOORWEGKONINGEN. Spanje. Engeland. Duitschland. Oostenrijk, Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Echo van het Zuiden, s ii* Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, iranco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiön 17 regels j 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel De oud-minister Charles Rogier heeft Dinsdag zijn 50-jarig staatsmansjnbilé gevierd. Van alle zijden werden hem huldeblijken en geschenken aangeboden en koning Leopold kwam den dag te voren in eigen persoon hem geluk wensclien. Donderdag overhandigde Grévy den onlangs benoemden kardinaal mgr. Czacki de baret. De legaat Ferratta hield in het Latijn een speech tot den presidentwaarop Czacki, die naar Rome terugkeert, zijn leedwezen uitsprak, dat hij Frankrijk verlaten moest, daar hij er zooveel vriendschap had ondervonden en als nuncius zooveel welwillendheid van Grévy. Deze ant woordde daaropdat Czacki die hem te beurt gevallen onderscheiding zeker te meer waard was om zijn persoonlijke hoedauigheder. zijn concilianten geest. Parijsche depêches maken melding van cholera-gevallen te Modane aan de Italiaansche grens. Postpakketten worden aldaar ontsmet. Eene commissie van deskundigen is te Modane aangekomen tot het instellen van een onderzoek. Te Parijs heeft een ontzettende zelfmoord plaats gehad. Eene jonge vrouw stortte zich van den toren der Notre-Dame afop de ba lustrade welke het schip der kerk kroont, werd het lichaam in tweeën gereteneen deel viel naar beneden op de Placewaar natuurlijk in een oogenblik een groote menschenmenigte bijeen was. Overigens schijnt te Parijs een ware manie te zijn ontstaan om zich van kant te maken. Dins dag hadden de bladen een zestal zelfmoorden te meldendie alle op één dag gepleegd waren. Voor het meerendeel zijn het jonge personen zoowel mannen als vrouwen die een einde aan hun leven maken. In Parijs is weder iemand op een zonder linge manier verdwenen. Een koopman had zijn bediende met een rijtuig uitgezonden om in de omstreken geld te ontvangen. De bediende kwam niet terugen hoewel hij altijd trouw en eerlijk was geweestging de koopman aangifte doen bij de politiedie dadelijk een onderzoek instelde. Na lang zoeken vond men het rijtuig en het paard. Naast het rijtuig vond men een ledigen geldzak. Van den bediende heeft men echter niets vernomen en de koopman vreest dat hij in een hinderlaag is gelokt en vermoord geworden. In Marseille is er bij het burau der douane voor levensmiddelen een grappig soort van mu seum gevormdbestaande uit al de voorwerpen en inrichtingenwaarmede behendige smokke laars der douane hoopten te verschalken. De (Volgens de Saterdag Revieuw.) II. Toch moet men niet gelooven, dat Vanderbilt de eenige spoorwegkoning in de Vereenigde Staten of dat zijn macht daar onbegrensd is. Mr. Roberts voert eene even absolute heer schappij over het spoorwegnet der „Pennsylvania" maatschappij en Mr. Garrett over dat der „Bal timore en Ohio" terwijl Jay Gould ze alle te zamen overtreft zoowel door de grootschheid zijner plannen als door de reusachtige uitge strektheid der spoorwegen, waarvan hij onbeperkt heer en gebieder is. In de „Wabash" alleen heeft Jay Gould een veel grooter banennet dan de „New-York Centraal" is. Hij oefent controle uit over bijna alle weste lijk van de Missisippi gelegen banenhij heeft meest verschillende zaken ziet men daar bijeen, en als men het niet wistzou men het doel waarmee ze vervaardigd zijn nooit raden. Toch zijn al deze voorwerpen in handen der smokke laars gevonden. Zoo ging er eens een kar door de poortbevracht met twee kolossale stukken Carrarisck marmer. De kar werd aangehouden, onderzochten het bleek dat het marmer hol was en verscheidene honderden liter alcohol bevatte ietswaarvoor in Frankrijk hoog in voerrecht betaald moet worden. De twee blokken werden in het museum gebracht. Daar voor eiken liter alcohol 216 fr. geëischt wordt, is de contrabande er aldjd op uitdezen drank bij grootere of kleine hoeveelheden binnen te smok kelen. Voor kleine hoeveelheden worden de slimste bedriegerijen bedacht. Zoo vindt men in het museum een aantal dubbele kleeding- stukken van gomelastiek kamizolen gordels corsettenwaar de alcohol ingegoten wordt onderrokken met binnenzakken om flesschen in te steken hoeden met een dubbelen bodem potten en kruiken met verschillende door glas gescheiden afdeelingen suikerbrooden, allerkun- stigst nagemaakt van wit geverfd ijzer of glas. Voor eenigen tijd werd een vigilante aangehouden, die zoodanig vervaardigd wasdat de kosten daarvan zeker vele duizenden fr. bedroegen. Zeshonderd liter alcohol konden in dit rijtuig verborgen worden. Een aantal pompoenen vindt men ook in het museum. Ze werden op een morgen gevonden op een groentewagen en bleken alle holmet alcohol gevuld. De bezoeker van dit museum weet niet waar hij zich meer over verbazen zalover de vindingrijkheid der smok kelaars of over de slimheid der douane. Te Madrid is de hertog van Santone grande van Spanje overleden aan zijne eenige dochter een vermogen van 15 millioen nalaicnde. De overledene was van geringe afkomsthij is te Cuba als hoedenmaker begonnenvandaar kwam hij naar Madridwaar hij een groote fabriek opzette en millionair werd. Aan de be weging voor kor.ing Alphonsus nam hij een werkzaam deel en ook dat heeft hem natuurlijk geen windeieren gelegd. Over een stierengevecht in Barcelona schrijft een medewerker van de Wiener PresseBij mijn verblijf in Barcelone had er een stierenge vecht plaats, waarbij ook de koningin zou tegen woordig zijn. Deze verscheen niet, maar wel een aantal prinsessen. Des namiddags te vier uur zou de wedstrijd beginnen. De geheele stad was op de been en iedereen was even opgewonden. Het cirque kon vijftien duizend personen bevatten, er waren er echter wel vijf-en-twintig duizend, zoodat het gedrang vreeselijk was. De aankomst van de handelende personen in hunne bonte costumes was prachtigmaar het stierengevecht zelf het vreeselijkstewat ik ooit gezien heb. Zeven groote stieren werden in een tijdruimte van twee uren gedood en de ingewanden der zijn invloed ver in het Zuid-Westen uitgebreid en legt nu eene reusachtige lijn aan in Mexico: Kortomzijn gansch spoorwegnet zal wel de lengte van 14.000 mijlen, zoo niet meer, hebben. Bovendien beheerscht hij bijna het geheele telegraatnet in de Vereenigde Staten en in Canada. Op dit oogenblik is hij bezig twee nieuwe kabels tusschen de Vereenigde Staten en Europa te leggen en maakt voorbereidingen om een anderen tusschen de Vereenigde Staten en Brazilië te leggen. Dus is hij niet de grootste spoorwegkoning maar tevens de grootste teie- graafkoning der wereld en behalve dat is hij nog in tal van andere ondernemingen betrokken. Van waar komt het nu, dat in de Vereenigde Staten enkele kapitalisten eene zoo buitengewone macht over alle middelen van verkeer kouden bekomen Het komt deels hier van daan, dat de Amerikanen zich gedwongen gevoelen bijt iedere groote ondernemingdie zij op touw zetten (en in Amerika, waar alles grootscher aangelegd is dan in het kleine Europa, zijn ook de meeste ondernemingen omvangrijker) zich dieren werden door de andere door den circus geslingerd. De geheele beaumonde van Barcelona was tegenwoordigEn wij leven in de ver lichte negentiende eeuw In antwoord op een schrijven van de La bourer's Association houdend een warm plei dooi ten gunste van het Kanaal - tunnel - plan neef' de heer Gladstone de verklaring afgelegd dat hij verwacht dit geheele vraagstuk in den loop der volgende zitting weder in het parle ment op het tapijt te zien gebracht. Hij zelf schijnt dus het plan volstrekt nog niet als finaal aan kant gezet te beschouwen. Uit Cork wordt weer een zoogenaamd «agra- rische„ moord berichtgepleegd op een pachter te Castle Island, dien men dood in de nabijheid van zijn woning vond liggen. Een ander man, een pacht-ophaleris door twee pachters ..aangevallen en gevaarlijk aan het hoofd gewond. De mannen, twee broederszijn in hechtenis genomen. Reeds heeft naar aanleiding der aanstaande ver kiezingen voor den Pruisischen landdagde cen trums partij haar verkiezing-manifest uitgevaar digd. Het stuk is in tamelijk algemeene bewoordingen vervat en geeft aan de offi- cieeele „Leipziger Zeitung" aanleiding om (in een artikeldat zeer de aandacht trok) te ver klaren dat zulks een gevolg is van de zeker heid dat de partij niet langer rakenen kan op de medewerking der regeering. Het blad zelf spreekt trouwens onbewimpeld van het ein de der „conservatief clericale periode„ en van de mogelijkheid der vorming cener regeerings- meerderhied uit de gematigd liberale elementen op den grondslag eener wijziging der tot nu toe gevolgde staatkunde in zake financiën en belastingwezen. Het voorbeeld van het gepeupel te Presburg heeft aanstekelijk gewerkt op de plattelandsge meenten rondom die stad. Zaterdag en Zondag nacht zijn te Ladschütz, RetheSt Georgen Wartberg en Ratzersdorf de woningen van Isra ëlieten door woeste benden overvallen vernield en geplunderden in emkele dier plaatsjes is de militaire macht tusschenbeide moeten komen om de orde te herstellen. Persoonlijke aan randingen zijn niet voorgekomendaar alle joodsche familiën intijds bij hunne christelijke buren hebben kunnen vluchten. Alleen is te Lanschütz eene weduwe Fleischmann een weinig gewond door een paar slagendie haar werden toegebracht, omdat zij weigerde de van haar ge- eischte 100 flor. te geven.welke zij trouwens niet bezat. Te Presburg plukt de bevolking reeds de tot maatschappijen te vereenigendewijl zulke ondernemingen de krachten van enkelen te bo boven gaan. In de Vereenigde Staten bestaat niet gelijk in vele landen van Europa eene welvarende en aanzienlijke volksklasse van hooge beschaving welke de leiding van elke groote beweging pleegt te ondernemen. In Amerika moeten steeds meer menschen zich verbinden om eene groote onderneming uit te voeren en de man die gewild isen de grootste bekwaamheid en koenheid bezit krijgt spoedig de uitsluitende leiding van zulke maat schappijen. Bovendien heeft het tot in den laatsten tijd in Amerika aan groote beschik bare kapitalen tot duurzame belegging ontbroken, waarom men zich bij alle groote operatiën ter aanschaffing der noodige gelden naar Europa moest wenden. Zoo bijv. zijn bijna alle Amerikaansche spoor wegen grootendeels van Europeesch geld aange legd echter werden zij steeds in den aanvang door zoogenaamde syndicaten in het leven ge- vruchten harer schandelijke onverdraagzaamheid. De firma Tedescodie in hare fabriek van kleedingstoffen ongeveer 1000 arbeiders man en vrouwen werk verschaftheeft hare fabriek gesloten en onmiddellijk hare zaak naar Weenen overgebracht. Vier andere groote firma's aan welker hoofd Israëlieten staan hebben besloten dit voorbeeld te volgen waardoor nog een 700- tal personen van hun werk en dagelijksch brood beroofd zullen worden. Deze gevolgen dei Judenhetze hebben natuurlijk groote ontstelte nis in de stad teweeggebracht. De minister van binnelandsche zaken Kolo- man Tiszaheeft eene aanschrijving' gerichf aan alle gemeentebesturen waarin hij strenge maat regelen beveelt tegen elke poging om ongeregeld heden als te Presburg zijn voorgekomenin 't leven te roepenen hen voor de ver storing der orde verantwoordelijk stelt. „De eerste plicht der overheid zegt hij, is de veilig heid van personen en eigendom zonder onder scheid van rangras ot geloot te waarborgen. De openbare veiligheid en Hongarije's goede naam mogen niet lijden onder de strafbare handelingen van eenige volksopruiersen even min mag de orde eerst hersteld worden om den prijs van het bloed der misleiden." Ten slotte verzekert de ministerdat dc gemeente besturen rekenen kunnen op den krachtigen steun der regeering bij hunne pogingen om eene herhaling der treurige gebeurtenissen van Pres burg te voorkomen. In het district Presburg is voor een maand het krijgsgericht ingesteld. Graaf Esterhazy is tot buitengewoon regeeringscommissaris van het district benoemd. Hoe duister de geruchtmakende zaak van Tisza-Eszlar (den moord op een Christenmeisje waarvan men de joden beschuldigt) ook wezen moge het is duidelijk geblekendat het gerecht van het Szabolcser comitaat zich zeer onwaardig gedragen heeften tot ongehoorde middeleeuwsche geweldadigheden zijn toevlucht heeft genomen. 'Menschen, die men van medeplichtigheid aan het verdwijnen van de arme Esther Solimossy ver dacht hield werden op allerlei wijzen gepijnigd en tot bekentenis gedwongen, en zelfs personen, die alleen getuigenis hadden af te leggen, werden gegeeseld of maanden lang gevangen gehouden. Aan bekentenissen op die wijze afgedwongen is niet veel waarde te hechten. Niet slechts in deze zaakmaar sedert ver scheidene jaren moet dit eerbiedwaardige gerecht op die wijze zijn te werk gegaan. Maar thans zal aan die gruwelen welke men in onze eeuw in een beschaafd land een onmogelijkheid zou achteneen eind komen. Er is thans, vooral op aandringen van den minister-president Tisza, een onderzoek ingesteld tegen de schuldigen die natuurlijk uit hun betrekking ontzet zullen worden en naar te hopen is, hun welverdiende straf niet zullen ontgaan. roepen. Deze vereenigingen verstrekken genoeg zame fondsen om een begin te maken en de gewoonte om zoo voor elke maar eenigzins aanzienlijke onderneming vele kleine kapitalen te vereenigen heeft langzamerhand de Ameri kaansche geldmarkt er toe geleidlieden als Gorild Roberts GarrettYanderbilt en der- gelijken alle crediet te verleenen dat zij hebben willenwaardoor deze in staat gesteld worden bij alle ondernemingen, die zij willen uitvoeren dc onbegrensde leiding in handen te krijgen. Daardoor zijn thans eenige groote speculanten de absolute beheerschers der gezamenlijke spoor weg- en telcgraafnetten waardoor natuurlijk de kloof tusschen rijk en arm in Amerika immer wijder wordtwat ten slotte wanneer niet bijtijds eene géniale hervorming der staathuis houdkunde doorgezet wordt tot een volkomen ommekeer en tot de ruwste regeringloosheid en daarna tot de oprichting van absolute militair dictaturen leiden moet. O. (Slot.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1