Algemeene Wapenschouwing _a_. j". bijntk;, II.H. SCHOEPiPABRIKAPiTl ADOIPH MUIS Ml Een nieuw Huis. Een Huis en Erf, STALMEST Café WATRIN EEN DÉPöT. Industrieelen N. De Rooij. Ingezonden stukken. kantongerecht Waalwijk. Bekendmaking. Handelsberichten. iADVE RTEiVTI EN. C. A. F. HOFFMANS 5 NORBERTA MOONEN TE KOOP-. MarletWaalwijk. 1 dag gev.; o( OPROEPING. op Maandag 9 dezer, des namiddags 4 uren. OVERZICHT der maand Septemb. omtrent den handel in huiden, leder en schors. Op den 11 October aanslaande hopen onze geliefde ouders hunne VIJFTIGJARIGE ECHTVERENIGING te vieren. op Maandag 23 October 1882 provisioneel en op Maandag 6 November 1882 VERKOOPEN: VRAAGTtegen nader overeen te komen conditiën De Notaris RANT voornoemd, bij wien felden onder eerste hypothecair ver and beschikbaar zijn, geeft informatiën. van L. VAN DER KOLK, te Besoijen, 20 k 25 Mr3 ZUIVERE dat hij bovengenoemd koffie huis heeft overgenomen en het zelve van af heden voor eigen rekening zal exploiteeren. iand\verksman bereiken en succes behalen iag; dal het immer moge voorwaarts streven lp zijn ingeslagen pad en het kan verzekerd jijndat het steeds sympathie en steun zal inden bij ieder weldenkend ingezetenedie elang stelt in den bloeide welvaart en den I oor uitgang onzer gemeente. II '.TUIII v" AAt- r> --jQ (Buiten verantwoordeijkheid der Redactie) Mijnheer de Redacteur! Reeds meermalen steldet gij ons in de gele enheid door middel van uw geacht blad, ons evoelen te doen kennen over de publieke zaak; eunende op de ondervonden welwillendheid omen wij u nogmaals de noodige plaatsruimte lerzocken om een punt te bespreken dat de eesten uwer Waalwijksche lezers aangaat. Ieder, die eenigszins met de bepalingen der emeentewet enz. bekend is en de verslagen der adsvergaderingen leestweetdat het bij ons jemeentebestuur regel is, de gemeente-begrooting rekening en het kohier van den hoofdelijken slag nooit op den daarvoor bepaalden tijd ,n te bieden. Welk voordeel 't gemeentebestuur arin zietis ons niet recht duidelijkmaar ker is hetdat, wanneer al die zaken op den :stelden tijd werden behandeld er meer gele- :nheid zou zijn voor grondig onderzoek dat oral waar het geldelijke aangelegenheden be- •eftzeer noodzakelijk is. De raadsleden zijn echter zoo gewoon aan .e hebbelijkheid van het dagelijksch bestuur ,t geen hunner er in de verste verte aandenkt .arover ooit de minste aanmerking te maken. Toch verwachtten wijdat er dit jaar 1 üie uitzondering zou worden gemaakt voor den hoofdelijken omslag voor 1883. Niet dat wij eenden dat B. en W. zich om het voorge- hreven tijdstip zouden bekreunenen met den den sleur op eens zouden breken maar toch durfden wij vertrouwen, dat zij ten minste eenige titie zouden nemen van het duidelijk uitge broken verlangen van den gemeenteraad, ffllr. de vergadering namelijk van 28 October 1881noodigde de commissiedie het kohier gm den hoofdelijken omslag voor 1882 had ulerzocht, B. en W. uit, den hoofdelijken om- voor 1883 vroeger op te maken en hem heel om te werken. Uit het in die vergadering gesprokene blijkt ertuigend dat de meerderheid der leden eene jflgeheele herziening en verandering der grond- gen van den hoofdei, omsl. dringend noodig 9>rdeelde. Wat het eerste gedeelte van het verzoek der mmissie betrefthieraan is reeds door B. en niet voldaan. Verleden jaar kwam het ko er voor 82 den 27 September ter tafel, heden H October hebben wij nog niets van da aanbie- ng voor 83 vernomen. Zal aan het tweede gedeelte van het verzoek r commissie door B. en W. meer gevolg ge wen wordenen zullen de grondslagen voor n hoofdelijken omslag meer overeenkomstig de jllijkheid worden vastgesteld Wij willen 't pen. Qui vivra verra. Waalwijk 6 October 1882. Lucifer Co. Uitspraken van 5 Octobe 1882. |1. J. S., te Nieuwkuik, herijk, vrijgesproken. |2. N. de W., te Drunen voerwezen geld— lete van f0.50 of I dag gevangenisstraf; en 1 ■ldboete van f 1 of 1 dag gev,; 3. J. P., te Vlijmen, als voor, geldboete van of. 1 dag gev.; 4. P. P., te Elshoutalsvoor, geldboete van of 2 dagen gev.; 95. P. van L., te Drunen, alsvoor, geldboete an f 1 of 2 dagen gev.; II6. W. van A., te Capelle, alsvoor, geldboete Hn f 1 of 2 dagen gev.; |«7. C. E. Cz., te Hedikhuizenvischdeiict, 2 geldboeten elk van f 3 of 3 dagen gev.. voor wke boete met verbeurdverklaring der harpoen. |8- 1 W. de R., 2 B. van B., beiden te Ca- fflllenachtgeruchtonder verzachtende om- Handigheden, beiden in eene geldboete van f 3 of ■dagen gev.; ■9. A. M., te Stuivezand, openbare dronken- Hnschap, geldboete van f 2 ot 2 dagen gev.; BlO. J. B., te Nieuwkuik laten loopen van S® op eens anders grond, geldboete van f0.50 ffflll. A. B., te Sprangvoerwezen, geldboete vjim fl of 2 dagen gev.; ||l2. 1 H. P., 2 A. P.. te Capellebeiden vrijgesproken. «13. C. B., te Capelle, belemmeren, geldboete lj®i f 1 of 1 dag gev.; (114. A. P., te Besoijen openbare dronken- TaP> geldboete van f2 of 2 dagen gev.; 1|15. M. N. te Waspik, overtreding visckerij, jgeldboeten elk van fl of 1 dag gev. voor flere boete. |16. W. van B., te Tilburg, voerwezen 2 Ddboeten ieder van f 1 of 2 dagen gev. voor Jlere boete. ■17. H. H., te Vlijmen, voerwezen, geld- Jete van f 1 of 1 dag gev.; |18. J. van D., te Vlijmen, nachtgerucht, [dboete van f5.50 of 2 dagen gev.; 819. J. B. van R.te Dussenopenbare pnkenschapgeldboete van f2 of 2 dagen Jvangenisstraf ■20. J. E., te Vlijmen openbare dronkeD- papgeldboete van f 2 of 2 dagen gev.; fl. H. van de W., te Drunen voerwezen pboete van f0.50 of 1 dag gev.; 22. J. W., te Loonopzand, jachtdelict, geld boete van f 12 of 5 dagen gev. met verbeurd verklaring van het in beslag genomen geweer. 23. P. J. R., te Sprang, openbare dronken schap geldboete van f 5 of 3 dagen gev.; 24. A. V., te Waspik voerwezen, 2 geld boeten van f 1 of 2 dagen gev.; 25. A. O., te Vlijmen, openbare dronken schap geldboete f 2 of 2 dagen gev.; 26. J. K., te Vlijmen, alsvoor, geldboete 2 of 2 dagen gev. Al de veroordeelden in de kosten. De kommandant der dienstdoende schutterij van Waalwijk roept bij deze op al de actieve leden dier schutterij tot het houden eener Bij het uitsteken der vlag op den daarop volgenden Maandag. De kompagnie zal aantreden op de markt in groot tenue. Nalatigheid zal volgens de wet worden gestraft. De kommandant, MARTINUS TIMMERMANS. WAALWIJK, 5 October. De Bavomarktbegunstigd met goed weder kenmerkte zich door een zeer druk bezoek. Ter veemarkt was de handal zeer vlug bij ruime keuze, daar de aanvoer van hoornvee 1000 stuks te boven ging. Wederom wa3 de kooplust voor Fransehe en Belgische rekening gevestigd op kalf- koeien en dito vaarzen, die tegen hooge prijzen verkocht werden. De veehouders in deze streken doen dit jaar zeer goede zaken. Biggen 7 f 00 per stuk. Boter aangevoerd 1015 kilo van f 1.24 a fl.44 per k. Eieren f4.50 a f5.00 per 100 stuks. Van linnens en lakens was de markt goed voor zien en de omzet nogal levendig. Op de looiersbeurs was de handel iets vlugger, de prijzen zijn echter de laatste dagen weder niet vooruit gegaan, hoewel de, buitenlandsclie berich ten gunstig luiden. WAALWIJK, 3 October. Huiden. De handel was in de afgeloopen maand zeer levendig eu dientengevolge zijn de prijzen, vooral voor prima zware saladeros van 25/32 kilo, op alle hoofdmarkten geste gen. De voorraad is thans gering en het laat zich aanzien, dat de prijzen vooreerst, altans in die waar, niet zullen achteruit gaan, daar er dit jaar weinig aanvoer meer van kortharige zomerhuiden is te wachten. Yoor dezelfde soort huiden in de wichten van 20/25 kilo waren Noord-Amerika en Engeland koopers belangrijke partijen wer den zeilende verhandeld. De veilingen te Londen en Havre liepen vlug af doch meestal niet boven taxatie. De voorraad te Antwerpen, in de eerste hand bedroeg op 30 September slechts 80.000 stuks droge en gezouten huiden, terwijl daar ter plaatse in 1881 plusminus 140.000, in 1880 300,000, in 1879 113,000, in 1878 124.000 en in 1877 ongeveer 136,000 op hetzelfde tijdstip aanwezig waren. Dergelijke gegevens wettigen ons gevoelen hierboven omschreven. Het is van algemeene bekendheid doch wij wenschen het feit hier toch even te re- lateeren, dat voor gezouten en droge La Plata, Rio Grande en andere soortgelijke huiden, geen beduidende markt meer in ons land bestaat. Sedert jaren werden door den Ne- derlandschen groothandel niet die belangrijke partijen meer geimporteerd zooals vroeger, terwijl de veilingen zeldzamer werden en thans bijna niet meer worden gehouden. Voorheen toch was Amsterdam de stapel plaats van den groothandel in huiden van bovengenoemde soorten. De verplaatsing daarvan naar 't bui tenland, in de eerste plaats naar Antwerpen, is te betreuren voor den Nederlandschen leerlooier in ft bijzonder. Anders is het gesteld met de Oost-Ind. huiden, waarvan Holland, zoo niet de voor naamste dan toch één der voornaamste markten heeft. De kolossale directe aanvoeren uit onze koloniën, te Amsterdam alleen, is zoo grootdat de buitenlandsclie behoefte zich hoofdzakelijk daarvan aldaar voorziet, zoodat de handel zich naar deze markt regelt fc De Nederlandsche looiers van Javahuiden (dit is de algemeene benaming dezer huiden) profiteeren daarvan niet minder. Deze huiden worden in entrepot-dok op geslagen en door de makelaar» bij inschrijving verkocht. Het is juist deze gemakkelijke gelegenheid om uit de eerste hand te kunnen koopen, die den Nederlandschen Java-leerlooier veel voordeel aanbrengt. In inlandscbe huiden was de handel in de maand September tamelijk levendig. De voorraad was groot, doch voor Fransehe en Duitsclie rekening werden de aankoopen voortgezet, waardoor zoowel zware als lichte soorten tegen gesouteneerde prijzen vlugger verkocht werden. De meeste zouterijen zijn echter nog redelijk goed voorzien. De vraag voor Amerika was minder dan verleden jaar in dit seizoen. Yoor leder heerschte in 't begin der maand een tamelijk goede opiniezwaar leder was zelfs gevraagd en men kon gemakkelijk 2 a 3 cents per kilo meer bedingen, doch ondanks die verbetering blijven de prijzen te laag tegenover de huiden. Nu de looiers overal leer getrokken hebben zijn de prijzen en de kooplust ook weder iets slapper. Waarschijnlijk hebben zij wel wat druk aangebodenhet zou ons niet verwon deren dat er tegen Nieuwjaar meer behoefte komt. De leerkoopers zijn waarlijk over het algemeen niet zeer ruim voorzien. Hoewel wij ons van raadgevingen onthou den vermeenen wij dat onze bewering op goede gronden rust. Het moet erkend worden dat de zucht tot speculatie in leder, en toch misschien wel ten onrechte, zeer gering is. Intusschenhet buitenland brengt ons betere berichten met name in Engeland gaan de zaken vlugger, terwijl de berichten der Duitsche ledermissen veel gunstiger luiden. Yoor licht zooileder is de vraag nog altijd voor consumptie regelmatig, doch de aanbie dingen waren de laatste dagen nogal belang rijk, waardoor de prijzen iets minder vast zijn. In paardenleder bestaat goede vraag be halve voor hinnenlandsch gebruik, blijven de Duitsche orders ook aanhouden de prijzen zijn thans iets meer in het voordeel van den fabrikant. In schors was de handel nogal beduidend en zelfs grooter dan algemeen verwacht werd; van de aanvoeren af te leiden zou men waar lijk zeggen dat de looiers eer meer dan minder willen inwerken. De prijzen voor prima waar zijn hoog; men betaalde toch f5,75 a f5.90 vrij op stroom, dat met de vracht en lossingkosten op ruim f6.per 65 KG. uitkomt, dus f 0.50 a 0.75 hooger dan vorig jaar. en Hunne dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. DE NOTARIS te Waalwijk, zal voor zijn principaal, krach tens het beding van art. 1223 Burg. Wetb., finaal, telkens des avonds 8 ure, ter her- berge van WILLEM BROKKEN, te Besoijen, met ERVEN en TUIN, onder Besoijentoebehoorende aan W. BENJAMINSE aldaar, groot 5 aren 80 centiaren, verdeeld in 2 koopen. Iemand, grondig met het schoenmakers vak bekend en wonende op een der beste standen van BREDA, Franco brieven, onder letter Z., aan het Advertentie-Bureel van Gebr. OUKOOP, te Breda. De Sub-Commissie, alhier, der Internatio nale, Koloniale en Uitvoerhandel Tentoon stelling te Amsterdam, te houden in 1883, heeft de eer u op te roepen ter vergadering in het lokaal MUSIS SACRUM, te Waalwijk, op Donderdag 12 October 1882, des avonds 77» ure. De commissie, rekenende op eene alge meene medewerking van de zijde der nij veren, vertrouwtdat door eene talrijke opkomst daarvan zal blijken opdat zij met u middelen berame om de Waalwijksche industrie op waardige wijze te doen vertegenwoordigen, ten einde eenparig en krachtig aan dezen edelen wedstrijd te kunnen deelnemen. In de voornaamste plaatsen van ons Vader land, zoowel als in vele hoofdsteden in 't buitenland, worden voor deze grootsche onder neming, gesteund door rijks- en gemeente- subsidiën, op groote schaal toebereidselen gemaakt. Onze nijvere gemeente mag dus niet achter blijven, en het is daarom dat de commissie u dringend verzoekt hare pogiugen te steu nen en de vergadering op a. s. Donderdag bij te wonen. Waalwijk, 7 October 1882. De Sub-Commissie voornoemd F. A. D. v. d. KLOKKEN, Eere- Voorzitter. J. B. TIMMERMANS Wz., Voorzitter. S. FANO. 1 C. G. YAN DER HEIJDEN. J. B. YAN DER HEIJDEN. TIMMERMANS-YAN TUERENHOUT. Allen te Waalioijk. J. YAN DEN BERGH. J. J. YAN DEURSEN. Béiden te Baardioijk. Y. A. DUMOULIN. CH. KIEVITS. Beiden te Besoijen. F. W. YAN LIEMPT, Secretaris. DE NOTARIS te Waalwijk, is voornemens om, ten verzoeke van zijne respectieve principalen in het openbaar te verkoopen lo. Bij veiling op Maandag 30 Octo ber 1882 en bij toeslag op Maandag 13 November 1882, telkens des avonds 7 uurten herherge van II. J. YAN CA AM, te Sprang, met ERF en TUIN, te Sprangkadas ter sectie B., Nos 1570 en 1571, zamen groot 12 aren 20 centiaren, toebehoorende aan JOH. ROS Wz., schoenmaker te Sprang en kinderen. 2o. Bij veiling op Woensdag 15 No vember 1882, ten herberge van P. J. Verschoor, te Waalwijk, en bij toeslag op Woensdag 29 November 1882, ten herberge van de weduwe C. J. Verwiel, te Waalwijktelkens des avonds 7 uur. ;-*-&>te Waalwijk, in de Kloostersteegkadaster sectie B., No 723, groot 4 aren 90 centiaren, toebehoorende aan JOHANNES LANSMAN, schoenmaker te Baardwijk en kinderen, bewoond door Christ Verbeek. liggende op zijn erf, te Waalwijk, achter de woning van M. VAN DER KOLK. Ondergeteekende heeft de eer te berichten Hij beveelt zich beleefdelijk in de gunst van het publiek terwijl hij zal trachten door een nette bediening de algemeene tevreden heid te verdienen. WAALWIJK, 1 October 1882.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3