Nummer 81. Donderdag 12 October 1882. 5e Jaargang. I Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Uitgever: ANTOON TIELEN te Waalwijk. De Amsterdamsche Tentoonstelling. XGemeenteraad van Waalwijk. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden/1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden,stukken, gelden, enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiën 1—7 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat- sino- opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel Den 31 dezer maand is de tijd van aan gifte tot deelneming aan bovengenoemde tentoonstelling verstreken en loopt men ge vaar na dien tijd afgewezen te worden of zich met eene minder geschikte plaats te moeten behelpen. Het wordt dns hoog tijd, dat men er eens ernstig over beginne te denken wat te doen. 't Is tot dusver stilbijzonder stil geweest; van de zijde der plaatselijke com missie ontbrak het niet aan ijver tot opwek king maar van de overzijde vernamen wij nog weinigalleen Baardwijk toonde leven, ver schillende industriëelen dier gemeente schijnen te begrijpen van hoe groote beteekenis voor hen deze tentoonstelling is. Ofschoon in Waalwijk tot dusver nog geene bepaalde deelnemers genoemd worden hebben wij toch een te hoog idee van de industriëelen dezer gemeente dan dat wij zouden vreezen, dat ook zij deze uitnemende gelegenheid niet zullen te baat nemen om op de Amsterdamsche wereldtentoonstelling voor de belangen onzer gunstig bekende nij verheid op te komen. Wij drukken op het woord Amsterdamsche op Amsterdam de hoofdplaats van ons va derland van ons eigen land, binnen welks grenzen ons fabrikaat bijna zonder uitzon dering zijn debouché vindt, op Amsterdam als het hartje van Holland, waar bijna al onze afnemers zitten op Amsterdam dat voor zich zelf jaarlijks zoovele duizenden en nogmaals duizenden paren schoeisel uit onze gemeente tot zich trekt. En zullen wij in ons Nederland, in Hol land, waar de vreemdelingen ons reeds zulk een zwaren strijd levert, zullen wij daar dien vreemdeling op de tentoonstelling gewonnen spel geven zullen wij daar in de schoenen en laarzen-afdeeling Waalwijk missen P Zul len daar slechts Duitsche, Eransche en verdere vreemde schoenfabriekanten hunne waar aan onze vrienden aanprijzen Doch neenook Baardwijkwij zeiden het reeds met respect voor de corypheën zijner industrieook Baardwijk dat reeds in het schoenenvak zulk een goeden naam wist te verwerven die gemeente zal niet achterblijven en zal ten minste, wat ook Waalwijk doe, zorgen dat de vreemdeling daar niet alleen sta. Doch laten wij onze naburige vakbroeders niet alleen staan, maar hen ten voorbeeld nemende, ons met elkaar verstaan oin elkaar de eervolle taak makkelijk te maken. Er is schier geen redelijke twijfel meer over of de regering zal de gevraagde rijks subsidie van f150.000 ten bate der inland- sche exposanten toestaan. Behalve, dat dientegevolge de kosten van plaatsruimte 40% minder worden, ligt in deze subsidie het beste bewijs, welke groote waarde aan de tentoonstelling opgehecht wordt. Deze waar dering zij ons een wenk om de verdiensten der tentoonstelling voor onze nijverheid niet over het hoofd te zien. Zouden wij op de tentoonstelling slechts door onze afwezigheid schitterenzouden onze Hollandsche vrienden te vergeefs naar Waalwijk zoekenvoorzeker wij zullen er niet op vooruitgaan. En 'tis ontegenspre kelijk wel noodig, dat alles aangewend wordt om onze clientèle in Holland te behouden door onzen ouden roem aldaar te handhaven en te verhoogen. Zoo rustig als wij lang in Holland gevestigd geweest zijnzijn wij er helaas niet meer en wij kunnen er van verzekerd zijn, dat de vreemdeling, die tot ons nadeel reeds voet in Holland zette, ook op de tentoonstelling op effect maken be dacht zal zijn. De subcommissie toont hare taak breed op te vatten door zich de moeite te geven tot bijeenroeping onzer industriëelen om met hen deze gewichtige aangelegenheid te be handelen. Moge hare roepstem weerklank vinden en de zaal van „Musis Sacrum" Donderdag avond door eene talrijke opkomst getuigen dat de geestdrift voor het vak nog levendig is. Men behoeft om de groote kosten zich niet te laten afschrikken. Laatom eens een raming te maken 10 schoenfabrikanten met elkaar overeenko men gezamenlijk te exposeeren. Door zulk' collectief optreden wordt veel gewonnen. In de eerste plaats kan men evengoed met minder paren volstaan2 of 3 paar is dan voor elk genoeg, dan verkrijgt men nog eene collectie van 20 a -30 paar. Nu laat men eene kast maken en reken die op f 100, dat is naar wij geïnformeerd zijn ruim ge rekend. Die kast van f100 wordt er op ingericht dat zij na de tentoonstelling nog waarde heeft en wij gelooven niet te over drijven zulk eene kast op f 30 verkoops- waarde te schattenrest dus eene uitgaaf van f70. De kosten van plaatsruimte voor zoodanige kast zijn naar het verminderd tarief f 30. Het vervoer heen en weer geschiedt groo- tendeels gratis. De verdere kosten zullen zich hoofdzakelijk bepalen tot reiskosten en kleine uitgavendie doordien zij om tien personen worden omgeslagen, voor ieder weinig kunnen bedragen. Met grond mag men dus als maximum per hoofd circa f 20 nemen. Geldt het bovenstaande hoofdzakelijk de schoenfabrikantenhet spreekt van zelf, dat oök het aanverwante vak de looierij zijne eischen stelt. De Waalwijksche zoolleer looierijen staan al te gunstig bekend en kunnen te goed concureeren dan dat zij achterwege zouden mogen blijven om zich door de tentoonstelling in nog wijder kring naams te maken. Grauw overleder moge hier minder gefabriceerd wordenwat er bereid wordt blijft toch altijd gezocht en kan best mededingen, terwijl de paardenleerlooie- rijen alhier niet alleen in 't binnenland maar daar buiten zeer gunstig bekend staan en in alle opzichten met haar fabrikaat voor den dag kunnen komen. Na de hoofd-industrieën schoenmakerij en looierij zijn er nog verschillende nijverheids takken wier ondernemers naar wij vertrouwen zich evenmin gaarne onbetuigd zullen latem Wij eindigen met den wensch, dat Waal- wijks industriëelen met de commissie zullen medewerken om onze nijvere gemeente waardig op de tentoonstelling vertegenwoordigd te doen zijn. OPENBARE VERGADERING op Maandag 9 October 1882, nam. 0 uur. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige worden voorgelezen en goedgekeurd. Nog worden voorgelezen de notulen eener vergaderingwaaruit blijkt dat door den raad besloten is den heer P. R. van Heijst bij gele genheid dat deze den dag dag herdenktdat hij gedurende 60 jaar bij de gemeente admini stratie werkzaam is, een cadeau te vereeren bestaande uit een zilveren inkttoestel. Eene som van honderd twintig gulden is tot dat einde gevoteerd, en eene commissie benoemd, om dat cadeau aan te koopen, bestaande uit de heeren van der Klokken, C. G. van der Heijden, Zijlmans en van Liempt. Aan de orde. I Installatie der twee nieuw benoemde raads leden de heeren L. Mombers en Th. Hoffmans. De voorzitter wenscht beiden geluk en spreekt de overtuiging uit dat zij nuttige leden zullen zijn. Zij leggen in handen van den voorzitter de bij de wet gevorderde eeden afwaarna zij zitting nemen. II Benoeming van een wethouder. Gekozen den heerxJacq, van Biel met 6 stemmen tegen 5 uitgebracht op den heer 0. G. van der Heijden. De voorzitter feliciteert den heer van Biel en vraagt hem of hij de benoeming aanneemt. De heer Van Biel dankt voor het in hem gesteld vertrouwen en zal de benoeming bij wijze van proefneming aanvaarden. Hij zal trachten zooveel mogelijk zijn best te doen. III Vaststelling der gemeenterekening over 1881. De voorzitter laat voorlezing geven van het rapport der met het onderzoek.belaste raads commissie. De commissie verklaart dat al de in de rekening voorkomende cijfers overeenstem men met de betrekkelijke bijlagen en dat zij geene aanleiding heeft gevonden tot bedenkingen. Zij adviseert tot vaststelling tot een bedrag van Inkomsten f27251.715 Uitgaven f22272.725 Dus met een batig saldo van f 4978.99 Bij acclamatie conform besloten, IV Armenzaken. De voorzitter deelt mede dat het armbestuur geld te kort komt. Reeds dikwijls heeft het zich tot het gemeentebestuur gewend maar zonder resultaat. Ook bij den commissaris des konings is het geweest. In eene conferentie tusschen gemeente- en armbestuur is besloten dat de armmeesterde heer Van Doorn, in deze ver gadering zon verschijnen om de besprekingen met den comm. des koning mede te deelen en verantwoording te doen van zijn beheer. De heer Van Doorn is echter nog niet hier, zoodat spreker voorstelt met andere zaken voort te gaan. Hij brengt alsnu ter tafel een adres van de sub-commissie alhier voor de internationale ko loniale en uitvoerhandel tentoonstelling te Am sterdam. De commissie zegt daarin dat zij verschillende moeilijkheden ondervindtvooral op financieel gebied. De kosten voor de noodige plaatsruimte zouden bedragen f 300; dan had men eene kamer groot 5 op 4 m. waar dan de inzendingen col lectief konden worden geexposeerd. Andere onvermijdelijke kosten worden mede op gelijke som geraamd. Mocht die som niet gevonden wordendan is het te vreezen dat er in Waal wijk geen deelnemers zullen gevonden, worden daar de fabrikanten door den ongunstigen toe stand der industrie zelf al de kosten niet kun nen dragen en vele der iutezenden voorwerpen ïia de expositie veel van hunne waarde verloren hebben. Om aangehaalde redenen verzoekt de commissie in navolging van andere plaatsen een gemeentesubsidie. De voorzitter deelt mede dat dit verzoekschrift eerst heden morgen is ingekomen en er dus nog geen onderzoek is geschied. In princiep is hij niet tegen subsidie hij heeft gehoord dat Baard wijk en Besoijen gecombineerd met Waalwijk zouden willen exposeeren dit geeft hem aan leiding om in overweging te geven, de behan deling van dit adres tot de volgende vergadering aan te houden. De heer Van der Heijden zegt dat over die combinatie wel is gesproken later echter heeft hij vernomen dat Baardwijk er niet toegenegen zou zijn. Maar afgezien daarvan verzoekt hij toch de ouderwerpelijke zaak thans, te behan delen. De kosten, zoowel bij als zonder sa menwerking met de genoemde gemeenten, worden natuurlijk omgeslagenhij wenscht daarom dat de gemeente zou bijdragen 40% in de kosten door Waalwijk te maken, met bepaling van een maximum. Hij voegt er nog bij dat het plan bestaatom personen die zouden willen expo seeren en onvermogend zijn in die kosten bij te dragen, van betaling vrij te laten ook met het oog op de Donderdag te houden vergadering van industriëelen is afdoening zeer gewenscht. De heer Van Es was ook er voor om de zaak uit te stellen daar het een groot verschil maakt of er bv. 5 of wel 10 exposeeren, hij was echter wel voor het in uitzicht stellen eener subsidie. Tegen eene percentsgewijze subsidie heeft hij echter niets. Dc heer Van Heijst wensch* te weten of onder de geraamde kosten ook begrepen zijn reiskosten voor onvermogenden om de tentoonstelling te gaan zien. Hij wenscht voor knappe werklieden een fonds te zien afgezonderd om hendie leeren willen, naar Amsterdam te zenden. De heer Van der Heijden is van meening dat dit ligt op den weg van grooter corporaties. De" heer Van Es merkt op dat dit wel eens geschiedt door groote bazen. Het thans bespro kene is echter eene huishoudelijke zaakdie bij de commissie te huis behoort. De heer Timmermans wijst er op dat de tijd dringt, dat de kennisgevingen einde dezer maand moeten zijn ingekomenook zou zeker tot alge- meenc deelneming medewerken als men Donder dag op de vergadering van eene subsidie zeker was. Het voorstel van den heer Van der Heijden om onder bepaling van een maximum 40% subsidie te geven is ook niet van zulken om vang om daarvoor de zaak uit te stellen. De voorzitter vraagt of door de sub-commis sie ook eene raming der kosten gemaakt is en hoeveel die beloopt. De heer Van der Heijden antwoordt dat de commissie denkt met f 500 ii 600 toe te komen, ais f300 voor het huren eener kamer en eene gelijke som voor kosten van etalage, enz. De voorzitter vindt het in het belang der com missie en van de gemeente uit te stellen tot een volgende vergadering spreker denkt verder er moet bij de etalage iemand zijn om die te be waken de goederen aan te prijzen er moeten kaarten gedrukt worden, enz. De heer Van der Heijden antwoordt dat elk voor zich voor kaarten moet zorgen, terwijl de bewaking door de zorg van het hoofdcomitc geschiedter is veel tegen uitstel daar de tijd kort isook zal het van het al of niet verleenen der subsidie veel afhangen of er deelneming zijn zal. Als alles door de exposanten moet betaald worden vreest hij dat er r.iet veel deelneming zal zijn. De voorzitter zou veel liever alleen blijven dan met Baardwijk en Besoijen aansluiten. Dit geeft verwarring. De heer Van Es vraagt of het plan is eiken expossant 40 pet. in dc kosten te geven, hetgeen door den heer Van der Heijden bevestigend wordt beantwoord. De heer Van Biel is van oordeel dat er ook wel exposanten zullen zijn, die geen bijdrage van de commissie verlangen hij zou dit alles aan de commissie overlaten. De heer Van der Heijden merkt nog op dat bij niet genoegzame deelneming ook geen kamer zou gehuurd wordenook nog dat Rhijn- en staatsspoor de goederen vrachtvrij vervoeren. De voorzitter zegt dat het zou te betreuren zijn, dat onze industriedie zooveel opbeuring noodig heeft, om eene geringe financieele moei lijkheid niet zou kunnen exposeeren. De kosten voor de expositie zullen slechts f600 bedragen, natuurlijk reis- en verblijfkosten daar buiten gelaten. Daar kan niet veel tegen zijn; na de ophelderingen van den heer Van der Heijden kan voorzitter zich er mede vereenigen om de zaak nu te behandelen. Daar niemand er tegen is stelt de voorzitter voor uit de gemeentekas eene subsidie te ver leenen van 40 pet. in een maximum van f 600; dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen goedkeuring van Gedep. staten op het raadsbe sluit, betreffende dc som van f120 vooreen cadeau aan den heer 1'. B. Van Heijst, bij ge legenheid dat hij 60 jaar bij de gemeente administratie alhier werkzaam is. Aangenomen voor kennisgeving. De heer Van Heijst vraagt of het cadeau reeds hier is. De voorzitter antwoordt dat de commissie haar best gedaan heeft om het heden avond

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1