w 50-jarige Echtvereeniging DIENSTBODE ADOLPIIJÖHAIES RAMT, Een nieuw Huis Een HUIS en ERF, ilEen Huis en Erf, ■A.. J". BUtTIEC, BINNENLAND. AMTRTKVmA'A Wé C. A. F. HOFFMANS NORBERTA MOONEN, BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Burgerlijke Stand. Gevraagd tegen 1 November een flinke DE NOTARIS op Maandag 23 October 1882 provisioneel en op Maandag 6 November 1882 VERKOOPEN: Hg| ERVEN en TUIN f Intusschen staat men voor een faitaccompli en het herstellen van de kade tot vroegere af metingen, zal geen verbetering aanbrengen, daar de versclie aan te plakken grond wel kan af schuiven en tot verondieping van de haven kan aanleiding gevenmaar de kaden, althans de eerste jaren r.iet tegen overloop en golfslag meer bestand zal maken. Van meer belang is het dan ook een resultaat ie verkrijgenwaardoor de kaden versterkt worden zonder dat de haven verbeteringen te loor gaan. Vóór den a. s. winter kan daarvoor niet anders gedaan worden, dan de buitenglooingen en kruin ie voorzien van een stroo- of rietmattot liet a. s. voorjaar blijft dan voldoende tijd over om de noodige onderhandelingen te voeren en de stukken op te maken voor het uitvoeren van eene afdoende blijvende versterking der kaden. De kosten van een winterraat bedragen fO.10 p. M2 en dus voor 6000 M2 f 600. t Het komt mij billijk~voor dat de kosten van dit werk waartoe de handelingen van het ge meentebestuur aanleïding'hebben gegeven door de gemeente worden gedragen. Wat de blijvende versterking betreft, komt mij het meest geraden voor het aanbrengen van een steenglooiing of puin. Alleen zoodanige voorziening is op den duur tegen golfslage en vooral tegen sterken overloop bestand. De uitvoering van zoodanig werk is dan ook door mij voorgesteld in mijn rapport dd. 9 Aug. jl. No 901 W. S. over de kaden der Waalwijksche havenin verband met het steken van pias bermen. Onder verwijzing naar den inhoud van genoemd rapport wat de bijzonderheden dezer versterking aangaatwensch ik ten aanzien der kosten te vermelden dat ik het niet billijk oordeel deze geheel ten laste van de gemeente Waalwijk te brengen. Nu het waterschap ter vermijding van het maken van piasbermen toch een gedeelte der havenkade moet voorzien en daarvoor zeer geschikt het afgegraven gedeelte kan kiezen, moet ook een belangrijk deel der kosten ten laste van het waterschap komen en dienen zelfs de kosten van ophooging der niet versterkte kaden (zie rapp. van 9 Aug.) geheel ten laste van den polder te blijven. Om eenige grondslagen te verkrijgen voor de verdeeling der kosten veroorloof ik mij met enkele woorden op de verschillende voordeelen te wijzen die en voor het waterschap èn voor de gemeente verkregem worden door het maken van de voorgestelde voorzieningen, terwijl ik tevens nog wensch op te merken dat de door het gemeentebestuur van, Waalwijk in dit jaar uitgevoerde belangrijke havenwerken, niet alleen niet nutteloos zijn maar als het ware een on derdeel van de groote verbetering uitmaken. De voordeelen voor het waterschap zijn 1. De jaarlijksche groote kosten voor het maken en dichten van piasbermen met alles wat daartoe behoort, worden bespaard. 2. Veel grooter zekerheid wordt verkregen voor het niet doorbreken der kaden, dan°bij het maken van piasbermen. De kosten van dichten dezer mogelijke doorbraken worden dus bespaard. 3. De waarborg voor het gesloten zijn der bekading is veel grooter, r.iet alleen door de mindere kans van doorbraken maar ook omdat men niet elk voorjaar een afgegraven gedeelte behoeft te dichtenvoor het tijdig welslagen waarvan, men niet altijd op weer en water kan rekenen en bovendien omdat een in April gemaakte kade gedurende den geheelen zomer versch werk blijft en meer kans voor bezwijken dan een oude kade aanbiedt. 4. De bekading iswat de hoogste betreft op het oogenblik onvoldoende. Meer dan eenmaal heeft^ de kade dezen zomer overgeloopen. Ver hooging is daarom op zich zelf, zooal niet noodig dan toch zeer wenschelijk. Is opkisting noodig dan is het gemakkelijker deze over eene lengte van 1000 M. dan eene van 4 a 5000 M. uit te voeren. 5. Het waterschap wordt voor de versterkte gedeelten kaden ontheven van het kostbaar ge woon onderhoud. Voor de gemeente zijn de voordeelen 1. Al de bezwaren die uit het maken van piasbermen voor de gemeente ontstaan en waarop door het gemeentebestuur herhaaldelijk is gewezen, worden vermeden. 2. De breedte op den bodem en op den wa terspiegel van de haven wordt belangrijk ver meerderd. De voordeelen in het belang der scheepvaartvoor welker gedeeltelijke bereiking de gemeete zich groote uitgaven heelt getroost, worden verdubbeld. Schepen van grooter vermogen zullen de haven kunnen bereiken het wisselen wordt gemakke lijker de booten zullen sneller vaart kunnen verkrijgen. 3 Door het verminderen van de kans van doorbraakdoor het niet afslaan der glooiingen enz. wordt de aanleiding tot verondiepingen van de haven voorkomen, de kosten worden niet alleen bespaard, maar de haven is ten allen tijde in goed bruikbaren toestand. Ik heb de eer uwe vergadering te raden het gemeentebestuur van Waalwijk en het water schapsbestuur van den buitenpolder te wijzen op beider belang bij de versterking der kaden langs de Waalwijksche haven en deze besturen uit te noodigen door gemeenschappelijk overleg en samenwerking eene afdoende en blijvende versterking dezer kaden tot stand te brengen. De ingenieur. (get.) H. van Schevichaven. Aan heeien ged. st. van Noordbr. Dit rapport is toegezonden aan den raad der gemeente Waalwijk door ged. st. bij schrijven van 7 Sept. 1882 G. no 142 waarin de raad verzocht wordt de onderwerpelijke zaak met het best. van het waterschap den buitenpolder van Waalwijk en zoo noodig met dat van den polder van Baardwijk te behandelen. Waar volgens den ingenieur de aangegeven werken ook voor de gemeente Waalwijk van groot belang zijn te achten vertrouwen ged. st. dat door den raad zal worden medegewerkt om deze zaak tot een gewenscht einde te brengen. j/ Waalwijk, 11 October 1882. De werkeu tot verbetering der haven zijn dezer dagen opgenomen en goedgekeurd. De opbrengst der Noordbr. stoomtram wegmaatschappij op hare lijnen Tilburg Waalwijk en KaatsheuvelCapelle bedroeg gedurende de maand September aan personen vervoer (17,195) f4230.225 goederen vervoer f 13 7 89 75 posterijen f 125 Totaal f5734.20 De totale opbrengst der zelfde maand van 1881 bedroeg, f 4825,125. Waalwijk is deze week getuige van twee zeer zeldzame feesten, y Gisteren betrof het den lieer P. R. Van Heijst, die dien dag sedert eene reeks van zestig jaren onafgebroken werkzaam was bij de administratie dezer gemeente. Het ge meentebestuur begreep dat die dag niet on opgemerkt mocht voorbij gaan. Ten twaalf ure vervoegde zich de gemeen teraad en corps ten huize van den jubilaris. De burgemeester feliciteerde hem in eene hartelijke toespraak, waarin hij den ijver, de trouw en de accuraatheid deed uitkomen, waarmede de feestvierende steeds zijn ver schillende betrekkingen had waargenomen. Namens de gemeente bood hij ZEd. een zilveren inkttoestel aan als een stoffelijk aan denken aan dezen schoonen dag. De jubilaris was zichtbaar getroffen over het blijk van waardeering dat hem mocht te beurt vallen. Een groot gedeelte van die 60 jaren was de heer Van Heijst secretaris en gemeente ontvanger, welke laatste betrekking hij thans nog met eere bekleedt. Tevens heeft hij geruimen tijd debetrek king waargenomen van ambtenaar van het O. M. bij het kantongerecht alhier en is reeds meer dan 25 jaren lid van het R. C. kerk bestuur. Moge het den waardigen grijsaard gegeven zijn nog lange jaren in gezondheid en levens lust terug te zien op zijne welbestede loop baan dit is voorzeker de wensch van allen die hem hebben leeren kennen en waardeeren! X^Heden vieren de heer Carolus, Antonius, Pranciscus Hoffmans en mejuffrouw Norberta Moonen hunne vijftigjarige echtvereeniging omringd van hunne kinderen en beliuwd- kinderen. Van alle huizen in de buurt hunner woning en van vele andere in de ge meente wappert de nationale driekleur als teeken van belangstelling. Aan het huis der jubilarissen is eene zeer nette versiering aangebracht en de straat van daaraf tot aan de Putsteeg is aan weerszijden afgezet met masten boompjes behangen met guirlandes, bloemen enz. Des morgens ten negen ure begaven de jubilarissen zich, vergezeld van hunne kin deren en verdere familiebetrekkingen, te mid den van een drom belangstellenden naar de kerk, waar ter hunner intentie een plech- tige mis werd gezongen. Het altaar was versierd met een prachtig tapijtdat de feestvierenden bij deze gelegenheid aan de cerk hadden geschonken. Na de mis werd aan de armen rijkelijk brood uitgedeeld, ter wijl ook gezorgd was dat de gasthuisarmen niet vergeten werden. Talrijk zijn de blijken van belangstelling die de waardige echtegenooten van alle zijden ondervinden en terecht; de heer Hoffmans toch staat onder Waalwijks industriëelen in de eerste rij. Zijne verschillende fabrieken verkeeren in een bloeienden toestand, dien hij hoofdzakelijk te danken heeft aan eigen ijver en energie, aan de zorgvuldigheid zijner waardige ega, aan de werkzaamheid en den ondernemingsgeest zijner zonen. Mogen de voor hunne jaren nog buiten gewoon krasse echtelieden nog eene reeks van jaren getuigen zijn van den bloei hunner ondernemingen en eenmaal de diamanten bruiloft vieren dit wenschen wij, en zeker velen mekonshun van harte toe. t Te Zundert heeft een hevige brand gewoed die niet alleen het schuurtje van den herbergier en klompenmaker J. Kerren in de asch legde, maar tevens het huis en de schuur van den iim- merman H.v. d. Wouw en het woonhuis van Johs. Van den Broek tot den grond toe vernielde. Twee varkens en l geit kwamen in de vlammen om. Hoewel alles is verzekerd zijn de assuran- tiepennigen toch zeer laag. Zaterdag middag is met den goederentrein van Amsterdam naar Winterswijktusschen Zut- fen en Vorden een koppelsiang gebrokenten gevolge waarvan het voorste gedeelte voortging met het machine en het achterste gedeelte bleef staan wat een remmer bemerkte en dit zoodra mogelijk aan den stationschef te Vorden bekend maaktewaarna de trein komende van Winters wijk, dadelijk gewaarschuwd werd, en alzoo wel licht een groot onheil is voorkomen. Te Hoogwoud had een brutale diefstal plaats. Terwijl de vrouw des huizes voor eeni ge oogenblikken zich verwijderd had werd haar voor een waarde van omtrent 850 gulden aan geld en kostbaarheden ontstolen. Een felle brand is uitgebroken bij den landbouwer D. Lutteman in den Zuidplaspolder. In zeer korten tijd was de woning met schuur hooi en granen in de asch gelegd. De vlam men namen zoo snel toe dat niets kon gered worden uitgenomen twee bedden is ook de in boedel geheel door het vuur vernield. Een en ander was verzekerd. De oorzaak van den brand is waarschijnlijk broeien van hooi. Te Mora heeft een brutale oplichterij plaats gehad. Ten circa 8 uur kwam een vrouwsper soon aan de deur van een der ingezetenen, voor gevende dat zij eene meid uit de buurt was en verzoekende voor haar meester een briefje van f 100 te wisselen. De vrouw des huizes die alleen thuis wasnoodigde herhaalde malen de meid uii om binnen te komendoch de be driegster verzocht daarvan verschoond te blijven. De vrouw zocht Jtoen klein papier en geld op en met dit papier in de ééne en de lamp in de andere handging zij naar de deur. Toen^zij zich van de persoon wilde overtuigen, had d'ze zich het hoofd in de boeze'aar gewikkeld, rukte het papier uit hare hand en koos daarop het hazepad. Het zoogenaamde bankbiljet van f 100 bleek een papier zonder waarde te zijn. De Vlijmensche kermis heeft tot ruwe tooneele aanleiding gegeven. Reeds Maandag ochtend vroeg is een bejaard man van de Bar- bara^schuts zoo ernstig in de rechterbeen ge schoten dat de gevolgen noh nie te voorzien vijn zijn. De schutter beweeatdat hij geen kogel op zijn geweer had' doch wat er dan op zijn geweer haddoch wat er dan op zat is niet duidelijkdaar de verwonding van zeer ernstigen aard schijnt te zijn. De aanleiding tot dat ongeluk is nog niet duidelijk; men scheint aon verregaande onvoorzichtigheid te moeten denken en meschien heefd hierbij ook de drankduivel zijn rol gepeeld. WASPIK. Ondertrouwd: M. Kemmeren, 25 j., te Capelle, en C. De Nijs, 23 j. G. Muskens, 39 j., te Don gen, en J. A. Teunen, 31 j. GeborenAntje, D. van A. Pieterman en E. M. Silvius, te Klundert. Johannes Adrianus, Z. van A. De Vos en A. van Zon. Theodorus fetrus Cornelis, Z. van C. Schenkels en J. P. Gijsman. Cornelia Wilhelmina, D. van W. Hooijmaijers en J. Joosen. Wilhelmina Huberdina, D. van M. De Jong en M. Van Boxel. van en Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Te Courbevoie liet de bewoner van een huis in de avenue de Saint Germain het riool schoon maken. Daarin werd het voor een groot deel vergane lijkje van een kind gevonden. Het huis was in den laatsten tijd door verscheidene gezinnen bewoond gewees ten heeft bovendien het riool met andere huizen gemeen toch wanhoopt de poiltie niet succes op haar terstond ijverig ingesteld onderzoek te hebben. Eene dame te Parijs droeg in een zak 60.000 frs. in papier met zich. Daar zij ver moeid was ging zij even op een bank zitten toen ze weer opstond verga; ze den zaktoen ze, er plotseling om denkende, naar de nood lottige plek lerugkoldenwas de zak natuurlijk verdwenen. Het arme rnensck is aan wanhoop ten prooi en moet bewaakt wordendaar zij zich anders wellicht van kant zou maken. Twee landagenten reden den 5den in den avond van Killala naar Ballina en ontkwamen ternauwernood den dood. Een of andere Ier gaf zijn vaderlandsliefde lucht door van achter een heg op die mannen te schieten. Den vol genden ayond werd nog zoo'n heldenstuk be dreven in diezelfde streek. Een kruidenier, die dicht bij Ballina wat land heeft, wandelde langs een van zijne akkers een onbekend man ging naur hem toeen schoot hem met een revolver in de zijde. Het schot trok de aandacht, ver scheiden menschen kwamen er op af, en grepen den moordenaar in zijn vlucht. De Berlijnschf moordenaar Conrad was tijdens zijn proces buitengewoon kalm en op zijn qui- vivetoen het doodvonnis over hem werd uit gesproken is echter de reactie gekomen en hij is nu aan de vreeselijkste zenuwachtigheid ten prooi. Toen hij na de uitspraak in zijn cel werd gebracht wierp hij zich op den grond en bleef daar verscheidene uren bewegingloos liggen. Hij wilde van niets meer weten alleen zeide hij toen de cipier hem eenig water bracht en hij' het glas aannam „deze pols zal spoedig geheel ophouden te slaan." Van 29 September tot en met 7 October 1882 WAALWIJK. Bevatten: Maria van Bokhoven geb. van de Wiel, Z. Adnana Mulders geb. Iilerkx D Johanna Van Ham geb. Sneeuw, Z. OverledenChristiaan van den Mijdenberg, 39 i. Jacobus van Kuijk, 3 weken. BAARDWIJK. GelmwdArie Johan van Zeist, van Besoiien, Zo met wouterina Adriana Smits, 28 i. BevallenPetronella Johanna van Drunen, geb. Mulders Z. Adriana Verhoeven geb. Leijtèns D. OverledenCornelis Maas, wed. van llendrika van Bijnen, 79 j. SPRANG. Gelmwd-. Pieter Broeks met Martijna Versteeg. GeborenJohannes Hendrikus, Z. van Meindert van Beek en Johanna Maijers. Cornelis Adrianus, Z. van Johannes Werther en Johanna Bngetta Hubert. goed kunnende werken en met de wasch omgaan. Zich te vervoegen in bet koffiehuis van den heer NIC. DE ROOIJ, markt te Waalwijk. DE NOTARIS te Waalwijk, is voornemens om, ten verzoeke van zijne respectieve principalen, in het openbaar te verkoopen 1°. Bij veiling op Maandag 30 Octo ber 1882 en bij toeslag op Maandag 13 November 1882, telkens des avonds 7 uurten berberge >an\H. J. VAN CAAM, te Sprang, I met ERF en TUINte Sprangkadas ter sectie B., Nos 1570 en 1571, zamen groot 12 aren 20 centiaren, toebeboorende aan JOH. ROS Wz., schoenmaker te Sprang en kinderen. 20. Bij veiling op Woensdag 15 No vember 1882ten berberge van P. J. Verschoor, te Waalwijk, en bij toeslag op Woensdag 29 November 1882, ten berberge van de weduwe C. J. Verwiel, te Waalwijk, telkens des avonds 7 uur. Primo. Waalwijk, in de Kloostersteeg, zooals dat vroeger kadastraal bekend stondin sectie B.No 755 ter grootte van 9 5 centiaren, toebeboorende aan ANTONIE JOHANNES DUQUESNOY, schoenmaker te Waalwijk. Sscundo. te Waalwijk, in de Kloostersteeg, kadaster sectie B., No 723, groot 4 uren 90 centiarentoebehoorende aan JOHANNES LANSMAN, schoenmaker te Baardwijk en kinderen, bewoond door Christ Yerbeek. De Notaris RANT voornoemd, bij wien gelden onder eerste hypothecair ver band beschikbaar zijn, geeft informatiën. te Waalwijk, zal voor zijn principaal, krach tens het beding van art. 1223 Burg. Wetb., finaal, telkens des avonds 8 ure, ter lier- berge van WILLEM BROKKEN, te Bcsoijen, met ?5t?iSt *eS0Üen toebehoorende aan W. BEKJAMIINSE aldaar, groot 5 aren 80 centiaren, verdeeld in 2 koopen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3