Industrie cle n Steenhouwer, - !s- mmmm Schoorsteenmantels. Zegellak, KANTDflfl- en FLESSCHEHLAK, URBANUS PILLEN Wed, Klijberg-Van Bee, HpfMndergeteekeiKle Z.EEPEN, TOT UITKERING bij OVERLIJDEN, MAGAZIJNEN TER 1EUBILEERING. G. J. SCHEEFHALS. NAAI- STIKMACHINES. echte Knoopsgatenmachine H& J. SUTTVEE. sï a sa a 22 Handelswerk, op Donderdag 12 October 1882, des avonds 1% ure. LEDERARTIKELEN, CUDZETTIRS AATSCHAPPIJ 's BOSCH, Kerkstraat 65 en 66. benevens de Elastiek-Machine „Polytype." STOOMKETELS en WERKTUIGEN Het Geïllustreerd Politie-Nieuws, Waalwijksche Snelpersdrukkerij. Eabriek en Magazijn ONTVANGEN: ANTOONITIELEN. de Wed. Kuenen Zn. ANTOON TIELEN. gevestigd te UTRECHT6 December 1847. FRANS DE CORTIE, DE CORTIE-VAN DELFT en ADR. BERGMANS Jz. Onderricht GRATIS. "Uiif TEVENS VOORRADIG: „De Hollandsche Tuin", Bickerstraat 20 21, Amsterdam. De Sub-Commissie, alhier, voor de in 1883 te Amsterdam te houden Internationale, Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling heeft de eer u op te roepen ter vergadering in het lokaal //MUSIS SACRUM", te Waalwijk, De commissie rekenende op algemeene belangstelling van de zijde der nijveren, vertrouwt, dat door eene talrijke opkomst daarvan zal blijkenten einde de middelen te bespreken om de Waalwijksche industrie op waardige wijze te doen vertegenwoordigen en om eenparig en krachtig aan dezen edelen wedstrijd te kunnen deelnemen. In de voornaamste plaatsen van ons vaderland, zoowel als in vele hoofdsteden in 't buitenland, worden voor deze grootsche onderneminggesteund door rijks- en gemeente-subsidiënop groote schaal toebereidselen gemaakt. De commissie verzoekt u mitsdien dringend de vergadering op a. s. Donderdag bij te wonen en uwe medewerking aan eene zaak van zooveel nationaal belang niet te onthouden. IVAALWIJK9 October 1882. De Sub-Commissie voornoemd F. A .D. v. d. KLOKKEN, Bere-Voorzitter. J. B. TIMMERMANS Wz., Voorzitter. S. FANO. C. G. VAN DER HEIJDEN. J. B. VAN DER HEIJDEN. TIMMERMANS-VAN TUERENHOUT. J. VAN DEN BERGH. J. J. VAN DEURSEN. V. A. DUMOULIN. J CH. KIEVITS. j U BesoVen- F. W. VAN LIEMPT, Secretaris, te Jf'aalwijk. te Waalioijk. te Baardwijk. |8 van EEN GROOTEN VOORRAAD in verschillende kleuren en qualiteiten, Door bijzondere omstandigheden ben ik in de gelegenheid bovenstaand artikelvoor al bij hoeveelheid genomen, uiterst goedkoop te leveren. WAALWIJK. bereid volgens het ECHTE recept van zi;u zeer nuttig tegen ongesteldhe den der Maag, heilzaam voor de Spijs verteering, uitmuntend tegen de Gal, Scherpte in 't bloed en Huiduitslag, zacht Laxeerend en Slijmafdrijvend. 371/2 Ct. de doos •kriisrbaar te Wat ver. Waalwijk alleen bij Tilburg. J. H. VAN GIL8. Besoijen. Van Delft v. Heinsb. Bussen. Wed. van Dijk Zn. Geertruidenierg. Koene Severijns. 's Gravemoer. G. Bijl. Malingré. L. v. d. Hoven. Ileus den. Loonopzand. Sprang. Woudrichem. Waspik. Wijk A. G. G. Oosterling. Wed. Otto. M. Muscus. J. J. Aitton. en in de bekende depots in andere plaatsen. Men waclite zicli voor namaaksels Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON. Chemisten' heeft de eer de ontvangst te berichten van eene groote collectie als Lederen Koffers, dames- en heeren Reis- tasschen, meisjes- en jongens Schooltasschen, Verlakte TasschenZakuécessaires Porte feuilles PortemonnaiesSigarenkokers, No titieboekjes Albums en Wisseltasschen. VERDER SchrijfmappenInktkokersLessenaars Kleurdoozen Lepelkistjes in Palissander, Parlemoer en Schildpad; als Eau de CologneEau d' Au versEau de Hollande Duizendblcemengeur doozen be vattende 12 flacons met verschillende Odeurs; als Duizendbloemengeurzeep, Eau de Cologne, Glycerine, Cocos en Zomersproetenzeep. Frizeerkammen kinderkammen zij- en ZakkammetjesTanden- en Nagelschuiers enz. enz. Waalwijk. Reservekapitaal Zeven-honderd-duizend gulden. Directeuren: W. P« IN I f en i$ P« BOL» Deze Maatschappij heeft ten doel tegen een geringe wekelijksche premie aan de deel nemers eene uitkeering bij overlijden te verstrekken ter gemoetkoming der kosten, die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Verdere inlichtingan worden verstrekt te Waalwijk divor W. KUIJSTENBode voor Waalwijk. MEUBELEN in alle Houtsoorten. Tapijten Meubelstoffen, Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. te WAALWIJK, hebben de eer te berichten dal zij VOORHANDEN hebben: ene groote sorteering van de beste en meest gerenommeerde Geene machine wordt afgeleverd dan door een bevoegd deskundige behoorlijk ge regeld, terwijl voor deugdzaamheid wordt ingestaan. JANSEN, In werking te zien bij den Heer BERGMANS, mecanicien. VAN De goedkoopste Geïllustreerde Courant in Nederland is zonder twijfel dat thans Woensdags en Zaterdags verschijnt met twee of meer platen, in leder nommer, betrekking hebbende op de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop der week plaats vonden. Alle belangrijke zaken op het gebied van JUSTITIE en POLITIE worden zoo uit gebreid mogelijk, meest volgens officieele bronnen, meegedeeld. KEURIGE EEUILLETONS met PLATEN enz. enz. De abonnementsprijs is voor Amsterdam fl.voor alle andere steden franco thuis f 1.15 per drie maanden. Zij die zich nu abonneeren ontvangen de nommers tot het begin der volgende maand gratis. Amsterdam, Molsteeg 12. E. F. EDEN. NB. Abonnementen worden ook door alle boekhandelaren en postdirecteuren aange nomen. UITGEVER van „De Echo van het Zuiden" en van flct Nieuwsblad yoot Ncd. Leerlooierijen en aanverwante vakken, beveelt zijne Drukkerijdie van de nieuwste lettersoorten en machineriën is voorzien beleefdelijk aan tot het drukken van Enveloppes, Briefhoofden, Circulaires, Rekeningen, Kwitantiën, Prijs-Couranten, Strooi-, Winkel- en Aanplakbiljetten Etiquetten, enz. Huwelijks- en Overlijdensberichten, Bestekken, Brochures, Boeken. Buitengewoon groote sorteering van Enveloppen, van af f 1.75 per mille, Postpapier, van af f3.per mille, in verschillende grootte en kwaliteit. Voor het bedrukken met firma en adres wordt f 1.in rekening gebracht. Gedrukt materieel voor Gemeente-, Am-, Dijk- en Polderbesturen en Kantongerechten v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 4