Nummer 84. Zondag 22 October 1882. 5e Jaargang, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Spanje. Engeland. Duitschland. Oostenrijk, Italië. Turkije. Rusland. Uitgever: ANTOON TIÈLEN te Waalwijk. De Echo van het Zuiden, toi, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Advertentiön 17 regels 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitscnland worden alleen aangenomen door het advertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel Bij bevelschrift van d<n voorzitter van het hof van gezworenen in Brabantden beer De- meure, is de openbare behandeling van de straf zaak der gebroeders Pelizer vastgesteld op Maandag 27 November a. s. Naar stellig verzekerd wordtzullen de be schuldigden in de openbare zitting worden bijgestaan door de advocaten Lejeune en Edm. Picard der Brusselsche balie. Uit Bergen wordt gemelddat 2300 mijnwerkers in de mijnen du Levant du Flénu te Cuesmes Maandag den arbeid hebben gestaakt. De orde is niet gestoord en maatregelen zijn genomen om de werkliedendie den arbeid willen voortzettentegen geweld van de zijde der werkstakers in bescherming te nemen. Dins dag en Woensdag was de toestand onveranderd; slechts een 50 tal arbeiders bleven zich eiken ochtend voor het werk aanmelden. Te Parijs is Maandag het internationaal elec- triciteitscongres geopendwaarna de minister der posterijen en telegrafie Cochery tot voorzit ter verkozen werd. Onmiddellijk daarna had de opening plaats van de internationale confe rentie ter beraadslaging over de middelen tot bescherming van onderzeesche telegraafkabels. De typhus woedt sedert eenige dagen te Parijs. Reeds zijn tweehonderdvijf-en-twintig personen aan die gevreesde ziekte overleden. Men schrijft de oorzaak van deze ziekte aan den slechten toestand van het water toe. Te Lyon is Bordatredacteur van den Etendard révolutionnair in hechtenis genomen als beschuldigd van de hand gehad te hebben in de jongste onlusten te Montceau-les-Mir.es. Deze Bordac is hetdie onlangs op het socia- listisch-anarchistisch congres te Saint-Etienne den dadelijken opstand predikte. Noch kamer, noch werklieden-congreszeide hij. üe revo lutie moeten wij hebbenen het eenige middel dat ons hier helpen kan, is het dynamiet. Er moeten belangrijke papieren in zijn huis gevon den zijn. Hij was reeds eenige malen veroor deeld wegens ophitsing tot den opstand onder anderen gedurende het keizerrijk bij de onlusten in de Ricamarie. Te Montceau is een brief van Louise Michel verspreidwaarin zij de opstandelingen doet weten dat zij hen in den strijd tegen de onder drukkers des volks zal bijstaan. Het gerechtsgebouw te Chalon-sur-Saone waar de openbare behandeling van het proces tegen de oproerlingen is begonnenwordt door 60 soldaten bewaakt. Er zijn nog andere voor zorgsmaatregelen genomendaar de voorzitter van het hof een brief heeft ontvangen met de bedreiging, dat men het paleis van justitie door dynamiet in de lucht zal laten springen. De Avenue des Champs-Etyséesvan de Place de la Concorde tot op de hoogte van het zuidoostelijk paviljoen van het nijverheidspaleis, geeft thans eene groote bedrijvigheid te aan schouwen. Aldaar wordt namelijk, ter vervanging van den macadam, een geteerd houten plaveisel gelegdwaarmede de proef wordt genomen en waarvan velen goede uitkomsten verwachten. In verband hiermede moeten daar nu ook nieuwe riolen gelegd worden. In de legitimistische kringen houdt men zich overtuigddat de monarchalenzoodra zij tot gewapend verzet komende overwinning zullen behalen. Er wordt verzekerd, dat de graaf van Chambord in den laatsten tijd herhaaldelijk in Frankrijk geweest is en aan zijne getrouwen de belotte heeft gedaandat hij dadelijk in 't land verschijnen zal, als een deel van Frank rijk zich tegen de republiek zal verklaard heb ben. Hij gelooft stok en stijf dat het leger de republiek niet verdedigen maar tot den koniDg overgaan zal. Te Saind-Mandéniet ver van Parijs werd Zondag 11. weer een legitimistisch feestmaal gevierd waaraan ruim duizend personen deel namen. Overbodig is het te zeggendat weer de allerfelste toespraken tegen de republiek werden gehouden, terwijl sommigen der aanwezigen zelfs zoover gingen van hartstochtelijk „daden" te verlangen in plaats van woorden, 't Heet nog altijd, dat de regeering voornemens is de leiders dezer manifestatiën gerechtelijk te doen vervolgen. Ravoninahitriniariroleest men op het oogenblik in Fransche bladen. De eerste ge dachte is aan een kwakzalversreclamedie zijn goed-voor-alles-drank een vreemden langen naam gegeven heeft om de aandacht te trekken. Toch beteekent het woord iets geheel anders het is de naam van een raensch van een aanzienlijk personagevan een gezant. Zooals men weetis namelijk het gezantschap der koningin van Madagascar te Parijs aangekomen en niets natuurlijker dan dat alle Fransche couranten de heeren besproken. Welnu, de primus van 't ge zantschap heet als bovengemeld den naam tweemaal te schrijvenzou te veel van 's zetters geduld vergen wezen Zijn naam beteekent „duizendmaal door God geschonken" en hij zelf schonk zijn moeder een veertig jaar geleden zijn eersten kinderlach. Hij is klein, ineengedrongen, donkerheeft een rond gezicht, een ronde korte neus dicht wollig h^ar cn een zwarten baard. Hij schijnt erg zenuwachtig, want zijn linkeroog en kakebeen voeren voortdurend een grimas- senduo uit. Men schijnt op Madagascar „gra den van eer" te hebben althans er wordt be richtdat de gezant den 15den graad bereikte en 'de 16de de hoogste is. Hij is dan ook van een adellijk geslacht en minister vau buitenland- sche zaken terwijl zijn oom president-ministèr is. Evenals zijn metgezelde tweedejongere gezant die Engeland kent is hij protes- tantsch en in Europeesche kleeding. Het laatste schijnt echter nog al een nieuwtje voor hen te wezenalthans zij moeten er zich blijkbaar niet in thuis voelen. Maarschalk Serranodus wordt uit Madrid aan the Times gemeldhad een onderhoud met den minister-president Sagasta. Dit feit trekt in staatkundige kringen natuurlijk zeer de aan dacht. Men gelooft niet dat het tot verzoening geleid heeften in het algemeen ook nietdat het tusschen de regeering en de geavanceerde partij tot eene verzoening komen zal. In democratische kringen wordt verzekerd dat eenige liberalen zich bij de democraten hebben aangesloten en zou besloten wezen be houdens eenige geringe wijzigingen, de grondwet van 1869 als programma aan te nemen. Sagasta moet zich tegenover Serrano bepaal delijk ongeneigd hebben getoond eenige veran dering te biengen in de tegenwoordige staatkunde van het kabinet of de betrekking te verbreken met de partijen die hem tot nu toe ondersteund hebben. De op de „Iersche nationale conferentie" te Dublin genomen besluiten worden algemeen be schouwd als eene overwinning voor de, tegen woordig als min of meer gematigd beschouwde partij van den heer Parnell. Op de vergadering is een brief voorgelezen van der. heer Patrick Eganvroeger schatbe waarder der Land-league en te Parijs'gevestigd. Hij legt daarbij zijne betrekking neer en doet rekening en verantwoording. Van de ontvanger, gelden is nog een tamelijk aanzienlijk saldo overig De opperbevelhebber van het Engelsche leger heeft bekend gemaaktdat het aan H. M. de koningin behaagd heeft eene medaille in te stellen voor allen die aan de Egyptische expe ditie hebben deelgenomen. Een Engelsch soldaatvan het Derby regiment die voor de kazerne bij het Brabazon- park op schildwacht stond is door een geweer schot dat onverwacht op hem gelost werd ernstig gewond. Er werden onmiddellijk in alle richtingen nasporingen naar den pleger van den aanslag gedaan maar hij was niet te ontdekken. Twee groote juweelendiefstallen zijn onlangs te Londen bijna op dedenzelfden dag gepleegd. De een werd volvoerd in den winkel van den juwelier Attenborough in het Strand. Namens dezenkwam onlangs bij de juweliersfirma Welby een man eenige juweelen op zicht vragen. Men had daar eenig wan'rouwen tegen hem, daar men hem niet kende als een bediende van Attenboroughmet wien de firma veel zaken deed maar toen hij verklaarde reeds geruimen tijd daar in dienst te zijn en als bewijs een adreskaart van de firma vertoonde, gaf men hem voor een bedrag van 500 pd. aan kostbaarheden mede. Een der bedienden van de firma Welby zou hem echter naar het Strand vergezellen, en zij reden in een cab daarheen. Voor het huis van Attenborough stapte de man uitging den winkel binnen waar hij zooals de bediende van Welby van uit de cab zagmét den patroon sprak. Toen kwam hij terugnam de juweelen van den jonkman over, ging er mee den winkel inen de bediende ging volkomen gerustgesteld naar zijn patroon terugom te vertellen dat alles in orde was. Maar in den winkel van Attenborough had de man naar zekeren Mr. Hamilton gevraagd die hem daar zou komen sprekentoen hij vernam dat die heer er nog niet geweest was besloot hijhem daar te wachten en liet zich zijn pakje uit het rijtuig geven. Het duurde echter lang voor de heer Hamilton kwam en de man ging heen om laterzooals hij zei nog eens terug te komen maar men wacht hem nog altijd te vergeefs. Weldra kwam het tot eene verklaring tusschen de beide firma.s en het bleek nu dat de heer Welby op eene bijzonder listige manier bestolen was. Van den dief is nog geen spoor gevonden. Een ander juwelier, Gompertz, in Hatton Garden werd bestolen door twee heeren die hem een aanbevelingsbrief van een zijner princi palen te New-York vertoonden en hem naar zij zeiden eenige zeldzame diamanten wilden verkoopen. Zij logeerden in het Grand Midland hotelgingen zeer vriendschappelijk met den juwelier om, maar schenen geen haast te maken met de zaken. Eindelijk echter zou men daartoe overgaan en men kwam overeen dat de koop voor 1000 p. st. gesloten zon worden, Gompertz ging met hei geld naar het hotel. Daar nam een der heeren het in ontvangst en ging heen om de diamanten te halen. Ondertusschen ging de juwelier met den ander naar beneden om een glas wijn op den koop te drinkenmaar toen ook deze hem daar alleen lietvatte hij achterdocht op en waarschuwde een geheim politie-agentdie een der beide mannen in hechtenis nam met een gedeelte van het geld bij zich. De andermet de rest van de bank noten is nog niet gevonden. De aanbevelings brief uit New-York bleek natuurlijk valsch te zijn. Reeds in het begin van Novemberheet het, dus onmiddellijk na afloop der verkiezingen, zal de nieuwe Pruisische landdag bijeenkomen en aan sommige in te dienem ontwerpen zou dan ook op het oogenblik met kracht worden ge arbeid. De juiste uitslag der verkiezing te Berlijn is dat in het eerste district zijn gekozen 164 Fortschritts-mannen265 conservatieven, 20 van onbekende richtingin het tweede 844 Fortschritt 125 convervatievenin het derde 907 Fortschritt 315 conservatieven 11 van onbekende richting in het vierde 416 Fortschritt en 178 conservatieven. Tot nu toe zijn slechts de resultaten der ver kiezing van Wahlmanner in de groote steden bekend. In Breslau Koningsbergen Danzig Crefeld Halle Elberfeld Barmen Görlilz Frankfurt aM. en Wiesbaden schijnen de Fort schritt en de seccessionisten de meerderheid te hebben in Keulen en Trier zegevierden de clericalen in Potsdam de conservatievenin Hannover en Kassei de nationaal-liberalen. Maag deburg koos 410 liberalen van verschillende nuances en 8 conservatieven en gematigde libe ralen en 77 Polen. Zondagmorgen viel de vrouw van den kapitein W. De Groot der schroefstoomboot „Hoffnung III" te Emmerik over boord. Haar met een haak te redden was onmogelijkdade lijk sprong haar man haar dan ook na en had het geluk haar te grijpen. Nochtans zouden beiden verdronken zijn als een bootje hen niet had opgehaald. Te Greetsiel bij Emden is een 82jarige man, die alleen met eene dienstmaagd woonde doch daar hij ziek was door zijne dochter werd, opgepastterwijl deze eenige uren was gaan slapen en de dienstmeid de koeien molk, ver moord. Althans, toen men weer bij hem kwam, vond men hem dood en bij nader onderzoek werd eene groote wond in het onderlijf ontdekt. Uit het zuiden van Tyrol worden nieuwe overstroomingen bericht. Een dijk over de Etsch te Leifers bij Botzen dreigt door te breken en te San Martino staan veie huizen op het punt van instorten. Van het reizende publiek komen talrijke klachten in over de belachelijke strengheid der Italiaansche douanen aan het grensstation der Gotthardlijn. Vooral van Engelsche zijde komen daarover allerlei curieuse verhalen. Bij den een werden twee peeren geconfisqueerd, een ander zag zich vijf sigaren oatnemen en mocht er slechts een behouden mits hij die aanstak, eene dame moest zich van haar chignon ontdoen om die te laten onderzoeken een ander zag haar reis- necessaire openbreken, toen zij het sleuteltje niet spoedig kon vinden, enz. De Zwitsersche bonds- regeering heeft gemeend zich bij het Italiaansche gouvernement te moeten beklagen. Men beweert, dat van Italiaansche -zijde opzettelijk met die steengheid wordt te werk gegaan om de Zwit sersche regeering te nopen maatregelen te nemen tegen den smokkelhandeldie op groote schaal van Tessino uit gedreven wordt. Volgens berichten door „the Times" ontvan gen van haren berichtgever te Constantinopel heeft de Porte aan lord Dufferin, den Engelschen gezant, eene nota doen overhandigen, waarin zij op vriendschappelijken toon hare bereidwillig heid te kennen geeft met de Britsche regeering onderhandelingen aan te knoopen over eene bevredigende oplossing van het Egyptische vraag stuk. Zij doet een beroep op Engeland's recht vaardigheidsgevoel en op de vriendschappelijke gezindheid dezer mogendheid tegenover Turkije, en geeft als hare zekere hoop en verwachting te kennen, dat in hoofdzaak de bestaande toestanden in Egypte zullen worden gehandhaafd. In dat laatste nu moge Engeland niet van plan wezen veranderingen van belang aan te brengen, minst genomen is het zeer twijfel achtig of het bereid zal zijn om in Egypte te doen wat het doen wilin overleg met eene mogendheid, die in deze geheele aangelegenheid niets anders dan bewijzen heeft gegeven van kwaden wil en van neiging om Engeland te dwarsboomen. Tot nu toe was het plan dan ook eerst in de allerlaatste plaatsen na over leg met al de andere mogendheden, de plannen ten opzichte van, Egypte aan de Porte mede te deelen, en het is niet zeer waarschijnlijk, dat de jongste nota hierin veel verandering brengen zal. Er wordt weder een groot bankfaillissement bericht r.l. van de zoogenaamde „stadsbank,/ te Skopin in het gouvernement Rjiisen, die door

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1