Egypte. Amerika. BINNENLAND. UITVOERINGEN. geheel Rusland hare betrekkingen had. Het passief wordt op 10 millioen roebel geschat. Behalve de talrijke particulieren, lijden ook vele kerken en kloosters groote verliezen. Natuurlijk heeft het feit algemeene ontsteltenis en versla genheid veroorzaakt en de gevolgen van de crisis zijn nog niet te bepalen. Slechts langzaam vorderen de onderhandelin gen tusschen de Engelsche en Egyptische regee ringen betreffende het proces tegen Arabipacha, en in de eerste week waarschijnlijk zal het militaire gerechtshof wel geen zitting kunnen houden omdat het op den afloop der onder handelingen wachten moet. In Egyptelana schijnt men algemeen van gevoelen, dat Arabi, ook al neemt een Engelsche rechtbank zijne zaak in handenzal worden ter dood veroordeeld, of tenminste verdwijnen zal. Baker pacha's ontwerp tot reorganisatie van het leger maakt op het oogenblik in den ministerraad het onderwerp uit van een grondig onderzoek. Het zalwanneer dit onderzoek is afgeloopen door de Britsche regeering aan de groote mogendheden worden voorgelegd, evenals de voorstellen betreffende de controle der finan ciën de rechtsbedeeling en andere zaken, die betrekking hebben op de definitieve regeling van Egyptc's toekomst. Van de Porteziet men is hierbij volstrekt niet afzonderlijk sprake en het zai reeds wel zijn, wanneer zij onder die groote mogendheden is bedoeld. Te Nashville heeft een berucht moordenaar, de neger Jerry Cox, brand gesticht in de gevan genis, waar hij opgesloten was. Voor men den brand ontdekte stond alles reeds in volle vlamde gevangenis brandde geheel af en de misdadiger kwam in de vlammen om het leven. Omtrent den staat van zaken op de Westkust worden twee berichten uit Buenos-Ayres gemeld die al zeer zonderling naast elkander sta'-m. Het eerstevoorkomende tn de Standard van Buenos-Ayres, luidt„De telegrammen van de Westkust wijzen op nieuwe verwikkelingen in den afmattenden oorlogdie nog met volie woede aan den gang is. Het schijntdat de publieke geest in Peru herleeft en dat het volk ten laatste in menigte naar de gelederen van het leger stroomt. Over de 25000 bedreigen nu de Chileensche liniën, de stelling der overwel digers wordt kritiek. De oorlog zal waarschijn lijk eindigen met den ondergang van Chili zoo wel als van Peru. Wapenen schijnen in menigte in Peru uit Bolivia te worden ingevoerden belangrijke operaties worden eerlang te ge- moet gezien. De Chilenen hebben een stelsel van repressie in de bezette gewesten ingevoerd en de voornaamste mannen te Lima worden ge arresteerd en naar Chili gezonden. Onder vele anderen werd de aartsbisschop van Lima door generaal Lynch gevangen genomen. In Chili rust men een nieuwe expeditie van verscheidene duizenden uit om Peru geheel te vernietigen. Een telegram uit de hoofdstad der Argentijnsche republiek aan de te Rio verschijnende ADglo Brazilian Times zegt daarentegen/,De vrede is tusschen Peru en Chili geteekend. Peru staat of Tarapaca en Tacna en erkent een oor logsschuld van 200 milioen zilveren pesoster wijl Chili een voorschot geeft van 6 millioen aan Peru en 4000 man gedurende een jaar te Lima houdt." De beide tijdingen rijmen al zeer slecht met elkander. Het is waarde eerste is van 14 de tweede van 21 September, maar het is moei lijk aan te nemen, dat in één week de stem ming zich zoo zou wijzigen dat men van een verbitterde hervatting van den oorlog tot een vrede op reeds overeengekomen voorwaarden zou overgaan. Ook zou hiervan wel eerder telegrafisch bericht zijn aangekomen. Vroegere telegrammen uit Valparaiso melden, volgens de „Anglo-Brazilian Times, dat Pieiola op 19 September in Peru gewacht werd met een groote som in voorschot van Fransche hui zen, en dat men het er voor hield, dat hij als dictator zou worden aangenomen door de Peruanen die over het geheel weinig ingenomen zijn met Montero, terwijl Caceres, die door de geregelde troepen tot president is uitgeroepen, gaarne voor Pierola zou wijken. Wat deze ver wachting van Pierola's komst betreftook die is waarschijnlijk weinig gegrond althans het is nog kort geleden dat de in Parijs toevende ex- dictator geruchten in dien geest heeft doen te genspreken. Waalwijk, 21 October 1882. pCüe collecteverleden Donderdag in onze ge meente gehouden ten voordeele van den alge- meenen arme, heeft opgebracht f 154.15. Op de jl. Maandag te Besoijen gehouden vergadering van de subcommissie der internatio nale, koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling, te houden te Amsterdam in 1883, zijn vier fabrikanten dier gemeente toegetreden, en op de vergadering van verleden Donderdagavond in Musis Sacrum alhier, hebben nog twee looiers en een schoenfabrikant geteekend. >fNa deze vergaderingen hebben zich bij de éommissie aangemeld vijf fabrikantenzoodat thans ruim 40 industrieelen van Waalwijk Baardwijk en Besoijen zullen exposeeren. De gelegenheid tot deelneming staat nog open tot a. s. Dinsdag voormiddagterwijl des avonds eene vergadering op Musis Sacrum zal gehouden worden, uitsluitend van die heeren, welke de lijst tot deelneming onderteekend hebben. In 't belang der fabrikanten zelve in 't bij zonder en voor den naam der Langstraatsche industrie in 't algemeen, achten wij ons verplicht nogmaals aan te dringen op deelname aan de expositie. Zekerhet aantal van hen, die in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen zich verbonden hebben, is niet gering en zal in vergelijking van andere plaa sen, zelfs groot zijn, maar toch zijn er verschillenden niet toegetreden, van wie wij dit zeker verwacht hadden. Wij hopen dat zij nog van idéé zullen veranderen, te meer daar de kosten thans geen bezwaar meer kunnen zijn. Ook in deze gemeente i s een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de spoor lijn Zwaluwe's Bosch door het omhakken der boomen en struikgewassen zoodat men reeds een schoon vergezicht heeft over een groot ge deelte van de lijn. Ook is men begonnen met liet bouwen van eene vaste opzichterswoning in de Kloostersteeg alhier. De bovenbouw is reeds in de haven alhier aangekomen. De duiker in de Meerdijksloot onder de gemeente Sprang is thans geheel opgeleverd, en de verbindingsweg van de Oude Straat met den Meerdijk die voor de landeigenaars veel gemak en voordeel zal opleveren, door het bestuur van het waterschap ;/de binnenpolder van Sprang,, voor het publiek opengesteld. Door den gemeenteraad van Sprang is de begrooting voor 1883 vastgesteld in ontvangst en in uitgaaf op f 8184.69. Ter vervanging van wijlen den heer G. Van Huiten is tot lid van den raad der ge meente Oudheusden gekozen de heer A. Van Loon. ruimte, welke op de nauwste pnnten niet minder dan 12 M. bedraagt. Reeds met 1 Januari a. s. zal met het dem pen een aanvang worden gemaakt, en wel van de zijde der oudebrug. De thans bestaande beurs blijft zoolang in wezen en gebruik tot de nieuwe voltooid is. De door sommige bladen verspreide be richten omtrent het bedrag van het actief en passief van de failliete massa der firma Engels, te Amsterdam, zijn vooralsnog voorbarig. Wel zal het passief enorm ziju en eenige tonnen be dragen, maar daar men nog steeds met inventa riseeren bezig is, is het juiste montant, zelfs bij benadering, nog niet op te geven, te meer daar ook alle vorderingen nog lang niet ziju inge komen, De Amsterdamsche bank isnaar men zegt. in het faillissement-Engels betrokken voor de som van f160.000. De heer Andriessen Jr., horlogiemaker te Bergenopzoom, is er in geslaagd een uurwerk te vervaardigen, waarmede men niet alleen in staat is te controleeren of een nachtwacht is wakende gebleven, maar zelfs hoe laat hij op verschillende plaatsen is geweest. De proef met den rectificateur voor spoor wegen, de vinding van den heer C. R. Van Ruiven, is nabij Mookop de lijn Nijmegen Venlo genomen en zeer goed geslaagd. Er was geen twijfel mogelijk of deze toestel een paar beweegbare armen onder aan de locomotief stelt den machinist volkomen in staat den stand van wissels te veranderen - n alzoo eene mogelijke fout van den wisselwachter te verbeteren. Dit werd door alle aanwezige deskundigen toegege ven, maar niet zonder bedenking bleek het te zijn, dat nu den machinist een algeheele macht over de richting in handen zou gegeven worden. Dit is een punt dat nog nader overdacht zal moeten worden want er kunnen omstandighe den zijn waarin het hoofdspoor, twelk de machinist dan met den rectificateur zoekt te behouden, wel degelijk voor korter of langer tijd verlaten moet worden. In zulke gevallen bijv. zou weder de chef van een of ander station in staat moeten zijn den rectificateur machteloos te maken. j WAALWIJK. Door de harmonie l'Espérance zal Zondag op de harmoniezaal bij A. N. Van Riel worden uitgevoerd 1. Im schonen griinen Wald, marsch. Krein. 2. Concert Mazurka (Ursule) G. Tach. 3 Paraphrase über das Lied, Wie schön bist du. Nesvadba. 4. Luxemburgermarsch. Krein, BESOIJEN. J Dinsdag 24 October, 's avonds 7 ure, concert tloor de zangvereeniging, „Vooruitgang zij ons doel", ten huize van A. Van der Zaken. Het voorstel der regeering om eene sub sidie van f150.000 tè verleenen aan de Inter nationale en koloniale tentoonstelling te Amster dam wordt zeer gunstig beoordeeld in de afdee- lingen der tweede kamer. Reden te meer om zich van de aanneming verzekerd te durven houden en onze industrieelen aan te sporen zich thans voor flinke inzendingen gereed te maken. In de afdeelingen werd bij het onderzoek van het wetsontwerp tot het aangaan eener leening van 83 millioen menig hartig woordje aezegd over het financieel beleid der regeering, dat naar het oordeel der meeste leden, niet veel om 't lijf had. 't Was maar opdrijven der uitgaven zonder op versterking der inkomsten bedacht te zijn. Er zat nu niet veel anders op dan de leening te sluiten; uitbreiding der ge vestigde schuld was thans onvermijdelijk, maar ten zeerste bevreemdde het, dat de minister een leenin* durfde voorstellen zonder aanwijzing der middelen tot bestrijding van uitgaven voor rente en aflossing. hZ Aan het ministerie van waterstaat enz. is aanbesteed De uitvoering van de vereischte heistellingen en vernieuwingen aan de werken van den Baard- wijkschen overlaat met de rijkssluis in de Oos telijke vaartkade van Waalwijk behoorende tot de werken van de Maas, met het onderhoud van die werken van 1 Januari tot en met 31 December 1883, benevens voor het, zoo noodiig, leggen in 1883 der zomersluiting in genoemden overlaat. Minste inschrijver de heer H. J. Dek kers, te Baardwijk, voor f2948. Het voornemen bestaat om met 1 Januari a.s. bij het in werking treden der wet van 11 Juli 1882, tot wijziging van de wet op het recht van zegel, het tot heden voor in het buitenland opgemaakt handelspapier bestemde aanhechtzegel af te schaffen het bezigen van plakzegels wordt alsdan voor dit papier verplichtend. Nederlandsche en Belgische gevolmachtig den zijn in den Haag bijeen geweest om een voorloopige regeling te ontwerpen voor eene conventie tusschen beide landen die de strek king zal hebben om de Nederlandsche boekjes van de postspaarbank ook in Belgie betaalbaar te stellen, en omgekeerd. Met grond mag men verwachtendat de besprekingen tot een ge- wenscht resultaat zullen leiden. Volgens het eeigisteren gevallen raadsbe sluit is dan nu eindelijk, na jaren strijds de beursquaestie te Amsterdam opgelost. De nieuwe beurs zal komen op het aan te plempen deel van het Damrak tusschen de Oudebrug- en Papenbrugstegen. Z^j zal eene oppervlakte verkrijgen van 5400 M die aan de zijde van het Damrak een weg van 30 M. overlaaten aan die der Warmoesstraat een Blijkens bericht van den Nederlandschen minister-president te Madrid hebben de onder handelingen over een handelsverdrag met Spanje, ter vervanging van het door die mogendheid opgezegdeniet tot den gewenschten uitslag kunnen leiden, en zal derhalve van 19 October a. s., het lgemeen tarief van inkomende rechten op de invoeren uit Nederland in Spanje worden toegepast. Dc Gaccta kondigt een koninklijke verordening af, waarbij het ministerie gemachtigd wordt de handelstractaten te verlengen tot 15 Decem ber met die mogendheden, die de grondslagen aangenomen hebbendoor Spanje voorgesteld om nieuw tractaten op te bouwen ter vervanging van de verleden jaar in October opgezegde. Te Dordrecht heeft in den nacht van den 15 op 16 dezer een brntale diefstal plaats ge had. Uit het volkslogies van een in de Kalk- haven liggend Engelsck schip zijn n. 1. ten nadeele van 3 matrozen, terwijl deze in de kooi lagen een aantal kleedingstukken ontvreemd. °De dader schijnt zich alvorens zijn slag te slaan, eerst eenigszins met den toestand van het schip op de hoogte gesteld te hebben. Toen de politie met een en ander in kennis was gesteld begreep deze al dadelijk, dat hoogst waarschijnlijk een vreemd sujetop dit gebied goed geoefendzich daaraan in hare gemeente had doen kennen en werd vervolgens door ver schillende omstandigheden in haar vermoeden zoo gesterktdat te Rotterdam de verdachte zekere J. M. M., door de politie aldaar op haar verzoek werd aangehouden en derwaarts overgebracht. En waarlijk, zoo goed als de dief aanvankelijk was geslaagd zoo goed slaagde ook in deze de politie zij nam bereids eenige kleedingstuk ken, die de dief aan zijn lijf had en uit bedoeld schip waren ontvreemd in beslag. Met de aan houding van M. kan gerust worden gezegd, dat de omliggende gemeenten voor dezen winter en mogelijk wel langer van een iastigen bezoeker zijn bevrijd, aangezien hij reeds meermalen voor dergelijke feiten is veroordeeld geweest. Woensdag namiddag ten 2 ure 15 bij aankomst te Slikkerveer der salonboot uit Dord recht had het volgende ongeluk plaats Een roeibootje komende van Krimpen, waar zich 4 personen in bevonden roeide naar de stoomboot die juist aan den legger lag. Door den sterken stroom en het achteruitslaan der stoomboot kwam het bootje in aanraking met het rad der stoombootzoodat het kantelde. Een der personen in het bootje, de heer A Boshoffgreep het rad der stoombootdoch geraakte er in beklemd. Aan arm en been gekneusd, werd hij spoedig door toegesnelde hulp gered. De overige personen wisten zich zelf op de stoomboot in veiligheid te stellen. Ook te 's Hertogenbosch heeft men het thanshoewel met minder gunstig gevolg dan eldersop de jassen der onderwijzers gemunt. Voor eenige dagen vervoegde zich iemend die zich voor een knecht der school uitgaf, aan de woning van een der onderwijzersmet de bood schap „om een andere jas voor mijnheer" te mogen ontvangen daar een der scholieren de mouw van de jasdie de onderwijzer droeg met verf had besmeerd. Men was echter zoo verstandig den oplichter zonder jas weg te zenden. Donderdag ochtend kwam te Grave in een goudsmidswinkel een persooondie verlangde gouden ringen te zien. Bij het bezichtigen maakte hij zich plotseling van een ring meester en snelde de deur uit. De bediende en de dienstmeid zetten hem echter onmiddellijk ach terna zoodat zij hem juist bij de veerpont inhaalden. Gewillig gaf hij zich over, waarop hij in handen der politie werd gesteld. Volgens ver klaring van den man was hij gepensionneerd onder-officier van de marine en had hij gisteren geld aan de spaarbank te 's Hertogenbosch ont vangen. Op weg in slaap gevallen miste hij dit bij zijn ontwaken. Hij besloot een ring te stelen om eenig geld te erlangen. In hoeverre dit een fabel is, zal spoedig blijken. Morgen wordt hij naar 's Her togenbosch getransporteerd. Woensdag nacht brandde in de gemeente Terheijden de aldaar bestaande lorren-fabriek af; alleen de machinekamer bleef gespaard. Oorzaak onbekend. Ongeveer 150 menschen zonder werk. Bij het maken van escadronsoefeningen door de huzaren te Venlooging Dinsdag het paard van een huzaar op hol en wierp den be rijder tegen een boom, waardoor deze aan borst en hoofd zoo ernstig gewond werddat zijn toestand hopeloos is. Een bierbrouwersknecht te Kesselprov. Limburghad Dinsdag jl. het ongeluk in een met kokend bier gevulden ketel te vallen. Al hoewel hij spoedig er uitgehaald werd is hij toch aan de gevolgen overleden. Aan het station Venlo geraakte een werk man onder een aankomende locomotiefdoch hij had de tegenwoordigheid van geest om zich plat op den grond te leggen, waardoor de loco motief over hem heenging. Toen deze voorbij was stond hij opnam zijn petdie afgevallen was en ging weer ongedeerd aan zijn werk. De 15-jarige cadet in Pruisischen dienst, F. R. W. Wetstein, is door de arrondissements rechtbank te Amsterdam schuldig verklaard aan den hem te laste gelegden moedwilligen doodslag, gepleegd in den nacht van 13 op 14 Aug. 11. op den logementhouder J. P. IJ. Bontekoe, op den Korten Singel hoek Brouwersgr. Amsterdam. Onder aanneming van verzachtende omstandig heden werd hij deswege veroordeeld tot een celstraf van twee jaren met vrijspraak van de hem mede ten laste gelegde moedwillige ver wonding van de huisvrouw van gemelden Bon tekoe. Donderdag morgen is een 17jarig dienst meisje te Kampendat bezig was de kamer op te ruimendoodelijk aan het hootd getroffen door een revolver, die op den grond viel toen zij die wilde verleggen. Wij ontleenen de volgende bijzonderheden omtfent de electrische tentoonstelling te Munchen aan eene particuliere correspondentie van de N. R. Courant. Het doel dezer tentoonstelling is bekend aan den vakman zoowel als aan den leek wilde men een overzicht geven van de tegenwoordige hoogte waarop de electriciteit staat, en tevens de nieuwste uitvindingen die sinds de laatste expositie in Parijs gedaan zijn doen zien en onderling ver gelijken. De tentoongestelde voorwerpen kan men in twee categorieën verdeelea en wel die het nut der electriciteit op optisch, en die welke dit op acoustisch gebied aautoonen. Ik zal den lezer niet vermoeien met een op somming der verschillende werktuigen, waardoor de electrische stroom wordt voortgebracht, zooals die van Edison Siemens Brush en anderen maar liever het een en ander mededeelen van de proefnemingen der electrische verlichting. Wij zien dan vooreerst een menigte kamers door Edison's gloeilicht verlicht. Men weet dat dit licht voortgebracht wordt door het laten gloeien van een koolstaafje, dat in hoefijzervorm gebogen isen waarvan de beide uiteinden aan platina— draden verbonden ziju die aan de stroomleiding zijn vastgeschroefd. De kool bevindt zich in een luchtledigen glazen boldie den vorm van een peer heeft. Het daardoor verkregen licht is in elk opzicht voortreffelijk, het heeft de gewone geelachtige kleur en is niet te fel voor de oogen. Om de werking van dat licht goed te doen uitkomen, heeft men in een rij kamers welke alle verschillend gemeubileerd en opzettelijk met bonte stoffen behangen zijn om het effect ar. het licht op de klenren te doen zien, een reeks van electrische lampen en lustres aangebracht. In plaats van de gaspitten zien wij thans aan die kronen en lampen de peervormige glazen bollen bevestigd die nu het licht niet meer van ondere .i behoeft gevoed te worden zoo als bij olie en gas het geval is in neerhangende richting evenals vruchten aan de lustre bevestigd zijn. Behalve in deze kamers waren in den restauranthet bierhuis bibliotheek en in het theater gloeilichten aangebracht. De proefneming om een schouwburg en het tooneel door electrisch licht te verlichten, komt mij eveneens voor volkomen geslaagd te zijn. Langs den geheelen muur hingen aan een door loopenden draad de peervormige glazer; waarin de koolstaafjes gloeiden, terwijl in plaats van de lustre eveneens electrische lichten aan de zolde ring waren aangebracht. Op het tooneel waren zoowel de voetlichten als de vlammen tusschen de schermen en coulissen verdwenen. Met opzet werd een ballet vertoond waarbij men nu eens een sterke dan weer een zwakke verlichting bezigde, welke afwisseling volkomen naar wensch slaagde. Voor zoover men uitsluitend naar het zien mag oordeelenis het bewijs inderdaad gelevörd dat de in schouwburgen zoo gevaarlijke gasverlichting door electrisch licht vervangen kan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2