Patrijshond, PUIKE VETTE KAAS, Maiius Corn, van der Kolk, Aanbesteding. EEN 1. t HUISHOUDSTER, en nieuw Huis, Een HUIS en ERF ;Een Huis en Elf, Lederberiehten. Huidenberichten. WANDGEDIERTEN, A -,T_ BUsTEC, Notaris BINK, Een prachtige bonte Kantongerecht Waalwijk. Finale ^Uitroeiing 3 fAÜVERTENTIËM.^ concureerenden prijs Aan P. VAN BELZEN v erkoopen: Burgerlijke Stand. Handelsberichten. Op Maandag 30 October Aanbesteed Gevraagd met 1 November AMSTERDAM. Bericht van de makelaars BrouwerAncher Dordregter. op Maandag 23 October 1882 provisioneel en op Maandag 6 November 1882 VERKOOPEN: hóv zal Maandag 30 October 1882 7 provisioneel en Maandag 13 November 1882 finaal te Waalwijk. Het bouwen van een woon huis met bijlevering van alle daartoe behoorende materi alen. m ïitii-w» De Notaris RANT voornoemd, bij wien gelden onder eerste hypothecair ver band beschikbaar zijn, geeft information wordenen ik twijfel niet of deze verbetering zal ook niet lang meer uitblijven. Een alleraardigste kapel, midden in bet glazen paleis opgerichtmoest dienen om bet nut van het electrische licht voor kerkverlichting te doen uitkomen. Hier was het licht zoodanig aange bracht dat de Gothische bogen en ramen door een helder maar getemperd licht verlicht werden, en nooit hjb ik een kerk zoo schoon en zoo passent^ verlicht gezien als hier. Een wassen beeld in kardinaalsgcwaad gehuld dat in bid dende houding voor het altaar knielt, benevens de plechtige orgeltonen moesten dienen om het publiek in ernstige stemming te brengen. Iets verder had men een schilderijenzaalwaar de kaarsen van Jabloclikoit' de verschillende doeken verlichtten. Hoewel er voortreffelijke schilderijen aan de muren hingen waaronder vooral de sensatiemak ende stervende Christus van Gabriël Maxop welk doek de schilder den Heiland in diepe schaduwen hultwe'ke slechts door het zwakke licht eener zonsverduistering ge broken worden zoo verzekerden mij toch som mige kenners dat dit licht ongeschikt was om de schoonheden van een schilderij te doen uitkomen daar licht en schaduw ongelijk ver deeld en de overgangen veel te scherp waren. Hetzelfde gold van de verlichting der beeldhouw werken en teekenicgen. l)e oorzaak van dit verschijnsel is niet ver te zoeken en ligt aan de inferioriteit van het systeem-Jablochkoff. Zijn stelselwaarbij het licht een boog beschrijft, is reeds verouderddaar hierdoor nooit een constant en zacht lichtzooals door de toestellen van Edison, kan verkregenworden. ^Nergens komt dit verschil duidelijker uit dan bij straat verlichting. Men kent de electrische straatver lichtingzooals zij in de Avenue de l'Opera te Parijs en nog elders volgens hel systeem-Jabloch koff is ingevoerd. l)e groote matglazen bollen verspreiden een schel maar doodsch lichtdat veel overeenkomt met het maanlicht en aan alle personen en voorwerpen een blauwachtig zilveren tint geeft. De nieuwere wijze van verlichting van Siemens, zooals ik die te Munchen in de Arcis- en Briennerstrasse volgens het systeem Edison en te Berlijn in de Leipzigerstrasse heb gezien, is wel de voortreffelijkste manier van straatverlichting die ik ooit zag. Deze bestaat daarin, dat men op den gewonen lantaarnpaal een nieuwe uit gewoon glas bestaande lantaarn heeft geschroefdin welks bovengedeelte drie in dalende richting geplaatste koolstaafjes hangen welke in de bekende peervormige luchtledige bollen omsloten zijn. Het licht heeft de gewone kleur, maar is sterker dan gaslichtterwijl men het zoo sterk of zwak kan laten branden als men wil. Capelle, 20 October. Men verneemt, dat de aansluiting van de Noordbrabantsche stoomtram met die van Oosterhout naar Dongen tot stand zal komen van de Nieuwe vaart onder deze ge meente langs Waspik boven naar 's Gravenmoer. 's Hertogenbosch 20 October. Bij koninkl. besluit van den 13den October is goedkeuring verleend aan de besluiten der staten van Noord brabant tot wijziging der bijzondere reglementen van de waterschappen de biunenpolder van Sprang, de polder van Meeuwen en de Oude Doorn onder Almkerk. Boxtel18 October. Yeledsn maandag is de nieuw gebouwde schooi en onderwijzerswoning op Breukelen alhier in gebruik genomen na al vorens door den districts-schoolopziener en bur gemeester en wethouders te zijn goedgekeurd. Een en andar is naar teekening en bestek van den heer De Ridder door den aannemer J. Van Rijt te Oisterwijk onder toezicht van den op zichter der gemeentewerken gebouwd. Den aannemer komt alle lof toe voor de fliuke, nette, ordelijke en degelijke uitvoering van het werk datofschoon laag aangenomen, f9460, aan alle billijke eischen voldoet. Van Rrt heeft getoond dat hij voor zijne taak vol komen berekend is en wij durven hem daarvoor met alle vrijmoedigheid bij voorko mende gele genheden aanbevelen. f Ook de Margeretha-bewaarschoolgebouwd voor rekening der protestantsche gemeente, is verleden week geopend. van Waalwijk dient voor waterkeering en ook staat onder het toezicht en het beheer van het requireerend besluur, te doen aanzienlijke ont gravingen en afgravingenzoodat die dijk of kadewelke moet hebben aan de buitenzijde een talud van drie op één nu na de ontgra ving en afgraving nauwelijks heeft een talud van twee op één 2°. op die voormelde dijk of kade te storten eene groote hoeveelheid zand 3°. aan den dijk of kadeliggende langs de Westzijde van de haven van Waalwijk, en v elke dijk of kade eveneens voor voornoemden buiten- polder van Waalwijk dient voor waterkeering en ook staat onder het beheer en toezicht van het requireerend bestuurte doen aanzienlijke uit gravingen. Aangezien door die onrechtmatige handelingen aan het waterschap „den Buitenpolder van Waal wijk" groote schade is en wordt toegebracht en de voorbedoelde dijken of kaden tot waterkeering ongeschikt zijn gewordenzoodat er groote waarschijnlijkheid bestaat dat die dijken of kaden eerlaug voor den drang van het water zullen bezwijken waardoor voormelden buiten polder van Waalwijk zal worden onder water gezetwaardoor enorme schade zal ontstaan ongerekend nog de kosten van dichting daar waar de doorbraak zal gevallen zijn. Onmiddellijk zoodanige maatregelen te nemen, dat de hiervoor bedoelde dijken of kaden langs de haven van Waalwijk weder volkomen worden hersteld in den toestand, waarin die zich bevon den voor de hiervoorbedoelde onrechtmatige daden waren geschied de uit- en ontgravingen te herstellen en te dichtenhet neergestorte zand weg te nemen en in éen woord alles te brengen in vorigen toestand. Wordende de gesommeerde ofschoon over bodig ten allen overvloede bij deze voor het geval van niet voldoening nog gesteld in verzuim alles onverminderd de rechten en rechtsvorde ringen welke de requirant tegen de gesommeerde nu reeds kan doen geldenalle welke rechten en rechtsvorderingen wel en uitdrukkelijk worden gereserveerd en wordende bovendien de gesom meerde bij deze nog aansprakelijk gesteld voor alle kosten schaden en interessen bij den re quirant reeds geleden of nog te lijden en ge protesteerd van alleswaarvan ten deze kan of behoort geprotesteerd te worden. De kosten van mijdeurwaarder zijn f 4.295 (Get.) J. GERRIS, D. Voor afschrift (is getekend) J. GERRIS, D. WAALWIJK. De lederhandel bepaalde zich slechts tot de afdoening van kleine partijen lichte en inferieure waar. Voor goede kwaliteit be staat er weinig vraag; de prijzen varieeren weinig. In schors is de handel stil. Verkoop bij inschrijving op 24 Oct. 1882; namiddags half een ure. Iedere partij afzonderlijk. Entrepotdok 8e afdeeling. Per Prinses Amalia.// TAXATIE No 453. 1991 Samar. rund 4<l/5 k. 63/64 454. 1591 buffel 91/- 36/37 Per „Zeeland". 455. 1420 Samar. buffel 98/10 36/37 Per „Roma". 456. 182 Batavia buffel I2Y3 54/55 457. 423 lP/s 52/53 458. 77 12Vs 51/52 459. 79 142/5 47/48 460. 42 13 40/41 461. 6 Bantam rund. 97/io 45/46 Magazijn October. Per „Prinses Amalia.'' 462. 504 O.-Ind. buffel 74/s 46/47 Entrepotdok 8e afdeeling. Per „Prinses Amalia/' 463. 200 Samar. iund. 685/ioo 61/62 Per „Roma." 464. 41 Batav. buffel 111/10 -45/46 465. 36 Cheribon 685/100 32/33 Per „Prinses Amalia." 1/ 466. 588 Samarang rund 39/10 „64/65 Magazijn „Handel" Keizersgraoht. Per „Prins Hendrik". 6658 Oost-Ind. buffelhoornsweg. 3994 kilo. Taxatie f 24 a f 25 per 50 kilo. echt ras teef en ruim vijf maanden oud, voor slechts f 40. Eranco offerten worden inge wacht aan het bureau dezer courant, onder motto jachthond. 1, De dagvaarding, waarvan in het verslag der laatste raadsvergadering melding wordt gemaakt, luidt als volgtt loft. Heden den vijf-en-twintigsten Augustus 1800 twee-en-tachtig, ten verzoeke van het bestuur van het water schap ,/den Buitenpolder van Waalwijk", als dit waterschap in en buiten rechten vertegenwoor digende ten name van deszelfs voorzitter, de heer Jan Baptist De Haan medecinse doctor, wonende te Waalwijk Heb ik Johannes Gerrisdeurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch en wonende te Waalwijk GESOMMEERD den heer E. A. D. van der Klokken, wonende te Waalwijk in zijne hoedanigheid van burge meester der gemeente Waalwijk en als zoodanig voor en namens die gemeente in rechten op tredende en haar vertegenwoordigende; mijn exploit doende ten zijnen woonhuize en aldaar sprekende tot zijn edelachtbare in persoonaan wien ik voor de gesommeerde heb gelaten afschrift, Aangezien het bestuur der gemeente Waalwijk heeft kunnen goed vinden om in den loop der maanden Juli en Augustus van dit jaar zonder daartoe eenig recht of vergunning te hebben en eeheel ter kwader trouw 10. aan een dijk of kade', liggende langs de Oostzijde van de haven van Waalwijken welke dijk of kade voor voornoemden buitenpolder Uitspraken van 19 October 1882. M. O., te Vrijhoeven Cappel (laten loopen van vee op een anders in oogst slaanaen grond) vrijgesproken. 2. J. M., te Vlijmen, openbare dronkenschap, vrijgesproken. 3. H. Van W.te Loonopzandalsvoor geldboeten van f2, of 2 dagen, gev. 4. G, K., te Loonopzand, alsvoor, geldboeten van f2, of 2 dagen, gev. 5. J. V., te Loonopzand, alsvoor, geldboeten van f2, of 2 dagen, gev. 6. M. N., te Waspik, diefstal, boete van f 1 subs. 2 dagen, gev. 7. P. Van de L., Loonopzand, nachtgerucht, boete f 3 subs. 2 dagen, gev. 8. B. M. te Raamsdonkveer dronkenschap, boete f2 subs. 2 dagen, gev. 9. G. B., Loonopzand nachtgerucht, boete van f 3, of 2 dagen, gev. 10. D. H. Waspik, openb. dronkenschap, boete van f2, of 2 dagen, gev. 11. E. B., Waspikalsvoor boete van f 5 of 3 dagen, gev. 12. A. De R., Dussen, alsvoor, geldboete van f2 subs. 2 dagen. 13. H. S., Waalwijk, alsvoor, vrijgesproken. 14. J. Van D., Waalwijkvervoeren van gestorven vee f2, of 3 dagen. 15. G. H., te Loonopzand, openbare dron kenschap, boete van f2 of 2 dagen, gev. 16. E. O., Waalwijk, alsvoor, boete vanf 2 of 2 dagen, gev. 17. H. V., Drunen, voerwezen, boete van f 1 of 2 dagen, gev. 18. L. K., Vlijmen, alsvoor, boete van f 1 of 2 dagen, gev, Al de veroordeelden in de kosten. van zonder reuk of iets te beschadigen, met zes jaar garantie en de stipste geheimhouding. Adres M. VAN DER HEIM, te Lekker- kerk. Inspectie Kosteloos. Vele attesten en dankbetuigingen liggen ter inzage. DE NOTARIS te "Waalwijk, zal voor zijn principaal, krach tens het beding van art. 1223 Burg. Wetb., finaal, telkens des avonds 8 ure, ter her- berge van WILLEM BROKKEN, te Besoijen, glad en gaaf, zonder smet of vrak, tegen te verkrijgon bij te Waalwijk. met ERVEN en TUIN onder Besoijentoebeboorende aan W. BENJAMINSE aldaar, groot 5 aren 80 centiaren, verdeeld in 2 koopen. te Waalwijk ter kerberge van C. v. D. VELDEte Besoijendes avonds ten 6 ure Een perceel hooiland onder Besoijen iet elfde over de Oude straat, groot 58 aren 10 centiaren, behoorende aan P. DE BEVER, te Cromvoirt. DE NOTARIS Van 13 tot en met 20 October 1882. WAALWIJK. BevallenFrancisca Pieternella Verwiel, geb. Manders d. Johanna Adriana Vos, geb. Tim mermans z. Cornelia Maria Trimbach geb. Peijnenburg z. Overleden: Johannes Rubertus Pullens, 2m Hendrika van Noort, echtg. van Theod. Cornelis van Eeten, 71 j. Bernardina Elisabeth Meijers 5 j. Johannes Franciscus van den Hoven, 2m. WAALWIJK, 20 October. Ter veemarkt waren de prijzen willig voor kalfkoeien en dito vaarzen, de aanvoer bedroeg ongeveer 90 stuks, meestal prima waar. Kalfkoieen golden tot f300,dito vaarzen tot f 240. Biggen f8 h f 12 per stuk. Boter aangevoerd 1125 kilo van f 1.24 a f 1.34 per k. Eieren f5.00 a f5.50 per 100 stuks. Udenhout18 Oct. Aangevoerd 1179 kilogram van f 1.48 tot f 1.64. Oisterwijk18 Oct. Boter. Aangevoerd 2380 kilo van f 1.45 a f 1,68. Eieren 5l/a ct. per stuk. Dat gij geeu reden hebt van tevredenheid over den deftigen burgerstand is uw eigen schuld. In het begin hebt gij met veel bluf in den krant laten zetten dat gij ook kalfs- vleesch slachtdit is niet waar; verschillende deftige luidie liefst kalfsvleesch eten hebben slip geloopentoen zij er bij u om kwamen en probeeren het nu niet meer met u, maar blijven bij hunne vroegere slachterswaar ze misschien wel een stuiver meer betalen maar krijgen kunnen wat ze verlangen. Een keukenmeid van den deftigen burgerstand. 's namiddags ten 5 ure, zal door Heeren Gebroeders IJPELAAR, te Loonopzand, in het Stations-koffiehuisbij den Heer A. Vermeer aldaar, worden Bestek en teekening liggen van af Zon dag 22 October ter inzage in voornoemd koffiehuis. Nadere inlichtingen geeft de Heer JOS. VAN REE, architect te Waalwijk. bij een weduwnaar met 2 kinderen. Brieven franco onder het motto huis houdster, aan het bureau van dit blad. te Waalwijk, is voornemens om, ten verzoeke van zijne respectieve principalen, in het openbaar te verkoopen lo. Bij veiling op Maandag 30 Octo ber 1882 en bij toeslag op Maandag 13 November 1882, telkens des avonds 7 uurten herberge van H. J. VAN CA AM, te Sprang, SHEB'T: met ERE en TUIN, te Sprang kadas ter sectie B., Nos 1570 en 1571, zamen groot 12 aren 20 centiaren, toebehoorende aan JOH. ROS Wz., schoenmaker te Sprang en kinderen. 2°. Bij veiling op Woensdag 15 No vember 1882, ten herberge van P. J. Verschoor, te Waalwijk, en bij toeslag op Woensdag 29 November 1882, ten herberge van de weduwe C. J. Verwiel, te Waalwijk, telkens des avonds 7 uur. Primo» te Waalwijkin de Kloostersteeg, zooals dat vroeger kadastraal bekend stond, in sectie B.No 755 ter grootte van 95 centiaren, toebehoorende aan ANTONIE JOHANNES DUQUESNOY schoenmaker te Waalwijk. Sscundo. teWaalwijkin de Kloostersteeg, kadaster sectie B., No 723, groot 4 aren 90 centiarentoebehoorende aan JOHANNES LANSMAN, schoenmaker te Baardwijk en kinderenbewoond door Christ Verbeek.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 3