Nummer 85. Donderdag 26 October 1882. 5e Jaargang. I Een Misdadiger Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. FEUILL E TOK BUITENLAND. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Uitgever: ANTOOIV TIELEïf te Waalwijk. CARL E- FRANZOS. u Tr- Tiimmi T De Echo van het Men S Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden ƒ1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brjeven, ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Het is thans zekerdat de schandalen te Montceau-les-Mines gepleegd niet slechts aan een troepje meer dan brooddronken waren toe te schrijven. Zateraag hebben er zeer gewichtige gevangennemingen, niet alleen te Montceau zelf, maai ook te Parijs Lyons an Narbonne plaats gehad. In de hoofdstad werden de secretaris der redactie van de Bataille, twee corresponden ten van den Etendard revolutionnaire en de /burger" Emeri Dufaux, volksredenaar van zijn ambachtgearresteerd. Te Lyon de chef der afdeeling aldaar van de Federation ouvrière da Sud Est en aan het station een redacteur van de Bataille dien men te Parijs te vergeefs gezocht had. Eindelijk te Narbonue de socialist Henri Jarzueldie betrokken was in de commune dier stad. Al deze arrestaties staan met de gebeur tenissen te Montceau in verband. Daar nam men behalve nog een tiental mijnwerkers, vier drijvers van meer aanzien gevangen. De gearres teerden worden beschuldigd of van opruiing tot burgeroorlog en wapening met dat doel van de burgers of van bedreigingen met den dood, of van het publiceeren van geschriftendie tot opstand opruien. De in beslag genomen papieren schijnen duidelijk te bewijzen, dat de revolution- naire comité's welker hoofdzetel te Parijs en te Geneve is, bezig waren de werkliedenvereenigingen van geheel Frankrijk op te ruienen dat de ontijdige gebeurtenissen te Montceau een plan hebben doen uitlekkendat nog niet geheel gerijpt was. De Zwarte Bende is de oorzaak van het aan 't licht komen van nog veel don kerder dingen. Ook te Saint-Etienne hebben eenige arrestaties plaats gehad. Het huis Japy frères et Co te Beaucourt (Haut-Rhin fransais) ontving Vrijdag uit Parijs een met rooden inkt geschreven brief, waarin bet door het /comité van de dynamiet" gelast werd al zijn werklieden binnen 14 dagen 30°/0 opslag te geven daar anders de werkplaatsen in de lucht zouden springen en de eigenaars vermoord zouden worden. Advertentien 1—7 regels J 0,60 daarboven 8 cent per regel groote letters naar plaatsruimte. Advertentien 3 maal terplaat- sing opgegeven, worden 2maal berekend. Advertentiën voor Duitschland worden alleen aangenomen door hetadvertentie bureau van Adolf Steiner,Hamburg. Reclames 15 cent perregel VAN Voor een jury in Rumeni; zit op de bank der beschuldigden de boer Jancu. Zijn bruine rok is gescheurd zijn haar valt hem in lange lokken om het gelaatzijn hoofd op de borst gezonken kijkt hij strak voor zich uit. De griffier leest de acte van beschuldiging met de noodige formaliteiten. De beschuldigde heeft bekend zijn vrouw, knecht en dienstbode te hebben vermoord. De redenen heeft hij niet opgegeven. Op de hem gedane vraag antwoordde hij Ik heb het gedaan omdat ik moest. Na lezing wordt den beklaagde bevolen op te staan. Gij moet ons alles vertellen wat ge gedaan en gedacht hebt op dien Zondag enden daaropvolgenden nacht. Gij moet ons vertellen hoe en waarom gij de misdaad hebt bedreven. Dof en zonderling klinkt de stem van den beklaagde. Neen mijnheer de president, dat zal ik niet doen. Hoe ik het gedaan heb, weet ge reeds. En waarom ik het gedaan heb, zal ik u noch iemand anders vertellen. De wet eischt het, zegt de president. En als ge de daad zoo vol berouw bekent, waarom dan ook niet de redenen gezegd P Het kan slechts in uw voordeel zijnJancu. Gij zijt immers geen gewoon misdadiger. Al uwe kennissen getuigen van udat ge een braaf mensch zijt en ook de prinsdie vroeger u in dienst had is hier gekomen om getuigenis af te leggen van uw oppassendheid. Wanneer dus iemand zooals De tapijtwerkers te Parijs maken ook al strike en men vreest dat nog andere werklieden o. a. de schrijnwerkers hun voorbeeld zullen volgen. Uit Chalons-sur-Saöne komt de weinig verkwikkelijke tijding, dat men te Saint-Vallier getracht heeft de pastorie door middel van tien dynamielpatronen in de lucht te laten springen. Er is evenwel geen andere schade aangericht dan dat er eenige vensterruiten werden verbrijzeld. In den jongsten ministerraad is besloteh dat de kamers tegen 9 November zullen worden bijeengeroepen, dus drie dagen later dan algemeen werd aangenomen. Een der eerste onderwerpen waarmede men zich zal hebben bezig te houdenis een wets ontwerp tot betere regeling der verpleging van krankzinnigen. Naar uit Parijs aan the Times wordt ge schreven is tusschen den bey van Tunis (die in den laatsten tijd ernstig ziek moet wezen) en Frankrijk een verdrag gesloten, waarbij Frankrijk de verantwoordelijkheid voor de schuld van Tunis op zich neemt en eene nieuwe Fransche rechtbank wordt opgericht, die in alle processen uitspraak zal doen. Verder zal eene reorganisatie plaats vinden in de administratie der staats eigendommen en de controle en wijze van inninc der belastingen. Aan den bey wordt een civiele lijst van 700,000 francs bewilligd en de verschil lende appanages der prinsen zullen 1,300,000 francs niet mogen overschrijden. Na Engeland's optreden in Egypte vindt Frankrijk dus blijkbaar vrijheid van zijn kant zich in Tunis een weinig krachtiger te doen gelden. Te Marseille is een legitimistisch banket gehoudenwaaraan 550 personen aanzaten en waar het nog veel feller tegen de republiek toeging dan bij vroegere dergelijke gelegenheden. Zelfs werd eeneformeele //Verklaring" aangenomen waarin protest wordt aangeteekend tegen den republikeinschen regeeringsvorm en aan alle pro vinciën de raad wordt gegeven een dergelijk protest te teekenen om aldus mede te werken tot herstel der monarchie. gij plotseling zulke misdaden bedrijft, dan is hij of krankzinnig of hij is tot vreeselijke woede gedreven. Beken toch, het zal uw gemoed ver lichten. Weèr schudt Jancu het hoofd. En weer hoort men henn de woorden zeggen Edelachtbarfe, ik dank u mijn prins en mijne buien, voor de woorden te mijnen^ gunste gesproken, maar be rouw gevoel ik nietik heb gedaan wat mijn plicht was en verder spreek ik niet. Ophangen kan men mij helaas niet meer, neen, ik ga naar de zoutmijnen van Okna, daar zal ik wer ken en wel in enkele jaren sterven. En zoo moet het ook maar dat is .hetgeen ik wensch. Het getuigenverhoor begon. De eerste getuige was de oude boer Thodika. De kleine, babbel zieke man met het bleeke gelaat en rooden neus, legde den eed af en vertelde toen het volgende: Het was op Zondag na vastenayond. Dat is een bijzondere heilige dag, 's morgens ben ik in de kerk geweest en het verdere van den dag in de herbergen's avonds ben ik naar huis gegaanmaar het is waarik heb een eed gedaan dus ik moet de waarheid zeggen. Ge gaan benik niet, maar mijn vrouw en zoons hebben mij gedragen want ik was braaf dron ken. Nu ze legden mij dan te bed en ik sliep mijn roes uit. Tegen drie uur steekt er een felle storm opik hoor niets maar mijn vrouw zegt tot mijn dochter die bij mij in huis is omdat haar man haar wilde doodslaan, Anitza, zegt^ zedaar heeft zich iemand opgphangen of er is een groote misdaad gepleegd want hoor eens hoe de wind huilt. Op hetzelfde oogenblik wordt er heftig aan de deur geklopt. Wie is daar, riepen de-vrouwen. Ik ben het, Jancu, doe open snelsnel. Maar toen ze licht had den opgestoken en hij binnenkwamverschrikten De opening van het Britsch Parlement is nu op handenen Zaterdag werd ten huize van Gladstone weer ministerraad gehouden. Het kabinet blijft bij zijn voornemen om de sluiting der debatten te doen uitspreken bij eenvoudige meerderheid. Minister Trevelyan hield Zaterdag te Sel kirk eene redevoering over de toestanden in Ierland, en verklaarde bij diezelfde gelegenheid dat die gestadig en snel verbeterden en het aantal misdrijven afnam. Voor alles achtte hij - in de tegenwoordige omstandigheden just noodig voor het land en die rust zou men nooit be reiken wanneer vaderlandsliefde niet in de plaats trad van partijzucht. Voor twee jaren toen de agrarische agitatie in Ierland haar toppunt had bereikt werd op miss Ellard een rijxe grondeigenares in New Sownellaed geschoten maar zoowel zij als haar koetsier ontkwamen aan het moordend lood. Kort daarop vroeg de dame politiebescherming aan hetwelk haar werd toegestaan zij kreeg twee konstabels in huis. Een dezer konstabels genaamd Sheehy kweet zich op zulk een aan gename manier van zijn taak, dat de dame besloot zich voor altijd onder zijn hoede te stellen. Met andere woorden de jonge rijke en schoone miss heeft hem haar hand gereikt en de konstabel is nu de gelukkige bezitter van een schoone vrouw en eigenaar van landgoederen, die hem jaarlijks tien duizend pond sterling opleveren. Men maakt zich ernstig ongerust over het lot van drie Engelschen dieten behoeve van het leger in Egypte de woestijn tvaren inge trokken om kameelen aan te koopen en te trachten de Bedouïenenstammen te verzoenen. liet zijn prof. Palmerhoogleeraar in het Arabisch aan de universiteit te Cambridge, kapitein Gillvan de genie, en een vlag-officier van admiraal Seymour, luit. Cbavrington. Zij vertrokken twee maanden geleden uit Suez met een soui van 3000 p. st. bij zich, vergezeld van twee bedienden en een Arabische» sheikh die hun gids zou zijn. Sedert hun vertrek werd niets meer van hen zijzco was hij veranderd. Het was of hij plotseling twintig jaren ouder was geworden. Wat wilt ge stamelt mijn vrouw. Maar hij treedt op me toe en schudt me wakker Thodika ge moet opstaan I Eerst hoor ik niets, want ik had wirkelijk wat te veel gedronken,' maar eindelijk werd ik toch wakker en roep Jancu wat is er aan de hand Maar zoodra ik hem aanzie, werd ik reeds van den schrik half nuchter, en geheel nuchter word ik, als hij me zegt - Vóór mij waart ge rechter en ge zijt oudste bij den landdag. In uwe handen leg ik mijn ambt neer. En nu, neem me in hechtenis, zooals uw plicht het u voorschrijft en breng me dadelijk naar de stad. want ik ben een moordenaar ik heb mijne vrouw, mijn knecht en de oude heks gedood. Verschrikt spring ik op Jancu, ge zijt krankzinnig! daar schiet me te binnen dat den dag tc vo ren zijn eenig kind gestorven is een lief, klein meisje, Aniula plotselingaan de kramp. En ik denk hij hield zoo ontzaglijk veel van het kind haar dood zal hem in de war gebracht hebben en medelijdend zeg ik Jancu ge droomt, 't Komt zeker door uw arm kind! Troost u God wilde het zoo Neenroept hij woestGód wilde liet niet zoomaar toch het is gewroken In naam van God heb ik gerechtigheid uitgeoefend de menschen mogen nu met me doen wat ze willen' breng me naar de stad Toen bemerkte ik dat 't waar was en mijn hart stond stil bij die gedachte, 't Was om krankzinnig tc worden, maar 'twas toch zoo onze rechter Jancu was een moordenaar!.... Nu toen heb ik hem 's morgens naar de stad gebracht En heeft hij u in 't geheel niet gezegd vraagt de president, waarom hij de daad be- vernomen. Men vreest, dat zij door Bedouïenen vermoord en van alles beroofd zijn. Admiraal Seymour heeft een schip naar El Arisch gezon den om daar nasporingen naar de vermisten te doen. Onlangs ontvingen de directeuren der Engelsche bank een ongeteekenden brief, waarin de schrijver hen uitnoodigdehem op een te bepalen dag en uur te komen spreken, in een der schatkamers van de bank die men ontoe gankelijk achtte voor dieven en inbrekers. Zij kwamen op den bepaalden tijd midden in den nachtin die kameren vonden daar tot hunne ontstelteniseen als arbeider gekleed man met een lantareD in de hand. De vreem deling wees hun een gat in den vloer, waardoor hij gekomen was en zeidedit gatheeren staat in verbinding met een riool; ik heb daar vroeger in gewerkt en ben tot de ontdekking gekomen hoe gemakkelijk men op deze manier in de kamer kan komen, die voor zoo veilig gehouden wordt. De directie nam onmiddelijk maatregelen om voor het vervolg zulke nachtelijke bezoeken te voorkomen en gaven een belooning van 1000 p. st. aan den man, die zoo eerlijk was geweest hen te waarschuwen. Omtrent de juiste beteekenis van den uitslag der jongste verkiezingen van Wahlmanner voor den Pruisischen landdagverklaren de meeste Duitsche bladen nog in betrekkelijke onzekerheid te verkeeren. Zooveel schijnt zeker, dat de liberalen hier en daar eenige kleine voordeelen hebben behaaldschoon veel minder dan ze verwachtten. Zelfs verloren ze Potsdam aan de conservatieven terwijl Crefeid door hen op de clericalen werd veroverd. Den 26sten October kiezen de Wahlmanner de Afgevaardigden. Vrij algemeen is men van oordeel, dat de nieuwe landdag niet veel van den vorigen zal verschillen maar veel lust om het verschil uit te meten krijgt men niet na de verzekeringen van de officieuse Norddeutsc'ne Allgemeine dat de regeering, welke de uitslag der verkiezingen ook wezen moge, daardoor natuuilijk nooit tot dreven heeft. Thodika slaat zijn oogen naar den grond en richt ze daarna verlegen op Jancu. Bij dezen grijpt eensklaps een geheele verandering plaats hij heft het hoofd op, er komt leven en bewe ging in zijn trekken en half dreigend, half smeekend staart hij met een gloeiend gelaat den getuige aan. Genadige heeren stamelt deze verlegen hij heeft zici een paar woorden, tegen zijn wil, laten ontvallentoen we naar de stad reden. Maar ik heb hem plechtig beloofd, om het aan niemand te vertellen. En nu heb ik hier weer een eed gedaan dat ik alles r.aar waarheid zou zeggen. God weet, hoe ik me daaruit moet helpen Jancu als ge me toestondt... Ge zult zwijgen stuift deze woest op. Jancu, zegt de president op strengen toon, nog eén woord, nog één beweging, en ik laat u wegvoeren. Mijn eed, klaagt Thodika, Jancu, ik kan u niet helpen, 't Was dus... Zwijgroept de beklaagde nogmaals woest en op hoogen toon uit. De president geeft den politieagent een wenk. Maar Jancu stoort er zich niet aan en gaat door. Als dan toch mijn geheele schande bekend zal worden onder de menschen dan zal ten minste niemand anders dan ik ze aan de wereld vertellen. Laat dat babbelziek wijf achteruitgaan ik zelf zal ver tellen hoe alles gebeurde... Doodstil is bet geworden in de groote zaal. En Jancu vertelt zijn geschiedenis niet meer zooals daareven op doffen en somberen toon maar woesthartstochtelijkbijna snikkend. Geen hart dat niet bewogen wordt, geen oog dat droog blijftals de arme verhaalt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 1