X De gemeenteraad van Baardwijk heeft f 50 subsidie toegekend voor de tentoonstellingskosten te Amsterdam. Dit is geschied, niet op verzoek van exposanten, maar op voorstel van den bur gemeester als blijk van ingenomenheid met wat Zwitserland. Oostenrijk, Italië. Turkije. Rusland. Egypte. Amerika. BINNENLAND. eenige wijziging harer staatkunde zal worden gebracht. Ofschoon overal met groote letters de waar schuwing «kiest geen joden \u was aangeplakt zijn er toch een niet gering aantal Israëlieten met zeer groote meerderheid van stemmen gekozen. Wat niet minder aandacht verdientStöcker is met eene verpletterende meerderheid geslagen in het district, hetwelk hij tot middenpunt zijner anti-joodsche beweging had aangewezen. De Norddeutsche Allg. Ztg, zegt, dat het bestel van de internationale koloniale tentoon stelling van uitvoer te Amsterdam wel is over gelaten aan het initiatief van bijzondere personen, maar de regeering heeft toch nu overeenkom stig de wenschen van verscheidene industrieele kringenbesloten als vertegenwoordiger der Duitsche deelnemers ook bij de organen der tentoonstelling te benoemen een rijkscommissaris. Einancieele hulp aan de deelnemers te schenken vanwege het rijk door zekere onkosten over te nemen daartoe is ook nu r.og niet besloten. Bij het nader onderzoek van de oorzaken van het schromelijk spoorweg-ongeluk bij Hug- stetten is gebleken datevenals indertijd bij soortgelijk ongeluk tusschen Dortmund en Kourl, ook nu weer de schuld moet geweten worden aan het bezigen van goederentrein-locomotieven voor personentreinen. Het officieele orgaan van den Yerein Deutscher Eisenbahnverwaltungen verklaart dan ook in zijn jongste nommer, dat de grootste voorzichtigheid in acht te nemen is, als goederentrein-locomotieven dienst zullen doen voor personentreinen met groote snelheid. Te Kassei heeft een leerling van het gym nasium eens willen ondervinden welke gewaar wordingen men heeft, wanneer men opgehangen wordt. Ongelukkig kan de lichtzinnige jongen het niet navertellen want toen hij zijn hoofd door den strop had gestoken kantelde de stoel en bleef hij hangen. Eerst geruimen tijd later vonden de huisgenooten hem dood aan een balk hangen. Volgens den hoogleeraar Krëmer te Zurich zal de invloed van den Gothardspoorwegop den Zwitserschen landbouw hoogst ongunstig zijn, Hij zegt,/het aanplanten van groenten zal in Zwitserland geen winst meer opleverendaar die veel weliger in Italië groeien en zeer goed koop van daar kunnen aangevoerd worden. Ook de korenbouw zal in de toekomst eer af- dan toenemen en niet beter is het met den wijn bouw gesteld. Vroeg of laat zulien de Zwitsers van Italiaansche wijnen gebruik gaan maken ter verbetering of versnijding van hun eigen zuren en wrangen landwijn." Michael Oberdankde man die te Undine in hechtenis genomen werd onder verdenking van een aanslag op het leven van den keizer, tijdens diens verblijf te Triestberaamd te hebben en in wiens bezit eer.ige Orsinibommen gevonden werden, is in 1878 als Ooster.rijksch soldaat uit Bosnië gedeserteerd en heeft deswege te Triest voor den krijgsraad terechtgestaan. Hij is tot den kogel veroordeeld en weigert zelf hard nekkig een verzoek om gratie aan den keizer te doen. Zijne moeder is echter met dat doel on middellijk naar Pest vertrokken daar de keizer tegenwoordig op het jachtslot te Gödöllö verblijf houdt. Te Pest heeft de politie groote graandief- stallen ontdektgepleegd door een talrijke die venbende die sedert geruimen tijd de grootste graanmagazijnen der stad plunderde en op een zoo listige manierdat zij jaren lang ongestraft blevsn. Er zijn reeds 24 personen gevaten waarschijnlijk volgen eerlang nog meer inhech tenisnemingen. Onder de medeplichtigen zijn arbeiders magazijnbedienden winkeliers en ook eenige graanhandelarendie zich door deze praktijkeu een aanzienlijk vermogen verwierven. In de financieele wereld maakt men zich eenigszins bezorgd over het geruchtdat de vijf groote geprivilegieerde banken met het oog op de moeielijkbeden f die de spoedige afschaffing van den dwangkoers ten gevolge zou kunnen hebben de afrekeningen beperkt zouden hebben. De Banca Nazionale heeft dan ook gezegd, dat zij hare afrekeningen nog niet beperktedoch eene beperking wel wenschelijk achtte. Door den sultan van Turkije is tot den khedive een schrijven gerichtwaarin hij hem geluk wenscht met het herstel van orde en rust. De sultan verklaart verderdat hij nooit heeft opgehouden Tewfik als onderkoning te erkennen en aan de inblazingen der Arabisten nooit het oor heeft geleend. Altoos integendeel koesterde hij dc beste wenschen voor het welzijn van den khedivedien hij altijd gaarne in geval van conflict naar vermogen zal bijstaan en beschermen. Volgens den St. Petersburger Herold zou de Russische regeering voornemens wezen, in Polen onderscheidene goederen, tijdens vorige opstanden aan den adel ontnomenterug te geven aan de oorspronkelijke bezitters of hunne erfgenamen. Doel van den maatregel zou natuurlijk wezen eene poging tot verzoening met een aantal on tevreden elementen. Do rooversdie in het laatst van de vorige maand tusschen Melitopol en Verdiansk in Zuid-Rusland den postwagen aanvielen den postillon doodden en vijf hor.derd duizend roebels stalen zijn nu ontdekt en aangehouden. Het zijn Kaukansche tartaren die nog in het bezit werden bevonden van honderd zestigduizend roebels. Het onderzoek is in vollen gang en men is op het spoor van de overige medeplich tigen. Vergiftige snoeken is de nieuwste schrik- mare uit Rusland. Professor M. Braun te Dorpat vond bij een onderzoek van verschillende snoeken, in levermilt en andere deelen der ingewanden, talrijke parasieten die men wel kan beschouwen als //snoektrichinen." Bij proefnemingen die hij bij honden nambleek dat de parasieten zich in de ingewanden van deze dieren vast zetten en zich daar tot lintwormen ontwikkelen. Na deze proefnemingen is het ook bijna zeker dat de parasieten in de lichamen der menschen hetzelfde doen en er valt nu nog alleen uit te maken of alleen Russische snoeken die para sieten bij zich hebben. Uit Cairo wordt gemelddat de hoofdpunten der acte van beschuldiging tegen Arabi zijn schending van het volkenrecht door misbruik van de witte vlag, die hij te Alexandrië liet hijschen en onder welker bedekking hij zich met zijne troepen terugtrok. Voorts prijsgeving der stad aan brandstichting en plundering, aansporing der Egyptenaren tot gewapend verzet tegen den khedivevoortzetting van den oorlog ondanks de vredelievende berichten aansporing ten slotte tot burgeroorlogvernielingmoord en plundering op Egyptisch gebied. Tegen al deze beschuldigingenweet men zullen de Engelsche advocaten Broadley en Napier Arabi moeten verdedigen. Nadat Zaterdag de Egyptische regeering de overeenkomst tusschen de Engelsche advocaten van Arabi en het openbaar ministerie had be krachtigd (eene overeenkomst, waarbij eene billijke en loyale wijze van proces-voeren is gewaarborgd) hadden Broadley en Napier Zondag een onder houd met hunnen cliënt. Zij vonden Arabi in goeden gezondheidstoestand en zeer tevreden over de schikkingen voor zijne verdediging getroffen. Tweemalen zeide hij had men hem iu zijne gevangenschap mishandeld maar in den laa'sten tijd niet meer. Daar de getuigen bij de vorige geleg nheid niet verhoord werden in tegenwoordigheid der beschuldigden zullen die verhooren herhaald moeten worden en Zaterdag waarschijnlijk zal daarmede een aanvang worden gemaakt. De acht voornaamste beschuldigden zullen waar schijnlijk tegelijkertijd voorkomen. Garnet Wolseley heeft zich Zaterdag aan boord van de Iris naar Triest ingescheept. Vóór zijn vertrek had de Egyptische minister raad Baker-pacha's plan tot reorganisatie van het leger goedgekeurd. Volgens dit plan, reeds in hoofdzaak door ons medegedeeld, zal genoemd leger met de gendarmerie 10,900 man bedragen, deels onder Egyptische officieren en waarvan de kosten van onderhoud op een kleine 400.000 pond per jaar geraamd worden. Aan de mogendheden moet door Engeland omtrent zijne plannen in Egypte nog geeneriei mededeeling zijn gedaan. Zelfs moet dat plan nog niet eens geheel gereed wezen. Maar dal reeds een deel der Britsche troepen uit Egypte wordt teruggetrokken maakt algemeen eenen geruststellenden indruk. Reeds zijn eenige fdeelingen de guards o. a. in Engeland teruggekeerdwaar ze met de uitbundigste betuigingen van vreugde en sympathie werden ontvangen. Op de Hoosac tunnel-lijn in Massachusetts heeft een botsing tusschen een locomotief en een waggon van dienst plaats gevondenwaarbij de 30 mandie op den waggon warener zeer ongelukkig zijn afgekomen. De ketel van de locomotief sprongde stoom ontsnapte en de personen kregen ernstige brandwondenzoodat men van verscheidenen verwachtdat zij er aan zullen bezwijken. Als merkwaardigheid wordt uit New-York gemeld dat aldaar een plaats op de effectenbeurs verkocht is voor 35.000 doll., den hoogsten prijs daar ooit betaald. De superintendent van het armhuis te Philadelphia heeft in den loop van eenige jaren deze instelling voor 650,000 doll, bestolen. Hij is ontsnapt naar Canada waar de quaestie zijner uitlevering aanhangig is. De kortelings gestorven weduwe van den president der Vereenigde Staten Lincoln moet een vermogen hebben nagelaten van ongeveer 180.000 dollars. Het tijdens haar leven loopende geruchtdat zij zich in zeer bekrompen omstan- heden bevond en eene verhooging van haar jaar geld nit de staatskas dringend noodig was, schijnt dus eenigszins ongegrond te zijn geweest. Waalwijk, 25 October 1882. Bij kon. besluit is, met 1 Nov. 1882 be noemd tot kantonr. plaatsvervanger in het kanton TilburgMr. A. M. Sassendistricts-schoolop- zienerwonende te Oisterwijk. De heer graaf Van Lijnden van Sanden- burgminister van financiënlijdt aan een nierziektezijn toestand is niet zonder zorg. De minister van koloniën, De Brauw is belast met het waarnemen van de zaken van het de partement van financiën gedurende de ziekte van den minister. De Arnhemsche kamer van koophandel heeft in een adres aan den minister van financiën hare bezwaren uiteengezet tegen het nieuwe model ontvangbewijs voor aangeteekende brieven dat onlangs is ingevoerd. Dit ontvangbewijs bevat geen enkele letter schrift, behalve in het geval, dat de waarde is aangegevenhet is geheel gedruktdraagt een nommeren is voorzien van een poststempelmeer niets het geeft den afzender dus niet de minste zekerheid dat dit re(ju inderdaad behoort bij den door hem ver zonden brief. In geval van reclame kan de afzender niets bewijzen terwijl de ambtenaar tegen wien wordt gereclameerd onbekend is en bovendien zelf het register houdtdus de be wijzen tegen zich in handen heeft. De kamer spreekt als hare stellige overtuiging uit, dat de staat, die het monopolie van het brievenvervoer overnam en daarentegen belangrijke verplichtin gen aanvaardeuit den aard van dit monopolie voortspruitendeeer.e van zijne, verplichtingen jegens de afzenders van brieven niet voldoende nakomtwanneer hij dergelijke waardelooze en ondoelmatige papiertjes in de plaats stelt van het door den wetgever gewilde ontvangbewijs. De redactie van het Maandblad der ver- eeniging tegen de kwakzalverij schrijft het vol gende Het ergerlijke bedrog met zoogenaamde ge neesmiddelen schijnt thans zijn toppunt bereikt te hebben. In de laatste der adverteutiën of betaalde reclame van het nieuwe kwakzalversproduct genaamd Hop-Bitterwordt beweerd dat Het Maanblad van Leeuwarden het tegen zwakke gezondheid enz. heeft aanbevolen. Dit is een grove leugen. Het Maandblad van Leeuwarden heeft de laaghartige poging van de Amerikaansche Hop- Bitter-compagnie, om ons volk op groote schaal te bedriegen zoo sterk mogelijk afgekeurd en de vereeniging tegen de kwakzalverij heeft, door hare leden in de verschillende plaatsen van ons landduizende exemplaren van hare waarschu wing tot het publiek gratis doen verspreiden. Aan ieder die het aanvraagt wordt door den uitgever H. v. Belkum Kzn., te Leeuwarden gratis ons oordeel over deze nieuwe kwakzalverij toegezonden. De slotsom van dat oordeel luidt z/Wilt gij uwe rijksdaalders in den zak van de buitenlandschen bedrieger werpen en kans loopen uw gezondheid te bederven of uw ziekte te verergeren koop dan het Hop-Bitter. z/Doch meent gij dat het geld nog waarde heeft, om u het leven te veraangenamen of uwe ziekten dragelijker te maken, laat dan de Ame rikanen wegtrekken zonder uit Nederland eenige duizende guldens mede te nemen." De nieuwsbladen die willen mede helpen om het publiek voor deze schandelijke misleiding te waarschuwen worden verzocht van het boven staande melding te maken. De notaris S. De Haan te Amsterdam is zoeknaar men zegt tengevolge van het zoek zijn der noodige kapitalen. Te Veere zijn twee kazernes verkocht. Voor een was het hoogste bod f1718 en voor de andere f1205. In de Belgische grensgemeente Achelis de longziekte uitgebroken waardoor bij een landbouwer reed3 vier aangetaste beesten zijn afgemaakt. Dientengevolge heeft de commissaris des ko- nings in Limburg de burgemeesters der Belgische grensgemeenten aangeschreven om een streng toezicht te houden op den verboden invoer van rundvee en alle middelen aan te wenden om het overbrengen van de besmetting tegen te gaan. De jongste zitting van de arrondissements rechtbank te Breda was alleen gewijd aan het behandelen van vervolgingen van zoutsmokke- laars. Alle beschuldigden ten getale van 35 werden veroordeeld tot boeten en gevangenisstraf. Zondag heeft mej. de wed. H. Schut, geb. v. d. Peppelte Barneveldhaar lOlsten ver jaardag gevierd. Van verschillende oorden van ons land ontving de krasse vrouw gelukwenschen, terwijl haar 75-jarige zoon den breeden familie- en vriendenkring ontving. De jarige was volmaakt gezond. Zondag nacht ten half een ure is de wa genmaker J. v. d. W., in de Tolburgstraat te 's Boschdoor een messteek in de borst ernstig verwond. Veidacht wordt een zekere T De toestand van den verwonde, die veel bloed heeft verloren is gevaarlijk. Te Amsterdam is eene vrouw wegens open bare dronkenschap veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, om daarna opgezonden te wor den naar een der rijksgestichten voor den tijd van éón jaar. Op den spoorweg nabij Leer, dus niet ver van onze N. O. grenzen heeft een misdadige hand beproefdeen trein te doen derailleeren. Toen de laatste trein reed, lag sen hek, dat tot afsluiting van een stuk land dientop de rails. Het werd door de locomotief stuk gereden en alles bepaalde zich tot een schok voor de loco- moiief. Zaterdag avond ontstond er brand ten huize van A. Jakobs te Dongen. Weldra was de kleine woning door het vuur vernield. Van den inboedel kon weinig gered worden. Drie geiten kwamen in de vlammen om. Men ver moedt, dat vonken uit een in slechten staat verkeerenden schoorsteen zich aan het op z older geborgen hooi hebben medegedeeld. De naastbij staande woning van V, liep groot gevaardaar het rieten dak door daarop vallende vonken herhaaldelijk op verschillende plaatsen vuur vatte. Gelukkig echter bleef dit perceel behouden. Huis en inboedel van I. waren verzekerd. Een ingezetene der gemeente Gestelbij Eindhoven gaf deze week eenige oogenblik- ken voor zijnen doodte kennendat onder zijn bed een pot met geld verborgen wasnau welijks wasde man een lijk toen een paar erfgenamen toeschoten het stoffelijk overschot in lakens wikkelden en dit op eene tafel neder- legden, om ten spoedigste het bed te onderzoeken. De schat werd gevondenen deze moet nogal aanzienlijk geweest zijn. Zaterdag ochtend heeft een onbekend per soon een horlogemaker te Middelburg voor zes zilveren horloges opgelicht. Hij gal voor door den stationschef gezonden te zijn om eenige hor loges op beziens. De horlogemaker gaf er zes mede en toen de terugbezorging zich liet wach ten stelde hij een onderzoek in waaruit hem bleekdat de stationschef nergens van wisten hij bedrogen was. De politie heeft de zaak in handen doch is den oplichter nog niet op het spoor. Onder Drielin Bommelerwaardis de agent van een begrafenisfonds S. dezer dagen levenloos in een sloot gevonden. Zaterdagavond omstreeks elf uren is nabij Amesfoort, op de hofstede//Vinkenhoef/, een felle brand uitgebarsten. Twee hooibergen, benevens een schuur en graanbergzijn in de asch gelegd terwijl 2 veulens4 kalveren 4 schapen en eene partij aardappelen mede zijn verbrand. De oorzaak is onbekend. Alles was verzekerd. Zoowel de Amersfoortsche schutte rij als de brandweer waren op het terrein aan wezig. Te Strijpbij Eindhoven viel eergisteren een kind in een pot met kokend wateren kreeg daarbij zulke brandwonden dat het on der de hevigste smarten aan de gevolgen be zweek. Zondag nacht werden in een koffihuie te Nijmegen een zilveren cylinderhorlogeeen duf- felsche winterjasdrie portemonnaies met eene tamelijk groote som gelden eenige andere kleedingstukkenten nadeele van verschillende kostgangers gestolen. Men is den vermoede- lijken dader een medekostgangerdie 's nachts terwijl alles in diepe rust washeimelijk dat huis verlaten had reeds op het spoor. Verschillende gouden en zilveren sieraden koralen kettingen benevens eenig geld werden in den nacht van 19 op 20 dezer ten huize van mej. Biesheuvel te Abbenbroek ontvreemd. Men doet onderzoek naar den dader. Zondag avond sloeg te Delft de bliksem in eene woning in een laan achter den Van Leeuwenhoeksingelen heeft aldaarzonder persoonlijke onheilen te veroorzakenop ver schillende plaatsen schade aangericht. Zoo werd aan de binnenzijde van een zijmuur een gat ge maakt en in een raam een ruit verbrijzeld ter wijl van een raam daar tegenover een gordijntje is afgescheurd, zonder dat de overblijfsels er var. zijn te vinden. In een bedstedealwaar de bewoners zichreeds ter ruste hadden bege ven werd een nachtlampje omgeworpen en een in de nabijheid hangende klok verbrijzeld. Eindelijk waren in de keuken aan de zoldering eenige brandvlekken te, bespeuren terwijl een muurbint over een vrij groote lengte was gespleten. Op merkelijk is hetdat men niet in staat is de plaats aan te wijzen waar de bliksem insloeg noch slechts bij benadering kan opgeven wel ken weg hij heeft gevolgd. Te Vlissingen ontstond Maandag in het mid daguur brand in de brouwerij op een zolder van den heer v. Duuren Dutilh waar hooi ge borgen was. Ten gevolge van spoedig verleende hulp zoowel van particulieren als van de brandweer, is men de vlammen in korten tijd meester geworden. De brand moet aan het broeien van het hooi worden toegeschreven. Bij den gisteren gewoed hebbenden storm is de hulploods van den stoomtram te Cappelle omgewaaid. Ongelukken zijn er niet gebeurd, alleen heeft een der treinen dientengevolge eenig oponthoud gehad. Tegen een elfjarigen jongen te Loonopzand is procesverbaal opgemaakt wegens diefstal van geld uit een winkellade. Hij kwam met een briefje van de persoonbij wien hij woonde 's avonds in een winkel om een en ander te halen toen hij dit had ontvangen vroeg hij nog om een paar klompjes. De vrouw ging, verge zeld van haar man die een licht droeg naar den zolder om die te halen. Van den tijd dat hij alleen in den winkel wasmaakte de jongen gebruik om de lade te lichten. Toen de diefstal ontdekt was en de jongen er over onderhouden werd, ontkende hij alle schuld. Bij nader onderzoek bleek echter dat hij reeds koekjes en krentenbrood gekocht had, en hij nog centen in zijn zak had. Door de bedreiging, dat men den veldwachter zou halen, bekende hij en wees de plaats waar hij het geld begraven had. Ongeveer drie gulden werd daar gevonden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1882 | | pagina 2